Form 10517 "Civil Case Information Statement (Cis)" - New Jersey (English/Polish)

What Is Form 10517?

This is a legal form that was released by the New Jersey Judiciary Court System - a government authority operating within New Jersey. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 31, 2020;
  • The latest edition provided by the New Jersey Judiciary Court System;
  • Easy to use and ready to print;
  • Available in Portuguese;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;
  • Fill out the form in our online filing application.

Download a fillable version of Form 10517 by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the New Jersey Judiciary Court System.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form 10517 "Civil Case Information Statement (Cis)" - New Jersey (English/Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.6 / 5) 17 votes
Page background image
Wydział Prawny - część cywilna
Informacje dotyczące sprawy
31 stycznia 2020 r.
Jak Wypełnić Formularz Informacji Dotyczących
Sprawy Cywilnej
(Civil Case Information Statement - CIS)
How to Complete the Civil Case Information Statement (CIS) - Polish
Celem niniejszych instrukcji jest udzielenie wskazówek osobom, które są powodami lub pozwanymi w
sprawach cywilnych i nie korzystają z reprezentacji adwokata podczas wypełnienia formularza
informacji dotyczących sprawy (cywilny CIS) wymaganego regulaminem sądu. Każda ze stron
zobowiązana jest do dołączenia frormularza CIS do pierwszego pisma procesowego składanego w
cywilnej części Wydziału Prawnego. Oznacza to, że powód musi dołączyć ten formularz do pozwu, a
pozwany do odpowiedzi na pozew. W przypadku niezałączenia tego formularza, dokumenty zostaną
zwrócone.
Formularz CIS zawiera streszczenie sprawy i zwraca uwagę sądu na ewentualne szczególne potrzeby
stron, np. potrzebę skorzystania z usług tłumacza lub wyznaczenia bliskiego terminu rozprawy ze
względu na przewidywaną późniejszą nieosiągalność świadków. Numery oznaczające poszczególne
rodzaje spraw znajdują się na odwrocie formularza. Prosimy wpisać numer, który najlepiej oddaje
charakter pozwu. Na przykład, jeśli pozew dotyczy naruszenia warunków umowy, należy wpisać numer
sprawy 599.
Po wypełnieniu formularza CIS należy dołączyć go do pozostałych dokumentów, jakie mają być
złożone w sądzie.
Uwaga: Niniejsze materiały zostały przygotowane przez Biuro Administracyjne Sądów Stanu New
Jersey do wykorzystania przez samodzielnie występujące strony procesu. Przewodniki, instrukcje i
formularze będą poddawane niezbędnym okresowym aktualizacjom, aby odzwierciedlały bieżące
prawo oraz regulaminy sądów New Jersey. Najbardziej aktualne wersje
będą dostępne w
formularzy
budynku sądu hrabstwa oraz na stronie internetowej
- w języku angielskim). Należy
njcourts.gov
jednak pamiętać, że to osoba wypełniająca i składająca dokumentację w sądzie jest ostatecznie
odpowiedzialna za jej treść.
Pozwy, wnioski oraz wszelkie inne dokumenty składane w sądzie powinny być w języku angielskim.
Complaints, motions and other papers submitted to the court should be in English
Skorygowany formularz opublikowany 31 stycznia 2020 r. w Powiadomieniu dla Izby Adwokackiej, CN 10517_ps-Polish
strona 1 z 5
Revised Form Promulgated by 01/31/2020 Notice to the Bar, CN 10517_ps-Polish
page 1 of 5
Wydział Prawny - część cywilna
Informacje dotyczące sprawy
31 stycznia 2020 r.
