Form HPA-31A (HC) "Living in Communities (Linc) I, II, IV, and V Programs Landlord Statement of Understanding" - New York City (Haitian Creole)

This is a legal form that was released by the New York City Department of Social Services - a government authority operating within New York City.

The document is provided in Haitian Creole. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on April 23, 2018;
  • The latest edition provided by the New York City Department of Social Services;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form HPA-31A (HC) by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the New York City Department of Social Services.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form HPA-31A (HC) "Living in Communities (Linc) I, II, IV, and V Programs Landlord Statement of Understanding" - New York City (Haitian Creole)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 15 votes
HPA-31a (HC) 04/23/2018 (page 1 of 6)
ENG 04/10/2018
LLF
PWOGRAM LIVING IN COMMUNITIES
(VIV NAN KOMINOTE, LINC) NIVO I, II, IV AK V
PWOTOKÒL AKÒ PWOPRIYETÈ
Non Pwopriyetè a:
Daprè Pwogram LIVING IN COMMUNITIES (VIV NAN KOMINOTE, LINC) (“Pwogram lan”), Vil New
York (“Vil la”) peye pwopriyetè yo dirèkteman yon pòsyon nan lwaye mansyèl pou apatman yo
(“Peman Lwaye LINC”) sou non kliyan elijib la k ap patisipe nan Pwogram LINC (“Lokatè nan
Pwogram lan”). Lokatè nan Pwogram lan responsab pou peye mwen, Pwopriyetè a, yon kontribisyon
nan lwaye mansyèl la pou kouvri yon pòsyon nan lwaye a, dapre Kontra Lwaye a ak Dokiman
Siplemantè Kontra Lwaye a, ki pa kouvri ak Peman Lwaye LINC la ak alokasyon èd piblik pou abri,
si genyen.
Kòm yon kondisyon patisipasyon mwen nan Pwogram LINC la, mwen pran angajman sa yo:
1. Mwen konprann ke mwen pral siyen yon kontra kay pou yon lane ak yon Kontra Lwaye Estanda
LINC nan fòm ki nan Anèks kòm Prèv A, ke mwen pa gen dwa eksprèseman chaje Lokatè
mwen nan Pwogram lan nenpòt montan ki depase lwaye a oswa frè ki presize nan Dokiman
Siplemantè Kontra Lwaye a pou tout peryòd Kontra Lwaye a, kèlkeswa chanjman nan
konpozisyon fanmi Lokatè nan Pwogram lan, epi yo entèdi presizeman “akò sou kote”. Mwen
konprann si mwen pa respekte angajman sa a, anplis nenpòt rekou Lokatè nan Pwogram lan
kapab gen, Vil la ap gen dwa pou entèdi mwen kontinye patisipe nan nenpòt pwogram asistans
Vil la pou lwaye. Mwen konprann ke rekou ki disponib pou Lokatè nan Pwogram lan ka gen
ladan dwa pou fè rekouvreman domaj ak enterè epi, si kontra lwaye a se pou yon apatman ak
pri lwaye stab, Lokatè nan Pwogram lan ka gen dwa pou double domaj yo.
2. Mwen konprann se mwen sèl ki responsab pou bay chofaj ak dlo cho san okenn frè anplis pou
Lokatè nan Pwogram lan, malgre nenpòt dispozisyon ki endike nan Kontra Lwaye a, epi malgre
enstalasyon chofaj apa oswa inite dlo cho nan Apatman an.
3. Mwen dakò pou bay Lokatè nan Pwogram lan kle apatman an nan moman siyati kontra lwaye a.
4. Mwen rekonèt ke Lokatè nan Pwogram lan responsab pou kontribye ak yon montan Vil la
deside pou bay lwaye chak mwa a, ak peye montan sa a mwen menm, Pwopriyetè a, chak mwa
epi montan sa ap rete menm jan pou dire kontra lwaye a. Sizoka yo renouvle Kontra Lwaye a
pou ane annapre yo, y ap tou ajiste montan kontribisyon mansyèl Lokatè nan Pwogram lan ak
Peman Lwaye LINC la dapre kondisyon Pwogram lan, epi y ap enfòme Pwopriyetè a sou sa.
