DCYF Form 15-961 "Child Care Waiver Request" - Washington (Somali)

This is a legal form that was released by the Washington State Department of Children, Youth, and Families - a government authority operating within Washington.

The document is provided in Somali. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on June 1, 2021;
  • The latest edition provided by the Washington State Department of Children, Youth, and Families;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of DCYF Form 15-961 by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Washington State Department of Children, Youth, and Families.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download DCYF Form 15-961 "Child Care Waiver Request" - Washington (Somali)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.6 / 5) 32 votes
Codsiga Katanaasulidda
Daryeelka Ilmaha
Child Care Waiver Request
Macluumaadka Barnaamijka Carruurta Jirta Da’da Iskuulka ama Waxbarashada Xiliga hore
Magaca Bixiyaha:
Lambarka Aqoonsiga Bixiyaha:
Cinwaanka Boostada:
Magaalada:
Gobolka:
Furaha Xaafada:
Teleefoonka:
Iimaylka:
Nooca Barnaamijka (dooro dhamaan inta khuseysa):
Daryeelka Ilmaha Guriga Qoyska
Xarunta Daryeelka Ilmaha
Barnaamijka Da’da-Dugsiga
ECEAP
Biloowga Xiliga Hore/Biloowga Hore
Montessori
Qabiil
Ciidan
Dugsiga Degmada
Waxkale:
Faahfaahinnada Codsiga Katanaasulidda (hal WAC foom kasta ah)
Codsigan waxaa loogu talogalay katanaasulidda laga helo xeerka rukhsada daryeelka ilmaha, lambarka WAC:
Sharaxaada WAC:
Sharaxaad, faah-faahsan ka bixi, sababta aad u codsanaysid katanaasuliddan. Waa in uu noqdaa mid loogu
talogalay baahi xadidan oo barnaamijka ah ama mid ilmaha uu ku qoranyahay. (Soo lifaaq bogg dheeraad ah,
haddii loo baahdo.)
Sharaxaad ka bixi, si faah-faahsan, sida aad ku hubsan kartid caafimaadka, nolol wanaaga iyo ammaanka loogu
talogalay dhammaan carruurta barnaamijka ku qoran in aanay gaarin wax khatar ah haddii codsigan
katanaasulidda la oggolaaday. (Ku soo lifaaq bog dheeraad ah, haddii loo baahdo.)
CHILD CARE WAIVER REQUEST
Bogga 1 ee 2
15-961 SM (REV. 06/2021) INT/EXT Somali
Codsiga Katanaasulidda
Daryeelka Ilmaha
Child Care Waiver Request
Macluumaadka Barnaamijka Carruurta Jirta Da’da Iskuulka ama Waxbarashada Xiliga hore
Magaca Bixiyaha:
Lambarka Aqoonsiga Bixiyaha:
Cinwaanka Boostada:
Magaalada:
Gobolka:
Furaha Xaafada:
Teleefoonka:
Iimaylka:
Nooca Barnaamijka (dooro dhamaan inta khuseysa):
Daryeelka Ilmaha Guriga Qoyska
Xarunta Daryeelka Ilmaha
Barnaamijka Da’da-Dugsiga
ECEAP
Biloowga Xiliga Hore/Biloowga Hore
Montessori
Qabiil
Ciidan
Dugsiga Degmada
Waxkale:
Faahfaahinnada Codsiga Katanaasulidda (hal WAC foom kasta ah)
Codsigan waxaa loogu talogalay katanaasulidda laga helo xeerka rukhsada daryeelka ilmaha, lambarka WAC:
Sharaxaada WAC:
Sharaxaad, faah-faahsan ka bixi, sababta aad u codsanaysid katanaasuliddan. Waa in uu noqdaa mid loogu
talogalay baahi xadidan oo barnaamijka ah ama mid ilmaha uu ku qoranyahay. (Soo lifaaq bogg dheeraad ah,
haddii loo baahdo.)
Sharaxaad ka bixi, si faah-faahsan, sida aad ku hubsan kartid caafimaadka, nolol wanaaga iyo ammaanka loogu
talogalay dhammaan carruurta barnaamijka ku qoran in aanay gaarin wax khatar ah haddii codsigan
katanaasulidda la oggolaaday. (Ku soo lifaaq bog dheeraad ah, haddii loo baahdo.)
CHILD CARE WAIVER REQUEST
Bogga 1 ee 2
15-961 SM (REV. 06/2021) INT/EXT Somali
Taariikhda katanaasulidda la codsaday ee loogu talogalay WAC:
ilaa
Aan lahayn taariikh dhammaad ah
MUHIIM AH! Katanaasulidda waxay dhaqan galaysaa kaliya marka barnaamijka caruurta jirta da’da
iskuulka ama waxbarashada xiliga hore uu helo oggaysiis qoran oo ka socda dhinaca DCYF oo sheegaya in
codsiga la oggolaaday.
DCYF waxaa dhici karta in ay buriso katanaasulida wakhti kasta.
Sixiixa qofka soo diraya codsigan
Qor magaca
Taariikhda
Usoo dir dhinaca: Xafiiskaaga rukhsadaynta daryeelka ilmaha DCYF ee ku yaala deegaankaaga
DCYF waxay dib ugu soo celin doontaa codsigan adiga asaga oo ay la socoto go’aanka meesha hoose lagu
sheegay.
Codsiga katanaasulida ay oggolaatay-waaxda midkaas oo aan xiriir la lahayn ilmo kasta oo xadidan waa in lasoo
qoraa halkaas oo waalidiinta, mas’uuliyiinta, iyo shaqaalaha ay si fudud ugu arki karaan barnaamijka carruurta
jirta da’da iskuulka ama waxbarashada xiliga hore.
DCYF Use Only
(Kaliya Isticmaalka DCYF)
This waiver (exception) request is:
Approved
Disapproved because:
DCYF Signature
Position Title
Date
CHILD CARE WAIVER REQUEST
Bogga 2 ee 2
15-961 SM (REV. 06/2021) INT/EXT Somali
Page of 2