Form AOC-E-100 VIETNAMESE "Application and Assignment Year's Allowance" - North Carolina (English/Vietnamese)

What Is Form AOC-E-100 VIETNAMESE?

This is a legal form that was released by the North Carolina Superior Court - a government authority operating within North Carolina. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2019;
  • The latest edition provided by the North Carolina Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form AOC-E-100 VIETNAMESE by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the North Carolina Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form AOC-E-100 VIETNAMESE "Application and Assignment Year's Allowance" - North Carolina (English/Vietnamese)

713 times
Rate (4.6 / 5) 50 votes
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-E-100 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU
AOC-E-100 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số Hồ Sơ
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
Superior Court Division
Before The Clerk
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Phân Bộ Tòa Án Thượng Thẩm
Quận/hạt
Trước Lục Sự Tòa Án
IN THE MATTER OF THE ESTATE OF
APPLICATION AND ASSIGNMENT
VỀ QUỸ DI SẢN CỦA
YEAR’S ALLOWANCE
Name Of Decedent
Tên của người đã mất
ĐƠN YÊU CẦU VÀ CHUYỂN NHƯỢNG
MỘT NĂM TIỀN CẤP DƯỠNG
Date Of Death (mm/dd/yyyy)
G.S. 30-15, 30-17, 30-21
Ngày qua đời (tháng/ngày/năm)
G.S. 30-15, 30-17, 30-21
I am applying for an allowance for a year’s support for the person(s) named and state:
Tôi nộp đơn này để yêu cầu dành một khoản tiền cấp dưỡng cho (những) người có tên dưới đây trong một năm và khẳng định rằng:
1. The decedent died a resident of this county on the date shown above.
Người đã mất đang cư trú ở quận/hạt này vào lúc qua đời vào ngày nêu trên.
2. The surviving spouse, if any, named below is entitled to an allowance from the personal property of the decedent of the value of sixty
thousand dollars ($60,000), for a year’s support if the surviving spouse has not forfeited that right. The child(ren), if any, named below
is/are entitled to an allowance of five thousand dollars ($5,000) for a year’s support.*
Vợ/chồng còn sống ghi tên dưới đây, nếu có, có quyền nhận được một năm tiền cấp dưỡng với giá trị sáu mươi ngàn đô-la (60.000$)
trích từ phần tài sản cá nhân của người đã mất, miễn là vợ/chồng còn sống chưa từ bỏ quyền đó. (Các) con ghi tên dưới đây, nếu có,
có quyền nhận được một năm tiền cấp dưỡng với giá trị năm ngàn đô-la (5.000$).*
3. I request assignment of
Tôi yêu cầu việc chuyển nhượng
Sixty thousand dollars ($60,000) from the funds or other personal property of the decedent for a year’s support to the surviving
spouse.
Sáu mươi ngàn đô-la (60.000$) trích từ quỹ tiền hoặc các tài sản cá nhân khác của người đã mất để cấp dưỡng một năm cho vợ/
chồng còn sống.
Five thousand dollars ($5,000) from the funds or other personal property of the decedent for a year’s support to each child named
below.
Năm ngàn đô-la (5.000$) trích từ quỹ tiền hoặc các tài sản cá nhân khác của người đã mất để cấp dưỡng một năm cho từng trẻ có
tên dưới đây.
SPOUSE AND CHILD(REN)* ENTITLED TO ALLOWANCE
VỢ/CHỒNG VÀ (CÁC) CON* CÓ QUYỀN NHẬN TIỀN CẤP DƯỠNG
Full Name
Age
Relationship
Complete Address
(including zip code)
Họ tên đầy đủ
Tuổi
Mối quan hệ
Địa chỉ đầy đủ
(gồm cả mã bưu chính)
Spouse
Vợ/chồng
Child
Con
Child
Con
Child
Con
Child
Con
Child
Con
Child
Con
Child
Con
Original-File
Copy-Applicant
Bản gốc - Lưu
Bản sao - Người nộp đơn
(Over)
/ (Xem mặt sau)
AOC-E-100, Tiếng Việt, Trang 1 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 1 năm 2019
AOC-E-100 Vietnamese, page 1 of 3, Rev. 1/19
© 2019 Administrative Office of the Courts
© 2019 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-E-100 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU
AOC-E-100 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số Hồ Sơ
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
Superior Court Division
Before The Clerk
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Phân Bộ Tòa Án Thượng Thẩm
Quận/hạt
Trước Lục Sự Tòa Án
IN THE MATTER OF THE ESTATE OF
APPLICATION AND ASSIGNMENT
VỀ QUỸ DI SẢN CỦA
YEAR’S ALLOWANCE
Name Of Decedent
Tên của người đã mất
ĐƠN YÊU CẦU VÀ CHUYỂN NHƯỢNG
MỘT NĂM TIỀN CẤP DƯỠNG
Date Of Death (mm/dd/yyyy)
G.S. 30-15, 30-17, 30-21
Ngày qua đời (tháng/ngày/năm)
G.S. 30-15, 30-17, 30-21
I am applying for an allowance for a year’s support for the person(s) named and state:
Tôi nộp đơn này để yêu cầu dành một khoản tiền cấp dưỡng cho (những) người có tên dưới đây trong một năm và khẳng định rằng:
1. The decedent died a resident of this county on the date shown above.
Người đã mất đang cư trú ở quận/hạt này vào lúc qua đời vào ngày nêu trên.
