Form NC-R 303.1 Request for Name Change (Adult) - Illinois

Form NC-R303.1 is a Illinois Circuit Court form also known as the "Request For Name Change (adult)". The latest edition of the form was released in March 1, 2014 and is available for digital filing.

Download an up-to-date Form NC-R303.1 in PDF-format down below or look it up on the Illinois Circuit Court Forms website.

ADVERTISEMENT
Niniejszy formularz został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy stanu Illinois i jego akceptacja
obowiązuje we wszystkich sądach okręgowych stanu Illinois.
Tylko do użytku sądu
STAN ILLINOIS,
WNIOSEK O ZMIANĘ IMIENIA
SĄD OKRĘGOWY
I/LUB NAZWISKA
OKRĘG
(DLA OSOBY DOROSŁEJ)
Tylko do celów
informacyjnych.
Instrukcje
Osoba wnosząca wniosek:
Nie składać do sądu.
Powyżej, wpisać
nazwę okręgu,
w którym wniesiona
będzie sprawa sądowa.
Wpisać aktualne
Tylko do celów informacyjnych.
imiona i nazwisko.
Aktualne imiona i nazwisko (Pierwsze i drugie imię, nazwisko)
NIE wpisywać
numeru sprawy.
Numer sprawy
Doda go sekretarz
sądu okręgowego.
Zwracam się do sądu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w sprawie zmiany mojego imienia
i/lub nazwiska oraz oświadczam co następuje:
W punkcie 1 wpisać
1.
Moje obecne imiona i nazwisko:
aktualne imiona
i nazwisko.
Tylko do celów informacyjnych.
Pierwsze
Drugie
Nazwisko
W punkcie 2 wpisać
2.
Wyrażam życzenie, aby moje imiona i nazwisko zostały zmienione na:
nowe imiona
i nazwisko.
Pierwsze
Drugie
Nazwisko
W punkcie 3 wpisać
kompletny aktualny
3.
Mój adres:
adres.
Ulica
Miasto
Stan
Kod pocztowy
W punkcie 4 wpisać
datę, od której
wnioskodawca
mieszka w stanie
4.
Mieszkam w stanie Illinois przez okres ciągły od co najmniej 6 miesięcy, od:
Illinois.
Data
W punkcie 5 wpisać
tylko rok urodzenia.
5.
Moja data urodzenia:
NIE wpisywać całej
Rok
daty urodzenia.
W punkcie 6 wpisać
6.
Moje miejsce urodzenia:
miasto, okręg, stan
Okręg
Miasto
Stan/Województwo
Kraj
i kraj urodzenia.
W punktach 7, 8 i 9
7.
 Nie byłam/ em
skazana lub pod dozorem sądowym za
 Byłam/em
zaznaczyć, czy
wnioskodawca był
przestępstwo, które wymaga zarejestrowania się, jako przestępca seksualny w stanie Illinois
lub innym.
skazany lub pod
dozorem sądowym
za wymienione
8.
przestępstwa.
 Nie byłam/ em
skazana lub pod dozorem sądowym za kradzież
Byłam/em
Jeśli zaznaczono
tożsamości lub kradzież tożsamości w celu popełnienia czynu zabronionego w stanie Illinois
„Byłam/em“ w
lub innym.
punkcie 7 lub 8 i nie
było ułaskawienia,
sąd może nie wyrazić
zgody na zmianę
imienia lub nazwiska.
NC-R 303.1 – Polish
Strona 1 z 3
(03/14)
Niniejszy formularz został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy stanu Illinois i jego akceptacja
obowiązuje we wszystkich sądach okręgowych stanu Illinois.
Tylko do użytku sądu
STAN ILLINOIS,
WNIOSEK O ZMIANĘ IMIENIA
SĄD OKRĘGOWY
I/LUB NAZWISKA
OKRĘG
(DLA OSOBY DOROSŁEJ)
Tylko do celów
informacyjnych.
Instrukcje
Osoba wnosząca wniosek:
Nie składać do sądu.
Powyżej, wpisać
nazwę okręgu,
w którym wniesiona
będzie sprawa sądowa.
Wpisać aktualne
Tylko do celów informacyjnych.
imiona i nazwisko.
Aktualne imiona i nazwisko (Pierwsze i drugie imię, nazwisko)
NIE wpisywać
numeru sprawy.
Numer sprawy
Doda go sekretarz
sądu okręgowego.
Zwracam się do sądu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w sprawie zmiany mojego imienia
i/lub nazwiska oraz oświadczam co następuje:
W punkcie 1 wpisać
1.
Moje obecne imiona i nazwisko:
aktualne imiona
i nazwisko.
Tylko do celów informacyjnych.
Pierwsze
Drugie
Nazwisko
W punkcie 2 wpisać
2.
Wyrażam życzenie, aby moje imiona i nazwisko zostały zmienione na:
nowe imiona
i nazwisko.
Pierwsze
Drugie
Nazwisko
W punkcie 3 wpisać
