Form DHS-3371-HMN "Child Support Direct Deposit Authorization Form" - Minnesota (Hmong)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DHS-3371-HMN "Child Support Direct Deposit Authorization Form" - Minnesota (Hmong)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.6 / 5) 21 votes
DHS-3371-HMN 10-17
Xa koj cov nyiaj yug
noj yug haus ncaj qha
Ceev, yooj yim, muaj kev ruaj ntseg thiab ua hauj lwm zoo
Xa nyiaj ncaj qha yog dab tsi?
Yog xav xyuas seb puas tau tso nyiaj rau hauv koj tus as
khauj sau tshev, as khauj tso nyiaj los yog daim npav tso
Xa nyiaj ncaj qha yog ib hom kev them nqi ncaj qha.
nyiaj rau, hu rau koj lub chaw cia nyiaj txiag.
Minnesota Lub Tuam Tsev Pab Pej Xeem Tuam Fab
Tswj Xyuas Nyiaj Yug Noj Yug Haus Rau Me Nyuam
Cov nqi rau kev tso nyiaj ncaj qha
(Minnesota Department of Human Services’ Child
Lub koom haum tsis kom them nqi dab tsi li rau kev tso
Support Enforcement Division - CSED) siv kev xa nyiaj
nyiaj ncaj qha. Hu rau koj lub chaw cia nyiaj txiag hais
ncaj qha los xa cov nyiaj yug noj yug haus rau hauv koj
txog cov nqi uas tej zaum lawv yuav kom koj them. Tej
tus as khauj sau tshev, los yog tseg nyiaj los yog rau
zaum U.S. Bank
yuav kom them ib co nqi rau tej co kev
®
hauv ib daim npav tso nyiaj rau.
siv daim npav tso nyiaj rau, xws li rho nyiaj ntsuab, rho
Daim npav tso nyiaj rau yog dab tsi?
nyiaj tom ATM thiab kev rho nyiaj tshaj.
Ib daim npav tso nyiaj rau yog hu ua ReliaCard Visa thiab
Pib kev xa nyiaj ncaj qha
siv tau tib yam li daim npav rho nyiaj. Tom qab tso koj
Teb daim ntawv tso cai thiab xa mus rau qhov chaw nyob
cov nyiaj yug noj yug haus rau me nyuam hauv koj tus as
hauv daim ntawv. Yog tias koj xav kom xa nyiaj ncaj qha
khauj, koj yuav rho tau nyiaj hauv cov tshuab rho nyiaj
rau hauv ib tug:
ntsuab (automated teller machines - ATMs) los yog siv
koj daim khaj mus yauv khoom tom cov khw uas txais
As khauj sau tshev:
Muab ib daim tshev qhuav uas siv
cov credit cards feem ntau. Nws tsis yog ib daim credit
tsis tau lawm nrog los yog kom ib tug neeg sawv cev
card thiab koj yuav tso lwm cov nyiaj tsis tau rau hauv
hauv koj lub chaw cia nyiaj txiag teb cov lus qhia txog
koj daim npav tso nyiaj rau.
koj tus as khauj hauv daim ntawv.
Daim npav tso nyiaj rau yog muaj thiab tswj los ntawm
As khauj tseg nyiaj:
Muab ib daim npav tso nyiaj uas
U.S. Bank
, tsis yog lub xeev Minnesota. Yog hais tias koj
®
muaj cov lus qhia txog koj tus as khauj luam rau ntawd
xav kom tau koj cov nyiaj yug noj yug haus los ntawm
lawm los yog kom ib tug neeg sawv cev hauv koj lub
daim npav tso nyiaj rau, koj yuav tsum tau koom rau
chaw cia nyiaj txiag teb cov lus qhia txog koj tus as khauj
hauv thiab ua raws li daim ntawv cog lus ntawm tus neeg
hauv daim ntawv.
tuav daim khaj thiab U.S. Bank
.
®
Daim npav tso nyiaj rau (Reliacard
):
Muab daim ntawv
®
Tau koj cov nyiaj yug noj yug haus rau me
uas thov daim npav Stored Value ua kom tiav thiab ua
nyuam
raws li lub U.S. Bank
daim ntawv qhia tias khij li cas.