2. The surviving spouse, if any, named below is entitled to an allowance from the personal property of the decedent of the value of sixty
thousand dollars ($60,000), for a year’s support if the surviving spouse has not forfeited that right. The child(ren), if any, named below
is/are entitled to an allowance of five thousand dollars ($5,000) for a year’s support.*
Vợ/chồng còn sống ghi tên dưới đây, nếu có, có quyền nhận được một năm tiền cấp dưỡng với giá trị sáu mươi ngàn đô-la (60.000$)
trích từ phần tài sản cá nhân của người đã mất, miễn là vợ/chồng còn sống chưa từ bỏ quyền đó. (Các) con ghi tên dưới đây, nếu có,
có quyền nhận được một năm tiền cấp dưỡng với giá trị năm ngàn đô-la (5.000$).*
3. I request assignment of
Tôi yêu cầu việc chuyển nhượng
Sixty thousand dollars ($60,000) from the funds or other personal property of the decedent for a year’s support to the surviving
spouse.
Sáu mươi ngàn đô-la (60.000$) trích từ quỹ tiền hoặc các tài sản cá nhân khác của người đã mất để cấp dưỡng một năm cho vợ/
chồng còn sống.
Five thousand dollars ($5,000) from the funds or other personal property of the decedent for a year’s support to each child named
below.
Năm ngàn đô-la (5.000$) trích từ quỹ tiền hoặc các tài sản cá nhân khác của người đã mất để cấp dưỡng một năm cho từng trẻ có
tên dưới đây.
SPOUSE AND CHILD(REN)* ENTITLED TO ALLOWANCE
VỢ/CHỒNG VÀ (CÁC) CON* CÓ QUYỀN NHẬN TIỀN CẤP DƯỠNG
Full Name
Age
Relationship
Complete Address
(including zip code)
Họ tên đầy đủ
Tuổi
Mối quan hệ
Địa chỉ đầy đủ
(gồm cả mã bưu chính)
Spouse
Vợ/chồng
Child
Con
Child
Con
Child
Con
Child
Con
Child
Con
Child
Con
Child
Con
Original-File
Copy-Applicant
Bản gốc - Lưu
Bản sao - Người nộp đơn
(Over)
/ (Xem mặt sau)
AOC-E-100, Tiếng Việt, Trang 1 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 1 năm 2019
AOC-E-100 Vietnamese, page 1 of 3, Rev. 1/19
© 2019 Administrative Office of the Courts
© 2019 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Name And Address Of Applicant (type or print)
*NOTE: For a child to be entitled to receive an allowance, he or she must
Tên và địa chỉ của người nộp đơn (đánh máy hay viết chữ in)
be one of the following: (1) a child under the age of 18 years, including an
adopted child or a child with whom the widow was pregnant at the death of
her husband; (2) a child who is less than 22 years of age who is a full-time
student in any educational institution; (3) a child under 21 years of age who
has been declared mentally incompetent; (4) a child under 21 years of age
who is totally disabled; (5) a person under the age of 18 years who resided
with the deceased parent at the time of death and to whom the deceased
parent or the surviving parent stood in loco parentis. See G.S. 30-17 and
G.S. 12-3(16), (17).
*LƯU Ý: Để hội đủ điều kiện được nhận tiền cấp dưỡng, con cái phải thuộc
một trong các diện dưới đây: (1) trẻ dưới 18 tuổi, gồm cả con nuôi hay con
chưa sinh mà người vợ đã đang mang thai khi người chồng qua đời; (2) trẻ
dưới 22 tuổi đang đi học toàn thời gian tại bất kỳ loại trường học nào; (3) trẻ
dưới 21 tuổi đã được xác nhận là thiếu năng lực trí tuệ; (4) trẻ dưới 21 tuổi
Telephone No. Of Applicant
bị khuyết tật hoàn toàn; (5) người dưới 18 tuổi được người đã mất hoặc vợ/
Số điện thoại của người nộp đơn
chồng còn sống đảm nhận vai trò như là cha mẹ và đã đang sống chung
với người đã mất vào lúc người đó qua đời. Xin tham khảo điều G.S. 30-17
và G.S. 12-3(16), (17).
