"Pakistani Visa Application Form" - Pakistan (English/Turkish)

This fillable "Pakistani Visa Application Form (English/Turkish)" is a document issued by the Government of Pakistan Ministry of Interior specifically for Pakistan residents.

Download the PDF by clicking the link below and complete it directly in your browser or through the Adobe Desktop application.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download "Pakistani Visa Application Form" - Pakistan (English/Turkish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 29 votes
GOVERNMENT OF PAKISTAN - VISA APPLICATION FORM
PAKĐSTAN ĐSLAM CUMHURĐYETĐ
VĐZE BAŞVURU FORMU
(Please read these instructions carefully before filling in the application form)
(Vize Başvuru Formunu Doldurmaya Başlamadan Önce Lütfen Aşağıdaki Talimatları Dikkatlice Okuyunuz)
Photographs must be Resimler ;
1)
No column should be left blank. Incomplete forms with vague entries shall not be accepted. Where applicable
* Passport size (45mm X
copies of supportive documents should be submitted along with the application form
35mm wide)
Form içerisindeki hiçbir sütun boş bırakılmamalıdır. Kesin olmayan veriler içeren eksik formlar destekleyici
45mm X 35mm
belgelerle birlikte sunulmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayayıp onaylanmayabilir.
Ebatlarında
2)
Applicants may use extra sheets, in case of insufficient space in the columns of the Visa Form
Vize formundaki boşlukların yeterli olmadığı bölümlerde, başvuru sahipleri tarafından ilave sayfa kullanılabilir.
* A recent and true
3)
Two (02) Passport size photographs should be attached with the visa form
likeness, showing full
Vize başvurusu sırasında başvuru formu ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf da teslim edilmelidir.
face, with no hat, helmet
or sunglasses
4)
Normal processing time for visa is 4-6 weeks.
Güncel, tüm yüzü
Vize başvurularında normal işlem süresi 4 ila 6 hafta arasıdır.
gösterecek şekilde
5)
Applicants could be asked to appear for interview if required
önden çekilmiş, şapka,
Đhtiyaç duyulduğu takdirde başvuru sahipleri mülakat için çağırılabilir.
bere, güneşgözlüğü v.b
6)
On arrival, immigration formalities are mandatory. (Police registration is applicable in certain cases)
içermemelidir.
Gelişlerde, göçmenlik ile ilgili işlemler zorunludur. (Belirli durumlarda Polis Kaydı geçerlidir.)
7)
Attach bank statement for business visit
Đş amaçlı ziyaretlerde banka dekontu eklenmelidir.
8)
Applicants family includes spouse, son, daughter, father and mother
Başvuru sahipleri için aile bireyleri Eş. Çocuklar, Baba ve Anne’yi içermektedir.
PART I
BÖLÜM I
1.
Type of Visa Applied for :
Başvurulan Vize Tipi :
Diplomatic
Official
Military
Business
Tourist
Diplomatik
Resmi
Askeri
Ticari
Turist
Family
Transit
Journalist
Others
(Specify)
Aile
Transit
Gazeteci
Diğer
(Belirtiniz)____________
2.
Purpose of Visit :
Ziyaret Sebebi :
3.
Duration of Stay :
Kalış Süresi
: ____________________________________________________
4.
Visa Required for :
Less than 1 Month
6 Months
1 year
2 years
5years
Talep Edilen Vize’nin Süresi : 1 Ay’dan az
6 Ay
1 yıl
2 Yıl
5 yıl
5.
Type of Visa
: Single Entry
Double Entry
Multiple Entry
Vize’nin Çeşidi : Tek Giriş
Çiftli Giriş
Çoklu Giriş
i.
Port of Entry
ii.
Port of Departure
Giriş Yapılacak Yer ______________
Çıkış Yapılacak Yer ______________
iii.
Places to be visited in Pakistan
:
Pakistan’da Ziyaret Edilecek Yerler :
a. ___________________
b. ______________ c.____________ d._______________
GOVERNMENT OF PAKISTAN - VISA APPLICATION FORM
PAKĐSTAN ĐSLAM CUMHURĐYETĐ
VĐZE BAŞVURU FORMU
(Please read these instructions carefully before filling in the application form)
(Vize Başvuru Formunu Doldurmaya Başlamadan Önce Lütfen Aşağıdaki Talimatları Dikkatlice Okuyunuz)
Photographs must be Resimler ;
1)
No column should be left blank. Incomplete forms with vague entries shall not be accepted. Where applicable
* Passport size (45mm X
copies of supportive documents should be submitted along with the application form
35mm wide)
Form içerisindeki hiçbir sütun boş bırakılmamalıdır. Kesin olmayan veriler içeren eksik formlar destekleyici
45mm X 35mm
belgelerle birlikte sunulmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayayıp onaylanmayabilir.
