Form F242-109-335 "Employment History Form" - Washington (Mongolian)

This is a legal form that was released by the Washington State Department of Labor and Industries - a government authority operating within Washington.

The document is provided in Mongolian. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2006;
  • The latest edition provided by the Washington State Department of Labor and Industries;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form F242-109-335 by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Washington State Department of Labor and Industries.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form F242-109-335 "Employment History Form" - Washington (Mongolian)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 69 votes
Department of Labor and Industries
Claims Section
АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН
PO Box 44291
ТҮҮХИЙН МАЯГТ
Olympia WA 98504-4291
Ажилчны нэр
хуудас
Нэхэмжлэлийн дугаар
Ажил Эрхлэлтийн Түүх
Хувиараа эрхэлсэн болон сайн дурын ажлыг оруулан сүүлийн гурван жилийн ажлын туршлагын түүхээ бичнэ үү.
Хамгийн сүүлийн үеийн ажлаас эхлэн ухраан жагсааж бичнэ үү. Ажил эрхлэх хугацаандаа гарсан завсарлага эсвэл тасалдлыг
жагсааж бичнэ үү. Та тодорхой хугацаанд ажилгүй байсан бол яагаад гэдэгт тайлбар өгнө үү. Та ажилгүй байх хугацааны
ажилгүйдлийн тэтгэмж (авсан) эсвэл авах хүсэлт гаргасан уу? Тийм бол, хэдийд ажилгүйдлийн тэтгэмж авсан бэ? Та тэр
хугацаанд ажил хайсан уу? Үгүй бол, та яагаад ажил хайгаагүй вэ?
Тухайн хугацааны ОН, САРЫГ оруулна уу. Хэрэв нэмэлт зай хэрэгтэй бол уг маягтыг олшруулж болно.
Хэнээс:
Хэнд:
Ажил тасалдсаны шалтгаан
Сар
Он
Сар
Он
/
/
/
/
/
/
Ажил олгогч байгууллагын нэр
Огноо (сар/он): Хэнээс:
/
Хэнд:
/ _________
Ажил олгогчийн хаяг
Цалин:
$
тус бүр:
Цаг
Өдөр
Сар
Хот, Муж, Зип код
Та цалингаас гадуур өөр орлого олж байсан уу?
Үгүй
Тийм: $
тус бүр
зориулалт:
Ажил олгогчийн утасны дугаар
Цайны мөнгө
Хэсэгчилсэн ажил
Урамшуулал
Шимтгэл
Уг ажил олгогч таны (эсвэл танай гэр бүлийн) эмнэлгийн, шүдний
(
) ______________________________________________________
эсвэл нүдний харааны даатгалын шимтгэлийн зарим хэсгийг төлж
байсан уу?
Үгүй
Тийм
Хуваарь:
Ажил олгогч танд хоол, байр, шатахуун болон бусад ижил төстэй эд
Өдөрт цаг, долоон хоногт
өдөр
зүйлсийн төлбөрийг төлж байсан уу эсвэл нөхөн төлдөг байсан уу?
Үгүй
Таны албан тушаал, ажлын чиг үүрэг юу байсан бэ?
Тийм:
Хоол
Байр
Шатахуун
Бусад: _________________
$
тус бүр
Ажил олгогч байгууллагын нэр
Огноо (сар/он): Хэнээс:
/
Хэнд:
/ _________
Ажил олгогчийн хаяг
Цалин:
$
тус бүр:
Цаг
Өдөр
Сар
Хот, Муж, Зип код
Та цалингаас гадуур өөр орлого олж байсан уу?
Үгүй
Тийм: $
тус бүр
зориулалт:
Ажил олгогчийн утасны дугаар
Цайны мөнгө
Хэсэгчилсэн ажил
Урамшуулал
Шимтгэл
(
) ______________________________________________________
Уг ажил олгогч таны (эсвэл танай гэр бүлийн) эмнэлгийн, шүдний
эсвэл нүдний харааны даатгалын шимтгэлийн зарим хэсгийг төлж
байсан уу?
Үгүй
Тийм:
Хуваарь:
Ажил олгогч танд хоол, байр, шатахуун болон бусад ижил төстэй эд
Өдөрт
цаг, долоон хоногт
өдөр
зүйлсийн төлбөрийг төлж байсан уу эсвэл нөхөн төлдөг байсан уу?
Үгүй
Таны албан тушаал, ажлын чиг үүрэг юу байсан бэ?
Тийм:
Хоол
Байр
Шатахуун
Бусад: _________________
$
тус бүр
Би энэхүү мэдээллийг миний мэдэж санаж байгаагаар үнэн зөв болохыг баталж байна.
