DSHS Form 07-097 "Individual Provider Planned Action Notice Training / Certification" - Washington (Somali)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download DSHS Form 07-097 "Individual Provider Planned Action Notice Training / Certification" - Washington (Somali)

1342 times
Rate (4.7 / 5) 89 votes
AGING AND LONG-TERM SERVICES ADMINISTRATION (ALTSA)
TAARIIQDA OGEYSIINTA
DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)
Bixiyaha Shaqsiga (IP) Ogeysiinta Tallaabada
La qorsheeyay (Planned Action Notice)
Tababarka / Shahaadada
MAGACA IYO CIWAANKA BIXIYAHA
Planned Action (Tallaabada La qorsheeyay)
Xeerka Maamulka Washington (WAC) Sadarka 388-71 wuxuu wataa sharuudaha tababarka iyo/ama shahaadada muhiimka u
ah inay u qalanto shaqada oo ay bixiyaan ALTSA ama DDA sida Bixiyaha Shaqsiga (IP) / Shaqaalaha Muddada Dheer.
Tani waa ogeysiintaada in ka bilow
, Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka (Department of Social and
Health Services) (DSHS) ama Hay'ada Aaga ee gabowka (AAA) waa:
Diidmada / joojinta lacag bixinta adiga kugu socoto sida IP;
Qaadida tallaabooyinka lagu joojinayo Xiriirkaaga Adeega Macmiilka IP.
___________________________________________________________________________________________
Laguuma ogola inaad u shaqeysid sida IP iyo DSHS kuma siineyso wax saacadaha shaqeysay markaas ama kadib taariiqda
bilowga kore haddii aad :
Kuma dhameystirin tababarka gudaha jadwalka waqtiga loo baahanyahay sida ku saleysan warbixinta ka imaatay
Iskaashiga Tababarka.
Tababarka loo baahanyahay sabab la xiriirto:
Tababarka Aasaaska WAC 388-71-0870 oo dhinaca WAC 388-71-0932;
Waxbarashada Joogtada ah WAC 388-71-0985 oo dhinaca WAC 388-71-1006.
Maysan xaqiijin Waaxda caafimaadka (Department of Health) (DOH) sida gargaarka daryeelka guriga oo gudaha
jadwalka waqtiga loo baahanyahay. WAC 388-71-0975, Sadarka 246-980 WAC, iyo RCW 18.88B.021(1)-(2)
Markale ma lahan Gargaarka Daryeelka Guriga ama aqoonsiyada kale u qalmida ee ay sameeyeen-DOH oo
labadaba firfircoon oo xaalad wanaagsan. WAC 388-71-0975, Sadarka 246-980 WAC, iyo RCW 18.88B.021(1)-
(2)
Laga yaabo inaadan shaqeyn lacag bixinta DSHS markale illaa aad ka dhameystirtid sharuudaha oo laga ansixiyo in sidaas
ay sameeyaan DSHS ama Hay'ada Aaga ee Gabowga (AAA).
Tallaabadaan waxaa lagu qaaday maamulada WAC ee kor ku qoran ama ka hooseeyo sharciyada xiggo:
WAC 388-71-0520; WAC 388-71-0523; WAC 388-71-0540; WAC 388-71-0551; WAC 388-71-0836; WAC 388-71-0975
Macmiilka (macaamiisha) DSHS ee aad u shaqeysid waa la ogeysiinayaa midaas haddii aadan dhameystirin
tababarka/shahaadada dhameystiran ee dhammaadka waqtiga, DSHS ma bixineyso adeegyadaada oo markaas ama kadib
taariiqda bilowga kor ku qoran iyo in isaga/iyada u baahanayaan inay helaan bixiye kale.