Sizoka yo pa renouvle Lokatè nan Pwogram lan pou yon dezyèm ane oswa pou nenpòt ane
annapre nan Pwogram lan, y ap enfòme Pwopriyetè a sou sa tou.
5. Mwen rekonèt si Lokatè nan Pwogram lan kite Apatman an akòz yon degèpisman oswa
demenajman, mwen menm, Pwopriyetè a, ap avèti Vil la. M ap fè sa alekri nan LINC Rental
Assistance Programs, 150 Greenwich Street, 36th Floor, New York, NY 10007 nan senk (5) jou
ouvrab oplita epi m ap voye tounen ba Vil la nenpòt Peman Lwaye LINC ki te fèt davans.
6. Mwen rekonèt si yo kòmanse nenpòt pwosè lajistis k ap afekte lokasyon oswa Dokiman
Siplemantè Kontra Lwaye Pwogram LINC lan, se mwen, Pwopriyetè a, ki dwe bay avi alekri sou
pwosè lajistis la nan senk (5) jou ouvrab oplita depi evènman sa te rive. Yo dwe voye avi alekri
a pou evènman sa nan LINC Rental Assistance Programs, 150 Greenwich Street, 36th Floor,
New York, NY 10007.
HPA-31a (HC) 04/23/2018 (page 1 of 6)
ENG 04/10/2018
LLF
PWOGRAM LIVING IN COMMUNITIES
(VIV NAN KOMINOTE, LINC) NIVO I, II, IV AK V
PWOTOKÒL AKÒ PWOPRIYETÈ
Non Pwopriyetè a:
Daprè Pwogram LIVING IN COMMUNITIES (VIV NAN KOMINOTE, LINC) (“Pwogram lan”), Vil New
York (“Vil la”) peye pwopriyetè yo dirèkteman yon pòsyon nan lwaye mansyèl pou apatman yo
(“Peman Lwaye LINC”) sou non kliyan elijib la k ap patisipe nan Pwogram LINC (“Lokatè nan
Pwogram lan”). Lokatè nan Pwogram lan responsab pou peye mwen, Pwopriyetè a, yon kontribisyon
nan lwaye mansyèl la pou kouvri yon pòsyon nan lwaye a, dapre Kontra Lwaye a ak Dokiman
Siplemantè Kontra Lwaye a, ki pa kouvri ak Peman Lwaye LINC la ak alokasyon èd piblik pou abri,
si genyen.
Kòm yon kondisyon patisipasyon mwen nan Pwogram LINC la, mwen pran angajman sa yo:
1. Mwen konprann ke mwen pral siyen yon kontra kay pou yon lane ak yon Kontra Lwaye Estanda
LINC nan fòm ki nan Anèks kòm Prèv A, ke mwen pa gen dwa eksprèseman chaje Lokatè
mwen nan Pwogram lan nenpòt montan ki depase lwaye a oswa frè ki presize nan Dokiman
Siplemantè Kontra Lwaye a pou tout peryòd Kontra Lwaye a, kèlkeswa chanjman nan
konpozisyon fanmi Lokatè nan Pwogram lan, epi yo entèdi presizeman “akò sou kote”. Mwen
konprann si mwen pa respekte angajman sa a, anplis nenpòt rekou Lokatè nan Pwogram lan
kapab gen, Vil la ap gen dwa pou entèdi mwen kontinye patisipe nan nenpòt pwogram asistans
Vil la pou lwaye. Mwen konprann ke rekou ki disponib pou Lokatè nan Pwogram lan ka gen
ladan dwa pou fè rekouvreman domaj ak enterè epi, si kontra lwaye a se pou yon apatman ak
pri lwaye stab, Lokatè nan Pwogram lan ka gen dwa pou double domaj yo.
2. Mwen konprann se mwen sèl ki responsab pou bay chofaj ak dlo cho san okenn frè anplis pou
Lokatè nan Pwogram lan, malgre nenpòt dispozisyon ki endike nan Kontra Lwaye a, epi malgre
enstalasyon chofaj apa oswa inite dlo cho nan Apatman an.