Ebatlarında
2)
Applicants may use extra sheets, in case of insufficient space in the columns of the Visa Form
Vize formundaki boşlukların yeterli olmadığı bölümlerde, başvuru sahipleri tarafından ilave sayfa kullanılabilir.
* A recent and true
3)
Two (02) Passport size photographs should be attached with the visa form
likeness, showing full
Vize başvurusu sırasında başvuru formu ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf da teslim edilmelidir.
face, with no hat, helmet
or sunglasses
4)
Normal processing time for visa is 4-6 weeks.
Güncel, tüm yüzü
Vize başvurularında normal işlem süresi 4 ila 6 hafta arasıdır.
gösterecek şekilde
5)
Applicants could be asked to appear for interview if required
önden çekilmiş, şapka,
Đhtiyaç duyulduğu takdirde başvuru sahipleri mülakat için çağırılabilir.
bere, güneşgözlüğü v.b
6)
On arrival, immigration formalities are mandatory. (Police registration is applicable in certain cases)
içermemelidir.
Gelişlerde, göçmenlik ile ilgili işlemler zorunludur. (Belirli durumlarda Polis Kaydı geçerlidir.)
7)
Attach bank statement for business visit
Đş amaçlı ziyaretlerde banka dekontu eklenmelidir.
8)
Applicants family includes spouse, son, daughter, father and mother
Başvuru sahipleri için aile bireyleri Eş. Çocuklar, Baba ve Anne’yi içermektedir.
PART I
BÖLÜM I
1.
Type of Visa Applied for :
Başvurulan Vize Tipi :
Diplomatic
Official
Military
Business
Tourist
Diplomatik
Resmi
Askeri
Ticari
Turist
Family
Transit
Journalist
Others
(Specify)
Aile
Transit
Gazeteci
Diğer
(Belirtiniz)____________
2.
Purpose of Visit :
Ziyaret Sebebi :
3.
Duration of Stay :
Kalış Süresi
: ____________________________________________________
4.
Visa Required for :
Less than 1 Month
6 Months
1 year
2 years
5years
Talep Edilen Vize’nin Süresi : 1 Ay’dan az
6 Ay
1 yıl
2 Yıl
5 yıl
5.
Type of Visa
: Single Entry
Double Entry
Multiple Entry
Vize’nin Çeşidi : Tek Giriş
Çiftli Giriş
Çoklu Giriş
i.
Port of Entry
ii.
Port of Departure
Giriş Yapılacak Yer ______________
Çıkış Yapılacak Yer ______________
iii.
Places to be visited in Pakistan
:
Pakistan’da Ziyaret Edilecek Yerler :
a. ___________________
b. ______________ c.____________ d._______________
6.
SECTION I (APPLICANT’S DETAILS)
1.KISIM (BAŞVURU SAHĐBĐNE AĐT BĐLGĐLER)
i.
Name as in Passport
Pasaporttaki Đsim
_______________
____________
_______________
First
Middle
Last
Đlk Đsim
Đkinci Đsim
Soyadı
ii.
Date of Birth :
Doğum Tarihi :
……./……../………..
iii.
Place of Birth :
City
:
Country :
Doğum Yeri
:
Şehir : __________________
Ülke : ___________________
iv.
Sex
:
Male
Female
v. Blood Group
Cinsiyeti
:
Bay
Bayan
Kan Gurubu ____________
vi.
Marital Status :
Single
Married
Medeni Durumu:
Bekar
Evli
vii.
Identification Mark :
viii. Native Language :
Tanıtıcı Đz
: _________________
Anadili : _____________
ix.
Nationality :
Present
Previous
Dual
Uyruğu :
(a) Mevcut _________
(b) Önceki ________
(c) Çift _________
x.
Religion
:
Dini
: _________________
xi.
PASSPORT DETAILS
:
PASAPORT BĐLGĐLERĐ :
Type of Passport
:
Diplomatic
Official / Service
Ordinary
Pasaport Cinsi
:
Diplomatik
Resmi / Hizmet
Normal
UN Travel Document
:
Birleşmiş Milletler Seyahat Belgesi :
Passport No.
Place of Issue :
Pasaport No.
: _________________
Verildiği Yer
: ________________
Date of Issue
:
Date of Expiry :
Verildiği Tarih
: _________________
Bitiş Tarihi
: ________________
Issuing Authority
:
Düzenleyen Kurum : _________________
xii.
ADDRESS & E-MAIL :
ADRES & ELEKTRONĐK POSTA :
a) Abroad / Country of Origin :
Yurtdışı / Yurtiçi : ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Telephone :
(i) Home :
(ii) Work :
(iii) Cell :
Telefon
:
Ev
: _______________ Đş : ______________
Cep : _______________
b) In Pakistan
:
Pakistan
: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Telephone :
(i) Home :
(ii) Work :
(iii) Cell :
Telefon
:
Ev
: _______________
Đş
: ___________ (iii) Cep : _______________
E-Mail
:
Elektronik Posta : _____________________________________________________________
xiii.
