Form FL-323 V "Order Appointing Counsel for a Child" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2012;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form FL-323 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form FL-323 V "Order Appointing Counsel for a Child" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 10 votes
FL-323 V
DAØ N H RIEÂ N G CHO TOØ A
TOØ A THÖÔÏ N G THAÅ M CALIFORNIA, QUAÄ N
ÑÒA CHÆ:
ÑÒA CHÆ GÖÛ I THÖ:
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
THAØ N H PHOÁ VAØ SOÁ ZIP:
Ñöø n g Noä p
TEÂ N CHI NHAÙ N H:
NGUYEÂ N ÑÔN/NGUYEÂ N CAÙ O :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
BÒ ÑÔN/BÒ CAÙ O :
CHA HOAË C MEÏ / BEÂ N KIA:
SOÁ VUÏ :
Ñöø n g Noä p
LEÄ N H BOÅ NHIEÄ M LUAÄ T SÖ CHO TREÛ
1.
Phieâ n toø a ñaõ ñöôï c xöû :
Vaø o (ngaø y ):
luù c (giôø ) :
taï i Ban:
Phoø n g:
Thaå m Phaù n (teâ n ):
Thaå m Phaù n Taï m
Luaä t Sö coù maë t (teâ n ):
Nguyeâ n Ñôn/Nguyeâ n Caù o coù maë t
Bò Ñôn/Bò Caù o coù maë t
Luaä t Sö coù maë t (teâ n ):
Luaä t Sö coù maë t (teâ n ):
Cha hoaë c meï / beâ n kia coù maë t
Veà ñôn xin leä n h, leä n h phaû i trình baø y lyù do khôû i kieä n , hoaë c ñôn noä p (ngaø y ):
bôû i (teâ n ):
TOØ A KEÁ T LUAÄ N raè n g vì quyeà n lôï i toá t nhaá t cuû a treû neâ n boå nhieä m luaä t sö ñeå ñaï i dieä n cho treû theo Boä Luaä t Gia Ñình ñoaï n 3150(a).
2.
Luaä t sö ñöôï c boå nhieä m cho treû (teâ n vaø luaä t sö):
a.
b.
Ñòa chæ:
d. Ñòa chæ e-mail (tuø y yù ) :
c.
Soá ñieä n thoaï i :
3.
TREÛ HOAË C CAÙ C TREÛ ÑÖÔÏ C BOÅ NHIEÄ M LUAÄ T SÖ
Teâ n
Ngaø y Sinh
(Caù c ) ñòa chæ (neá u coù )
LYÙ DO BOÅ NHIEÄ M (ghi roõ ) :
4.
5.
NHIEÄ M VUÏ CUÛ A LUAÄ T SÖ CHO TREÛ
a. Luaä t sö cho treû phaû i :
(1) Ñaï i dieä n cho quyeà n lôï i toá t nhaá t cuû a treû .
(2) Thu thaä p baè n g chöù n g phuø hôï p vôù i quyeà n lôï i toá t nhaá t cuû a treû vaø trình baø y cho toø a baè n g chöù n g ñöôï c toø a chaá p nhaä n
theo baá t cöù caù c h naø o thích hôï p cho luaä t sö cuû a moä t beâ n .
(3) Trình baø y cho toø a bieá t caù c yù nguyeä n cuû a treû neá u treû muoá n .
(4) Toá n g ñaï t caù c thoâ n g baù o vaø ñôn xin cho taá t caû caù c beâ n phuø hôï p vôù i caù c ñieà u luaä t vaø ñaï o luaä t aù p duï n g cho caù c beâ n .
(5) Thi haø n h nhieä m vuï naø y tröø phi trong hoaø n caû n h khoâ n g thích hôï p :
(A) Phoû n g vaá n treû ;
(B) Xem xeù t caù c hoà sô cuû a toø a vaø taá t caû caù c hoà sô lieâ n heä caû hai beâ n coù theå xem xeù t ; vaø
(C) Môû theâ m baá t cöù cuoä c ñieà u tra naø o maø luaä t sö cuû a treû cho laø caà n thieá t ñeå xaù c quyeá t baè n g chöù n g lieâ n quan ñeá n caù c
phieâ n xöû veà vaá n ñeà nuoâ i giöõ treû hoaë c thaê m vieá n g.
b. Luaä t sö coù theå ñöa ra vaø hoû i caù c nhaâ n chöù n g, laä p luaä n vôù i toø a veà an sinh cuû a treû , vaø tham gia theâ m trong phieâ n xöû ñeá n
möù c caà n thieá t ñeå ñaï i dieä n ñuù n g möù c cho treû .
