Form DV-180 V "Agreement and Judgment of Parentage (Vietnamese)" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on July 1, 2014;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-180 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-180 V "Agreement and Judgment of Parentage (Vietnamese)" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 34 votes
Thoû a Thuaä n vaø Phaù n Quyeá t
DV-180 V
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
Xaù c Ñònh Cha Meï
Maã u naø y chæ ñöôï c duø n g khi cha meï thoû a thuaä n ñöù n g teâ n laø m cha meï hôï p phaù p cuû a
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
caù c con hoï . Cha meï ñieà n töø muï c
ñeá n
.
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n :
Moá i lieâ n heä vôù i treû trong vuï naø y (ñaù n h daá u vaø o moä t ):
Meï
Cha
9
9
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö
cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình,
haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.)
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Tòa sẽ điền số vụ khi nộp mẫu này.
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Soá Vuï :
Ñòa Chæ E-Mail:
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Bò Caá m :
2
Teâ n :
Moá i lieâ n heä vôù i treû trong vuï naø y (ñaù n h daá u vaø o moä t ):
Meï
Cha
9
9
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Thoû a Thuaä n Xaù c Ñònh Cha Meï
3
Khoâ n g Coù Vuï Naø o Khaù c veà Xaù c Ñònh Cha Meï
a. Chuù n g toâ i laø cha meï cuû a caù c treû coù teâ n döôù i ñaâ y .
b. Theo heá t khaû naê n g hieå u bieá t cuû a chuù n g toâ i (ñaù n h daá u vaø o moã i oâ naø o ñuù n g söï thaä t ):
1.
Khoâ n g coù vuï toø a naø o maø moä t ngöôø i khaù c khoâ n g phaû i laø chuù n g toâ i töï nhaä n hoaë c ñöôï c noù i laø cha hoaë c meï cuû a caù c treû naø y .
9
2.
Khoâ n g coù toø a naø o ñaõ ra leä n h hoaë c keá t luaä n coù ngöôø i naø o khaù c chuù n g toâ i laø cha hoaë c meï cuû a caù c treû naø y .
9
3.
Khoâ n g coù vuï naø o ñang chôø xöû veà nhaä n con nuoâ i hoaë c quyeà n giaù m hoä cho caù c treû naø y .
9
4.
Khoâ n g coù ngöôø i naø o khaù c ñaõ kyù baû n tuyeâ n khai töï nguyeä n nhaä n laø cha caù c treû naø y .
9
5.
Ngöôø i meï khoâ n g keá t hoâ n vôù i moä t ngöôø i khaù c khi thuï thai caù c treû naø y .
9
Caù c treû trong vuï naø y laø (ghi roõ ) :
4
Teâ n Treû
Ngaø y Sinh
Phaù i Tính
a.
b.
c.
d.
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Lieä t keâ theâ m caù c treû khaù c trong moä t tôø giaá y ñính keø m vaø vieá t töï a ñeà
9
"DV-180, Children" (Caù c Con).
Thoû a Thuaä n vaø Phaù n Quyeá t Xaù c Ñònh Cha Meï
DV-180 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised July 1, 2014, Mandatory Form
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Trang 1 treâ n 3
Family Code, §§ 6323, 7600 et seq.
Thoû a Thuaä n vaø Phaù n Quyeá t
DV-180 V
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
Xaù c Ñònh Cha Meï
Maã u naø y chæ ñöôï c duø n g khi cha meï thoû a thuaä n ñöù n g teâ n laø m cha meï hôï p phaù p cuû a
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
caù c con hoï . Cha meï ñieà n töø muï c
ñeá n
.
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n :
Moá i lieâ n heä vôù i treû trong vuï naø y (ñaù n h daá u vaø o moä t ):
Meï
Cha
9
9
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö
cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình,
haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.)
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Tòa sẽ điền số vụ khi nộp mẫu này.
