Form DMV-002 "Application for Driving Privileges or Id Card" - Nevada (Tagalog)

Form DMV-002 or the "Application For Driving Privileges Or Id Card" is a form issued by the Nevada Department of Motor Vehicles.

The form was last revised in October 1, 2017 and is available for digital filing. Download an up-to-date Form DMV-002 in PDF-format down below or look it up on the Nevada Department of Motor Vehicles Forms website.

ADVERTISEMENT

Download Form DMV-002 "Application for Driving Privileges or Id Card" - Nevada (Tagalog)

1108 times
Rate
(4.8 / 5) 55 votes
APLIKASYON PARA SA MGA PRIBILEHIYO SA PAGMAMANEHO O ID CARD
 ORIHINAL  PAG-RERENEW  KOPYA  PERMISO PARA MAKAPAG-ARAL NG PAGMAMANEHO
Ang impormasyon sa mga kahon ay DAPAT makumpleto bago bumisita sa isang kinatawan ng DMV. Paki-PRINT gamit ang itim o asul na tinta lamang.
LISENSIYA O PERMISO
KLASIPIKASYON
MGA ENDORSO
CARD NG PAGKAKAKILANLAN
Real ID
Standard
Class C
Class A
J
G
Real ID
Standard
Awtorisasyon Para
Class M
Class B
F
Panahunang Residente
Makapagmaneho
 PANGALAN  TIRAHAN  PETSA NG KAPANGANAKAN  SOCIAL SECURITY NUMBER  KASARIAN
BAGUHIN ANG IMPORMASYON NA NASA CARD:
APELYIDO (I-PRINT)
UNANG PANGALAN
GITNANG PANGALAN
HULAPI
NUMERO NG NEVADA DL/DAC/ID
SOCIAL SECURITY NUMBER
PETSA NG
BUONG LEGAL NA PANGALAN SA SERTIPIKO NG
LUGAR NG KAPANGANAKAN
(hindi kailangan para sa DAC)
KAPANGANAKAN
KAPANGANAKAN
(LUNGSOD AT ESTADO O BANSA)
KASARIAN
TAAS
TIMBANG
KULAY NG BUHOK
KULAY NG MATA
PANGALAN NG INA NOONG DALAGA
(BILUGAN)
L
B
FT.
IN.
LBS
 Itsek ang kahon para ang adres sa koreo ay mailagay sa harap ng card. (Para
 HUWAG I-SCAN ANG AKING BIRTH CERTIFICATE
sa Standard o DAC lamang)
PANGUNAHING PISIKAL NA TIRAHAN
ADDRESS SA KOREO (KUNG IBA SA PISIKAL NA ADDRESS)
LUNGSOD, ESTADO, ZIP CODE
LUNGSOD, ESTADO, ZIP CODE
NUMERO NG TELEPONO SA ARAW (OPSYONAL)
EMAIL ADDRESS (OPSYONAL)
(
)
Alinsunod sa pederal na batas, maaari kang magparehistrong bumoto sa pamamagitan ng DMV. Kung hindi ka nakarehistro sa Nevada o kung may nais
kang baguhin sa iyong kasalukuyang rehistrasyon, maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pagkumpleto ng karagdagang impormasyon sa pahina 3,
kasama ang kahon ng lagda.
REHISTRASYON
NG PAGBOTO O
Base sa nakasaad na impormasyon sa ibaba tungkol sa paglipat sa ibang county, ang anumang pagbabago sa impormasyon ng iyong tirahan ay
ipapadala sa Tanggapan ng County Clerk/Registrar para sa pagpaparehistro ng pagboto maliban lang kung iyong lalagyan ng tsek ang kahong ito:
PAGBABAGO NG
 Hi
ndi ko nais i-update ang pagbabago ng aking tirahan para sa layunin ng pagboto.
TIRAHAN
Lumipat ka ba sa ibang county?  Oo  Hindi Kung “oo,” lahat ng seksiyon sa pahina 3 ng aplikasyong ito ay dapat makumpleto para
maproseso ng
iyong bagong county ang panibagong rehistrasyon sa pagboto.
