DCYF Form 15-054 "Esit Notice and Consent for Evaluation/Assessment" - Washington (Somali)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download DCYF Form 15-054 "Esit Notice and Consent for Evaluation/Assessment" - Washington (Somali)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 24 votes
Barnaamijka(ESIT) Taageerada Hore ee loogu tagalagalay Carruurta iyo Dhallanka ee
Washington
Ogeysiiska iyo Ogolaanshaha loogu talagalay Qiimeynta/
Darasadda
Si loo siiyo qoraalka ogolaanshaha ka hor waalidka(diinta) marka la soo jeediyo qiimeynta/darasadda iyo si loo helo
UJEEDO:
ogolaanshaha waalidka si loo qabto qiimeynta/darasadda la soo jeediyey.
MAGACA CANUGA
TAARIIKHDA
ISKU DUWAHA ILAHA QOYSKA
DHALSHADA
SABABTA OGEYSIISKA
Barnaamijka ESIT wuxuu u baahanyahay inuu ku siiyo qoraalka ogeysiiska hore oo leh waqti surtagalka ah ka hor inta aan la qabanin
qiimeynta iyo hawlaha darasaddaha. Waxaa la rabaa in lagugu ogeysiiyo , ogolaanshaha qoraalka lagu talagalay hawlahaan iyada aad
saxiixayso hoose. Ujeedada qiimeynta iyo darasadda waa in lagu hela macluumaadka ku saabsan canugaaga iyo dadka kale aad
weydieysatay inay ka qeynbgalaan; siinta macluumaadka dheeraadka ah ee saabsan hormarinta qoyskaaga; kartiyada gaar ah iyo baahida
canugaaga iyo adeegyada lagu yaabo inay ku haboon yihiin baahiyadaan; go’aaminta haddii u canugaagu u qalmo barnaamijka ESIT i; yo
haddii canugaaga u qalmo, iyo ogolaanshahaaga iyo ka qeybgalista, horamrinta qoraalka Qorshaha Adeega Qoyska ee Gaarka ah (IFSP) ).
Kani waa bayaankaaga ogeysiiska.
"Ogolaansho" waxay la micno tahay: (Waxaa si buuxdo lagugu ogeysiyey dhammaan maclumaadka la xiriiro hawsha (laha) taas
oo ogolaansha lagu raadiyo luuqada afka hooyo (haddii aysan cadeyn mana muuqato in sidaa la sameyo) ama qaabka kale
hadalka waxaa ka mid ah luuqada baaqa, Qalabka dadka araga la’a, ama hadalka afka sida ku haboon; inaad fahamto iyo
ogolaato qoraalka si loo qabto hawsha(laha) iyo liisyada diiwaanada wax ka qabshada hore (haddii) wax lag sii deyn doono ;
and damanaada ogolaanshaha inuu yahay iskaa waxaa laga yaaba in qoraalka lagu jooojiyo waqti walbaicti. (2) fahamsan tahay
iyo ogolaanshaha qoraalka lagu qabanayo hawsha (laha) taas laga rabo; (3)ogolaanshaha inuu sharxo hawsha (laha) iyo liiska
diiwanka wax ka qabshada hore (haddii u jiro) waxaa cida ay siin doonaan; iyo (4) damaanada ogolaanshaaga waa iska waxaad
joojin kartaa waqti walba. Haddii aad joojiso ogolaanshaha, ma dhacsanah (mana quseyso ficil dhahy ka hor inta aan
ogolaanshaha la joojin).
TALLAABADA LA SOO JEEDIYEY
Qiimeynta iyo darasadda waxaa qaban doonaa ugu yaran labo shaqsi oo aqoon Ii leh oo kala duwani (ama hal shaqaale oo aqoon u leh oo
ka socda labo wax) sida u qabso xeerarka barnaamijka ESIT iyorinidaamyada. Kaiqeybigalkaaga sida xubin ahaan qiimeynta ee kooxda
ayaa loo dhiiragelinaya . Si wanaagsan aad u ogtahaycanugaaga waxaad bixin macluumaadka muhiimka ah ku saabsan candugaaga.
