Form ES325HC "New York Youth Jobs Program: Business Certification" - New York (Haitian Creole)

This is a legal form that was released by the New York State Department of Labor - a government authority operating within New York.

The document is provided in Haitian Creole. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2021;
  • The latest edition provided by the New York State Department of Labor;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form ES325HC by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the New York State Department of Labor.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form ES325HC "New York Youth Jobs Program: Business Certification" - New York (Haitian Creole)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.5 / 5) 27 votes
Pwogram Travay Jèn New York
Harriman State Office Campus
Building 12, Room 408
ALBANY, NY 12240
Pwogram Travay Jèn New York: Sètifikasyon Biznis 2021
Ou dwe ranpli tout espas yo, de youn jiska dis, eksepte 7f la. Espas 7f la fakiltatif
Voye aplikasyon ou ranpli e siyen nan adrès ki anwo a oswa fakse li nan (518) 457-3617.
Si ou gen kesyon oswa ou bezwen èd, rele (877) 226-5724 oswa imèl
youthjobs@labor.ny.gov
1. Non Biznis: _____________________________________________________________________
2. Nimewo Idantifikasyon Anplwayè Federal la (FEIN): ________________
3. Sektè Endistri: _____________________________
4. a. Adrès Biznis la: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b. Vil: ___________________________________________ c. Eta: ___________ d. Zip kòd: _________
5. a Tanpri tcheke ti bwat sa a si adrès travay la menm ak adrès biznis la:
.
b. Si se pa menm, antre adrès travay la. Ri: _____________________________________
___________________________________________________________________________________
c. Vil: ___________________________________________ d. Eta: __________ e. Zip kòd: _________
6. Èske travay la nan yon distans trafik rezonab soti nan zòn sib sa yo? Tcheke tout sa ki aplikab:
Limit vil la oswa vilaj la:
Albany
Brookhaven
Buf f alo
Hempstead
Mount Vernon
New Rochelle
New York City (5 boroughs)
Rochester
Schenectady
Syracuse
Utica
White Plains
Yonkers
Lòt: __________________________________________________________________________
7. a. Mwen aplike pou tip de sètifika sa yo. Tcheke sèlman youn nan de bwat sa yo:
Yon nouvo sètifika: Biznis mwen an nouvo nan Pwogram Travay Jèn New York.
Resètif ikasyon: Biznis mwen te deja sètifye nan Pwogram Travay Jèn New York.
Tanpri ranpli nan atik B a E ak F se si ou vle.
b. Non Kontak: __________________________________________________________________
c. Tit Djòb: _______________________________________ d. Imel: _______________________
e. Telef òn: ________________________ f . Faks (opsyonèl): ____________________
8. Si ou se yon twazyèm pati ki soumèt aplikasyon sa a sou non biznis ki nan premye espas lan, tanpri bay
enf òmasyon kontak sa yo pou biznis ou. Ranpli atik A jiska C.
a. Non Kontak: ___________________________________________________________________
b. Imel: _____________________________ c. Telefòn: ________________________
9. Kijan ou ta renmen Depatman Travay kontakte ou? Tcheke youn:
Telef òn oswa
Imel
Remak: Sòf si ou mande telefòn, nou pral itilize adrès imel ou pou kominikasyon pi efikas.
ES 325HC (01/21)
Paj 1 nan 2
Pwogram Travay Jèn New York
Harriman State Office Campus
Building 12, Room 408
ALBANY, NY 12240
Pwogram Travay Jèn New York: Sètifikasyon Biznis 2021
Ou dwe ranpli tout espas yo, de youn jiska dis, eksepte 7f la. Espas 7f la fakiltatif
Voye aplikasyon ou ranpli e siyen nan adrès ki anwo a oswa fakse li nan (518) 457-3617.