Огноо
Гарын үсэг
F242-109-335 employment history form (Mongolian Traditional) 1-06
Index: IW
Department of Labor and Industries
Claims Section
АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН
PO Box 44291
ТҮҮХИЙН МАЯГТ
Olympia WA 98504-4291
Ажилчны нэр
хуудас
Нэхэмжлэлийн дугаар
Ажил Эрхлэлтийн Түүх
Хувиараа эрхэлсэн болон сайн дурын ажлыг оруулан сүүлийн гурван жилийн ажлын туршлагын түүхээ бичнэ үү.
Хамгийн сүүлийн үеийн ажлаас эхлэн ухраан жагсааж бичнэ үү. Ажил эрхлэх хугацаандаа гарсан завсарлага эсвэл тасалдлыг
жагсааж бичнэ үү. Та тодорхой хугацаанд ажилгүй байсан бол яагаад гэдэгт тайлбар өгнө үү. Та ажилгүй байх хугацааны
ажилгүйдлийн тэтгэмж (авсан) эсвэл авах хүсэлт гаргасан уу? Тийм бол, хэдийд ажилгүйдлийн тэтгэмж авсан бэ? Та тэр
хугацаанд ажил хайсан уу? Үгүй бол, та яагаад ажил хайгаагүй вэ?
Тухайн хугацааны ОН, САРЫГ оруулна уу. Хэрэв нэмэлт зай хэрэгтэй бол уг маягтыг олшруулж болно.
Хэнээс:
Хэнд:
Ажил тасалдсаны шалтгаан
Сар
Он
Сар
Он
/
/
/
/
/
/
Ажил олгогч байгууллагын нэр
Огноо (сар/он): Хэнээс:
/
Хэнд:
/ _________
Ажил олгогчийн хаяг
Цалин:
$
тус бүр:
Цаг
Өдөр
Сар
Хот, Муж, Зип код
Та цалингаас гадуур өөр орлого олж байсан уу?
Үгүй
Тийм: $
тус бүр
зориулалт:
Ажил олгогчийн утасны дугаар
Цайны мөнгө
Хэсэгчилсэн ажил
Урамшуулал
Шимтгэл
Уг ажил олгогч таны (эсвэл танай гэр бүлийн) эмнэлгийн, шүдний
(
) ______________________________________________________
эсвэл нүдний харааны даатгалын шимтгэлийн зарим хэсгийг төлж
байсан уу?
Үгүй
Тийм
Хуваарь:
Ажил олгогч танд хоол, байр, шатахуун болон бусад ижил төстэй эд
Өдөрт цаг, долоон хоногт
өдөр
зүйлсийн төлбөрийг төлж байсан уу эсвэл нөхөн төлдөг байсан уу?
Үгүй
Таны албан тушаал, ажлын чиг үүрэг юу байсан бэ?
Тийм:
Хоол
Байр
Шатахуун
Бусад: _________________
$
тус бүр
Ажил олгогч байгууллагын нэр
Огноо (сар/он): Хэнээс:
/
Хэнд:
/ _________
Ажил олгогчийн хаяг
Цалин:
$
тус бүр:
Цаг
Өдөр
Сар
Хот, Муж, Зип код
Та цалингаас гадуур өөр орлого олж байсан уу?
Үгүй
Тийм: $
тус бүр
зориулалт:
Ажил олгогчийн утасны дугаар
Цайны мөнгө
Хэсэгчилсэн ажил
Урамшуулал
Шимтгэл
(
) ______________________________________________________
Уг ажил олгогч таны (эсвэл танай гэр бүлийн) эмнэлгийн, шүдний
эсвэл нүдний харааны даатгалын шимтгэлийн зарим хэсгийг төлж
байсан уу?
Үгүй
Тийм:
Хуваарь:
Ажил олгогч танд хоол, байр, шатахуун болон бусад ижил төстэй эд
Өдөрт
цаг, долоон хоногт
өдөр
зүйлсийн төлбөрийг төлж байсан уу эсвэл нөхөн төлдөг байсан уу?
Үгүй
Таны албан тушаал, ажлын чиг үүрэг юу байсан бэ?
Тийм:
Хоол
Байр
Шатахуун
Бусад: _________________
$
тус бүр
Би энэхүү мэдээллийг миний мэдэж санаж байгаагаар үнэн зөв болохыг баталж байна.
Огноо
Гарын үсэг
F242-109-335 employment history form (Mongolian Traditional) 1-06
Index: IW