®
Feem ntau koj siv tau cov nyiaj ob hnub ua hauj lwm tom
Hloov qhov kev xa nyiaj ncaj qha
qab Chaw Pab Nyiaj Yug Noj Yug Haus Rau Me Nyuam
Yog xav hloov koj qhov kev xa nyiaj ncaj qha ntawm ib
(Child Support Division) tso cov nyiaj rau koj hauv qhov
tug as khauj mus rau lwm tus, koj yuav tsum tau teb ib
txooj xwm pab nyiaj yug noj yug rau me nyuam. Yog
daim ntawv tso cai xa nyiaj ncaj qha tshiab. Kom tau
xav xyuas seb lawv puas yuav (los sis twb tau) tso nyiaj
daim ntawv no:
rau hauv koj qhov txooj xwm pab nyiaj yug noj yug haus
rau me nyuam, hu rau Tus Xov Tooj Them Nyiaj Yug Noj
Hu rau Tus Xov Tooj Them Nyiaj Yug Noj Yug Haus
■ ■
Yug Haus Rau Me Nyuam thiab Xov Xwm Txog Qhov
Rau Me Nyuam thiab Xov Xwm Txog Qhov As Khauj
As Khauj (Child Support Payment And Account Line)
ntawm 651-431-4340 los yog 1-800-657-3512,
ntawm 651-431-4340 los yog 1-800-657-3512.
nias 2 kom tau tej xov xwm txog koj qhov as khauj.
Thaum hnov tej ncauj lus qhia txog kev tso nyiaj ncaj
DHS-3371-HMN 10-17
Xa koj cov nyiaj yug
noj yug haus ncaj qha
Ceev, yooj yim, muaj kev ruaj ntseg thiab ua hauj lwm zoo
Xa nyiaj ncaj qha yog dab tsi?
Yog xav xyuas seb puas tau tso nyiaj rau hauv koj tus as
khauj sau tshev, as khauj tso nyiaj los yog daim npav tso
Xa nyiaj ncaj qha yog ib hom kev them nqi ncaj qha.
nyiaj rau, hu rau koj lub chaw cia nyiaj txiag.
Minnesota Lub Tuam Tsev Pab Pej Xeem Tuam Fab
Tswj Xyuas Nyiaj Yug Noj Yug Haus Rau Me Nyuam
Cov nqi rau kev tso nyiaj ncaj qha
(Minnesota Department of Human Services’ Child
Lub koom haum tsis kom them nqi dab tsi li rau kev tso
Support Enforcement Division - CSED) siv kev xa nyiaj
nyiaj ncaj qha. Hu rau koj lub chaw cia nyiaj txiag hais
ncaj qha los xa cov nyiaj yug noj yug haus rau hauv koj
txog cov nqi uas tej zaum lawv yuav kom koj them. Tej
tus as khauj sau tshev, los yog tseg nyiaj los yog rau
zaum U.S. Bank
yuav kom them ib co nqi rau tej co kev
®
hauv ib daim npav tso nyiaj rau.
siv daim npav tso nyiaj rau, xws li rho nyiaj ntsuab, rho
Daim npav tso nyiaj rau yog dab tsi?
nyiaj tom ATM thiab kev rho nyiaj tshaj.
Ib daim npav tso nyiaj rau yog hu ua ReliaCard Visa thiab
Pib kev xa nyiaj ncaj qha
siv tau tib yam li daim npav rho nyiaj. Tom qab tso koj
Teb daim ntawv tso cai thiab xa mus rau qhov chaw nyob
cov nyiaj yug noj yug haus rau me nyuam hauv koj tus as
hauv daim ntawv. Yog tias koj xav kom xa nyiaj ncaj qha
khauj, koj yuav rho tau nyiaj hauv cov tshuab rho nyiaj
rau hauv ib tug:
ntsuab (automated teller machines - ATMs) los yog siv
koj daim khaj mus yauv khoom tom cov khw uas txais
As khauj sau tshev:
Muab ib daim tshev qhuav uas siv
cov credit cards feem ntau. Nws tsis yog ib daim credit
tsis tau lawm nrog los yog kom ib tug neeg sawv cev
card thiab koj yuav tso lwm cov nyiaj tsis tau rau hauv
hauv koj lub chaw cia nyiaj txiag teb cov lus qhia txog
koj daim npav tso nyiaj rau.
koj tus as khauj hauv daim ntawv.
Daim npav tso nyiaj rau yog muaj thiab tswj los ntawm
As khauj tseg nyiaj:
Muab ib daim npav tso nyiaj uas
U.S. Bank
, tsis yog lub xeev Minnesota. Yog hais tias koj
®
muaj cov lus qhia txog koj tus as khauj luam rau ntawd
xav kom tau koj cov nyiaj yug noj yug haus los ntawm
lawm los yog kom ib tug neeg sawv cev hauv koj lub
daim npav tso nyiaj rau, koj yuav tsum tau koom rau
chaw cia nyiaj txiag teb cov lus qhia txog koj tus as khauj
hauv thiab ua raws li daim ntawv cog lus ntawm tus neeg
hauv daim ntawv.
tuav daim khaj thiab U.S. Bank
.