Jak Wypełnić Formularz Informacji Dotyczących
Sprawy Cywilnej
(Civil Case Information Statement - CIS)
How to Complete the Civil Case Information Statement (CIS) - Polish
Celem niniejszych instrukcji jest udzielenie wskazówek osobom, które są powodami lub pozwanymi w
sprawach cywilnych i nie korzystają z reprezentacji adwokata podczas wypełnienia formularza
informacji dotyczących sprawy (cywilny CIS) wymaganego regulaminem sądu. Każda ze stron
zobowiązana jest do dołączenia frormularza CIS do pierwszego pisma procesowego składanego w
cywilnej części Wydziału Prawnego. Oznacza to, że powód musi dołączyć ten formularz do pozwu, a
pozwany do odpowiedzi na pozew. W przypadku niezałączenia tego formularza, dokumenty zostaną
zwrócone.
Formularz CIS zawiera streszczenie sprawy i zwraca uwagę sądu na ewentualne szczególne potrzeby
stron, np. potrzebę skorzystania z usług tłumacza lub wyznaczenia bliskiego terminu rozprawy ze
względu na przewidywaną późniejszą nieosiągalność świadków. Numery oznaczające poszczególne
rodzaje spraw znajdują się na odwrocie formularza. Prosimy wpisać numer, który najlepiej oddaje
charakter pozwu. Na przykład, jeśli pozew dotyczy naruszenia warunków umowy, należy wpisać numer
sprawy 599.
Po wypełnieniu formularza CIS należy dołączyć go do pozostałych dokumentów, jakie mają być
złożone w sądzie.
Uwaga: Niniejsze materiały zostały przygotowane przez Biuro Administracyjne Sądów Stanu New
Jersey do wykorzystania przez samodzielnie występujące strony procesu. Przewodniki, instrukcje i
formularze będą poddawane niezbędnym okresowym aktualizacjom, aby odzwierciedlały bieżące
prawo oraz regulaminy sądów New Jersey. Najbardziej aktualne wersje
będą dostępne w
formularzy
budynku sądu hrabstwa oraz na stronie internetowej
- w języku angielskim). Należy
njcourts.gov
jednak pamiętać, że to osoba wypełniająca i składająca dokumentację w sądzie jest ostatecznie
odpowiedzialna za jej treść.
Pozwy, wnioski oraz wszelkie inne dokumenty składane w sądzie powinny być w języku angielskim.
Complaints, motions and other papers submitted to the court should be in English
Skorygowany formularz opublikowany 31 stycznia 2020 r. w Powiadomieniu dla Izby Adwokackiej, CN 10517_ps-Polish
strona 1 z 5
Revised Form Promulgated by 01/31/2020 Notice to the Bar, CN 10517_ps-Polish
page 1 of 5
Instrukcje Wypełniania Formularza Informacji Dotyczących
Spraw Cywilnych (CIS) Dla Osób Niereprezentowanych Przez Adwokata
Lp. Instrukcje
Imię i nazwisko drukiem
1.
Podać numer telefonu, wraz z numerem kierunkowym, do kontaktów w ciągu dnia.
2.
Wpisać nazwę hrabstwa, w którym składany jest pozew lub odpowiedź na pozew.
3.
Zostawić pole puste.
4.
Jeśli zna Pan(i) sygnaturę sprawy, proszę wpisać ją w odpowiednim polu. Jeśli formularz CIS
5.
jest składany razem z pozwem, sąd nada sygnaturę przed zwróceniem złożonego pozwu.
Proszę wpisać adres, pod którym chce Pan(i) otrzymywać korespondencję dotyczącą sprawy.
6.
Typ dokumentu to określenie rodzaju składanego dokumentu. Jeśli składa Pan(i) pozew,
7.
proszę wpisać pozew, jeśli odpowiedź, proszę wpisać odpowiedź.
Jeśli wnioskował(a) Pan(i) o rozpatrzenie sprawy z udziałem ławy przysięgłych, proszę
8.
zaznaczyć okienko „Yes” (tak). W przeciwnym wypadku należy zaznaczyć „No” (nie).
Proszę wpisać imię i nazwisko i zaznaczyć, czy jest Pan(i) powodem(powódką) czy
9.
pozwanym(ą).