Qiimeynta iyo darasadda waa aragti vdhammeystiran ee sida canugaagu uu ku yahay agaaga garashada, dabeecada guud, dabeeecada
wanaagsan, hadalka, iyo fayo-qabka bulshada iyo fulinta hormarinta, sidoo jkale araga iyo maqalka. Natiijooyinka waxay muujinayaan
sida idoing in canugaaga uu wanaagsan yahay dhan walba iyo haddii canugaaga uu qalmin adeegyada ESIT.
FAAFAAHINTA
Qiimeynta la soo will jeediyey waxaa ka mid ah dhowr nidaam, waxaa ka mid ah qalabka qiimeynta maamulka, qaadasjada taariikhda
canuga, wareyisga waalidka (diinta), soo koobida nmacluumaadka laga helay xubnaha qoyskai chd's ururinta macluumaadka xubnaha kale
ee qoyska il xirfadlahai, daryeelbixiyaasha, caafimaadka ama dib u eegista caafimaadka, waxbarshada ama diiwaanada kale. Nidaamka
qiimeynta ee la soo jeediyey waxay go’aaminta kartiyada baahida gaarka ah ee canugaaga 'iyo iyo wax ka qabashada hore ee haboon.
Qiimeynta waxaa ku jiri doonaa: dib u eegista natiijooyinka qiimeybnta; baarida gaark ah ee canuga, aqoonsiga baahida canuga ee aaga
walba iyada oo la isticmaal qaab rasmiga iyo qaab aan rasmi aheyn ee nidaamka qiimeynta. Bixiyaasha ESIT ayaa kala hadlaya wax ku
saabsan qaababla ay u isticmaali doonaan qiimeynta iyo darasadda. Qiimeynta iyo darasadda waxaa lagu siineyna lacag la’aan Natiijada
waxaa lagu heyn doonaa diiwaanka wax ka qabshada hore ee canugaaga. Ma jirto macluumaad ku saabsan qiimeynta/darasadda in la
wadaago qof walba ama haya’ad ka baxsan barnaamijka ESIT haddii aadan bixinin qoraalka ogolaanshaha ee sidaa lagu sameynayo.
Kooxda IFSP waxay go’aamin doontaa haddii u canugaaga u qalmo iyo haddii kale waxayna siin doonaan qoraalka ogeysiiska hordhaa ah,
waxaa ka mid ah inaad xaq u leedahay inaan ka hadasho go’aanka u qalmista , ligii.
Qorshayaasha
Waalidka
OGAANSHAHA IYO BAYAANKA OGOLAANSHAHA
Waxaan helay nuqulka xuquuqaheyga iyo nidaamyada ilaainta ee xeerka Qeybta C ee
IDEA (Taageerada Hore ee loogu Talagalay barnaamijka Dhallanka iyo Carruurta,
Shaqsiyaadka leh Xeerka Waxbarashada Curyaanimada\(IDEA) Nidaamka Qeybta C
Ilaalinta[Xuquuqada Waalidiinta]) leh ogeysiiskaan.
Xuquuqahaan iyo nidaamyada ilaalinta ayaa la ii sharaxay aniga waana fahamsanahay iyaga. Waxaan fahamsanahay
ogolaanshaheyga inuu yahay si iskaa waxana dooran karaa, waqti walba, inaan canugeyga la qiimeynindarasdaa xitaa kadib
haddii aan saxiixo foomaakaan. Waxaan fahamsanahay haddii aan dooranin in ogolaanin qiimeyntaama, darasadda, inaan
canugeyga la qiimeyn doonin ama darasaddayn doonin.
☐ Waxaan ☐ Aniga ma ogli inaan siiyo ogaanshaha ogolaansheyga loogu talagalay barnaamika ESIT si aan u sameyo
hawalaha kor lagu soo xusay.