®
Daim npav tso nyiaj rau (Reliacard
):
Muab daim ntawv
®
Tau koj cov nyiaj yug noj yug haus rau me
uas thov daim npav Stored Value ua kom tiav thiab ua
nyuam
raws li lub U.S. Bank
daim ntawv qhia tias khij li cas.
®
Feem ntau koj siv tau cov nyiaj ob hnub ua hauj lwm tom
Hloov qhov kev xa nyiaj ncaj qha
qab Chaw Pab Nyiaj Yug Noj Yug Haus Rau Me Nyuam
Yog xav hloov koj qhov kev xa nyiaj ncaj qha ntawm ib
(Child Support Division) tso cov nyiaj rau koj hauv qhov
tug as khauj mus rau lwm tus, koj yuav tsum tau teb ib
txooj xwm pab nyiaj yug noj yug rau me nyuam. Yog
daim ntawv tso cai xa nyiaj ncaj qha tshiab. Kom tau
xav xyuas seb lawv puas yuav (los sis twb tau) tso nyiaj
daim ntawv no:
rau hauv koj qhov txooj xwm pab nyiaj yug noj yug haus
rau me nyuam, hu rau Tus Xov Tooj Them Nyiaj Yug Noj
Hu rau Tus Xov Tooj Them Nyiaj Yug Noj Yug Haus
■ ■
Yug Haus Rau Me Nyuam thiab Xov Xwm Txog Qhov
Rau Me Nyuam thiab Xov Xwm Txog Qhov As Khauj
As Khauj (Child Support Payment And Account Line)
ntawm 651-431-4340 los yog 1-800-657-3512,
ntawm 651-431-4340 los yog 1-800-657-3512.
nias 2 kom tau tej xov xwm txog koj qhov as khauj.
Thaum hnov tej ncauj lus qhia txog kev tso nyiaj ncaj
Yog tias koj muaj lus nug
qha, nias 2 dua kom lawv xa daim ntawv los yog xa
daim ntawv hauv xov tooj tuaj rau koj.
Yog muaj lus nug txog kev xa nyiaj ncaj qha, hu rau Tus
Nyob online: ntawm mn.gov/dhs. Nrhiav lo lus
Xov Tooj Them Nyiaj Yug Noj Yug Haus Rau Me Nyuam
■ ■
‘changing direct depost’.
ntawm 651-431-4340 los yog 1-800-657-3512.
Rau kev pab TTY, hu rau Minnesota Kev Pab Txuas Lus
Mus nqa daim ntawv hauv koj lub koom haum khiav
■ ■
(Minnesota Relay Service) ntawm 711 los yog 1-800-
dej num pab kev yug noj yug haus rau me nyuam
627-3529 thiab hais kom lawv hu rau Tus Xov Tooj
hauv cheeb nroog.
Them Nyiaj Yug Noj Yug Haus Rau Me Nyuam. Rau Kev
Cov kev hloov lub chaw cia nyiaj txwv tsis pub hloov
Pab Txuas Lus Uas Hais Lus (Speech-to-Speech Relay),
tshaj ob zaug tauj ib lub hlis.
hu rau 1-877-627-3848
Kom tau cov xov xwm sau ua lwm hom ntawv thiab lwm yam kev
txais kev pab tib neeg yam sib txig, sau ntawv mus rau
DHS.info@state.mn.us, hu 651-431-4400, los sis thaum siv qhov
chaw xa lus uas koj xav siv.
ADA1 (2-18)
Lwv Daim Ntawv
Lwv Daim Ntawv
*DHS-3371-ENG*
DHS-3371-HMN
10-17
Daim ntawv tso cai xa cov nyiaj yug noj yug haus rau me
nyuam ncaj qha
Muab daim ntawv ua kom tiav, muab nyeem thiab xee npe rau hauv qab yog hais tias koj tau xaiv qhov
Cov lus qhia ua:
kom xa cov nyiaj yug noj yug haus ncaj qha rau hauv ib lub chaw cia nyiaj sau tshev los yog as khauj tseg nyiaj.
SAU LUB XEEM
LUB NPE
TUS NTAWV CIM NPE NRAB
ZAUV SOCIAL SECURITY (NYIAJ LAUS)
XOV TOOJ HAUV TSEV
XOV TOOJ TOM HAUJ LWM
Thov kos ib qho ntawm cov ntawv nram qab no:
Sau tshev.