kompletny aktualny
3.
Mój adres:
adres.
Ulica
Miasto
Stan
Kod pocztowy
W punkcie 4 wpisać
datę, od której
wnioskodawca
mieszka w stanie
4.
Mieszkam w stanie Illinois przez okres ciągły od co najmniej 6 miesięcy, od:
Illinois.
Data
W punkcie 5 wpisać
tylko rok urodzenia.
5.
Moja data urodzenia:
NIE wpisywać całej
Rok
daty urodzenia.
W punkcie 6 wpisać
6.
Moje miejsce urodzenia:
miasto, okręg, stan
Okręg
Miasto
Stan/Województwo
Kraj
i kraj urodzenia.
W punktach 7, 8 i 9
7.
 Nie byłam/ em
skazana lub pod dozorem sądowym za
 Byłam/em
zaznaczyć, czy
wnioskodawca był
przestępstwo, które wymaga zarejestrowania się, jako przestępca seksualny w stanie Illinois
lub innym.
skazany lub pod
dozorem sądowym
za wymienione
8.
przestępstwa.
 Nie byłam/ em
skazana lub pod dozorem sądowym za kradzież
Byłam/em
Jeśli zaznaczono
tożsamości lub kradzież tożsamości w celu popełnienia czynu zabronionego w stanie Illinois
„Byłam/em“ w
lub innym.
punkcie 7 lub 8 i nie
było ułaskawienia,
sąd może nie wyrazić
zgody na zmianę
imienia lub nazwiska.
NC-R 303.1 – Polish
Strona 1 z 3
(03/14)
_________
_________
Wpisać numer sprawy podany przez sekretarza sądu okręgowego: ___________________
Tylko do celów inf
ormac
yjnych.
Jeśli zaznaczono
9.
skazana lub pod dozorem sądowym
 Byłam/em
 Nie byłam/ em
„Byłam/em“
za przestępstwo popełnione w stanie Illinois lub innym.
w punkcie 9 i nie
było ułaskawienia,
lub jeśli
wnioskodawca nie
odbył kary lub
dozoru sądowego
ponad 10 lat
wcześniej, sąd może
nie wyrazić zgody na
zmianę imienia lub
nazwiska.
W punkcie 10 należy
10.
Jeśli osoba została skazana lub umieszczona pod dozorem sądowym za jakiekolwiek
opisać za co
przestępstwo należy wypełnić co następuje:
wnioskodawca został
skazany lub
Otrzymany wyrok
umieszczony pod
(łącznie ze
dozorem sądowym,
Data wyroku
zwolnieniem
jeśli zaznaczono
Opis
warunkowym lub
skazującego lub
„byłam/em“
poddania pod
zwolnieniem pod
Ułaska-wiono?
przestępstwa
Data końca
w punkcie 7, 8 lub 9.
lub wykroczenia
kary
(Tak lub Nie)
dozór sądowy
nadzorem sądowym)
Jeśli zabraknie
miejsca na
formularzu, należy
użyć oddzielnej
kartki papieru.
Poświadczam, na podstawie mojej najlepszej wiedzy, że wszystkie wyżej podane informacje,
Na podstawie kodeksu
postępowania
są zgodne z prawdą i dokładne.
cywilnego,
735 ILCS
Rozumiem, że złożenie fałszywego oświadczenia na tym formularzu może być
5/1-109, świadome
krzywoprzysięstwem.
złożenie na tym
formularzu fałszywego
oświadczenia jest
Tylko do celów informacyjnych.
krzywoprzysięstwem,
Podpis wnioskodawcy
Nr i ulica
przestępstwem klasy 3
.
Po wypełnieniu tego
formularza należy go
podpisać i wpisać
Aktualne imiona i nazwisko
Miasto, stan, kod pocztowy
swoje imię i nazwisko
drukowanymi
literami.
Wpisać swój pełny
aktualny adres i
numer telefonu.
Telefon
NC-R 303.1 – Polish
Strona 2 z 3
(06/15)
Wpisać numer sprawy podany przez sekretarza sądu okręgowego: _____________________________________
Tylko do celów informacyjnych.
UWAGA
WERYFIKACJA PRZEZ ŚWIADKA
Ta część powinna by
wypełniona przez
inną osobę, a nie
Ja,
osobę wnioskującą
Pierwsze imię
Drugie imię
Nazwisko
o zmianę imienia
i/lub nazwiska.
Świadek: Wpisać
poświadczam, na podstawie mojej najlepszej wiedzy, że złożone powyżej oświadczenie,
imiona i nazwisko.
jest zgodne z prawdą i dokładne.
Na podstawie
kodeksu
postępowania
Podpis świadka
cywilnego,
735 ILCS
5/1-109, świadome
złożenie na tym
Imię i nazwisko świadka
formularzu
fałszywego
oświadczenia jest
krzywoprzysięstwem,
przestępstwem
klasy 3.
Nr i ulica
Świadek: Podpis
oraz imię i nazwisko
drukowanymi
literami.
Świadek: Wpisać
pełny adres.
Miasto, stan, kod pocztowy
NC-R 303.1 – Polish
Strona 3 z 3
(06/15)
ADVERTISEMENT
Page of 3