Form LDSS-5143 "Application for Child Support Services" - New York (Haitian Creole)

This is a legal form that was released by the New York State Office of Temporary and Disability Assistance - a government authority operating within New York.

The document is provided in Haitian Creole. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on February 1, 2021;
  • The latest edition provided by the New York State Office of Temporary and Disability Assistance;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form LDSS-5143 by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the New York State Office of Temporary and Disability Assistance.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form LDSS-5143 "Application for Child Support Services" - New York (Haitian Creole)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.5 / 5) 22 votes
LDSS-5143-HA (Rev. 02/21)
Aplikasyon pou
Sèvis Pansyon Alimantè pou Timoun
Yon Pwogram Biwo Asistans Tanporè ak Andikap la (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA)
otda.ny.gov
LDSS-5143-HA (Rev. 02/21)
Aplikasyon pou
Sèvis Pansyon Alimantè pou Timoun
Yon Pwogram Biwo Asistans Tanporè ak Andikap la (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA)
otda.ny.gov
LDSS-5143-HA (Rev. 02/21)
Byenveni!
Pwogram Pansyon Alimantè pou Timoun New York la travay ak paran ak responsab yo pou ranfòse fanmi yo ak bay
timoun yo sipò finansye ak medikal yo bezwen.
Pou kòmanse pwosesis aplikasyon an:
1. Revize Enfòmasyon Enpòtan sou Sèvis Pansyon Alimantè pou Timoun nan (Important Information about
Child Support Services), paj 1-4, epi konsève dokiman sa a nan dosye ou yo.
2. Ranpli epi siyen Pati A – Apikasyon an (paj A-1 jiska A-4).
Ou dwe siyen aplikasyon an pou resevwa sèvis Pansyon Alimantè pou Timoun.
3. Konplete Pati B – Enfòmasyon sou Timoun lan (paj B-1 jiska B-2) pou chak timoun (jiska de (2) timoun) ou genyen
ak Lòt Pati yo nonmen nan aplikasyon sa a.
4. Si ou gen plis pase de (2) timoun avek lòt pati yo nonmen nan aplikasyon sa a, jwenn epi ranpli yon fòm separe,
Enfòmasyon Anplis sou Timoun nan (LDSS-5143B) pou chak timoun anplis oswa fotokopi paj B-1 nan Pati B a.
5. Revize Pati C – Dokimantasyon Sipò (paj C-1) epi soumèt kopi tout dokiman ki gen rapò ak aplikasyon w lan.
LDSS-5143-HA (Rev. 02/21)
Enfòmasyon Enpòtan
sou Sèvis Pansyon Alimantè pou Timoun
Tanpri, li epi konsève paj 1-4 nan dosye ou.
Definisyon
Timoun – yon moun ki poko gen laj 21 an y ap chèche pansyon alimantè pou li.
Paran Ki Gen Gad (Custodial Parent) – paran ki se moun prensipal k ap okipe timoun nan e ki gen gad li. Nan ka gad
egal pataje yo, CP a se paran ki kalifye pou l resevwa Pansyon Alimantè pou Timoun nan.
Responsab (Guardian) – yon moun k ap pran swen, ki pa paran e ki gen gad fizik omwen yon timoun ki poko gen 21 nan.
Si timoun nan ap viv ak moun ki responsab li a chak jou, responsab la gen gad fizik timoun lan.
Paran Ki Pa Gen Gad (Noncustodial Parent) – paran ki oblije peye pansyon alimantè pou timoun lan.
Moun yo Di ki Paran (Alleged Parent) – moun ki ka paran jenetik timoun nan men yo poko legalman deklare se paran an.
Moun ki gen Entansyon vin Paran (Intended Parent) - yon moun ki gen entansyon etabli lyen legalman kòm paran yon
timoun pa mwayen repwodiksyon asiste.
Elijibilite
Nan Eta New York, toude paran yo oblije sipòte pitit yo jiskaske timoun nan gen 21 an. Nenpòt paran oswa moun ki
responsab omwen yon timoun ki poko gen 21 an ka aplike pou sèvis Pansyon Alimantè pou Timoun. Yon timoun ki poko
gen 21 an oswa yon paran ki pa gen gad oswa yon moun yo di ki paran, oswa yon moun ki gen entansyon vin
paran ka aplike tou pou sèvis pansyon alimantè pou Timoun yo.