3. Mwen dakò pou bay Lokatè nan Pwogram lan kle apatman an nan moman siyati kontra lwaye a.
4. Mwen rekonèt ke Lokatè nan Pwogram lan responsab pou kontribye ak yon montan Vil la
deside pou bay lwaye chak mwa a, ak peye montan sa a mwen menm, Pwopriyetè a, chak mwa
epi montan sa ap rete menm jan pou dire kontra lwaye a. Sizoka yo renouvle Kontra Lwaye a
pou ane annapre yo, y ap tou ajiste montan kontribisyon mansyèl Lokatè nan Pwogram lan ak
Peman Lwaye LINC la dapre kondisyon Pwogram lan, epi y ap enfòme Pwopriyetè a sou sa.
Sizoka yo pa renouvle Lokatè nan Pwogram lan pou yon dezyèm ane oswa pou nenpòt ane
annapre nan Pwogram lan, y ap enfòme Pwopriyetè a sou sa tou.
5. Mwen rekonèt si Lokatè nan Pwogram lan kite Apatman an akòz yon degèpisman oswa
demenajman, mwen menm, Pwopriyetè a, ap avèti Vil la. M ap fè sa alekri nan LINC Rental
Assistance Programs, 150 Greenwich Street, 36th Floor, New York, NY 10007 nan senk (5) jou
ouvrab oplita epi m ap voye tounen ba Vil la nenpòt Peman Lwaye LINC ki te fèt davans.
6. Mwen rekonèt si yo kòmanse nenpòt pwosè lajistis k ap afekte lokasyon oswa Dokiman
Siplemantè Kontra Lwaye Pwogram LINC lan, se mwen, Pwopriyetè a, ki dwe bay avi alekri sou
pwosè lajistis la nan senk (5) jou ouvrab oplita depi evènman sa te rive. Yo dwe voye avi alekri
a pou evènman sa nan LINC Rental Assistance Programs, 150 Greenwich Street, 36th Floor,
New York, NY 10007.
HPA-31a (HC) 04/23/2018 (page 2 of 6)
Human Resources Administration
ENG 04/10/2018
Homelessness Prevention Administration
LLF
7. Mwen garanti epi deklare si Apatman an anba Estabilizasyon Lwaye, oswa nenpòt lòt
restriksyon legal sou montan lwaye ke yo ka chaje legalman (tankou nan lojman Mitchell-Lama),
lwaye ki prevwa nan Kontra Lwaye a ak Dokiman Siplemantè Kontra Lwaye a p ap depase pri
lwaye legal la. Mwen dakò sizoka pri lwaye a pi gwo pase pri lwaye legal la, yo dwe modifye
Kontra Lwaye a ak Dokiman Siplemantè Kontra Lwaye a pou montre pri lwaye legal la san
mwenmenm oswa Lokatè nan Pwogram lan pa fè okenn lòt aksyon, epi Vil la dwe bese Peman
Lwaye LINC lan yon fason pou tout pri lwaye ki dwe peye a pa depase pri lwaye legal la. Mwen
dakò tou Vil la ka dedui (retire) nan nenpòt Peman Lwaye LINC yo dwe mwen, oswa ke yo vin
dwe mwen, nenpòt peman yo fè ki depase pri lwaye legal la.
8. Mwen konprann si Lokatè nan Pwogram lan anile Kontra Lwaye a paske mwen te fè gwo
vyolasyon Kontra Lwaye a oswa Dokiman Siplemantè Kontra a, oswa si li jwenn yon jijman lajan
kont mwen ki òdone pou mwen remèt nenpòt peman oswa lòt konsiderasyon peman mwen te
resevwa pou Apatman an, Vil la dwe gen dwa pou rekipere nenpòt peman depo garanti ak/oswa
Peman lwaye LINC yo te fè mwen davans, ak pou entèdi mwen kontinye patisipe nan nenpòt
pwogram asistans Vil la pou lwaye.
9. Mwen konprann mwen dwe notifye Vil la imedyatman alekri si gen chanjman nan moun ki bay
kontra lwaye a (bayè), pwopriyetè pwopriyete ki konsène a, oswa konpayi jeran pou pwopriyete
a; pou fè sa m ap ekri LINC Rental Assistance Programs, 150 Greenwich Street, 36th Floor,
New York, NY 10007.