Ako ay may marangal na pagkatiwalag sa U.S. Armed Forces at nais kong ilapat/ panatilihin ang beteranong
1
designasyon sa aking lisensya. Kung wala pang beteranong designasyon ang iyong card, magpakita ng
 OO
 HINDI
katibayan ng marangal na pagkakatiwalag..
Ikaw ba ay nakapagsilbi ng aktibo sa Armed Forces of the United States at natiwalag sa nasabing serbisyo
sa ilalim ng anumang kondisyon maliban sa hindi honorable? Sa pag tsek ng oo, pinahihintulutan ko ang
 OO
 HINDI
2
DMV na magpadala ng personal kong impormasyon sa Department of Veteran Services para mabigyan ako
ng mga impormasyon hinggil sa aking mga benepisyo.
VETERAN
Ikaw ba ay naatasang magsilbi nang hindi bababa sa tuloy-tuloy na anim na taon sa National Guard o
 OO
 HINDI
3
panlaang bahagi (Reserve) ng Armed Forces of the United States at natiwalag sa serbisyo sa anumang
kondisyon maliban sa hindi honorable?
Ikaw ba ay nakapagsilbi sa Commissioned Corps of the United States Public Health Service o sa
Commissioned Corps of the National Oceanic and Atmospheric Administration of the United States bilang
 OO
 HINDI
4
commissioned officer habang nasa aktibong gawain ng pagtatanggol sa Estados Unidos at natiwalag sa
nasabing serbisyo sa ilalim ng anumang kondisyon maliban sa hindi honorable?
Kung ikaw ay lalaki na hindi bababa sa 18 hanggang 26 na taong gulang at hindi mo minarkahan ng tsek ang kahon sa ibaba, ikaw ay marerehistro sa
SELECTIVE
Selective Service. Mananatili kang may karapatan na makakuha ng pederal na pautang para sa mga estudyante, mga gawad, mga benepisyo kaugnay sa
SERVICE
pagsasanay sa trabaho, karamihan sa mga pederal na trabaho, at kung angkop, maging mamamayan ng Estados Unidos.
 Hindi ko nais na magparehistro para sa Piling Serbisyo.
Nais mo bang maging organ donor at isaad ito sa iyong lisensya o ID?
 Oo, nais kong maging donor ng organ o  Hindi, ayaw kong maging donor ng organ sa ngayon.
ORGAN
Kung ikaw ay 16 hanggang 18 na taong gulang, maaaring lagdaan ng magulang o tagapag-alaga ang sinumpaang pahayag upang ang hangad mo ay
DONOR
masunod.
Gusto mo bang mag-ambag ng $1 o higit pa sa anatomical gift account? Kung gayon, magkano?
$_______________
SA ILALIM NG ANONG PANGALAN ITO BINIGAY?
Nagkaroon ka ba kailanman ng lisensiya sa pagmamaneho o card ng pagkakakilanlan sa ibang pangalan?
 OO
 HINDI
Nagkaroon ka ba kailanman ng lisensiya sa pagmamaneho o card ng pagkakakilanlan sa ibang estado?  OO  HINDI Anong (mga) estado? _________________
Nasa iyo ba ang card?  OO  HINDI
Numero ng Lisensiya _____________________
Class/Uri _______
Petsa ng Pagtatapos___________________
Ang pribilehiyo mo ba sa pagmamaneho ay nabawi, nasuspinde, kinansela o natanggihan?  OO  HINDI
Kung oo, Estado _____________
Petsa ______________
Dahilan __________________________________________________________________
Mayroon ka bang anumang kapansanan, may kulang na kamay o paa, o umiinom ng anumang gamot na maaaring makaapekto sa kakayahan mong magmaneho?
 OO
 HINDI
Kung oo, pakipaliwanag ___________________________________________________________________________________________________________
Kung nais mo, ang ilang mga medikal na kondisyon ay maaaring tukuyin sa iyong DL/DAC/ID. Dapat kumpletuhin ang Form DLD7 ng iyong doktor.
