"Parent Notification Letter" - Kansas (Somali)

This is a legal document that was released by the Kansas Department of Education - a government authority operating within Kansas.

The document is provided in Somali.

Form Details:

  • The latest edition currently provided by the Kansas Department of Education;
  • Ready to use and print;
  • Easy to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a fillable version of the form by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Kansas Department of Education.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download "Parent Notification Letter" - Kansas (Somali)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 16 votes
Page background image
District / School Letterhead
Date
Gacaliye
:
Parent / Guardian
Foomkii sajilaadda ilmahaaga, waxaad ku muujisay in luqad kale oo aan Ingiriisi ahayn
laga hadlo gurigaaag. Haddii luqad aan Ingiriisi ahayn la muujiyo, ardayga waxa la siiyaa
qiimayn lagu qeexayo garashadiisa Ingiriisida. Natiijooyinka Kansas English Language
Proficiency Assessment for Placement (KELPA-P), Idea Proficiency Test (IPT)/
Language Assessment Scale (LAS)/ Language Proficiency Test Series (LPTS), waxay
muujinayaan in
aanu ku fiicnayn ku-hadalka iyo/ama qoraalka
Child's Name
Ingiriisida mid ahaan oo adeegyada Ingiriisida Dadka Ku Hadla Afafka Kale (ESOL) ee
USD
. Barnaamijka ESOL wuxu ka gargaari ilmahaaga siduu ugu fiicnaan
District No.
lahaa maqalka, hadalka, akhriska iyo qorriinka Ingiriisida ee dhammaan maadooyinka
dugsiga. Adeegyada waxa lagu siin doonaa ilmahaaga mid ama siyaabo ka badan kuwan
soo socda:
□ Sajilaadda casharada Ingiriisida Dadka Ku Hadla Afafka Kale (ESOL) si loo
siiyo barashada qaybaha dhagaysiga, akhriska iyo qorriinka Ingiriisiad iyo
weliba gargaar casharada dugsiga ee caadiga ah.
□ Sajilaadda cashar leh nuxurka ESOL (dhammaan ardayda ku jirts casharka leh
nuxurku waxay yihiin bartayaal luqadda Ingiriisidda), halka maadooyinka
kale lagu bixiyo qaab “”dhawrsoon” ama baritaan la habeeyey si loo baro
Ingiriisida ama nuxurka waxbarashada kale.
□ Kaqaybqaadashada ESOL loo soo baxo – wakhtiyo uu ilmahaagu ka soo
baxayo fasalada caadiga ah si uu u helo waxbaritaan fool-ka-fool ah oo kooxo
yaryar ah ee barashada Ingiriisida oo uu bixinayo Maclain ESOL ah.
□ Kaqaybqaadashada in a bilingual classroom, where instruction in the
academic areas will be provided in both your child’s first language and
English.
□ Kaqaybqaadashada barnaamijka Labada Luqadood, oo ilmahaagu ku jirayo
fasal oo ardayda aan ku hadlin Isbaanishka, iyo kuwa Isbaanishku yahay
afkooda hooyo, oo waxbarashadana lagu bixinayo Isbaanish iyo Ingiriisi
labadaba.
□ Kaqaybqaadashada barnaamij Waxbarasho La Habeeyey, oo iswaafajinta ay
samaynayaan macalimiintu si ay nuxurka u fahamsiiyaan ilmahaaga.
□ Gargaarka xirfadyahano labada afba ku hadla si ay nuxurka u fahamsiiyaan
ilmahaaga.
□ Kaqaybqaadashada ESOL lagu riixo – wakhtiyo marka uu macalinka ESOL
imanayo casharada caadiga ah si uu ilmahaaga u sii gargaar xagga luqadda ah.
Iyada oo qayb ka ah barnaamijka ESOL, Qorshaha Qof Ahaaneed ee Barashada ayaa
arday kasta loo kobciyaaa kaas oo isticmaala macluumaadka qiimaynta aqoonta luqadda,
jiidaha baahida, iyo qaabka gargaarka ee ugu waxtarka badan.
Parent Notification Letter-Somali
District / School Letterhead
Date
Gacaliye
:
Parent / Guardian
Foomkii sajilaadda ilmahaaga, waxaad ku muujisay in luqad kale oo aan Ingiriisi ahayn
laga hadlo gurigaaag. Haddii luqad aan Ingiriisi ahayn la muujiyo, ardayga waxa la siiyaa
qiimayn lagu qeexayo garashadiisa Ingiriisida. Natiijooyinka Kansas English Language
Proficiency Assessment for Placement (KELPA-P), Idea Proficiency Test (IPT)/