Bogga 1 ee 3
IP PLANNED ACTION NOTICE TRAINING / CERTIFICATION
DSHS 07-097 SM (REV. 04/2020) Somali
AGING AND LONG-TERM SERVICES ADMINISTRATION (ALTSA)
TAARIIQDA OGEYSIINTA
DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)
Bixiyaha Shaqsiga (IP) Ogeysiinta Tallaabada
La qorsheeyay (Planned Action Notice)
Tababarka / Shahaadada
MAGACA IYO CIWAANKA BIXIYAHA
Planned Action (Tallaabada La qorsheeyay)
Xeerka Maamulka Washington (WAC) Sadarka 388-71 wuxuu wataa sharuudaha tababarka iyo/ama shahaadada muhiimka u
ah inay u qalanto shaqada oo ay bixiyaan ALTSA ama DDA sida Bixiyaha Shaqsiga (IP) / Shaqaalaha Muddada Dheer.
Tani waa ogeysiintaada in ka bilow
, Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka (Department of Social and
Health Services) (DSHS) ama Hay'ada Aaga ee gabowka (AAA) waa:
Diidmada / joojinta lacag bixinta adiga kugu socoto sida IP;
Qaadida tallaabooyinka lagu joojinayo Xiriirkaaga Adeega Macmiilka IP.
___________________________________________________________________________________________
Laguuma ogola inaad u shaqeysid sida IP iyo DSHS kuma siineyso wax saacadaha shaqeysay markaas ama kadib taariiqda
bilowga kore haddii aad :
Kuma dhameystirin tababarka gudaha jadwalka waqtiga loo baahanyahay sida ku saleysan warbixinta ka imaatay
Iskaashiga Tababarka.
Tababarka loo baahanyahay sabab la xiriirto:
Tababarka Aasaaska WAC 388-71-0870 oo dhinaca WAC 388-71-0932;
Waxbarashada Joogtada ah WAC 388-71-0985 oo dhinaca WAC 388-71-1006.
Maysan xaqiijin Waaxda caafimaadka (Department of Health) (DOH) sida gargaarka daryeelka guriga oo gudaha
jadwalka waqtiga loo baahanyahay. WAC 388-71-0975, Sadarka 246-980 WAC, iyo RCW 18.88B.021(1)-(2)
Markale ma lahan Gargaarka Daryeelka Guriga ama aqoonsiyada kale u qalmida ee ay sameeyeen-DOH oo
labadaba firfircoon oo xaalad wanaagsan. WAC 388-71-0975, Sadarka 246-980 WAC, iyo RCW 18.88B.021(1)-
(2)
Laga yaabo inaadan shaqeyn lacag bixinta DSHS markale illaa aad ka dhameystirtid sharuudaha oo laga ansixiyo in sidaas
ay sameeyaan DSHS ama Hay'ada Aaga ee Gabowga (AAA).
Tallaabadaan waxaa lagu qaaday maamulada WAC ee kor ku qoran ama ka hooseeyo sharciyada xiggo:
WAC 388-71-0520; WAC 388-71-0523; WAC 388-71-0540; WAC 388-71-0551; WAC 388-71-0836; WAC 388-71-0975
Macmiilka (macaamiisha) DSHS ee aad u shaqeysid waa la ogeysiinayaa midaas haddii aadan dhameystirin
tababarka/shahaadada dhameystiran ee dhammaadka waqtiga, DSHS ma bixineyso adeegyadaada oo markaas ama kadib
taariiqda bilowga kor ku qoran iyo in isaga/iyada u baahanayaan inay helaan bixiye kale.
Bogga 1 ee 3
IP PLANNED ACTION NOTICE TRAINING / CERTIFICATION
DSHS 07-097 SM (REV. 04/2020) Somali
Xaquuqaha Racfaankaaga
Waxaad xaq u leedahay dhageysiga maamulka sida waafaqsan WAC 388-71-0561. Kama hor imaan kartid tallaabada ay
qaadeen DOH ee saameyso cadeyntaada. Tallaabooyinka ka imaanayo DOH waa in looga hor imaadaa racfaan ee DOH.