PLEASE BE SURE TO COMPLETE ALL PAGES
DMV-002 (Revised 10/2017)
2
APLIKASYON PARA SA MGA PRIBILEHIYO SA PAGMAMANEHO O ID CARD
 ORIHINAL  PAG-RERENEW  KOPYA  PERMISO PARA MAKAPAG-ARAL NG PAGMAMANEHO
Ang impormasyon sa mga kahon ay DAPAT makumpleto bago bumisita sa isang kinatawan ng DMV. Paki-PRINT gamit ang itim o asul na tinta lamang.
LISENSIYA O PERMISO
KLASIPIKASYON
MGA ENDORSO
CARD NG PAGKAKAKILANLAN
Real ID
Standard
Class C
Class A
J
G
Real ID
Standard
Awtorisasyon Para
Class M
Class B
F
Panahunang Residente
Makapagmaneho
 PANGALAN  TIRAHAN  PETSA NG KAPANGANAKAN  SOCIAL SECURITY NUMBER  KASARIAN
BAGUHIN ANG IMPORMASYON NA NASA CARD:
APELYIDO (I-PRINT)
UNANG PANGALAN
GITNANG PANGALAN
HULAPI
NUMERO NG NEVADA DL/DAC/ID
SOCIAL SECURITY NUMBER
PETSA NG
BUONG LEGAL NA PANGALAN SA SERTIPIKO NG
LUGAR NG KAPANGANAKAN
(hindi kailangan para sa DAC)
KAPANGANAKAN
KAPANGANAKAN
(LUNGSOD AT ESTADO O BANSA)
KASARIAN
TAAS
TIMBANG
KULAY NG BUHOK
KULAY NG MATA
PANGALAN NG INA NOONG DALAGA
(BILUGAN)
L
B
FT.
IN.
LBS
 Itsek ang kahon para ang adres sa koreo ay mailagay sa harap ng card. (Para
 HUWAG I-SCAN ANG AKING BIRTH CERTIFICATE
sa Standard o DAC lamang)
PANGUNAHING PISIKAL NA TIRAHAN
ADDRESS SA KOREO (KUNG IBA SA PISIKAL NA ADDRESS)
LUNGSOD, ESTADO, ZIP CODE
LUNGSOD, ESTADO, ZIP CODE
NUMERO NG TELEPONO SA ARAW (OPSYONAL)
EMAIL ADDRESS (OPSYONAL)
(
)
Alinsunod sa pederal na batas, maaari kang magparehistrong bumoto sa pamamagitan ng DMV. Kung hindi ka nakarehistro sa Nevada o kung may nais
kang baguhin sa iyong kasalukuyang rehistrasyon, maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pagkumpleto ng karagdagang impormasyon sa pahina 3,
kasama ang kahon ng lagda.
REHISTRASYON
NG PAGBOTO O
Base sa nakasaad na impormasyon sa ibaba tungkol sa paglipat sa ibang county, ang anumang pagbabago sa impormasyon ng iyong tirahan ay
ipapadala sa Tanggapan ng County Clerk/Registrar para sa pagpaparehistro ng pagboto maliban lang kung iyong lalagyan ng tsek ang kahong ito:
PAGBABAGO NG
 Hi
ndi ko nais i-update ang pagbabago ng aking tirahan para sa layunin ng pagboto.
TIRAHAN
Lumipat ka ba sa ibang county?  Oo  Hindi Kung “oo,” lahat ng seksiyon sa pahina 3 ng aplikasyong ito ay dapat makumpleto para
maproseso ng
iyong bagong county ang panibagong rehistrasyon sa pagboto.
Ako ay may marangal na pagkatiwalag sa U.S. Armed Forces at nais kong ilapat/ panatilihin ang beteranong
1
designasyon sa aking lisensya. Kung wala pang beteranong designasyon ang iyong card, magpakita ng
 OO
 HINDI
katibayan ng marangal na pagkakatiwalag..