Pwoteksyon Konfidansyalite
Pwogram Pansyon Alimantè pou Timoun nan oblije pwoteje konfidansyalite, entegrite, aksè a, ak itilizasyon enfòmasyon
pèsonèl ou yo (ki gen ladan done sou ka yo sovgade nan sistèm òdinatè Pwogram Pansyon Alimantè pou Timoun lan).
Nou pataje adrès ou ak lòt enfòmasyon ki ka idantifye w ak lòt ajans Eta ak federal yo sèlman pou rezon ki konsène
pansyon alimantè pou timoun oswa lòt jan lalwa otorize. Yo ka sèlman pataje enfòmasyon yo ak moun ki otorize pou
rezon lalwa otorize.
Itilizasyon Nimewo Sekirite Sosyal: Tit IV-D nan Lwa sou Sekirite Sosyal la (Social Security Act, SSA) egzije pou yo
itilize nimewo Sekirite Sosyal sèlman pou lokalize paran yo, tabli patènite oswa parantaj, ak/oswa tabli, modifye, ak fè
respekte yon òdonans pansyon alimantè; administrasyon sèten pwogram avantaj piblik; oswa lòt jan lalwa otorize. Anplis
de sa, Administrasyon Sekirite Sosyal la pral verifye nimewo Sekirite Sosyal yo.
Enkyetid sou Sekirite
Tanpri asire w ke ou li epi reponn kesyon Enkyetid sou Sekirite yo nan paj A-1 ki nan Pati A Aplikasyon an. Si ou tcheke
WI pou kesyon an, biwo lokal Pwogram Pansyon Alimantè pou Timoun ou an pral diskite sou enkyetid ou yo avèk ou epi li ka
ede w depoze yon Deklarasyon Konfidansyalite Adrès nan tribinal la. Nou ka ede anpeche adrès ou parèt sou dokiman nou
voye bay tribinal la tou. Nou pral entèdi yo bay enfòmasyon sou kote w ye lè w mande sa, oswa si nou konnen:
• Ou abite nan yon refij pou vyolans domestik;
• Ou gen yon òdonans pwoteksyon kont Lòt Pati a;
• Ou gen yon referans akoz vyolans domestik oswa yon lòt deklarasyon alekri ki soti nan men yon founisè sèvis piblik
oswa prive; oswa
• Yon tribinal detèmine ke kontak ak Lòt Pati a kreye yon risk pou domaj fizik oswa emosyonèl pou ou oswa timoun lan.
1
Enfòmasyon Enpòtan sou Sèvis Pansyon Alimantè pou Timoun
LDSS-5143-HA (Rev. 02/21)
Sèvis yo
Pwogram Pansyon Alimantè pou Timoun lan pral ofri sèvis pansyon alimantè pou timoun ki apwopriye pou ka w la daprè
lwa, règleman ak politik federal ak Eta New York la yo. Avèk asistans ak koperasyon ou, yo ka ba ou sèvis yo toutotan
pèman pansyon alimantè pou timoun yo obligatwa epi egzijib. Nou ofri sèvis sa yo, lè sa apwopriye:
• Lokalize Lòt Pati Konsène a, ki gen ladan jwenn enfòmasyon sou adrès, travay, lòt sous revni ak byen, ak asirans
swen sante;
• Etablisman Parantaj pou yon timoun pa mwayen pwosesis rekonesans volontè a oswa pa mwayen yon pwosè
nan tribinal;
• Etablisman ak/oswa Modifikasyon yon òdonans pansyon alimantè, sa gen ladan etablisman kouvèti asirans sante
oswa lajan kach pou soutyen medikal, si sa disponib, nan men youn nan paran yo;
• Koleksyon ak Distribisyon pansyon alimantè pou timoun oswa melanj pansyon alimantè pou timoun ak pou
konjwen ke yo peye atravè Inite Koleksyon Pansyon Alimantè a (Support Collection Unit), sa gen ladan depans pou
edikasyon, depans pou okipe timoun, ak lajan kach pou soutyen medikal;
• Fè Respekte Obligasyon Pansyon Alimantè yo pa mwayen dediksyon nan salè, nan avantaj sosyal, oswa nan
lòt revni; sezi ranbousman taks federal ak eta a; sezi byen ak prim lotri; rapò bay biwo kredi yo; sispann lisans chofè
Eta New York paran ki pa gen gad timoun lan; ak referans nan Depatman Taksasyon ak Finans (Department of
Taxation and Finance) Eta New York la pou koleksyon. Pwogram Pansyon Alimantè pou Timoun nan fè respekte
avantaj asirans sante yon tribinal te òdone tou;
• Depoze Demann pou Vyolasyon yo epi tradwi yo lajistis; ak
• Asistans pou fè yon òdonans pansyon alimantè ki egziste deja peyab atravè Inite Koleksyon Pansyon Alimantè a.