Trang 1 treâ n 3
LEÄ N H BOÅ NHIEÄ M LUAÄ T SÖ CHO TREÛ
Family Code, §§ 3150, 3151, 3151.5, 3152;
Form Approved for Optional Use
Government Code, § 77003;
Judicial Council of California
Cal. Rules of Court, rules 5.240, 5.241, 5.242
FL-323 V [Rev. January 1, 2012]
www.courts.ca.gov
FL-323 V
DAØ N H RIEÂ N G CHO TOØ A
TOØ A THÖÔÏ N G THAÅ M CALIFORNIA, QUAÄ N
ÑÒA CHÆ:
ÑÒA CHÆ GÖÛ I THÖ:
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
THAØ N H PHOÁ VAØ SOÁ ZIP:
Ñöø n g Noä p
TEÂ N CHI NHAÙ N H:
NGUYEÂ N ÑÔN/NGUYEÂ N CAÙ O :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
BÒ ÑÔN/BÒ CAÙ O :
CHA HOAË C MEÏ / BEÂ N KIA:
SOÁ VUÏ :
Ñöø n g Noä p
LEÄ N H BOÅ NHIEÄ M LUAÄ T SÖ CHO TREÛ
1.
Phieâ n toø a ñaõ ñöôï c xöû :
Vaø o (ngaø y ):
luù c (giôø ) :
taï i Ban:
Phoø n g:
Thaå m Phaù n (teâ n ):
Thaå m Phaù n Taï m
Luaä t Sö coù maë t (teâ n ):
Nguyeâ n Ñôn/Nguyeâ n Caù o coù maë t
Bò Ñôn/Bò Caù o coù maë t
Luaä t Sö coù maë t (teâ n ):
Luaä t Sö coù maë t (teâ n ):
Cha hoaë c meï / beâ n kia coù maë t
Veà ñôn xin leä n h, leä n h phaû i trình baø y lyù do khôû i kieä n , hoaë c ñôn noä p (ngaø y ):
bôû i (teâ n ):
TOØ A KEÁ T LUAÄ N raè n g vì quyeà n lôï i toá t nhaá t cuû a treû neâ n boå nhieä m luaä t sö ñeå ñaï i dieä n cho treû theo Boä Luaä t Gia Ñình ñoaï n 3150(a).
2.
Luaä t sö ñöôï c boå nhieä m cho treû (teâ n vaø luaä t sö):
a.
b.
Ñòa chæ:
d. Ñòa chæ e-mail (tuø y yù ) :
c.
Soá ñieä n thoaï i :
3.
TREÛ HOAË C CAÙ C TREÛ ÑÖÔÏ C BOÅ NHIEÄ M LUAÄ T SÖ
Teâ n
Ngaø y Sinh
(Caù c ) ñòa chæ (neá u coù )
LYÙ DO BOÅ NHIEÄ M (ghi roõ ) :
4.
5.
NHIEÄ M VUÏ CUÛ A LUAÄ T SÖ CHO TREÛ
a. Luaä t sö cho treû phaû i :
(1) Ñaï i dieä n cho quyeà n lôï i toá t nhaá t cuû a treû .
(2) Thu thaä p baè n g chöù n g phuø hôï p vôù i quyeà n lôï i toá t nhaá t cuû a treû vaø trình baø y cho toø a baè n g chöù n g ñöôï c toø a chaá p nhaä n
theo baá t cöù caù c h naø o thích hôï p cho luaä t sö cuû a moä t beâ n .
(3) Trình baø y cho toø a bieá t caù c yù nguyeä n cuû a treû neá u treû muoá n .
(4) Toá n g ñaï t caù c thoâ n g baù o vaø ñôn xin cho taá t caû caù c beâ n phuø hôï p vôù i caù c ñieà u luaä t vaø ñaï o luaä t aù p duï n g cho caù c beâ n .