Ikaw ba ay nakapagsilbi ng aktibo sa Armed Forces of the United States at natiwalag sa nasabing serbisyo
sa ilalim ng anumang kondisyon maliban sa hindi honorable? Sa pag tsek ng oo, pinahihintulutan ko ang
 OO
 HINDI
2
DMV na magpadala ng personal kong impormasyon sa Department of Veteran Services para mabigyan ako
ng mga impormasyon hinggil sa aking mga benepisyo.
VETERAN
Ikaw ba ay naatasang magsilbi nang hindi bababa sa tuloy-tuloy na anim na taon sa National Guard o
 OO
 HINDI
3
panlaang bahagi (Reserve) ng Armed Forces of the United States at natiwalag sa serbisyo sa anumang
kondisyon maliban sa hindi honorable?
Ikaw ba ay nakapagsilbi sa Commissioned Corps of the United States Public Health Service o sa
Commissioned Corps of the National Oceanic and Atmospheric Administration of the United States bilang
 OO
 HINDI
4
commissioned officer habang nasa aktibong gawain ng pagtatanggol sa Estados Unidos at natiwalag sa
nasabing serbisyo sa ilalim ng anumang kondisyon maliban sa hindi honorable?
Kung ikaw ay lalaki na hindi bababa sa 18 hanggang 26 na taong gulang at hindi mo minarkahan ng tsek ang kahon sa ibaba, ikaw ay marerehistro sa
SELECTIVE
Selective Service. Mananatili kang may karapatan na makakuha ng pederal na pautang para sa mga estudyante, mga gawad, mga benepisyo kaugnay sa
SERVICE
pagsasanay sa trabaho, karamihan sa mga pederal na trabaho, at kung angkop, maging mamamayan ng Estados Unidos.
 Hindi ko nais na magparehistro para sa Piling Serbisyo.
Nais mo bang maging organ donor at isaad ito sa iyong lisensya o ID?
 Oo, nais kong maging donor ng organ o  Hindi, ayaw kong maging donor ng organ sa ngayon.
ORGAN
Kung ikaw ay 16 hanggang 18 na taong gulang, maaaring lagdaan ng magulang o tagapag-alaga ang sinumpaang pahayag upang ang hangad mo ay
DONOR
masunod.
Gusto mo bang mag-ambag ng $1 o higit pa sa anatomical gift account? Kung gayon, magkano?
$_______________
SA ILALIM NG ANONG PANGALAN ITO BINIGAY?
Nagkaroon ka ba kailanman ng lisensiya sa pagmamaneho o card ng pagkakakilanlan sa ibang pangalan?
 OO
 HINDI
Nagkaroon ka ba kailanman ng lisensiya sa pagmamaneho o card ng pagkakakilanlan sa ibang estado?  OO  HINDI Anong (mga) estado? _________________
Nasa iyo ba ang card?  OO  HINDI
Numero ng Lisensiya _____________________
Class/Uri _______
Petsa ng Pagtatapos___________________
Ang pribilehiyo mo ba sa pagmamaneho ay nabawi, nasuspinde, kinansela o natanggihan?  OO  HINDI
Kung oo, Estado _____________
Petsa ______________
Dahilan __________________________________________________________________
Mayroon ka bang anumang kapansanan, may kulang na kamay o paa, o umiinom ng anumang gamot na maaaring makaapekto sa kakayahan mong magmaneho?
 OO
 HINDI
Kung oo, pakipaliwanag ___________________________________________________________________________________________________________
Kung nais mo, ang ilang mga medikal na kondisyon ay maaaring tukuyin sa iyong DL/DAC/ID. Dapat kumpletuhin ang Form DLD7 ng iyong doktor.
PLEASE BE SURE TO COMPLETE ALL PAGES
DMV-002 (Revised 10/2017)
2
Ang mga Pahayag at Lagda ay Kailangan ang Pagpapatunay ng Kinatawan ng DMV
LAGDA
PAHAYAG
PAGPAYAG SA LISENSIYA PARA SA MENOR
Ako, ang nakalagda, ay pumapayag na maisyuhan ng permiso/lisensiya si _________ na ang relayson sa akin
ay ______________________. Naiintindihan ko na maaari kong maako ang anumang liyabilidad sanhi ng kanyag pagpapabaya o
sadyang pagkamali sa paggamit ng behikulong de motor. (NRS 483.300 at/o NRS 486.101). Nauunawaan ko na maaari kong
bawiin ang pagpayag na ito para makawala sa liyabilidad sa pamamagiton ng pagpirma ng kanselasyon sa opisina ng DMV.