Nou ofri tout sèvis ki endike pi wo yo pou paran yo ki rete nan lòt konte, nan lòt eta, ak nan sèten peyi tou.
Dosye pansyon alimantè pou timoun ou an ka fèmen pou rezon tankou, men pa sèlman:
• Pa gen posibilite pou tabli parantaj la;
• Yo pa ka jwenn Lòt Pati Konsène a apre yo te fè anpil efò oswa li nan prizon e pa gen okenn chans l ap gen libète
sou kondisyon, li andikape yon fason pèmanan san okenn kapasite pou l peye pansyon alimantè, oswa yo mete li
nan yon enstitisyon pou pwoblèm mantal;
• Moun k ap resevwa sèvis yo pa kolabore oswa li pa bay enfòmasyon ki nesesè pou pase al nan pwochen etap la pou
yo ba l sèvis yo;
• Moun k ap resevwa sèvis yo fè yon demann alekri oswa avivwa pou fèmen ka a; oswa
• Pwogram Pansyon Alimantè pou Timoun nan pa kapab kontakte moun k ap resevwa sèvis yo.
Etablisman Parantaj
Etablisman parantaj se pwosesis pou detèmine kiyès ki paran legal yon timoun. Lè yon moun se yon paran legal, sa
vle di ke ou gen dwa ak responsablite paran yo pou timoun ou an, tankou dwa pou w chache jwenn gad oswa vizit ak
responsablite pou swen ak sipò timoun ou an, ki gen ladan sipò finansye ak medikal. Yon moun yo di ki paran oswa yon
moun ki gen entansyon vin paran pa gen okenn dwa oswa responsablite pou timoun lan jiskaske yo tabli parantaj.
Nan Eta New York, yo kapab tabli parantaj nan nenpòt nan fason ki annapre la yo:
• Pa mwayen pwosesis rekonesans volontè a.
• Pa mwayen yon demann yo depoze nan Tribinal Zafè Fanmi an pou fè tribinal la detèmine patènite oswa yon
Òdonans Filyasyon, oswa depoze yon demann pou tribinal la detèmine parantaj ak rann yon Jijman sou Parantaj.
• Pa mwayen yon akò matènite sibstitisyon, oswa yon dosye ki montre konsantman paran yo te bay pou itilize
repwodiksyon asiste.
2
Enfòmasyon Enpòtan sou Sèvis Pansyon Alimantè pou Timoun
LDSS-5143-HA (Rev. 02/21)
Obligasyon Pansyon Alimantè pou Timoun
Pousantaj Pansyon Alimantè pou Timoun
1 timoun
17%
Obligasyon debaz pansyon alimantè pou timoun nan genyen ladan
2 timoun
25%
yon obligasyon ki baze sou pousantaj salè, yon dispozisyon pou
kouvèti asirans sante ak/oswa lajan kach pou soutyen medikal,
3 timoun
29%
depans pou okipe timoun, ak depans pou edikasyon timoun nan, si
4 timoun
31%
tribinal la deside sa (daprè Lwa sou Tribinal Zafè Fanmi an (Family
Court Act) § 413 ak Lwa sou Relasyon nan Fanmi an (Domestic
5 oswa plis
omwen 35%
Relations Law) § 240).
Yo aplike liy direktris pou pousantaj salè a pou revni paran yo melanje ansanm rive jiska 154,000 dola. Pou revni ki plis
pase 154,000 dola (ki pral ogmante an 2022 epi chak dezan aprè sa ak chanjman nan Endèks Pri Konsomatè pou Tout
Konsomatè Iben yo (Consumer Price Index for All Urban Consumers, CPI-U), tribinal la ap deside si pou yo itilize liy
direktris pou pousantaj salè a ou pa. Tribinal la ka devye nan obligasyon ki baze sou pousantaj salè a daprè faktè yo tabli
nan Lwa sou Tribinal Zafè Fanmi an § 413(1)(f) ak Lwa sou Relasyon nan Fanmi an § 240(1-b)(f).