10. Mwen rekonèt mwen dwe retounen bay Vil la imedyatman nenpòt peman depase, oswa nenpòt
lajan yo te peye pa erè oswa yo te fè akòz enfòmasyon mwen soumèt ki pa kòrèk, ki fo oswa ki
pa konplè ki gen rapò avèk Pwogram LINC la oswa akòz mwen pa respekte obligasyon mwen
dapre Pwotokòl Akò Pwopriyetè sa a. San pa gen limit sou okenn rekou Vil la genyen, mwen
konprann tou nenpòt peman anplis Vil la fè pou lwaye, yo ka fè rekouvreman peman sa yo nan
Peman Lwaye LINC annapre yo ki sou non Lokatè nan Pwogram lan ke yo ta fè nòmalman.
11. Mwen rekonèt si chèk lwaye yo pa chanje yo vin pa valab, se responsablite mwen pou reponn
a nenpòt egzijans Vil New York la pou bay nouvo chèk.
12. Mwen pral kopere konplètman avèk Vil la avèk administrasyon l pou Pwogram LINC la.
13. Mwen rekonèt Vil New York ap egzekite Pwogram LINC la pou yo kapab bay èd pou moun ki
kalifye, tankou èd nan lwaye pou kantite lajan ki endike yo, men, Pwogram nan depann de kredi
pou finansman epi si gen finansman ki disponib. Answit, mwen rekonèt Vil la p ap bay okenn
kalite garanti peman pou okenn moun oswa enstitisyon epi yo p ap fè okenn kontra oswa kontra
lwaye avèk mwen, Lokatè nan Pwogram lan, oswa nenpòt lòt moun oswa enstitisyon anrapò
avèk Pwogram nan, ni yo p ap fè okenn pwomès nonplis.
Siyati Obligatwa
Mwen te li epi konprann obligasyon mwen dapre Pwotokòl Akò Pwopriyetè sa a.
Dat la
Siyati Pwopriyetè
HPA-31a (HC) 04/23/2018 (page 3 of 6)
Human Resources Administration
ENG 04/10/2018
Homelessness Prevention Administration
LLF
PRÈV A POU PWOTOKÒL AKÒ PWOPRIYETÈ A
DOKIMAN SIPLEMANTÈ KONTRA LWAYE ESTANDA
HPA-31a (HC) 04/23/2018 (page 4 of 6)
Human Resources Administration
ENG 04/10/2018
Homelessness Prevention Administration
LLF
PWOGRAM LINC I, II, IV ak V
DOKIMAN SIPLEMANTÈ KONTRA LWAYE APATMAN
Dokiman Siplemantè Kontra Lwaye Apatman ant
epi
(Pwopriyetè a)
(Lokatè nan Pwogram lan)
1. Pwopriyetè a ak Lokatè nan Pwogram lan dakò sizoka gen nenpòt konfli ant dispozisyon ki nan
Dokiman Siplemantè sa a ak kontra lwaye ALEKRI apatman an (“Kontra Lwaye” a), dispozisyon
ki nan Dokiman Siplemantè sa a ap gen priyorite. Akò kolateral ki gen rapò ak Kontra Lwaye a
epi Dokiman Siplemantè sa a p ap valab, yo p ap gen okenn efè legal sou Kontra Lwaye a ak
Dokiman Siplemantè sa a epi yo pa kapab aplike sou plan legal.
2. Lokatè nan Pwogram lan dakò kòm patisipan nan Pwogram LINC (“Program lan”), Lokatè nan
Pwogram lan bay Vil New York (“Vil la”) otorizasyon pou peye yon pòsyon nan lwaye pa mwa
Lokatè nan Pwogram lan (sou kontribisyon lwaye mansyèl Lokatè nan Pwogram lan)
dirèkteman ba Pwopriyetè a (“Peman Lwaye LINC”).
3. Pwopriyetè a rekonèt Peman Lwaye LINC la anba tout règleman ak kondisyon ki kapab aplike
nan pwogram LINC la.