Nauunawaan ko rin na bago maisyuhan ng lisensiya, ang menor ay maaring mahilingan ng DMV-301, Sertipikasyon ng Pagpasok
sa Eskuwela, Sertipikasyon na natapos niya nag kursong edukasyon sa pagmamaneho sa isang aprobadong eskuwelahan ng
Nevada at DLD-130, Patunay ng Baguhang Drayber na siya ay nagsanay magnaneho at nakakumpleto ng 50 oras.
PERMISO PARA MAKAPAG-ARAL NG PAGMAMANEHO
Ako, ang nakalagda sa ibaba ay nagpapatunay dito na nauunawaan ko na ang aking permiso ay hanggang isang taon lamang mula
sa petsa ng pagkagawad at kailangan ko itong dalhin tuwing ako ay magmamaneho. Nauunawaan ko rin ang mga bawal sa permiso
ko at ako ay pumapayag na sundin ang mga ito.
ORGAN DONOR SA MENOR
Ako, magulang/tagapag alaga ng menor na aplikante, ay nauunawaan na hanggat ang anatomical gift ay hindi binabago o tinatanggal
ng donor bago siya yumao, hindo ko maaaring baguhin o tanggalin ang anatomical gift.
____________________________. (lagda)
HINDI PAGGAMIT NG PRIBILIHIYO NG PAGMAMANEHO SA NEVADA
Ako, ang nakalagda ay nagpapatunay dito hindi ako nakagamit ng behikulong do motor mula _______________________ (petsa)
WALANG SOCIAL SECURITY NUMBER
Ako, ang nakalagda sa ibaba, ay nagpapatotoo na hindi ako kailanman nabigyan ng Social Security Number sa ilalim ng probisyon
ng Social Security Act ng Estados Unidos.
MGA PAHAYAG NG PAGSISIWALAT
Ang Privacy Act ng 1974 ay isang pederal na batas na nagpapahintulot sa paggamit mo ng iyong Social Security Number para patotohanan ang
pagkakakilanlan. Inaatasan kang magsumite ng iyong Social Security Number upang mapangasiwaan ng estado ang mga batas na kaugnay sa
paglilisensiya ng mga nagmamaneho (NRS 483.290).
Ang lisensiya sa pagmamaneho o aplikasyon sa card ng pagkakakilanlan na isinusumite mo ay maglilipat ng talaan mo sa pagmamaneho mula sa
nakaraan mong estado papunta sa Nevada. Dahil sa pagpalit ng paninirahan mo, ang lisensiya o card ng pagkakakilanlan sa nakaraan mong estado ay
maipapakita bilang naisurender.
Inaatasan ka ng NRS 482.385 na irehistro ang bawat sasakyang pag-aari at pinatatakbo mo ngayon o sa loob ng 30 araw ng pagiging residente.Ang
lisensiya sa pagmamaneho o aplikasyon sa card ng pagkakakilanlan na isinusumite mo ay maglilipat ng talaan mo sa pagmamaneho mula sa nakaraan
mong estado papunta sa Nevada. Dahil sa pagpalit ng paninirahan mo, ang lisensiya o card ng pagkakakilanlan sa nakaraan mong estado ay maipapakita
bilang naisurender.
Inaatasan ka ng NRS 482.385 na irehistro ang bawat sasakyang pag-aari at pinatatakbo mo ngayon o sa loob ng 30 araw ng pagiging residente.
