Form AOC-CV-616 VIETNAMESE "Motion to Withhold Wages to Enforce Child Support Order" - North Carolina (English/Vietnamese)

What Is Form AOC-CV-616 VIETNAMESE?

This is a legal form that was released by the North Carolina District Court - a government authority operating within North Carolina. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on March 1, 2009;
  • The latest edition provided by the North Carolina District Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form AOC-CV-616 VIETNAMESE by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the North Carolina District Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form AOC-CV-616 VIETNAMESE "Motion to Withhold Wages to Enforce Child Support Order" - North Carolina (English/Vietnamese)

1181 times
Rate (4.6 / 5) 71 votes
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-CV-616 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-
CV-616 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
Court File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số Hồ Sơ Tòa Án
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Quận/hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name Of Plaintiff
MOTION TO WITHHOLD
Tên nguyên đơn
WAGES TO ENFORCE
CHILD SUPPORT ORDER
KIẾN NGHỊ SAI ÁP LƯƠNG
VERSUS
CHỐNG
ĐỂ THI HÀNH LỆNH
Name Of Defendant
CẤP DƯỠNG CON
Tên bị đơn
G.S. 110-136.5
G.S. 110-136.5
Name, Mailing And Location Address Of Employer
Name, Mailing And Location Address Of Obligor
Tên, địa chỉ gửi thư và địa chỉ công sở của chủ thuê lao động
Tên, địa chỉ gửi thư và địa chỉ nơi ở của người có trách nhiệm cấp dưỡng
MOTION
KIẾN NGHỊ
The Obligor is a responsible parent of each child named below for whose benefit support is due.
Người có trách nhiệm cấp dưỡng này là phụ huynh của các trẻ em nêu tên dưới đây và chịu trách nhiệm nuôi trẻ bằng các
khoản tiền cấp dưỡng đã đến hạn trả.
Pursuant to an order entered by this Court for support of the child(ren) named below the Obligor is obligated to pay child
support in the amount shown below. As of the date of this Motion, the Obligor
is delinquent.
has been erratic in
making child support payments.
Chiếu theo lệnh do Tòa Án này ban hành về việc cấp dưỡng cho (các) trẻ em có tên dưới đây, người có trách nhiệm cấp
dưỡng này phải trả tiền cấp dưỡng con theo mức ghi dưới đây. Đến ngày lập Kiến Nghị này, người có trách nhiệm cấp
dưỡng
không trả tiền cấp dưỡng con.
trả tiền cấp dưỡng con một cách thất thường.
Name Of Child(ren)
Date of Birth
Name Of Child(ren)
Date of Birth
Tên của (các) con
Ngày sinh
Tên của (các) con
Ngày sinh
Amount Of Support Obligation
Date Of Support Order (mm/dd/yyyy)
Weekly
Monthly
Số tiền cấp dưỡng
Ngày ban hành lệnh cấp dưỡng con
Mỗi tuần
Mỗi tháng
(tháng/ngày/năm)
$
Bi-weekly
Other (specify)
Mỗi hai tuần
Theo lịch khác (nêu rõ)
Amount Of Past Due Support
Số tiền cấp dưỡng đã quá hạn trả
$
As Of
(Date (mm/dd/yyyy))
Tính đến
(ngày (tháng/ngày/năm))
The undersigned believes that the Obligor receives disposable wages from the employer named above as set out below.
Người ký tên dưới đây tin rằng người có trách nhiệm cấp dưỡng nhận lương từ chủ thuê lao động nêu tên trên đây, và sau
khi trừ các khoản bắt buộc thì số tiền lương khả dụng còn lại như được ghi dưới đây.
Amount Of Disposable Wages
Weekly
Monthly
Số lương khả dụng
Mỗi tuần
Mỗi tháng
$
Bi-weekly
Other (specify)
Mỗi hai tuần
Theo lịch khác (nêu rõ)
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CV-616 Vietnamese, page 1 of 3, Rev. 3/09
AOC-CV-616 Tiếng Việt, 1 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 3 năm 2009
© 2009 Administrative Office of the Courts
© 2009 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-CV-616 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-
CV-616 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
Court File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số Hồ Sơ Tòa Án
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Quận/hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name Of Plaintiff
MOTION TO WITHHOLD
Tên nguyên đơn
WAGES TO ENFORCE
CHILD SUPPORT ORDER
KIẾN NGHỊ SAI ÁP LƯƠNG
VERSUS
CHỐNG
ĐỂ THI HÀNH LỆNH
Name Of Defendant
CẤP DƯỠNG CON
Tên bị đơn
G.S. 110-136.5
G.S. 110-136.5
Name, Mailing And Location Address Of Employer
Name, Mailing And Location Address Of Obligor
Tên, địa chỉ gửi thư và địa chỉ công sở của chủ thuê lao động
Tên, địa chỉ gửi thư và địa chỉ nơi ở của người có trách nhiệm cấp dưỡng
MOTION
KIẾN NGHỊ
The Obligor is a responsible parent of each child named below for whose benefit support is due.