4. Si Pwopriyetè a fè gwo vyolasyon Kontra Lwaye a oswa Dokiman Siplemantè sa a, gwo
vyolasyon sa a ap yon motif pou Lokatè nan Pwogram lan anile Kontra Lwaye a.
5. Pwopriyetè a dakò li pa dwe mande, egzije, ni resevwa nan men Lokatè nan Pwogram lan
okenn peman oswa lòt konsiderasyon peman, ni nan men nenpòt manm nan kay Lokatè nan
Pwogram lan ni nan men nenpòt lòt sous piblik oswa prive, pou Inite Apatman Pwogram LINC
la (“Apatman an”) ki depase sa ki otorize nan Kontra Lwaye a ak Dokiman Siplemantè sa a,
malgre nenpòt akò alekri oswa aloral pou modifye nenpòt dispozisyon ki nan Kontra Lwaye a
ak Dokiman Siplemantè sa a. Yon vyolasyon paragraf senk (5) sa a ap konsidere kòm yon gwo
vyolasyon Kontra Lwaye a ak Dokiman Siplemantè sa a. Pwopriyetè a rekonèt sizoka gen
nenpòt vyolasyon dispozisyon sa a ki fèt, anplis tout rekou Lokatè nan Pwogram lan ka genyen,
Vil la ap gen dwa pou entèdi Pwopriyetè a kontinye patisipe nan nenpòt pwogram Asistans Vil
la pou lwaye. Rekou ki disponib pou Lokatè nan Pwogram lan ka gen ladan dwa pou fè
rekouvreman domaj ak enterè, epi, si kontra lwaye a se pou yon apatman ak pri lwaye estabilize,
Lokatè nan Pwogram lan ka gen dwa pou domaj ak enterè ki triple.
6. Si Lokatè nan Pwogram lan anile Kontra Lwaye a akòz Pwopriyetè a fè gwo vyolasyon Kontra
Lwaye a oswa Dokiman Siplemantè Kontra a, oswa si li jwenn yon jijman lajan kont Pwopriyetè
a ki òdone pou Pwopriyetè a remèt peman oswa lòt konsiderasyon peman pou Apatman an ki
depase kontribisyon Lokatè nan Pwogram lan pou pri lwaye mansyèl la, Vil la ap gen dwa pou
rekipere nenpòt peman depo garanti ak/oswa Peman lwaye LINC yo te fè ba Pwopriyetè a
davans, ak pou entèdi Pwopriyetè a kontinye patisipe nan nenpòt pwogram asistans Vil la pou
lwaye.
7. Pwopriyetè a ap founi (a) chofaj dapre egzijans lalwa ak kondisyon Dokiman Siplemantè sa a,
ak (b) dlo cho ak dlo frèt pou twalèt (yo) ak pou lavabo kuizin pou Apatman an. Lokatè nan
Pwogram lan ka sèvi ak dwa li yo dapre garanti pou abitye kay la ki nan kondisyon Kontra
Lwaye a, Dokiman Siplemantè sa a ak lwa ki aplike pou sa. Pwopriyetè a dakò se obligasyon
Pwopriyetè a pou peye pou chofaj ak dlo cho, malgre nenpòt dispozisyon ki endike nan Kontra
Lwaye a, epi malgre enstalasyon chofaj apa oswa inite dlo cho nan Apatman an. Si Pwopriyetè
a pa peye depans pou chofaj ak dlo cho, y ap konsidere sa kòm yon gwo vyolasyon Kontra
Lwaye a ak Dokiman Siplemantè sa a.
HPA-31a (HC) 04/23/2018 (page 5 of 6)
Human Resources Administration
ENG 04/10/2018
Homelessness Prevention Administration
LLF
8. Pwopriyetè a deklare ke Pwopriyetè
te respekte oswa
___________________
___________________
(mete inisyal si sa apwopriye)
(mete inisyal si sa apwopriye)
ap respekte dispozisyon ki aplikab nan Lwa Vil New York sou Prevansyon Anpwazònman Plon
pou Timoun, Lwa Lokal Vil New York 1 nan ane 2004, ki gen ladan, men se pa sa sèlman,
egzekite egzijans woulman okipasyon obligatwa Kòd Administratif NYC 27-2056.8.