Aking pinatototohanan, sa ilalim ng multa ng panunumpa ng walang katotohanan, na lahat ng pahayag sa aplikasyong ito ay totoo
at tama. Nauunawaan ko na ang anuman at lahat ng ibang lisensiya sa pagmamaneho o mga card ng pagkakakilanlan na binigay
ng anumang ibang hurisdiksiyon ay isusuko sa pagbibigay ng lisensiya sa Nevada o card ng pagkakakilanlan. Sumasang-ayon
ako at aking nauunawaan na ang anumang maling pahayag ng mga materyal na katotohanan ay maaaring magdulot ng kanselasyon
at/o pagtanggi sa aking lisensiya o card ng pagkakakilanlan sa ilalim ng NRS 483.420 at NRS 483.530, bilang naaayon. Karagdagan
ko pang nauunawaan na ang anumang maling pahayag ng mga katotohanan ay maaaring maging maliit na kasalanan o paglabag
sa batas sa ilalim ng NRS 483.530 at maaaring maparusahan alinsunod sa NRS 193.130. Tinatanggap ko na kapag nilagdaan ko
ang bahagi ng pagpaparehistro ng botante sa pahina 3 ng aplikasyong ito, ito ay bubuo, alinsunod sa NRS 481.063 (2), ng nakasulat
na kahilingan at pagpapalabas para sa DMV na magpadala ng personal na impormasyon na nakatala dito sa County Clerk/Registrar
para sa mga layunin ng pagpaparehistro ng botante. Ang pag-a-apply para magparehistro o tumangging magparehistrong bumoto
ay hindi makakaapekto sa halaga ng tulong na ibibigay sa akin ng ahensiyang ito.
Lagda ng Aplikante_____________________________________________________ Petsa __________________
Lagda ng Magulang/Tagapag-alaga kung ang Aplikante ay Mas Bata sa 18__________ Numero ng DL/DAC/ID_______
Sumumpa sa Harap Ko Ngayong_____ Araw ng ______________________________, 20______________________
Awtorisadong Kinatawan ng DMV ______________________________________________ Tech ID _________________
O F F I C E U S E O N L Y
Vision Acuity:
Left
Both
Right
Individual ID #__________________________________________
With OR Without Correction: 20/___ 20/___ 20/___
 Written
Reinstatement Info ___________________________
PDPS/CDLIS:  Clear  Hit W/D: _____ Cites: _____  2
nd
Hit
 Drive
Restrictions _________________________________
State _______________ DLN: ___________________________
Score(s): ______________________________________________
Docs / Notes: ________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
KALIHIM NG ESTADO
Numero ng Aplikasyon
ESTADO NG NEVADA
APLIKASYON NG PAGREHISTRO SA PAGBOTO
Kung tumanggi kang magparehistro upang bumoto, ang katotohanang iyan ay mananatiling kumpidensyal at gagamitin lamang para sa layunin ng pagpaparehistro sa pagboto. Kung pipiliin
mong magrehistro upang bumoto, ang tanggapan kung saan mo isusumite ang aplikasyon ay mananatiling kumpidensyal at gagamitin lamang para sa layunin ng pagpaparehistro sa pagboto.
ANG MGA KAHON NA 1, 2 AT 7 AY KAILANGANG MAKUMPLETO PARA MAGREHISTRO SA PAGBOTO. Ang lagda sa kahon 7 ay para lamang sa layunin ng pagpaparehistro sa
pagboto.
KAHON 3- HUWAG MAGSULAT SA KAHON NA ITO. Ang DMV ang magpiprint ng iyong adres at iba pang kailangang impormasyon ayon sa isinulat mo sa pahina 1 ng aplikasyon na ito.
KAHON 6- REHISTRASYON NG PARTIDO. Markahan ang napili mong kwalipikadong partido, “Nonpartisan” o “Iba Pa”. Kung minarkahan mo ang “Iba Pa”, maaari mong isulat ang pangalan
ng partidong politikal na wala sa listahan. Kung nagparehistro ka sa menor na partidong politikal o bilang Nonpartisan, makakatanggap ka ng Nonpartisan na balota para sa Primaryang Halalan.
BOX 9 - ASSISTING IN THE COMPLETION OF THIS FORM. If you are assisting a person to register to vote, you must complete Box 9. FAILURE TO DO SO IS A FELONY.