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Soá Vuï :
Ñòa Chæ E-Mail:
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Bò Caá m :
2
Teâ n :
Moá i lieâ n heä vôù i treû trong vuï naø y (ñaù n h daá u vaø o moä t ):
Meï
Cha
9
9
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Thoû a Thuaä n Xaù c Ñònh Cha Meï
3
Khoâ n g Coù Vuï Naø o Khaù c veà Xaù c Ñònh Cha Meï
a. Chuù n g toâ i laø cha meï cuû a caù c treû coù teâ n döôù i ñaâ y .
b. Theo heá t khaû naê n g hieå u bieá t cuû a chuù n g toâ i (ñaù n h daá u vaø o moã i oâ naø o ñuù n g söï thaä t ):
1.
Khoâ n g coù vuï toø a naø o maø moä t ngöôø i khaù c khoâ n g phaû i laø chuù n g toâ i töï nhaä n hoaë c ñöôï c noù i laø cha hoaë c meï cuû a caù c treû naø y .
9
2.
Khoâ n g coù toø a naø o ñaõ ra leä n h hoaë c keá t luaä n coù ngöôø i naø o khaù c chuù n g toâ i laø cha hoaë c meï cuû a caù c treû naø y .
9
3.
Khoâ n g coù vuï naø o ñang chôø xöû veà nhaä n con nuoâ i hoaë c quyeà n giaù m hoä cho caù c treû naø y .
9
4.
Khoâ n g coù ngöôø i naø o khaù c ñaõ kyù baû n tuyeâ n khai töï nguyeä n nhaä n laø cha caù c treû naø y .
9
5.
Ngöôø i meï khoâ n g keá t hoâ n vôù i moä t ngöôø i khaù c khi thuï thai caù c treû naø y .
9
Caù c treû trong vuï naø y laø (ghi roõ ) :
4
Teâ n Treû
Ngaø y Sinh
Phaù i Tính
a.
b.
c.
d.
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Lieä t keâ theâ m caù c treû khaù c trong moä t tôø giaá y ñính keø m vaø vieá t töï a ñeà
9
"DV-180, Children" (Caù c Con).
Thoû a Thuaä n vaø Phaù n Quyeá t Xaù c Ñònh Cha Meï
DV-180 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised July 1, 2014, Mandatory Form
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Trang 1 treâ n 3
Family Code, §§ 6323, 7600 et seq.
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n quyù vò:
Caù c Leä n h Ñang Xin
5
a. Chuù n g toâ i xin toø a keá t luaä n laø chuù n g toâ i laø cha meï hôï p phaù p cuû a caù c treû ôû muï c
vaø phaù n quyeá t xaù c ñònh cha meï .
b. Chuù n g toâ i xin toø a ra leä n h söû a ñoå i giaá y khai sinh cuû a caù c treû naø y baè n g caù c h (ñaù n h daá u vaø o moã i leä n h quyù vò muoá n xin):
1.
Ghi theâ m teâ n cha.
9
2.
Ñoå i hoï cuû a caù c treû naø y thaø n h:
9
Neá u quyù vò kyù vaø o maã u naø y , quyù vò seõ töø boû caù c quyeà n sau ñaâ y :
6
• Quyeà n ñöôï c phaâ n xöû . Quyù vò coù theå xin moä t thaå m phaù n , trong moä t vuï rieâ n g reõ , quyeá t ñònh quyù vò coù phaû i laø cha hoaë c
meï cuû a caù c treû trong vuï naø y hay khoâ n g. Quyù vò coù theå ñem theo baè n g chöù n g vaø nhaâ n chöù n g ñeá n phieâ n xöû ñoù . Vaø quyù vò
coù theå ñaë t caâ u hoû i vôù i caù c nhaâ n chöù n g choá n g laï i mình.