Người có trách nhiệm cấp dưỡng này là phụ huynh của các trẻ em nêu tên dưới đây và chịu trách nhiệm nuôi trẻ bằng các
khoản tiền cấp dưỡng đã đến hạn trả.
Pursuant to an order entered by this Court for support of the child(ren) named below the Obligor is obligated to pay child
support in the amount shown below. As of the date of this Motion, the Obligor
is delinquent.
has been erratic in
making child support payments.
Chiếu theo lệnh do Tòa Án này ban hành về việc cấp dưỡng cho (các) trẻ em có tên dưới đây, người có trách nhiệm cấp
dưỡng này phải trả tiền cấp dưỡng con theo mức ghi dưới đây. Đến ngày lập Kiến Nghị này, người có trách nhiệm cấp
dưỡng
không trả tiền cấp dưỡng con.
trả tiền cấp dưỡng con một cách thất thường.
Name Of Child(ren)
Date of Birth
Name Of Child(ren)
Date of Birth
Tên của (các) con
Ngày sinh
Tên của (các) con
Ngày sinh
Amount Of Support Obligation
Date Of Support Order (mm/dd/yyyy)
Weekly
Monthly
Số tiền cấp dưỡng
Ngày ban hành lệnh cấp dưỡng con
Mỗi tuần
Mỗi tháng
(tháng/ngày/năm)
$
Bi-weekly
Other (specify)
Mỗi hai tuần
Theo lịch khác (nêu rõ)
Amount Of Past Due Support
Số tiền cấp dưỡng đã quá hạn trả
$
As Of
(Date (mm/dd/yyyy))
Tính đến
(ngày (tháng/ngày/năm))
The undersigned believes that the Obligor receives disposable wages from the employer named above as set out below.
Người ký tên dưới đây tin rằng người có trách nhiệm cấp dưỡng nhận lương từ chủ thuê lao động nêu tên trên đây, và sau
khi trừ các khoản bắt buộc thì số tiền lương khả dụng còn lại như được ghi dưới đây.
Amount Of Disposable Wages
Weekly
Monthly
Số lương khả dụng
Mỗi tuần
Mỗi tháng
$
Bi-weekly
Other (specify)
Mỗi hai tuần
Theo lịch khác (nêu rõ)
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CV-616 Vietnamese, page 1 of 3, Rev. 3/09
AOC-CV-616 Tiếng Việt, 1 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 3 năm 2009
© 2009 Administrative Office of the Courts
© 2009 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Now, therefore, the undersigned seeks to have the following amount withheld from the Obligor’s wages to satisfy the
Order as directed by the Court.
Do đó, bây giờ người ký tên dưới đây yêu cầu sai áp số tiền sau đây từ lương của người có trách nhiệm cấp dưỡng để
thi hành lệnh của Tòa Án.
(
NOTE:
Amount withheld ordinarily may not exceed 40% of disposable wages.)
Amount Sought To Be Withheld
Số tiền bị yêu cầu sai áp
(LƯU Ý:
Số tiền sai áp thường không thể vượt quá 40% tiền lương khả dụng.)
$
Therefore, the undersigned requests the Court to enforce the Obligor’s child support obligation by entry of an order for
wage withholding.
Do đó, người ký tên dưới đây kiến nghị Tòa Án buộc người có trách nhiệm cấp dưỡng con thực hiện đúng trách nhiệm
của họ bằng cách ra lệnh sai áp lương.
Date (mm/dd/yyyy)
Signature Of Person Making Motion
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của người nộp kiến nghị
VERIFICATION
XÁC NHẬN
I, the undersigned being first duly sworn, say that I have read this Motion and the contents are true to my own knowledge,
except as to matters stated on information and belief, and as to those, I believe them to be true.
Tôi, người ký tên dưới đây, sau khi tuyên thệ theo đúng thủ tục, nay xác nhận rằng tôi đã đọc Kiến Nghị này và nội dung
trong đó là đúng sự thật theo sự hiểu biết trực tiếp của tôi, còn những sự việc khai ra căn cứ vào sự hiểu biết gián tiếp thì
tôi cũng tin tưởng là đúng sự thật.