KAHON 9- PAGTULONG SA PAGKUMPLETO NG FORM NA ITO. Kung ikaw ay tumutulong sa isang tao para magparehistrong bumoto, dapat mong kumpletuhin ang Kahon 9. ISANG
MABIGAT NA KASALANAN ANG HINDI PAGGAWA NITO.
LAGYAN NG TSEK ANG KAHONG ITO PARA MAKATANGGAP NG SAMPOL NA BALOTA SA MAS MALAKING TITIK.
BABALA: ANG PAGBIGAY NG MALING IMPORMASYON AY ISANG MABIGAT NA PAGLABAG SA BATAS NA MAY KASAMANG SIBIL
NA MULTANG HANGGANG $20,000.
GUMAMIT NG ITIM NA TINTA — PAKI-PRINT NG MALINAW
Ikaw ba ay isang mamamayan ng
Tsekan ang mga angkop na kahon at kumpletuhin ang mga aytem na 4-9
Estados Unidos ng Amerika?
 Oo
 Hindi
 Bagong Pagpaparehistro
Ikaw ba ay 18 taong gulang o mahigit bago
 Pagpalit ng Pangalan
o sa mismong araw ng halalan?
 Oo
 Hindi
2
1
 Pagpalit ng Kinabibilangang Partido
Kung ang sagot mo sa isa sa mga tanong na ito ay “hindi”, huwag
 Pagpalit ng Tirahan
ipagpatuloy ang pagsagot sa form na ito.
HUWAG MAGSULAT
3
SA KAHON NA ITO
Numero ng Telepono (opsyonal)
E-mail Address (opsyonal)
4
5
Rehistrasyon ng Partido – Mag-tsek ng isang kahon lamang
Ako ay sumusumpa o naninindigan na ako ay mamamayan ng Estados Unidos. Ako ay hindi bababa sa 18
taong gulang sa petsa ng susunod na halalan. Ako ay patuloy na maninirahan sa aking county sa Nevada
na hindi bababa sa 30 araw, at sa aking presinto na hindi bababa sa 10 araw bago ang susunod na halalan.
 Democratic Party
Ang kasalukuyang tirahan na nakasaad ay ang aking tanging ligal na residensiya at wala akong ibang
inaakong tirahan maliban dito. Wala ako sa ilalim ng anumang hatol dahil sa paglabag sa batas o anumang
 Independent American Party
kawalan ng karapatang sibil na maaaring maging iligal ang aking pagboto. Ipinapahayag ko, sa ilalim ng batas,
.
na ang mga nauna kong pahayag ay tama at purong katotohanan
 Libertarian Party
LAGDA NG APLIKANTE (KINAKAILANGAN)
7
Ang lagda ay para lamang sa layunin ng pagrehistro sa pagboto.
6
 Nonpartisan (Walang Kinabibilangang Partido)
PETSA (KAILANGAN)
 Republican Party
 Iba Pa- Isulat sa Ibaba
___ /___ /_____
(MM / DD / YYYY)
_____________________________________________
Ang pangalan mo at tirahan kung saan ka huling nagrehistro para bumoto. (Pangalang Ginamit, Kalye, Apt #, Lungsod, Estado, at Zip Code ng Dating
8
Tirahan
Importante! Kung tumutulong ka sa isang tao para magrehistro sa pagboto at ikaw ay hindi itinalagang tagapagtala ng iyong lalawigan/rehistrar o
9
empleyado ng ahensya ng nagpaparehistro sa pagboto, DAPAT mong kumpletuhin ang mga sumusunod. Kailangang ang iyong lagda. Isang malaking
.
kasalanan
ang hindi paggawa nito.
Pangalan
Adres sa Koreo
Lungsod/Estado/Zip Code
Lagda
PARA SA PAGGAMIT LAMANG NG NAGPAPATOTOONG AHENSIYA. HUWAG MAGSULAT SA NAKA-SHADE NA BAHAGI SA
IBABA
 AGENCY
APPLICATION NO
CANCELLED
.
 FIELD REGISTRAR
DATE STAMP
INACTIVE
RECEIVED BY:
 MAIL
PRECINCT
 OTHER
3
Signatures must be originals. Photocopies not acceptable.
ADVERTISEMENT
Page of 3