• Quyeà n thöû nghieä m di truyeà n . Quyù vò coù theå xin moä t thaå m phaù n , trong moä t vuï rieâ n g reõ , ra leä n h thöû nghieä m di truyeà n ñeå
xem quyù vò coù phaû i laø cha hoaë c meï cuû a caù c treû trong vuï naø y hay khoâ n g. Toø a coù theå ra leä n h baé t quyù vò phaû i traû tieà n caù c
loaï i thöû nghieä m ñoù .
Neá u quyù vò kyù vaø o maã u naø y , toø a coù theå quyeá t ñònh quyù vò laø cha hoaë c meï hôï p phaù p .
7
Toø a coù theå ra leä n h cho quyù vò:
• Traû tieà n caá p döôõ n g cho con. Tieà n caá p döôõ n g cho con coù theå bò ruù t töø löông cuû a quyù vò maø khoâ n g caà n phaû i baù o tröôù c
cho quyù vò. Tieà n caá p döôõ n g cho con coù theå raá t nhieà u , vaø thöôø n g keù o daø i ñeá n khi treû ñuû 18 tuoå i . Neá u quyù vò khoâ n g caá p
döôõ n g cho con nhö leä n h toø a , quyù vò coù theå bò truy toá hình söï .
• Traû caù c chi phí vaø phí toå n khaù c . Toø a cuõ n g coù theå ra leä n h quyù vò phaû i traû caù c chi phí khaù c cho caù c treû trong vuï naø y . Quyù
vò seõ coù taá t caû caù c nhieä m vuï phaù p ñònh cuû a ngöôø i cha hoaë c meï .
Tröôù c khi kyù vaø o maã u naø y , quyù vò coù theå thueâ luaä t sö.
Neá u quyù vò khoâ n g coù khaû naê n g traû tieà n thueâ luaä t sö ñaï i dieä n cho mình, haõ y goï i cho luaä t sö ñoaø n ñòa phöông ñeå nhôø giuù p .
Quyù vò cuõ n g coù theå hoû i Nhaâ n Vieâ n Trôï Giuù p Luaä t Gia Ñình veà caù c h tìm luaä t sö.
Haõ y kyù teâ n döôù i ñaâ y neá u quyù vò hieå u vaø töø boû caù c quyeà n cuû a mình.
8
• Chuù n g toâ i noù i raè n g chuù n g toâ i laø cha meï hôï p phaù p cuû a caù c treû trong vuï naø y .
• Neá u coù ngöôø i naø o trong chuù n g toâ i coù luaä t sö cho thoû a thuaä n naø y , luaä t sö ñoù ñaõ ñoï c vaø giaû i thích caù c chi tieá t cho ngöôø i
ñöôï c ñaï i dieä n vaø ngöôø i ñoù hieå u caù c chi tieá t ñoù .
• Chuù n g toâ i ñaõ ñoï c vaø hieå u maã u naø y .
• Neá u coù ngöôø i dòch maã u naø y , chuù n g toâ i ñaõ hieå u baû n dòch.
9
Chuù n g toâ i ñaõ ñoï c vaø hieå u caù c quyeà n neâ u trong maã u naø y . Caû hai ngöôø i coù teâ n ôû muï c
vaø
ñeà u töø boû caù c
quyeà n naø y vaø töï do ñoà n g yù laø toø a coù theå ñöa ra caù c leä n h chæ ñònh chuù n g toâ i laø cha meï hôï p phaù p cuû a caù c treû
coù teâ n trong maã u naø y . Chuù n g toâ i tuyeâ n khai laø phaà n neâ u treâ n laø söï thaä t vaø ñuù n g vaø saü n saø n g chòu phaï t theo
luaä t cuû a Tieå u Bang California neá u khai man.