Kuv thov kom xa nyiaj ncaj qha rau hauv kuv
Tseg nyiaj.
Kuv thov kom xa nyiaj ncaj qha rau hauv kuv
tus as khauj sau tshev. Kuv tau muab ib daim tshev qhuav
tus as khauj tseg nyiaj. Kuv tau muab ib daim npav tso
uas siv tsis tau lawm uas muaj cov lus qhia txog kuv tus as
nyiaj uas twb muaj cov lus qhia txog kuv tus as khauj
khauj nrog nov los yog tau kom ib tug neeg sawv cev lub
nrog nov los yog tau kom ib tug neeg sawv cev lub chaw
chaw cia nyiaj txiag teb cov lus qhia txog kuv tus as khauj
cia nyiaj txiag teb cov lus qhia txog kuv tus as khauj rau
rau hauv daim ntawv no.*
hauv daim ntawv no.*
LOS YOG
Rau Daim Npav Tso Nyiaj Rau. Teb ib daim ntawv thov uas nrog nov rau ib tug as khauj tso nyiaj rau.
*Rau kev xa nyiaj ncaj qha rau hauv ib tug as khauj sau tshev los yog tseg nyiaj, kom ib tug neeg sawv cev lub chaw cia
nyiaj txiag teb cov lus qhia nram qab no yog hais tias koj tsis muaj ib daim tshev qhuav uas siv tsis tau lawm los yog ib
daim npav tso nyiaj uas twb muaj cov lus qhia txog tus as khauj rau tus as khauj no lawm.
Yuav tsum tau yog teb los ntawm ib tug neeg sawv cev hauv lub chaw cia nyiaj txiag:
Thaum kos npe rau daim ntawv no koj lees tias tus as khauj hauv lub chaw cia nyiaj txiag yog tus neeg thov kev pab uas
muaj npe hauv daim ntawv no li.
TUS ZAUV CIM TUAM TXHAB (ROUTING NUMBER)
TUS AS KHAJ SAU TSHEV LOS YOG TSEG NYIAJ
TUS NEEG SAWV CEV LUB CHAW CIA NYIAJ TXIAG KOS NPE
LUB CHAW CIA NYIAJ TXIAG/CEG TWG LUB NPE
Nqe lus hais tias nkag siab thiab tso cai rau kev xa nyiaj ncaj qha
Nyeem thiab kos npe rau hauv qab no yog hais tias koj tau xaiv kom xa nyiaj ncaj qha rau hauv ib tug as khauj sau tshev
los yog tseg nyiaj. Kuv nkag siab tias:
Thaum kos npe rau daim ntawv no, kuv tso cai rau Minnesota Lub Tuam Tsev Pab Pej Xeem (Minnesota Department of
■ ■
Human Services), Chaw Pab Nyiaj Yug Noj Yug Haus Rau Me Nyuam (Child Support Division), los xa kuv cov nyiaj yug
noj yug haus rau me nyuam ncaj qha rau hauv tus as khauj uas kuv tau kos. Qhov kev ua no tshem tawm thiab hloov
cov kev cog lus kom xa nyiaj ncaj qha uas kuv muaj nrog rau Chaw Pab Nyiaj Yug Noj Yug Haus Rau Me Nyuam tam
sim no.
Txawm tias raws li txoj cai kuv tsis tas yuav muab cov lus qhia hauv daim ntawv no los, kuv nkag siab tias Chaw Pab
■ ■
Nyiaj Yug Noj Yug Haus Rau Me Nyuam yuav tsum tau cov lus qhia no thiaj li teeb tau thiab tswj tau qhov kev xa kuv
cov nyiaj yug noj yug haus rau me nyuam ncaj qha. Chaw Pab Nyiaj Yug Noj Yug Haus Rau Me Nyuam tsuas yuav muab
cov lus no qhia nrog rau nws lub chaw cia nyiaj txiag thiab lub chaw cia nyiaj txiag uas kuv tau xaiv hauv daim ntawv
no, thiab tsuas yog siv los teeb thiab xa nyiaj ncaj qha rau hauv kuv tus as khauj xwb.
TUS NEEG THOV KEV PAB KOS NPE
HNUB TIM
Muab daim ntawv tso cai xa hauv kev xa ntawv
For office use only
los yog xa hauv xov tooj mus rau:
Received date:
(Minnesota Chaw Pab Kev Them Nyiaj Yug Noj Yug Haus
Rau Me Nyuam)
Minnesota Child Support Payment Center
Active date:
EFT ARW
P.O. Box 64329
St. Paul, MN 55164-0329
Xa duab fax: 651-431-7469
Page of 3