(5) Thi haø n h nhieä m vuï naø y tröø phi trong hoaø n caû n h khoâ n g thích hôï p :
(A) Phoû n g vaá n treû ;
(B) Xem xeù t caù c hoà sô cuû a toø a vaø taá t caû caù c hoà sô lieâ n heä caû hai beâ n coù theå xem xeù t ; vaø
(C) Môû theâ m baá t cöù cuoä c ñieà u tra naø o maø luaä t sö cuû a treû cho laø caà n thieá t ñeå xaù c quyeá t baè n g chöù n g lieâ n quan ñeá n caù c
phieâ n xöû veà vaá n ñeà nuoâ i giöõ treû hoaë c thaê m vieá n g.
b. Luaä t sö coù theå ñöa ra vaø hoû i caù c nhaâ n chöù n g, laä p luaä n vôù i toø a veà an sinh cuû a treû , vaø tham gia theâ m trong phieâ n xöû ñeá n
möù c caà n thieá t ñeå ñaï i dieä n ñuù n g möù c cho treû .
Trang 1 treâ n 3
LEÄ N H BOÅ NHIEÄ M LUAÄ T SÖ CHO TREÛ
Family Code, §§ 3150, 3151, 3151.5, 3152;
Form Approved for Optional Use
Government Code, § 77003;
Judicial Council of California
Cal. Rules of Court, rules 5.240, 5.241, 5.242
FL-323 V [Rev. January 1, 2012]
www.courts.ca.gov
FL-323 V
NGUYEÂ N ÑÔN/NGUYEÂ N CAÙ O :
SOÁ VUÏ :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
BÒ ÑÔN/BÒ CAÙ O :
CHA HOAË C MEÏ / BEÂ N KIA:
LUAÄ T SÖ CHO TREÛ COÙ CAÙ C QUYEÀ N SAU ÑAÂ Y :
6.
a.
Tieá p xuù c hôï p lyù vôù i treû ;
b.
Coù quyeà n thay maë t treû xin bieä n phaù p boà i thöôø n g;
c.
Nhaä n thoâ n g baù o baá t cöù phieâ n xöû naø o , vaø taá t caû caù c giai ñoaï n cuû a phieâ n xöû ñoù , goà m caû ñôn xin khaù m aû n h höôû n g ñeá n treû ;
d.
Ñöôï c leâ n tieá n g trong phieâ n xöû vaø haø n h ñoä n g cho moä t beâ n trong phieâ n xöû ;
e.
Xem hoà sô y teá , nha khoa, söù c khoû e taâ m thaà n , vaø caù c hoà sô khaù c veà chaê m soù c söù c khoû e cuû a treû ;
f.
Xem hoà sô nhaø tröôø n g vaø giaù o duï c cuû a treû ;
g.
Phoû n g vaá n nhaâ n vieâ n nhaø tröôø n g, ngöôø i troâ n g giöõ , chuyeâ n vieâ n chaê m soù c söù c khoû e , chuyeâ n vieâ n söù c khoû e taâ m thaà n , vaø
nhöõ n g ngöôø i khaù c ñaõ thaå m ñònh treû hoaë c chaê m soù c cho treû ;
h.
Phoû n g vaá n caù c nhaâ n vieâ n hoø a giaû i theo caù c ñieà u khoaû n cuû a Boä Luaä t Gia Ñình caù c ñoaï n 3177 vaø 3182;
i.
Thay maë t cho treû ñeå xaù c quyeá t hoaë c töø boû baá t cöù ñaë c quyeà n naø o ;
j.
Nhaä n thoâ n g baù o tröôù c moä t thôø i gian hôï p lyù vaø coù quyeà n töø choá i ñoá i vôù i baá t cöù loaï i khaù m hoaë c ñaù n h giaù veà söù c khoû e theå
chaá t hoaë c taâ m lyù naø o maø khoâ n g coù leä n h toø a ;
k.
Khi ñöôï c toø a pheâ chuaå n , nhôø khaù m hoaë c ñaù n h giaù ñoä c laä p veà söù c khoû e theå chaá t hoaë c taâ m lyù cho treû cho caù c muï c ñích
cuû a phieâ n xöû saé p tôù i ;
l.