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ngaø y
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t chöõ in teâ n Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä
Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä kyù ôû ñaâ y
Ngaø y
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t chöõ in teâ n Ngöôø i Bò Caá m
Ngöôø i Bò Caá m kyù ôû ñaâ y
Ngaø y
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t chöõ in teâ n luaä t sö cuû a
Luaä t sö cuû a Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä kyù ôû ñaâ y
Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä
Ngaø y
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t chöõ in teâ n luaä t sö cuû a
Luaä t sö cuû a Ngöôø i Bò Caá m kyù ôû ñaâ y
Ngöôø i Bò Caá m
Thoû a Thuaä n vaø Phaù n Quyeá t Xaù c Ñònh Cha Meï
DV-180 V, (Vietnamese)
Revised July 1, 2014
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Trang 2 treâ n 3
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n quyù vò:
Phaù n Quyeá t Xaù c Ñònh Cha Meï
Toø a keá t luaä n
10
Teâ n :
Meï
Cha
9
9
Teâ n :
Meï
Cha
9
9
laø cha meï cuû a caù c treû coù teâ n döôù i ñaâ y :
Teâ n Treû
Ngaø y Sinh
Phaù i Tính
a.
b.
c.
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Lieä t keâ theâ m caù c treû khaù c trong moä t tôø giaá y ñính keø m vaø vieá t töï a ñeà "DV-180,
9
Additional Children" (Theâ m Caù c Con).
Toø a ra leä n h
11
a.
Hoï cuû a (caù c ) treû ñöôï c ñoå i thaø n h (ghi roõ ÑAÀ Y ÑUÛ teâ n hoï cuû a moã i treû ) :
9
b.
Giaá y khai sinh phaû i ñöôï c söû a ñoå i ñeå phuø hôï p vôù i leä n h toø a naø y baè n g caù c h:
9
(1)
ghi theâ m teâ n ngöôø i cha (ghi roõ ) :
9
(2)
ñoå i hoï cuû a caù c treû
9
12
Caù c muï c khaù c (ghi roõ ) :
9
Soá trang ñính keø m :
Thoâ n g Baù o veà Phaù n Quyeá t
13
Caù c beâ n phaû i cung caá p phong bì ghi saü n ñòa chæ vaø daù n tem vaø moä t baû n chính vaø hai baû n sao Notice of Entry of Judgment
(Thoâ n g Baù o veà Phaù n Quyeá t ) (maã u FL-190) ñaõ ñieà n cho toø a .
Ngaø y :
Vieâ n Chöù c Tö Phaù p
Tuyeâ n Khai cuû a Thoâ n g Dòch Vieâ n
14
Toâ i ñaõ ñoï c hoaë c phieâ n dòch hoaë c thoâ n g dòch Thoû a Thuaä n vaø Phaù n Quyeá t Xaù c Ñònh Cha Meï naø y , theo heá t khaû naê n g cuû a toâ i ,
cho (ñaù n h daá u vaø o moä t ):
Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä
Ngöôø i Bò Caá m ,
ñaõ noù i raè n g:
9
9
• Hoï khoâ n g ñoï c hoaë c hieå u ñöôï c caù c vaê n kieä n baè n g Anh Ngöõ ;
• Ngoâ n ngöõ chính cuû a hoï laø (ghi roõ ) :
; vaø
• Nay hoï ñaõ hieå u vaê n kieä n naø y .
Toâ i tuyeâ n khai laø phaà n neâ u treâ n laø söï thaä t vaø ñuù n g vaø saü n saø n g chòu phaï t theo luaä t cuû a Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t chöõ in teâ n thoâ n g dòch vieâ n
Thoâ n g dòch vieâ n kyù ôû ñaâ y
Ngaø y
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t chöõ in teâ n thoâ n g dòch vieâ n
Thoâ n g dòch vieâ n kyù ôû ñaâ y
Thoû a Thuaä n vaø Phaù n Quyeá t Xaù c Ñònh Cha Meï
DV-180 V, (Vietnamese)
Revised July 1, 2014
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Trang 3 treâ n 3
Save This Form
Print This Form
Page of 3