Febaraayo 2012
NOTICE AND CONSENT FOR EVALUATION/ASSESSMENT - SOMALI
DCYF 15-054SM (01/2019) INT/EXT
Barnaamijka(ESIT) Taageerada Hore ee loogu tagalagalay Carruurta iyo Dhallanka ee
Washington
Ogeysiiska iyo Ogolaanshaha loogu talagalay Qiimeynta/
Darasadda
Si loo siiyo qoraalka ogolaanshaha ka hor waalidka(diinta) marka la soo jeediyo qiimeynta/darasadda iyo si loo helo
UJEEDO:
ogolaanshaha waalidka si loo qabto qiimeynta/darasadda la soo jeediyey.
MAGACA CANUGA
TAARIIKHDA
ISKU DUWAHA ILAHA QOYSKA
DHALSHADA
SABABTA OGEYSIISKA
Barnaamijka ESIT wuxuu u baahanyahay inuu ku siiyo qoraalka ogeysiiska hore oo leh waqti surtagalka ah ka hor inta aan la qabanin
qiimeynta iyo hawlaha darasaddaha. Waxaa la rabaa in lagugu ogeysiiyo , ogolaanshaha qoraalka lagu talagalay hawlahaan iyada aad
saxiixayso hoose. Ujeedada qiimeynta iyo darasadda waa in lagu hela macluumaadka ku saabsan canugaaga iyo dadka kale aad
weydieysatay inay ka qeynbgalaan; siinta macluumaadka dheeraadka ah ee saabsan hormarinta qoyskaaga; kartiyada gaar ah iyo baahida
canugaaga iyo adeegyada lagu yaabo inay ku haboon yihiin baahiyadaan; go’aaminta haddii u canugaagu u qalmo barnaamijka ESIT i; yo
haddii canugaaga u qalmo, iyo ogolaanshahaaga iyo ka qeybgalista, horamrinta qoraalka Qorshaha Adeega Qoyska ee Gaarka ah (IFSP) ).
Kani waa bayaankaaga ogeysiiska.
"Ogolaansho" waxay la micno tahay: (Waxaa si buuxdo lagugu ogeysiyey dhammaan maclumaadka la xiriiro hawsha (laha) taas
oo ogolaansha lagu raadiyo luuqada afka hooyo (haddii aysan cadeyn mana muuqato in sidaa la sameyo) ama qaabka kale
hadalka waxaa ka mid ah luuqada baaqa, Qalabka dadka araga la’a, ama hadalka afka sida ku haboon; inaad fahamto iyo
ogolaato qoraalka si loo qabto hawsha(laha) iyo liisyada diiwaanada wax ka qabshada hore (haddii) wax lag sii deyn doono ;
and damanaada ogolaanshaha inuu yahay iskaa waxaa laga yaaba in qoraalka lagu jooojiyo waqti walbaicti. (2) fahamsan tahay
iyo ogolaanshaha qoraalka lagu qabanayo hawsha (laha) taas laga rabo; (3)ogolaanshaha inuu sharxo hawsha (laha) iyo liiska
diiwanka wax ka qabshada hore (haddii u jiro) waxaa cida ay siin doonaan; iyo (4) damaanada ogolaanshaaga waa iska waxaad
joojin kartaa waqti walba. Haddii aad joojiso ogolaanshaha, ma dhacsanah (mana quseyso ficil dhahy ka hor inta aan
ogolaanshaha la joojin).
TALLAABADA LA SOO JEEDIYEY
Qiimeynta iyo darasadda waxaa qaban doonaa ugu yaran labo shaqsi oo aqoon Ii leh oo kala duwani (ama hal shaqaale oo aqoon u leh oo
ka socda labo wax) sida u qabso xeerarka barnaamijka ESIT iyorinidaamyada. Kaiqeybigalkaaga sida xubin ahaan qiimeynta ee kooxda
ayaa loo dhiiragelinaya . Si wanaagsan aad u ogtahaycanugaaga waxaad bixin macluumaadka muhiimka ah ku saabsan candugaaga.
