Form GV-200 V "Proof of Personal Service" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-200 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-200 V "Proof of Personal Service" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 54 votes
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-200 V
Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt
Nguyên Đơn
1
Chỉ Ðể Thông Tin
Chỉ Để Thông Tin
Tên:
Bị Đơn
2
Ðừng Nộp
Tên:
3
Thông Báo cho Người Tống Đạt
Người tống đạt phải:
Điền tên và địa chỉ tòa:
Từ 18 tuổi trở lên.
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Không phải là Nguyên Đơn trừ phi
Nguyên Đơn là một nhân viên công lực.
Giao bản sao tất cả các văn kiện đánh dấu ở
cho Bị Đơn. (Quý vị
không thể gửi các văn kiện này bằng thư.) Sau đó điền và ký vào
mẫu này và giao hoặc gửi thư cho Nguyên Đơn.
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
BẰNG CHỨNG ĐÍCH THÂN TỐNG ĐẠT
Số Vụ:
Tôi đích thân giao cho Bị Đơn bản sao những mẫu có đánh dấu dưới
đây:
4
Chỉ Ðể Thông Tin

a.
GV-100, Petition for Firearms Restraining Order
(Đơn Xin Lệnh Cấm Súng)

b.
GV-109, Notice of Court Hearing (Thông Báo Phiên Tòa)

c.
GV-110, Temporary Firearms Restraining Order (Lệnh Tạm Cấm Súng)
d.

GV-116, Notice of New Hearing Date (Thông Báo Ngày Phiên Tòa Mới)

e.
GV-120, Response to Petition for Firearms Restraining Order
(Trả Lời Đơn Xin Lệnh Cấm Súng)
(mẫu trống)

f.
GV-120-INFO, How Can I Respond to a Petition for Firearms Restraining Order?
(Tôi Có Thể Trả Lời
Đơn Xin Lệnh Cấm Súng Như Thế Nào?)

g.
GV-130, Firearms Restraining Order After Hearing (Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử)

h.
GV-600, Request to Terminate Firearms Restraining Order (Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng) (mẫu trống)

i.
GV-800, Proof of Firearms Turned In, Sold, or Stored (Bằng Chứng Đã Nộp, Bán, hoặc Cất Súng) (mẫu trống)

j.
Mẫu khác (ghi rõ):
Tôi đích thân giao bản sao các văn kiện có đánh dấu trên đây cho Bị Đơn:
5
a.
Vào (ngày):
b. Lúc (giờ):
sáng
chiều
c. Tại địa chỉ này:
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
6
Chi Tiết về Người Tống Đạt
Tên:
Địa Chỉ:
:
Số Zip:
Thành Phố
Tiểu
Bang:
Điện Thoại:
(Nếu quý vị là người tống đạt văn kiện có ghi danh):
Quận ghi danh:
Số ghi danh:
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai
man.
Ngày:
Đánh máy hoặc viết chữ in tên người tống đạt
Người tống đạt ký ở đây
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-200 V,
Trang 1 trên 1
Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt
New January 1, 2016, Optional Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18160(b)
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-200 V
Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt
Nguyên Đơn
1
Chỉ Ðể Thông Tin
Chỉ Để Thông Tin
Tên:
Bị Đơn
2
Ðừng Nộp
Tên:
3
Thông Báo cho Người Tống Đạt
Người tống đạt phải:
Điền tên và địa chỉ tòa:
Từ 18 tuổi trở lên.
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Không phải là Nguyên Đơn trừ phi
Nguyên Đơn là một nhân viên công lực.
Giao bản sao tất cả các văn kiện đánh dấu ở
cho Bị Đơn. (Quý vị
không thể gửi các văn kiện này bằng thư.) Sau đó điền và ký vào
mẫu này và giao hoặc gửi thư cho Nguyên Đơn.
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
BẰNG CHỨNG ĐÍCH THÂN TỐNG ĐẠT
Số Vụ:
Tôi đích thân giao cho Bị Đơn bản sao những mẫu có đánh dấu dưới
đây:
4
Chỉ Ðể Thông Tin

a.
GV-100, Petition for Firearms Restraining Order
(Đơn Xin Lệnh Cấm Súng)

b.
GV-109, Notice of Court Hearing (Thông Báo Phiên Tòa)

c.
GV-110, Temporary Firearms Restraining Order (Lệnh Tạm Cấm Súng)
d.

GV-116, Notice of New Hearing Date (Thông Báo Ngày Phiên Tòa Mới)

e.
GV-120, Response to Petition for Firearms Restraining Order
(Trả Lời Đơn Xin Lệnh Cấm Súng)
(mẫu trống)

f.
GV-120-INFO, How Can I Respond to a Petition for Firearms Restraining Order?
(Tôi Có Thể Trả Lời
Đơn Xin Lệnh Cấm Súng Như Thế Nào?)

g.
GV-130, Firearms Restraining Order After Hearing (Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử)

h.
GV-600, Request to Terminate Firearms Restraining Order (Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng) (mẫu trống)

i.
GV-800, Proof of Firearms Turned In, Sold, or Stored (Bằng Chứng Đã Nộp, Bán, hoặc Cất Súng) (mẫu trống)

j.
Mẫu khác (ghi rõ):
Tôi đích thân giao bản sao các văn kiện có đánh dấu trên đây cho Bị Đơn:
5
a.
Vào (ngày):
b. Lúc (giờ):
sáng
chiều
c. Tại địa chỉ này:
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
6
Chi Tiết về Người Tống Đạt
Tên:
Địa Chỉ:
:
Số Zip:
Thành Phố
Tiểu
Bang:
Điện Thoại:
(Nếu quý vị là người tống đạt văn kiện có ghi danh):
Quận ghi danh:
Số ghi danh:
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai
man.
Ngày:
Đánh máy hoặc viết chữ in tên người tống đạt
Người tống đạt ký ở đây
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-200 V,
Trang 1 trên 1
Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt
New January 1, 2016, Optional Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18160(b)