Obligasyon pou Revni Fèb: Si yo detèmine ke revni paran ki pa gen gad timoun lan nan nivo povrete federal ki tabli pou
yon sèl moun nan oswa pi ba, montan soutyen an ap 25 dola pa mwa. Lè revni an nan nivo oswa pi ba pase minimòm
pou w sipòte tèt ou a (135 pousan nivo povrete federal la), men pi wo pase nivo povrete federal la, montan soutyen an ap
50 dola pa mwa.
Ajisteman nan Depans Sibzistans (Cost of Living Adjustment, COLA): Yon òdonans kalifye pou COLA lè li gen
omwen de (2) lane epi sòm chanjman pousantaj anyèl nan CPI-U a egal oswa pi plis pase dis (10) pousan depi lè yo te
rann òdonans lan, modifye li pou dènye fwa, oswa ajiste li pou dènye fwa. Chak dezan y ap egzamine kont ou pou deside
si òdonans ou an kalifye pou COLA. Ajisteman COLA yo fèt san w pa bezwen ale nan tribinal. Y ap voye yon avi pou chak
pati lè gen yon òdonans ki kalifye pou COLA, epi nenpòt nan pati yo gen dwa mande pou yo fè ajisteman an.
Modifikasyon Òdonans yo: Pwogram Pansyon Alimantè pou Timoun nan kapab ede w depoze yon demann pou modifye
òdonans pansyon alimantè w la, si sa nesesè. Nenpòt nan pati yo gen dwa chèche fè yon modifikasyon nan òdonans
pansyon alimantè a si li montre gen yon chanjman enpòtan nan sitiyasyon li oswa nan lòt kondisyon Lwa sou Tribinal Zafè
Fanmi § 451 (2)(b) preskri yo.
Dwa pou Resevwa Enfòmasyon Sou Pwosedi Jidisyè yo: Ou gen dwa pou yo kenbe w okouran de lè, dat, ak kote tout
pwosedi nan tribinal ki konsène w yo ou ap fèt. Y ap ba w yon kopi tout òdonans ki tabli, modifye, ajiste, oswa fè respekte
yon òdonans pansyon alimantè, oswa tout òdonans ki refize demann lan.
Distribisyon Peman yo
Yo distribye peman pansyon alimantè yo daprè règ distribisyon federal ak Eta New York la yo.
• Si paran ki gen gad la pa te janm resevwa Asistans Tanporè (Temporary Assistance), l ap resevwa tout pansyon
alimantè nou kolekte ke yo dwe li, eksepte pou Frè Anyèl pou Sèvis la ak rekouvreman frè pou sèvis jiridik yo, si genyen.
• Si paran ki gen gad la te resevwa Asistans Tanporè anvan sa, pansyon alimantè li resevwa a ap sèvi toudabò
pou peye pansyon alimantè ki genyen kounye a epi apre sa pou peye aryere pansyon alimantè/ansyen pansyon
alimantè yo te dwe paran ki gen gad la epi finalman pou peye aryere pansyon alimantè/ansyen pansyon alimantè yo
dwe distrik sèvis sosyal la. Y ap peye koleksyon nou resevwa nan balans ranbousman taks federal la an premye pou
satisfè tout aryere pansyon alimantè/ansyen pansyon alimantè yo dwe distrik sèvis sosyal la epi apre sa y ap peye
aryere pansyon alimantè/ansyen pansyon alimantè yo dwe paran ki gen gad la.
Rekouvreman Peman yo te Bay Anplis yo
Pwogram Pansyon Alimantè pou Timoun nan kolekte peman pansyon alimantè onon ou epi voye yo ba ou. Byenke li ra,
sa ka rive yo bay yon peman anplis poutèt gen yon peman yo mal voye (nou pa voye lajan an bay moun nou dwe voye l la)
oswa poutèt yon peman san pwovizyon (bank moun ki peye a retounen peman an san l pa peye), pami lòt rezon ankò.
Si sitiyasyon sa yo rive:
• Ou responsab pou w remèt fon sa yo.
• N ap kontakte w pou n fè aranjman pou w remèt montan yo peye anplis la, swa nan yon sèl peman yon sèl kou oswa,
si w mande, n ap kenbe vennsenk (25) pousan koleksyon yo jiskaske ou fin remèt peman yo te ba w anplis la.
3
Enfòmasyon Enpòtan sou Sèvis Pansyon Alimantè pou Timoun
Page of 13