Date (mm/dd/yyyy)
SWORN/AFFIRMED AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME
Ngày (tháng/ngày/năm)
TUYÊN THỆ/XÁC NHẬN VÀ KÝ TÊN TRƯỚC MẶT TÔI
Signature Of Person Authorized To Administer Oaths
Signature Of Applicant
Date (mm/dd/yyyy)
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của người được ủy quyền chứng kiến đọc lời tuyên thệ
Chữ ký của người nộp đơn
Spouse Of Decedent
Child/Full-Time Student
Deputy CSC
Assistant CSC
CSC
Magistrate
Vợ/chồng của người đã mất
Con cái/Học sinh hay sinh viên toàn thời gian
Phó LSTTT
Phụ tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
Phụ Thẩm
Personal Representative
Next Friend Of Child
Date Commission Expires (mm/dd/yyyy)
Người đại diện cá nhân
Người đại diện cho trẻ
Notary
Thời hạn nhiệm vụ của tôi sẽ hết vào ngày (tháng/ngày/năm)
Công Chứng Viên
Guardian
Người giám hộ
SEAL
County Where Notarized
Other:
Quận/hạt nơi đóng dấu công chứng
ĐÓNG DẤU
Người khác:
Original-File
Copy-Applicant
Bản gốc-Lưu
Bản sao-Người nộp đơn
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-E-100, Tiếng Việt, Trang 2 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 1 năm 2019
AOC-E-100 Vietnamese, page 2 of 3, Rev. 1/19
© 2019 Administrative Office of the Courts
© 2019 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
ASSIGNMENT OF YEAR’S ALLOWANCE
CHUYỂN NHƯỢNG MỘT NĂM TIỀN CẤP DƯỠNG
I have examined the above application and have determined the money and other personal property of the decedent. I find that the
allegations in the application are true and that each person(s) named in the application is entitled to the allowance requested.
Tôi đã xem xét đơn xin trên đây và đã xác định các khoản tiền và tài sản cá nhân khác của người đã mất. Tôi xác nhận rằng những điều
khai trong đơn xin là đúng sự thật và rằng mỗi người có tên trong đơn xin có quyền nhận tiền cấp dưỡng theo yêu cầu.
I ASSIGN to the applicant the funds or other items of the personal property of the decedent listed below, which I have valued as
indicated. This property is assigned free and clear of any lien by judgment or execution against the decedent and is to be paid by the
applicant to the person(s) entitled. I assess as a DEFICIENCY the amount, if any, shown below, which is to be paid or delivered to the
proper person when any additional personal assets of the decedent are discovered.
Tôi cho phép CHUYỂN NHƯỢNG cho người nộp đơn các khoản tiền hay tài sản cá nhân khác của người đã mất theo danh sách dưới
đây, trong đó tôi liệt kê giá trị của từng khoản. Tài sản được chuyển nhượng sẽ hoàn toàn miễn phí và không bị ràng buộc bởi bất kỳ
nghĩa vụ trả nợ hay lệnh tịch thu nào theo phán quyết tòa án đối với người đã mất, và phải được người nộp đơn trả cho (những) người
có quyền hưởng. Đối với số tiền THIẾU HỤT ghi dưới đây, nếu có, tôi ra lệnh phải trả hay giao số tiền đó cho người phù hợp khi phát
hiện thêm bất kỳ tài sản cá nhân nào của người đã mất.
Personal Property Assigned
Value
Tài sản cá nhân được chuyển nhượng
Giá trị
TOTAL
$
TỔNG CỘNG
DEFICIENCY
$
PHẦN THIẾU HỤT
Date (mm/dd/yyyy)
Signature
SEAL
Assistant CSC
Clerk Of Superior Court
Magistrate
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký
Phụ Tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
Phụ Thẩm
ĐÓNG DẤU
CERTIFICATION
XÁC NHẬN
I hereby certify that the foregoing is a True and Correct copy of the report in the Assignment of Year’s Allowance in the matter of the
above-referenced estate as recorded in this office and shall be sufficient to release the items listed as assigned to the surviving spouse
or children of the deceased as provided under G.S. 30-15, 30-17, and 30-21.
Nay tôi xác nhận rằng thông tin trên đây phản ánh đúng và chính xác các thông tin báo cáo trong hồ sơ Chuyển Nhượng Một Năm Tiền
Cấp Dưỡng đã được đăng nộp tại văn phòng này liên quan đến quỹ di sản nêu trên, và cho thấy có đủ cơ sở để chuyển nhượng các
khoản được liệt kê cho vợ/chồng hay con còn sống của người đã mất chiếu theo G.S. 30-15, 30-17 và 30-21.
Date (mm/dd/yyyy)
Signature
SEAL
Deputy CSC
Assistant CSC
Clerk Of Superior Court
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký
Phó LSTTT
Phụ tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
ĐÓNG DẤU
AOC-E-100, Tiếng Việt, Trang 3 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 1 năm 2019
AOC-E-100 Vietnamese, page 3 of 3, Rev. 1/19
© 2019 Administrative Office of the Courts
© 2019 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Page of 3