Language Assessment Scale (LAS)/ Language Proficiency Test Series (LPTS), waxay
muujinayaan in
aanu ku fiicnayn ku-hadalka iyo/ama qoraalka
Child's Name
Ingiriisida mid ahaan oo adeegyada Ingiriisida Dadka Ku Hadla Afafka Kale (ESOL) ee
USD
. Barnaamijka ESOL wuxu ka gargaari ilmahaaga siduu ugu fiicnaan
District No.
lahaa maqalka, hadalka, akhriska iyo qorriinka Ingiriisida ee dhammaan maadooyinka
dugsiga. Adeegyada waxa lagu siin doonaa ilmahaaga mid ama siyaabo ka badan kuwan
soo socda:
□ Sajilaadda casharada Ingiriisida Dadka Ku Hadla Afafka Kale (ESOL) si loo
siiyo barashada qaybaha dhagaysiga, akhriska iyo qorriinka Ingiriisiad iyo
weliba gargaar casharada dugsiga ee caadiga ah.
□ Sajilaadda cashar leh nuxurka ESOL (dhammaan ardayda ku jirts casharka leh
nuxurku waxay yihiin bartayaal luqadda Ingiriisidda), halka maadooyinka
kale lagu bixiyo qaab “”dhawrsoon” ama baritaan la habeeyey si loo baro
Ingiriisida ama nuxurka waxbarashada kale.
□ Kaqaybqaadashada ESOL loo soo baxo – wakhtiyo uu ilmahaagu ka soo
baxayo fasalada caadiga ah si uu u helo waxbaritaan fool-ka-fool ah oo kooxo
yaryar ah ee barashada Ingiriisida oo uu bixinayo Maclain ESOL ah.
□ Kaqaybqaadashada in a bilingual classroom, where instruction in the
academic areas will be provided in both your child’s first language and
English.
□ Kaqaybqaadashada barnaamijka Labada Luqadood, oo ilmahaagu ku jirayo
fasal oo ardayda aan ku hadlin Isbaanishka, iyo kuwa Isbaanishku yahay
afkooda hooyo, oo waxbarashadana lagu bixinayo Isbaanish iyo Ingiriisi
labadaba.
□ Kaqaybqaadashada barnaamij Waxbarasho La Habeeyey, oo iswaafajinta ay
samaynayaan macalimiintu si ay nuxurka u fahamsiiyaan ilmahaaga.
□ Gargaarka xirfadyahano labada afba ku hadla si ay nuxurka u fahamsiiyaan
ilmahaaga.
□ Kaqaybqaadashada ESOL lagu riixo – wakhtiyo marka uu macalinka ESOL
imanayo casharada caadiga ah si uu ilmahaaga u sii gargaar xagga luqadda ah.
Iyada oo qayb ka ah barnaamijka ESOL, Qorshaha Qof Ahaaneed ee Barashada ayaa
arday kasta loo kobciyaaa kaas oo isticmaala macluumaadka qiimaynta aqoonta luqadda,
jiidaha baahida, iyo qaabka gargaarka ee ugu waxtarka badan.
Parent Notification Letter-Somali
Ilmahaaga waxa la siin doonaa Qiimaynta Aqoonta Luqadda Ingiriisida (KELPA) gu’
kasta si loo qiimeeyo horumarkiisa barashada luqadda Ingiriisida. Qiimaynta waxa lagu
qiyaasaa horumarka qaybaha hadalka, akhriska, qorriinka, oo waxay bixisaa dhibca ka
kooban into dhan. Markuu ilmahaagu helo”wuu ku fiican” yahay dhammaan qaybaha ee
dhibcaha isku darkooda laba sanno oo isku xiga, markaas ayuu ka baxayaa barnaamijka.
Kadib kabixitaanka barnaamijka, waxa lala socon doonaa shaqadiisa casharada nuxurka
ah laba sanno oo dheeraad ah si loo qeexo haddii uu taageero dheeraad ah u baahan
yahay.
Haddii ilmahaagu uu qabo baahiyo dheeraad ah xagga waxbarashada oo u baahan
adeegyada Waxbarashada Gaarka ah, barnaamijka ESOL wuu la shaqayn doonaa kooxda
Waxbarashada Gaarka ah. Wakiilka waaxda ESOL ayaa ka qaybgeli doona fadhiyada
kooxda Waxbarashada Gaarka ah.
Waa xaqaaga waalid ahaan inaad diido sajilaadda ilmahaaga ee barnaamijka ESOL ama
ka saaristiisa barnaamijka ESOL markaad doonto sannad dugsiyeedka. Haddii aanad
arabin inuu ilmahaagu helo adeegayada EL, fadlan ogeysii dugsiga. Sida uu sheegayo
Xeerka the No Child Left Behind Act, qiimaynta KELPA waxa la qaban sannad kasta.
Fadlan la xidhiidh
at
ESOL Director/Teacher/Counselor
Phone No.
haddii aad rabto inaad qabsato kulan aad kaga hadasho barnaamijka meelaynta
ilmahaaga, natiijooyinka imtixaanada, ama kaqaybqaadashada barnaamijka ESOL.
Si daacadnimo leh,
Parent Notification Letter-Somali
Page of 2