Sau khi ñôn xin ñöôï c toá n g ñaï t cho taá t caû caù c beâ n vaø cô quan baû o veä treû em ñòa phöông, xin toø a cho pheù p cô quan baû o
veä treû em ñòa phöông lieâ n heä tieá t loä caù c hoà sô lieâ n quan ñeá n treû ñöôï c luaä t sö ñaï i dieä n theo quy ñònh cuû a Boä Luaä t Gia
Ñình ñoaï n 3152; vaø
m. Khoâ n g bò goï i ra laø m nhaâ n chöù n g trong phieâ n xöû . (Boä Luaä t Gia Ñình, §§ 3151(b), 3151.5)
QUYEÁ T ÑÒNH LEÄ PHÍ VAØ TRAÛ TIEÀ N
7.
a.
Luaä t sö cho treû seõ ñöôï c traû thuø lao nhö sau:
(1) (Ghi roõ soá tieà n hoaë c giaù bieå u vaø thôø i haï n ):
(2)
Toø a daø n h quyeà n quyeá t ñònh soá thuø lao traû cho luaä t sö cuû a treû .
(3) Toø a daø n h quyeà n caû i bieá n hoà i toá thuø lao traû cho luaä t sö cuû a treû .
b.
Toø a keá t luaä n laø caù c beâ n coù khaû naê n g traû thuø lao vaø chi phí cho luaä t sö cuû a treû .
Caù c beâ n ñöôï c leä n h phaû i traû cho luaä t sö cuû a treû nhö sau:
(1)
Nguyeâ n Ñôn/Nguyeâ n Caù o :
%
Bò Ñôn/Bò Caù o :
%
Cha hoaë c meï / beâ n kia
%
(a)
Nguyeâ n Ñôn/Nguyeâ n Caù o phaû i traû goù p $
moã i thaù n g cho ñeá n khi traû heá t hoaë c coù leä n h toø a caû i bieá n .
(b)
Bò Ñôn/Bò Caù o phaû i traû goù p $
moã i thaù n g cho ñeá n khi traû heá t hoaë c coù leä n h toø a caû i bieá n .
(c)
Cha hoaë c meï / beâ n kia phaû i traû goù p $
moã i thaù n g cho ñeá n khi traû heá t hoaë c coù leä n h toø a caû i bieá n .
(2) Toø a daø n h quyeà n taù i phaâ n boå leä phí luaä t sö vaø aù n phí giöõ a caù c beâ n .
c.
Toø a keá t luaä n laø caù c beâ n khoâ n g coù khaû naê n g traû
taá t caû
moä t phaà n phí toå n cho luaä t sö cuû a treû .
Luaä t sö cuû a treû phaû i ñöôï c traû tieà n nhö sau:
(1)
Toø a seõ traû taá t caû leä phí vaø chi phí cho luaä t sö cuû a treû .
(2)
Nguyeâ n Ñôn/Nguyeâ n Caù o :
%
Bò Ñôn/Bò Caù o :
%
Cha hoaë c meï / beâ n kia
%
Do toø a traû :
%
(a)
Nguyeâ n Ñôn/Nguyeâ n Caù o phaû i traû goù p $
moã i thaù n g cho ñeá n khi traû heá t hoaë c coù leä n h toø a caû i bieá n .
(b)
Bò Ñôn/Bò Caù o phaû i traû goù p $
moã i thaù n g cho ñeá n khi traû heá t hoaë c coù leä n h toø a caû i bieá n .
(c)
Cha hoaë c meï / beâ n kia phaû i traû goù p $
moã i thaù n g cho ñeá n khi traû heá t hoaë c coù leä n h toø a caû i bieá n .
(3) Toø a daø n h quyeà n taù i phaâ n boå leä phí luaä t sö vaø aù n phí giöõ a caù c beâ n .
(4) Toø a coù theå baé t caù c beâ n phaû i boà i hoaø n neá u toø a traû taá t caû hoaë c moä t phaà n thuø lao cho luaä t sö cuû a treû .
d.
Quyeá t ñònh khaù c :
Trang 2 treâ n 3
LEÄ N H BOÅ NHIEÄ M LUAÄ T SÖ CHO TREÛ
FL-323 V [Rev. January 1, 2012]
FL-323 V
NGUYEÂ N ÑÔN/NGUYEÂ N CAÙ O :
SOÁ VUÏ :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
BÒ ÑÔN/BÒ CAÙ O :
CHA HOAË C MEÏ / BEÂ N KIA:
CAÙ C LEÄ N H BOÅ TUÙ C
8.
a.