. Pwopriyetè a dakò ke, sou demann Lokatè nan Pwogram lan, Pwopriyetè a
________________
(mete inisyal isit la)
ap bay Lokatè nan Pwogram lan dokiman ki demontre Pwopriyetè a te egzekite egzijans
woulman okipasyon ki endike anwo a (“dokiman woulman okipasyon”), pou Apatman an.
9. Lokatè nan Pwogram lan rekonèt li ka fè demann dokiman woulman okipasyon yo bòkote
Pwopriyetè
.
_______________
(mete inisyal ou la)
10. Pwopriyetè a deklare ke Pwopriyetè
te bay oswa
pral bay
__________________
__________________
(mete inisyal si sa apwopriye)
(mete inisyal si sa apwopriye)
Lokatè nan Pwogram lan (a) bwochi Kòd Administratif NYC 17-179(b) ke Depatman Sante ak
Ijyèn Mantal Vil New York prepare ki eksplike danje anrapò avèk penti abaz-plon, ak (b) rezilta
alekri ankèt pou Apatman Lokatè nan Pwogram lan ke Kòd Administratif NYC 27-2056.4(a)
egzije.
11. Pwopriyetè a deklare ke Pwopriyetè
te respekte oswa
__________________
__________________
(mete inisyal si sa apwopriye)
(mete inisyal si sa apwopriye)
ap respekte dispozisyon ki aplikab nan Kòd 40 pou Règleman Federal Pati 745 ki gen ladan,
men se pa sa sèlman, bay Lokatè nan Pwogram lan (a) yon bwochi enfòmasyon EPA apwouve
sou danje penti abaz-plon, ak (b) nenpòt dosye oswa rapò Pwopriyetè a gen ki disponib ki
konsène penti abaz-plon ak/oswa penti abaz-plon ak/oswa danje penti abaz-plon nan Apatman
Lokatè nan Pwogram lan.
12. Pwopriyetè a afime ak deklare ke Pwopriyetè a pa gen mankman nan obligasyon Vil la ki gen
ladan, men se pa sa sèlman, taks, evalyasyon, tarif dlo ak pri lokasyon egou, ki enpoze sou
Pwopriyetè a oswa pwopriyete a oswa nenpòt pwopriyete Pwopriyetè a posede.
13. Pwopriyetè a afime yo pa te sezi pwopriyete kote apatman an ye a, e si gen nenpòt pwosedi
sezi annatant, Pwopriyetè a te deklare zafè sa ba Vil la.
14. Peman Lwaye LINC la ak kontribisyon Lokatè nan Pwogram lan nan pri lwaye a dwe peye yon
fwa pa mwa, aleksepsyon nenpòt pòsyon nan kontribisyon Lokatè nan Pwogram lan nan pri
lwaye a ki garanti ak alokasyon Èd Piblik Lokatè nan Pwogram lan pou abri, ke Vil la ap peye
dirèkteman ba Pwopriyetè a nan de vèsman pa mwa, si e toutotan Lokatè nan Pwogram lan
andwa pou resevwa yon alokasyon pou abri. Pwopriyetè a pa oblije bay avi pou Lokatè nan
Pwogram lan peye lwaye a, oswa pou Vil la fè yon Peman Lwaye LINC la. Lwaye a dwe peye
ann antye san dediksyon. Yon pati pwopòsyonèl nan lwaye pou mwa nan moman an, tout pri
lwaye pou premye mwa a (sòf si lokatè a gen yon kontribisyon), Peman Lwaye LINC yo pou twa
pwochen mwa yo, yon koupon depo garanti ki egal a pri lwaye yon mwa, ak frè koutye (si sa
aplikab) pral bay lè Kontra Lwaye a ak Dokiman Siplemantè sa a siyen.
15. Pwopriyetè a deklare Apatman an (tcheke youn):
anba egzijans Estabilizasyon Lwaye
pa anba egzijans Estabilizasyon Lwaye
anba lòt restriksyon legal sou montan pri lwaye yo dwe chaje
.
_______________
(mete inisyal ou la)
Page of 6