Qiimeynta iyo darasadda waa aragti vdhammeystiran ee sida canugaagu uu ku yahay agaaga garashada, dabeecada guud, dabeeecada
wanaagsan, hadalka, iyo fayo-qabka bulshada iyo fulinta hormarinta, sidoo jkale araga iyo maqalka. Natiijooyinka waxay muujinayaan
sida idoing in canugaaga uu wanaagsan yahay dhan walba iyo haddii canugaaga uu qalmin adeegyada ESIT.
FAAFAAHINTA
Qiimeynta la soo will jeediyey waxaa ka mid ah dhowr nidaam, waxaa ka mid ah qalabka qiimeynta maamulka, qaadasjada taariikhda
canuga, wareyisga waalidka (diinta), soo koobida nmacluumaadka laga helay xubnaha qoyskai chd's ururinta macluumaadka xubnaha kale
ee qoyska il xirfadlahai, daryeelbixiyaasha, caafimaadka ama dib u eegista caafimaadka, waxbarshada ama diiwaanada kale. Nidaamka
qiimeynta ee la soo jeediyey waxay go’aaminta kartiyada baahida gaarka ah ee canugaaga 'iyo iyo wax ka qabashada hore ee haboon.
Qiimeynta waxaa ku jiri doonaa: dib u eegista natiijooyinka qiimeybnta; baarida gaark ah ee canuga, aqoonsiga baahida canuga ee aaga
walba iyada oo la isticmaal qaab rasmiga iyo qaab aan rasmi aheyn ee nidaamka qiimeynta. Bixiyaasha ESIT ayaa kala hadlaya wax ku
saabsan qaababla ay u isticmaali doonaan qiimeynta iyo darasadda. Qiimeynta iyo darasadda waxaa lagu siineyna lacag la’aan Natiijada
waxaa lagu heyn doonaa diiwaanka wax ka qabshada hore ee canugaaga. Ma jirto macluumaad ku saabsan qiimeynta/darasadda in la
wadaago qof walba ama haya’ad ka baxsan barnaamijka ESIT haddii aadan bixinin qoraalka ogolaanshaha ee sidaa lagu sameynayo.
Kooxda IFSP waxay go’aamin doontaa haddii u canugaaga u qalmo iyo haddii kale waxayna siin doonaan qoraalka ogeysiiska hordhaa ah,
waxaa ka mid ah inaad xaq u leedahay inaan ka hadasho go’aanka u qalmista , ligii.
Qorshayaasha
Waalidka
OGAANSHAHA IYO BAYAANKA OGOLAANSHAHA
Waxaan helay nuqulka xuquuqaheyga iyo nidaamyada ilaainta ee xeerka Qeybta C ee
IDEA (Taageerada Hore ee loogu Talagalay barnaamijka Dhallanka iyo Carruurta,
Shaqsiyaadka leh Xeerka Waxbarashada Curyaanimada\(IDEA) Nidaamka Qeybta C
Ilaalinta[Xuquuqada Waalidiinta]) leh ogeysiiskaan.
Xuquuqahaan iyo nidaamyada ilaalinta ayaa la ii sharaxay aniga waana fahamsanahay iyaga. Waxaan fahamsanahay
ogolaanshaheyga inuu yahay si iskaa waxana dooran karaa, waqti walba, inaan canugeyga la qiimeynindarasdaa xitaa kadib
haddii aan saxiixo foomaakaan. Waxaan fahamsanahay haddii aan dooranin in ogolaanin qiimeyntaama, darasadda, inaan
canugeyga la qiimeyn doonin ama darasaddayn doonin.
☐ Waxaan ☐ Aniga ma ogli inaan siiyo ogaanshaha ogolaansheyga loogu talagalay barnaamika ESIT si aan u sameyo
hawalaha kor lagu soo xusay.
Febaraayo 2012
NOTICE AND CONSENT FOR EVALUATION/ASSESSMENT - SOMALI
DCYF 15-054SM (01/2019) INT/EXT