Nagłówek stanowi nazwę sprawy – imię i nazwisko / nazwa powoda(ów) przeciwko imię i
10.
nazwisko / nazwa pozwanego(ych). Na przykład: John Doe, powód przeciwko Mary Smith,
pozwanej. Proszę wpisać nazwę swojej sprawy drukiem.
Numer typu sprawy to określenie rodzaju sprawy. Na odwrocie formularza CIS znajduje się
11.
lista typów spraw. Niekiedy wybranie numeru sprawy może sprawiać trudności, ale pole to
musi zostać wypełnione, aby sprawie można było nadać bieg. Należy wybrać i wpisać numer,
który najlepiej opisuje to, czego dotyczy sprawa. Na przykład, jeśli jest Pan(i)
powodem(powódką) lub pozwanym(ą) w sporze dotyczącym spełnienia warunków umowy, to
odnośnym numerem typu sprawy będzie 599; jeśli sprawa dotyczy uszkodzenia ciała, numer
typu sprawy to 605.
Czy stawia Pan(i) zarzuty nadużyć seksualnych? Jeśli tak, proszę zaznaczyć pole oznaczone
12.
„Yes” (tak). W przeciwnym przypadku proszę zaznaczyć „No” (nie).
Jeśli wg Pana(i) sprawa dotyczy błędów w sztuce, proszę zaznaczyć „Yes” (tak) i zapoznać się
13.
z N.J.S.A. 2A:53A-27 i odpowiednim orzecznictwem dotyczącym obowiązku złożenia
pisemnego oświadczenia pod przysięgą potwierdzającego zasadność pozwu (ang. „affidavit of
merit”).
Jeśli wg Pana(i) istnieją inne sprawy pomiędzy Panem(ią) i tą samą stroną przeciwną lub
14.
wynikające z tego samego zespołu okoliczności (powiązane sprawy w toku), proszę zaznaczyć
„Yes” (tak). W przeciwnym wypadku - zaznaczyć „No” (nie).
Jeśli odpowiedział(a) Pan(i) „Yes” (tak) na poprzednie pytanie, proszę wpisać sygnatury
15.
ewentualnych powiązanych spraw.
Skorygowany formularz opublikowany 31 stycznia 2020 r. w Powiadomieniu dla Izby Adwokackiej, CN 10517_ps-Polish
strona 2 z 5
Revised Form Promulgated by 01/31/2020 Notice to the Bar, CN 10517_ps-Polish
page 2 of 5
Jeśli zamierza Pan(i) dodać kolejne strony mające wziąć udział w sprawie, proszę zaznaczyć
16.
„Yes” (tak). W przeciwnym wypadku - zaznaczyć „No” (nie).
Jeśli jest Pan(i) powodem(powódką) i zna Pan(i) nazwę podstawowej firmy ubezpieczeniowej
17.
pozwanego, proszę wpisać ją w tym polu. W przeciwnym wypadku proszę wpisać „nie znam”.
Jeśli jest Pani pozwanym(ą) i posiada Pan(i) ubezpieczenie, które może w całości lub w części
pokryć szkody, których dotyczy pozew, proszę wpisać nazwę firmy ubezpieczeniowej.
Jeśli Pan(i) i strona przeciwna znaliście się przed zdarzeniem, które jest podstawą do
18.
wniesienia sprawy, proszę zaznaczyć „Yes” (tak). W przeciwnym wypadku należy zaznaczyć
„No” (nie). Jeśli wybrał(a) Pan(i) odpowiedź „Yes” (tak), proszę zaznaczyć okienko obok
słowa lub słów, które najlepiej opisuje(ą) relacje między stronami.
Jeśli sądzi Pan(i), że przepisy regulujące Pana(i) sprawę przewidują wniesienie opłat przez
19.
stronę przegrywającą proces (np. w przypadku Ustawy o zakazie dyskryminacji), proszę
zaznaczyć „Yes” (tak). W przeciwnym wypadku proszę zaznaczyć „No” (nie).