Treã nhaá t laø 10 ngaø y toø a sau khi ñöôï c toø a boå nhieä m vaø tröôù c khi baé t ñaà u laø m vieä c trong vuï naø y , luaä t sö cuû a treû phaû i noä p
moä t baû n khai vôù i toø a laø ñaõ hoä i ñuû caù c ñieà u kieä n cuû a ñieà u luaä t 5.242 trong Caù c Ñieà u Luaä t Toø a California. Declaration of
Counsel for a Child Regarding Qualifications (Tuyeâ n Khai cuû a Luaä t Sö cho Treû Veà Khaû Naê n g) (maã u FL-322) hoaë c coù theå
duø n g caù c maã u ñôn khaù c cuû a toø a ñòa phöông cho muï c ñích naø y .
b.
Caù c beâ n vaø luaä t sö cuû a hoï ñöôï c leä n h phaû i hôï p taù c vôù i luaä t sö cuû a treû ñeå luaä t sö ñoù thi haø n h nhieä m vuï cuû a mình.
c.
Luaä t sö cuû a treû phaû i ñöôï c cung caá p ñaà y ñuû taá t caû caù c vaê n kieä n vaø hoà sô lieâ n heä ñaõ noä p trong phieâ n xöû trong voø n g 10
ngaø y sau ngaø y boå nhieä m .
d.
Caù c beâ n phaû i cung caá p ñaà y ñuû chi tieá t hoà sô nhaø tröôø n g, y teá , taâ m lyù , taâ m thaà n , vaø caù c hoà sô lieâ n heä khaù c cho luaä t sö
cuû a treû khi coù yeâ u caà u . Caù c beâ n phaû i kyù keá t cho pheù p caù c khoaû n ñaë c mieã n vaø tieá t loä caà n thieá t ñeå giuù p luaä t sö cuû a treû
xem xeù t caù c hoà sô cho treû .
e.
Caù c beâ n vaø / hoaë c luaä t sö cuû a mình khoâ n g ñöôï c taù c haï i , giaû i quyeá t , gaï t boû , hoaë c xoù a khoû i lòch trình cuû a toø a theo baá t cöù
caù c h naø o khaù c taá t caû hoaë c baá t cöù phaà n naø o cuû a caù c vaá n ñeà , ñoø i hoû i , hoaë c phieâ n xöû lieâ n quan ñeá n nhöõ n g gì maø vì theá luaä t
sö cuû a treû ñaõ ñöôï c boå nhieä m , neá u khoâ n g coù luaä t sö cuû a treû tham döï hoaë c thoâ n g baù o tröôù c cho luaä t sö cuû a treû .
f.
Luaä t sö phaû i tieá p tuï c ñaï i dieä n cho treû cho ñeá n khi chaá m döù t leä n h boå nhieä m , theo quy ñònh cuû a ñieà u luaä t 5.240(f) trong
Caù c Ñieà u Luaä t Toø a California, hoaë c nhö ñöôï c quy ñònh döôù i ñaâ y trong muï c 9.
CAÙ C LEÄ N H KHAÙ C :
9.
TOØ A RA LEÄ N H NHÖ THEÁ .
Ngaø y :
VIEÂ N CHÖÙ C TÖ PHAÙ P
THOÂ N G BAÙ O
Baá t cöù beâ n naø o coù leä n h toø a phaû i traû leä phí luaä t sö hoaë c boà i hoaø n cho toø a leä phí luaä t sö ñaõ traû cho moä t beâ n seõ
phaû i traû tieà n lôø i treâ n soá tieà n coø n nôï quaù haï n vôù i laõ i suaá t hôï p phaù p , maø hieä n nay laø 10 phaà n traê m moã i naê m .
Neá u khoâ n g traû leä phí luaä t sö hoaë c boà i hoaø n cho toø a leä phí luaä t sö ñaõ traû cho moä t beâ n coù theå ñöa ñeá n quyeá t
ñònh khôû i kieä n ñeå truy thu soá tieà n coø n nôï quaù haï n vaø tieà n lôø i treâ n soá tieà n coø n nôï quaù haï n .
Trang 3 treâ n 3
LEÄ N H BOÅ NHIEÄ M LUAÄ T SÖ CHO TREÛ
FL-323 V [Rev. January 1, 2012]
Page of 3