Waxaad leedahay xaquuqaha xiggo:
Si loo helo koobiyada warbixinta oo dhan oo ay isticmaaleen ALTSA ama DDA ee gaarista go'aamadooda;
Si loogu gudbiyo waraaqaha cadeyn ahaan;
Si looga marqaati kaco oo loo soo bandhigo marqaatiga oo ku cadeynayo matalaadaada; iyo
Si loo baaro marqaatiyada ku marqaati kacayo waaxda.
Waxaad haysataa 30 maalmood kaleendarka ah ka bilow taariiqda bilowga ee ogeysiintaan oo Xafiiska Maamulka
Dhageysiga (OAH) si loo helo codsigaaga oo racfaanka. Si loo codsado dhageysiga maamulka, waa inaad soo dirtaa,
gaarsiisaa, ama fakis ku soo dirtaa codsi qoran OAH. Foomka codsanayo dhageysiga maamulka waa lagu daray.
Cida aad kala xiriiri kartid warbixin
MAGACA
LAMBARKA TALEEFANKA
XAFIISKA
HAY'ADA
AAA
DDA
HCS
Koobiga ku jiro Feelka Bixiyaha.
Bogga 2 ee 3
IP PLANNED ACTION NOTICE TRAINING / CERTIFICATION
DSHS 07-097 SM (REV. 04/2020) Somali
AGING AND LONG-TERM SERVICES ADMINISTRATION (ALTSA)
Codso Dhageysi
Sadarkiiba 388-526 oo sharciyada maqalka DSHS
Ku dir codsigaaga ciwaankaan:
AMA
Fakiska lambarkaan:
OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARINGS (XAFIISKA MAAMULKA DHAGEYSIYADA) (OAH)
(360) 586-6563
PO BOX 42489
OLYMPIA WA 98504-2489
Waxaan codsanayaa dhageysi sababtoo ah waxaan rabaa inaan ka hor imaado go'aanka xiggo ee ay sameeyeen maamulka
Taageerada Gabowga iyo Daryeelka Dheer (ALTSA) ama Maamulka Hormarinta Curyaannimada (DDA).
Dooro mid ka mid ah kuwa xiggo:
ALTSA ama DDA waa:
Diidmada / joojinta lacag bixinta aniga igu socoto sida Bixiyaha Shaqsiga;
Qaadista tallaabooyinka lagu joojinayo Xiriirka Adeega Macmiilka Bixiyaheyga Shaqsiga ah.
DSHS waxay go'aansatay Aniga:
Inaysan ii cadeyn DOH sida gargaarka daryeelka guriga oo gudaha jadwalka waqtiga loo baahnyahay;
Markale ma lihi Gargaarka Daryeelka Guriga ama aqoonsiga u qalma ee ka timid DOH oo labadoodaba shaqeynayo
oo xaalad wanaagsan ah;
Kuma dhameystirin tababarka gudaha jadwalka waqtiga loo baahanyahay sida ku saleysan warbixinta ka imaatay
Iskaashiga Tababarka.
KU QOR MAGACAAGA HALKAAN
LAMBARKA TALEEFONKAAGA
LAMBARKA BIXIYAHAAGA
XAFIISKA AAD KA HESHAY OGEYSIINTAAN:
AAA
DDA
HCS
QOR CIWAANKAAGA
CAASIMADA
GOBOLKA
FURAHA
ZIP-KA
Haddii aad leedahay wakiil
Waxaa i matalayo (haddii aad is mataleysid, ha buuxin labada leen ee xiggo):
KU QOR MAGACA WAKIILKAAGA HALKAAN
QOR LAMBARKA TALEEFONKA WAKIILKAAGA HALKAAN
CIWAANKA
CAASIMADA
GOBOLKA
FURAHA-
ZIP
Haddii aad qabtid baahiyada hoyga
Ma u baahantahay turjubaan ama caawin kale oo dhageysiga?
Haa
Maya
Haddii ay haa tahay, luuqadee ama caawintee ayaad u baahantahay?
Bogga 3 ee 3
IP PLANNED ACTION NOTICE TRAINING / CERTIFICATION
DSHS 07-097 SM (REV. 04/2020) Somali
Page of 3