Jeśli sądzi Pan(i), że w Pana(i) sprawie istnieją pewne nietypowe okoliczności, wymagające
20.
szczególnej uwagi, proszę opisać problem w przeznaczonym tu miejscu. Na przykład, jeśli
jeden ze świadków jest chory lub może być nieosiągalny, pracownicy sądu powinni zostać o
tym poinformowani.
Jeśli potrzebne będą Panu(i) udogodnienia związane z niepełnosprawnością, proszę zaznaczyć
21.
„Yes” (tak) i opisać swoje potrzeby. W przeciwnym wypadku proszę zaznaczyć „No” (nie).
Jeśli potrzebny będzie Panu(i) tłumacz, proszę zaznaczyć „Yes” (tak) i wskazać język, jakim
22.
się Pan(i) posługuje. W przeciwnym wypadku proszę zaznaczyć „No” (nie).
Ta rubryka zawiera oświadczenie, w którym potwierdza Pan(i), że wszelkie poufne dane
23.
osobowe zostały usunięte ze wszystkich dokumentów złożonych w sądzie, i że będą usuwane z
dokumentów składanych w przyszłości, chyba że te poufne dane osobowe są wymagane przez
prawo, regulamin sądu lub nakaz sądowy. Jeśli składa Pan(i) wniosek dotyczący zmiany
nazwiska, N.J.S.A. 2A:52-1 (odpowiedni przepis prawny stanu New Jersey) stanowi, że
wniosek ten musi zawierać numer ubezpieczenia społecznego. Po wydaniu decyzji w sprawie
zmiany nazwiska numer ubezpieczenia społecznego zostanie usunięty przez sąd z tego
dokumentu, przed jego publikacją w prasie.
Osoba, której nazwisko widnieje w polu 1, musi podpisać formularz CIS w polu oznaczonym:
24.
“Attorney Signature” (podpis adwokata).
Skorygowany formularz opublikowany 31 stycznia 2020 r. w Powiadomieniu dla Izby Adwokackiej, CN 10517_ps-Polish
strona 3 z 5
Revised Form Promulgated by 01/31/2020 Notice to the Bar, CN 10517_ps-Polish
page 3 of 5
Save
Print
Clear
For Use by Clerk’s Office Only
Civil Case Information Statement
Payment type:
ck
cg
ca
(CIS)
Chg/Ck Number:
Use for initial Law Division
Amount:
Civil Part pleadings (not motions) under Rule 4:5-1
Pleading will be rejected for filing, under Rule 1:5-6(c),
Overpayment:
if information above the black bar is not completed
Batch Number:
or attorney’s signature is not affixed
Attorney/Pro Se Name
Telephone Number
County of Venue
Firm Name (if applicable)
Docket Number (when available)
Office Address
Document Type
Jury Demand
Yes
No
Name of Party (e.g., John Doe, Plaintiff)
Caption
Case Type Number
Are sexual abuse claims
Is this a professional malpractice case?
Yes
No
(See reverse side for listing)
alleged?
If you have checked “Yes,” see N.J.S.A. 2A:53A-27 and applicable case law
Yes
No
regarding your obligation to file an affidavit of merit.
Related Cases Pending?
If “Yes,” list docket numbers
Yes
No
Do you anticipate adding any parties
Name of defendant’s primary insurance company (if known)
(arising out of same transaction or occurrence)?
None
Yes
No
Unknown
The Information Provided on This Form Cannot be Introduced into Evidence.
Case Characteristics for Purposes of Determining if Case is Appropriate for Mediation
Do parties have a current, past or recurrent relationship?
If “Yes,” is that relationship:
Employer/Employee
Friend/Neighbor
Other (explain)
Yes
No
Familial
Business
Does the statute governing this case provide for payment of fees by the losing party?
Yes
No
Use this space to alert the court to any special case characteristics that may warrant individual management or accelerated disposition
Do you or your client need any disability accommodations?
If yes, please identify the requested accommodation:
Yes
No
Will an interpreter be needed?
If yes, for what language?