Date (mm/dd/yyyy)
SWORN/AFFIRMED AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME
Ngày (tháng/ngày/năm)
TUYÊN THỆ/XÁC NHẬN VÀ KÝ TÊN TRƯỚC MẶT TÔI
Date (mm/dd/yyyy)
Signature Of Person Making Motion
Signature Of Person Authorized to Administer Oaths
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của người được ủy quyền chứng kiến đọc lời
Chữ ký của người nộp kiến nghị
tuyên thệ
Name And Address Of Person Making Motion
Deputy CSC
Assistant CSC
Clerk Of Superior Court
Tên và địa chỉ của người nộp kiến nghị
Phó LSTTT
Phụ tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
Date Commission Expires (mm/dd/yyyy)
Notary
Thời hạn nhiệm vụ của tôi sẽ hết vào ngày (tháng/
Công Chứng Viên
ngày/năm)
County Where Notarized
SEAL
Quận/hạt nơi đóng dấu công chứng
ĐÓNG DẤU
(See NOTICE OF OBLIGOR On Reverse)
(Xem phần THÔNG BÁO CHO NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM CẤP DƯỠNG ở mặt sau)
AOC-CV-616 Vietnamese, page 2 of 3, Rev. 3/09
AOC-CV-616 Tiếng Việt, 2 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 3 năm 2009
© 2009 Administrative Office of the Courts
© 2009 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTICE TO OBLIGOR
THÔNG BÁO CHO NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM CẤP DƯỠNG
Take Notice that the foregoing Motion asks the Court to order withholding from your wages to enforce a child support
obligation, and:
Xin thông báo cho quý vị rằng Kiến Nghị trên đây yêu cầu Tòa Án ra lệnh sai áp lương của quý vị để thi hành lệnh cấp
dưỡng con, và:
1. If the Court orders withholding, the Order will apply to wages from your current employer and from any future employer.
Nếu Tòa Án ra lệnh sai áp lương, lệnh đó sẽ được áp dụng cho lương nhận được từ chủ thuê lao động hiện tại cũng
như từ bất kỳ chủ thuê lao động nào khác trong tương lai.
2. If wage withholding is ordered, it will continue until:
Nếu Tòa Án ra lệnh sai áp lương, việc sai áp sẽ tiếp tục cho đến khi:
a. the child support order being enforced has expired or becomes invalid; or
lệnh cấp dưỡng con liên quan đến lệnh sai áp đã hết hạn hoặc không còn có hiệu lực; hoặc
b. the party initiating this proceeding, the district court judge, and you agree to terminate withholding because there is
another adequate means to collect child support or arrearages; or
người khởi sự thủ tục kiến nghị này, thẩm phán Tòa Án Khu Vực và quý vị cùng đồng ý hủy bỏ lệnh sai áp vì có một
biện pháp phù hợp khác để thu tiền cấp dưỡng con hiện tại hay đang thiếu; hoặc
c. all valid arrearages owed to the State are paid in full, and the whereabouts of each child for whom support is owed
and the party entitled to receive the support payments are unknown.
toàn bộ số tiền hợp lệ còn thiếu cho Tiểu Bang đã được trả đầy đủ, và không ai biết nơi ở của mỗi trẻ em được
hưởng tiền cấp dưỡng cũng như người nhận tiền cấp dưỡng thay mặt cho trẻ.
CERTIFICATION OF SERVICE
XÁC NHẬN TỐNG ĐẠT
I certify that I served a copy of this Motion by:
Tôi xác nhận rằng tôi đã tống đạt bản sao của Kiến Nghị này bằng cách:
delivering a copy personally to:
giao bản sao trực tiếp cho:
Name Of Person With Whom Copy Left
Name Of Person With Whom Copy Left
Tên của người được gửi nhờ bản sao
Tên của người được gửi nhờ bản sao
depositing a copy in the United States mail in an envelope bearing proper postage and addressed as follows:
gửi một bản sao qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ trong một bì thư được trả đủ cước phí và ghi địa chỉ dưới đây:
Name And Address
Name And Address
Tên và địa chỉ
Tên và địa chỉ
leaving a copy at the office of the attorney named below, with a partner or employee
gửi nhờ một bản sao cho một cộng sự hay nhân viên tại văn phòng luật sư dưới đây
Name Of Attorney
Name Of Attorney
Tên của luật sư
Tên của luật sư
Party Represented
Party Represented
Tên thân chủ được đại diện
Tên thân chủ được đại diện
Person With Whom Copies Left
Person With Whom Copies Left
Người nhận bản sao
Người nhận bản sao
Date Of Service (mm/dd/yyyy)
Signature Of Person Who Served Motion And Notice
Ngày tống đạt (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của người tống đạt Kiến Nghị và Thông Báo
AOC-CV-616 Vietnamese, page 3 of 3, Rev. 3/09
AOC-CV-616 Tiếng Việt, 3 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 3 năm 2009
© 2009 Administrative Office of the Courts
© 2009 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Page of 3