Form GV-800 V "Proof of Firearms, Ammunition, and Magazines Turned in, Sold, or Stored" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-800 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-800 V "Proof of Firearms, Ammunition, and Magazines Turned in, Sold, or Stored" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 68 votes
Bằng Chứng Đã Nộp, Bán,
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-800 V
hoặc Cất Súng
Nguyên Đơn
1
Chỉ Ðể Thông Tin
Tên:
Ðừng Nộp
Bị Đơn
2
Chỉ Để Thông Tin
a. Tên Quý Vị:
Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Tên Hãng:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
b.
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail .)
Địa Chỉ:
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Số Vụ:
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số
Zip:
Chỉ Ðể Thông Tin
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
3
Đối với Bị Đơn
Tòa đã ra lệnh cho quý vị phải nộp tất cả súng đạn bằng cách nộp cho cơ quan công lực hoặc bán hoặc gửi cho một
nhà buôn súng có môn bài cất giữ. Quý vị có thể dùng mẫu này để chứng minh với tòa là quý vị đã tuân hành các
lệnh tòa. Khi quý vị nộp vũ khí không nạp đạn, hãy nhờ nhân viên công lực hoặc nhà buôn súng có môn bài điền
mục
hoặc
và mục
.
4
5
Đối với Cơ Quan Công Lực
Đối với Nhà Buôn Súng Có Môn Bài
Điền mục
của mẫu này.
Lưu một bản và
Điền mục
của mẫu này.
Lưu một bản và
giao bản chính cho người nộp súng.
giao bản chính cho người bán hoặc gửi súng cho
quý vị cất
giữ.
Các loại súng liệt kê ở mục
đã được nộp
vào:
Các loại súng liệt kê ở mục
đã
được:
Ngày:
lúc:
sáng
chiều
bán cho tôi
gửi tôi cất giữ vào:
Cho:
Tên và chức vụ của nhân viên công lực
Ngày:
lúc:
sáng
chiều
Cho:
Tên cơ quan công lực
Tên nhà buôn súng có môn bài
Số môn bài
Điện thoại
Địa chỉ
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và
Địa chỉ
đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang
California nếu khai man.
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và
đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang
Chữ ký của nhân viên công lực
California nếu khai man.
Số Thẻ Bài
Chữ ký của nhà buôn súng
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-800 V,
Trang 1 trên 2
Bằng Chứng Đã Nộp, Bán, hoặc Cất Súng
New January 1, 2016, Optional Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18120
Bằng Chứng Đã Nộp, Bán,
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-800 V
hoặc Cất Súng
Nguyên Đơn
1
Chỉ Ðể Thông Tin
Tên:
Ðừng Nộp
Bị Đơn
2
Chỉ Để Thông Tin
a. Tên Quý Vị:
Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Tên Hãng:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
b.
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail .)
Địa Chỉ:
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Số Vụ:
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số
Zip:
Chỉ Ðể Thông Tin
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
3
Đối với Bị Đơn
Tòa đã ra lệnh cho quý vị phải nộp tất cả súng đạn bằng cách nộp cho cơ quan công lực hoặc bán hoặc gửi cho một
nhà buôn súng có môn bài cất giữ. Quý vị có thể dùng mẫu này để chứng minh với tòa là quý vị đã tuân hành các
lệnh tòa. Khi quý vị nộp vũ khí không nạp đạn, hãy nhờ nhân viên công lực hoặc nhà buôn súng có môn bài điền
mục
hoặc
và mục
.
4
5
Đối với Cơ Quan Công Lực
Đối với Nhà Buôn Súng Có Môn Bài
Điền mục
của mẫu này.
Lưu một bản và
Điền mục
của mẫu này.
Lưu một bản và
giao bản chính cho người nộp súng.
giao bản chính cho người bán hoặc gửi súng cho
quý vị cất
giữ.
Các loại súng liệt kê ở mục
đã được nộp
vào:
Các loại súng liệt kê ở mục
đã
được:
Ngày:
lúc:
sáng
chiều
bán cho tôi
gửi tôi cất giữ vào:
Cho:
Tên và chức vụ của nhân viên công lực
Ngày:
lúc:
sáng
chiều
Cho:
Tên cơ quan công lực
Tên nhà buôn súng có môn bài
Số môn bài
Điện thoại
Địa chỉ
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và
Địa chỉ
đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang
California nếu khai man.
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và
đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang
Chữ ký của nhân viên công lực
California nếu khai man.
Số Thẻ Bài
Chữ ký của nhà buôn súng
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-800 V,
Trang 1 trên 2
Bằng Chứng Đã Nộp, Bán, hoặc Cất Súng
New January 1, 2016, Optional Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18120
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Sau khi ký vào mẫu này, nộp cho lục sự tòa và cơ quan công lực đã tống đạt lệnh cấm bạo động bằng súng cho quý
vị. Lưu lại một bản cho quý vị. Nếu không nộp biên nhận cho tòa và cơ quan công lực là vi phạm lệnh này.
Muốn được giúp, hãy đọc Mẫu GV-800-INFO, How Do I Turn In, Sell, or Store My Firearms? (Làm Thế Nào để
Tôi Giao Nộp, Bán, hoặc Cất Súng Của Tôi?)
6
Súng
Hiệu
Kiểu
Số Hiệu Sản Phẩm
a.
b.
c.
d.
e.

Đánh dấu vào đây nếu quý vị đã nộp, bán hoặc cất thêm súng. Kèm thêm giấy ngoài và viết tựa là
“GV-800, Item 6—Firearms Turned In, Sold, or
Stored” (GV-800, Mục 6—Đã Nộp, Bán, hoặc Cất
Súng). Ghi hiệu, kiểu, và mã số sản phẩm của mỗi khẩu
súng.
7
Quý vị có, làm chủ, cất giữ, hoặc kiểm soát bất cứ loại súng nào khác ngoài

các loại súng liệt kê ở mục
hay không?
Không
Nếu quý vị trả lời có, quý vị đã nộp, bán hoặc cất các loại súng khác đó chưa?
Không
Nếu có, đánh dấu vào một trong những ô dưới
đây:

a.
Tôi đã nộp Proof of Firearms Turned In, Sold, or Stored (Bằng Chứng Đã Nộp, Bán, hoặc Cất Súng)
về các loại súng đó cho tòa vào (ngày):

b.
Tôi nộp bằng chứng về các loại súng đó cùng với bằng chứng này.

c.
Tôi chưa nộp bằng chứng về các loại súng khác. (Giải thích tại sao chưa):

Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ dưới đây cho quý vị trả lời. Hãy ghi đầy đủ câu trả lời của quý
vị vào giấy kèm thêm và viết tựa là “Attachment 7c” (Phụ Đính 7c).
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu
khai man.
Ngày:
Chỉ Để Thông Tin
Đánh máy hoặc viết chữ in tên quý vị
Ký tên quý vị
GV-800 V,
New January 1, 2016
Trang 2 trên 2
Bằng Chứng Đã Nộp, Bán, hoặc Cất Súng
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Page of 2