Yes
No
I certify that confidential personal identifiers have been redacted from documents now submitted to the court and will be
redacted from all documents submitted in the future in accordance with Rule 1:38-7(b).
Attorney Signature:
Skorygowany formularz opublikowany 31 stycznia 2020 r. w Powiadomieniu dla Izby Adwokackiej, CN 10517_ps-Polish
strona 4 z 5
Revised Form Promulgated by 01/31/2020 Notice to the Bar, CN 10517_ps-Polish
page 4 of 5
Side 2
Civil Case Information Statement
(CIS)
Use for initial pleadings (not motions) under Rule 4:5-1
CASE TYPES
(Choose one and enter number of case type in appropriate space on the reverse side.)
Track I - 150 days discovery
151
Name Change
506
PIP Coverage
175
Forfeiture
510
UM or UIM Claim (coverage issues only)
302
Tenancy
511
Action on Negotiable Instrument
399
Real Property (other than Tenancy, Contract, Condemnation, Complex
512
Lemon Law
Commercial or Construction)
801
Summary Action
502
Book Account (debt collection matters only)
802
Open Public Records Act (summary action)
505
Other Insurance Claim (including declaratory judgment actions)
999
Other (briefly describe nature of action)
Track II - 300 days discovery
305
Construction
603Y Auto Negligence – Personal Injury (verbal threshold)
509
Employment (other than Conscientious Employees Protection Act (CEPA)
605
Personal Injury
or Law Against Discrimination (LAD))
610
Auto Negligence – Property Damage
599
Contract/Commercial Transaction
621
UM or UIM Claim (includes bodily injury)
603N Auto Negligence – Personal Injury (non-verbal threshold)
699
Tort – Other
Track III - 450 days discovery
005
Civil Rights
608
Toxic Tort
301
Condemnation
609
Defamation
602
Assault and Battery
616
Whistleblower / Conscientious Employee Protection Act
604
Medical Malpractice
(CEPA) Cases
606
Product Liability
617
Inverse Condemnation
607
Professional Malpractice
618
Law Against Discrimination (LAD) Cases
Track IV - Active Case Management by Individual Judge / 450 days discovery
156
Environmental/Environmental Coverage Litigation
514
Insurance Fraud
303
Mt. Laurel
620
False Claims Act
508
Complex Commercial
701
Actions in Lieu of Prerogative Writs
513
Complex Construction
Multicounty Litigation (Track IV)
271
Accutane/Isotretinoin
601
Asbestos
274
Risperdal/Seroquel/Zyprexa
623
Propecia
281
Bristol-Myers Squibb Environmental
624
Stryker LFIT CoCr V40 Femoral Heads
282
Fosamax
625
Firefighter Hearing Loss Litigation
285
Stryker Trident Hip Implants
626
Abilify
286
Levaquin
627
Physiomesh Flexible Composite Mesh
289
Reglan
628
Taxotere/Docetaxel
291
Pelvic Mesh/Gynecare
629
Zostavax
292
Pelvic Mesh/Bard
630
Proceed Mesh/Patch
293
DePuy ASR Hip Implant Litigation
631
Proton-Pump Inhibitors
295
AlloDerm Regenerative Tissue Matrix
632
HealthPlus Surgery Center
296
Stryker Rejuvenate/ABG II Modular Hip Stem Components
633
Prolene Hernia System Mesh
297
Mirena Contraceptive Device
299
Olmesartan Medoxomil Medications/Benicar
300
Talc-Based Body Powders
If you believe this case requires a track other than that provided above, please indicate the reason on Side 1,
in the space under "Case Characteristics.
Please check off each applicable category
Putative Class Action
Title 59
Consumer Fraud
Skorygowany formularz opublikowany 31 stycznia 2020 r. w Powiadomieniu dla Izby Adwokackiej, CN 10517_ps-Polish
strona 5 z 5
Revised Form Promulgated by 01/31/2020 Notice to the Bar, CN 10517_ps-Polish
page 5 of 5
Page of 5