Is your visit sponsored?
Yes
No
Seyahatinizi karşılayan bir kurum var mı?
Evet
Hayır
If yes, give details.
Evet ise, detayları belirtiniz.
Name of Sponsor
Address
Contact Number
Đsmi
Adresi
Telefon Numaraları
Home
Ev
Work
Đş
Cell
Cep
xiv.
DETAILS OF PROFESSION :
MESLEKĐ BĐLGĐLER :
a. Profession (Please Specify Rank/Service, in case of Armed Forces/Uniform Personnel)
Başvuru Sahibi’nin Mesleği ( Eğer Silahlı Kuvvetler Mensubu iseniz lütfen rütbe, bölüm ve ünvan
belirtiniz : ____________________________________________________________________
NOTE : In case of military services, Please fill in the attached performa
NOT
: Silahli Kuvetler Mensubu iseniz lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.
b. Employer’s / sponsor’s details (in Pakistan / Abroad (if applicable)
Đşveren’in veya Seyahatinizi Karşılayan Kuruma Ait (Var ise) Bilgiler (Pakistan’da / Yurtdışında)
Telephone No.
E-Mail Address
Telefon Numarası
Elektronik Posta
Name
Address
Đsim
Adres
Home
Office
Cellular
Ev
Đş
Cep
xv.
DETAILS OF JOBS HELD IN THE PAST
GEÇMĐŞ ĐŞ TECRÜBELERĐNE AĐT BĐLGĐLER
a. Designation
:
b. Department :
Ünvan
: ______________
Departman : __________________
c. Duration (from-to)
d. Duties
:
Çalışma Aralığı
: _______ - _______
Görevi : ______________________
e. Address & Phone No. :
Adres – Telefon No.
: __________________________________________________
f. Name, Address and contact numbers of immediate boss/head and any other colleague
(Use extra sheet if required)
Acil durumda şirketinizden ulaşılabilecek kişilerin Đsim, Soyad, Adres ve Telefon Bilgileri
(Aşağıda bırakılmış alan yeterli olmadığı takdirde ilave kağıt kullanılabilir)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
xvi.
Are you applying visa from a third country?
Yes
Vize başvurunuzu üçüncü bir ülkeden mi yapıyorsunuz? Evet
Hayır
If yes, please provide copy of Residence / Work Permit of that country
Cevabınız Evet ise lütfen üçüncü ülkeye ait Çalışma veya Đkamet tezkerenizin bir kopyasını ekleyiniz.
7.
SECTION II (FAMILY DETAILS)
2.KISIM (BAŞVURU SAHĐBĐNĐN AĐLE BĐREYLERĐNE AĐT BĐLGĐLER)
Đ.
Name of Mother
:
ii.
Nationality of Mother
:
Anne Adı
: ________________
Anne Uyruğu
: _______________
iii.
Name of Father
:
iv.
Nationality of Father
:
Baba Adı
: ________________
Baba Uyruğu
: _______________
v.
Spouse Details
:
Eş Bilgileri
:
Name :
Nationality
:
Isim : _______________________
Uyruğu
: _______________
Date and Place of Birth
:
Doğum Yeri ve Tarihi : ______________________________________________________
Profession
:
Mesleği
: __________________
Name, address and contact number of employer of spouse (if any)
Eşinizin Đşverenin’in Đsim, Adres ve Telefon Bilgileri (Var ise)
vi.
Do you have any children Yes
No
Çocuklarınız var mı ?
Evet
Hayır
If yes, please provide details for each of your chilren
Var ise lütfen her çocuğunuz için aşağıda istenilen bilgileri doldurunuz.
Name
Date of Birth
Đsim
Doğum Tarihi
1
......../........../.........
2
......../........../.........
3
......../........../.........
vii.
Please list any of accompanying person/family member (including children) traveling with you to
Pakistan.
Pakistan’a ziyaretinizde beraberinizde gidecek olan kişiler, aile bireyleri (çocuklar dahil)
Full Name
Date of Birth
Passport Number (If any)
Address
Đsim & Soyad
Doğum Tarihi
Pasaport No.(Var ise)
Adres
viii.
Do you have any bank account in Pakistan?
Yes
No
Pakistan’da herhangi bir bankada hesabınız var mı?
Evet
Hayır
Bank Name
Branch
A/C Number
Address
Verifier Details
Banka’nın Adı
Şubesi
Hesap Numarası
Adresi
Doğruluk Bilgileri
8.
TRAVEL HISTORY
:
SEYAHAT BĐLGĐLERĐ :
i.
Have you ever visited Pakistan during last five years
Yes
No
Son 5 içerisinde Pakistan’ı ziyaret ettiniz mi?
Evet
Hayır
If yes, please provide details.
Evet ise, detayları belirtiniz.
Date
Destination / Address
Purpose
Duration
Tarih
Yer / Adres
Ziyaret Sebebi
Ziyaret Süresi
1
2
3
4
5