Si ou gen kesyon oswa ou bezwen èd, rele (877) 226-5724 oswa imèl
youthjobs@labor.ny.gov
1. Non Biznis: _____________________________________________________________________
2. Nimewo Idantifikasyon Anplwayè Federal la (FEIN): ________________
3. Sektè Endistri: _____________________________
4. a. Adrès Biznis la: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b. Vil: ___________________________________________ c. Eta: ___________ d. Zip kòd: _________
5. a Tanpri tcheke ti bwat sa a si adrès travay la menm ak adrès biznis la:
.
b. Si se pa menm, antre adrès travay la. Ri: _____________________________________
___________________________________________________________________________________
c. Vil: ___________________________________________ d. Eta: __________ e. Zip kòd: _________
6. Èske travay la nan yon distans trafik rezonab soti nan zòn sib sa yo? Tcheke tout sa ki aplikab:
Limit vil la oswa vilaj la:
Albany
Brookhaven
Buf f alo
Hempstead
Mount Vernon
New Rochelle
New York City (5 boroughs)
Rochester
Schenectady
Syracuse
Utica
White Plains
Yonkers
Lòt: __________________________________________________________________________
7. a. Mwen aplike pou tip de sètifika sa yo. Tcheke sèlman youn nan de bwat sa yo:
Yon nouvo sètifika: Biznis mwen an nouvo nan Pwogram Travay Jèn New York.
Resètif ikasyon: Biznis mwen te deja sètifye nan Pwogram Travay Jèn New York.
Tanpri ranpli nan atik B a E ak F se si ou vle.
b. Non Kontak: __________________________________________________________________
c. Tit Djòb: _______________________________________ d. Imel: _______________________
e. Telef òn: ________________________ f . Faks (opsyonèl): ____________________
8. Si ou se yon twazyèm pati ki soumèt aplikasyon sa a sou non biznis ki nan premye espas lan, tanpri bay
enf òmasyon kontak sa yo pou biznis ou. Ranpli atik A jiska C.
a. Non Kontak: ___________________________________________________________________
b. Imel: _____________________________ c. Telefòn: ________________________
9. Kijan ou ta renmen Depatman Travay kontakte ou? Tcheke youn:
Telef òn oswa
Imel
Remak: Sòf si ou mande telefòn, nou pral itilize adrès imel ou pou kominikasyon pi efikas.
ES 325HC (01/21)
Paj 1 nan 2
10. Tèm Akò Sèvis yo
A. Mwen pral afiche tout opòtinite tavaye Pwogram Travay Jèn New York pou konpayi mwen an
sou Job Bank Eta New York, nan limit maksimòm posib.
B. Mwen pral konfime anplwaye jèn ki sètifye yo ak Depatman Travay Eta New York.
C. Mwen dakò pou pèmèt Depatman Taksasyon ak Finans Eta New York pataje dosye salè mwen
ak Depatman Travay Eta New York.
D. Mwen jire ke pèman yo ofri pou pozisyon sa a li konparab ak salè yo ofri pou travay menm jan an,
ak ajisteman apwopriye pou eksperyans ak fòmasyon.
E. Mwen jire ke biznis mwen an pa te entansyonèlman redwi mendèv ki egziste deja li yo (sa vle di,
sispann yon anplwaye ki egziste deja oswa bay yon anplwaye ki deja egziste yon rediksyon
pasyèl pou travay) pou yo ka anboche yon travayè ki sètifye pou Pwogram Travay pou Jèn New
York.
F. Mwen konprann rezon ki fè yon jenn kalifye pou pwogram sa a se enfòmasyon pèsonèl prive epi
dakò pou li pa mande jèn yo pou li eksplike oswa dekri poukisa yo kalifye pou pwogram lan.
G. Daprè tout konesans mwen, enfòmasyon sa a vrè, kòrèk epi konplè. Mwen okouran ke gen
sanksyon sivil ak kriminèl siyifikaif pou ranpli fo dokiman oswa lòt enfòmasyon ak gouvènman an.
H. Siyati: ________________________________________________ I. Dat: ______________
J. Ekri non an lèt detache: ____________________________________________________
K. Tit: _________________________________________________________
Enfòmasyon sou Pwogram Job Bank Eta New York (NYS)
Sèvis Oto-afichaj Gratis
Sèvis gratis sa a pèmèt ou jere lòd travay ou nan pwosesis rekritman an. Pou nouvo itilizatè yo,
apwobasyon enskripsyon ka pran jiska 3 jou ouvrab.
Pou w anrejistre ale sou:
http://newyork.us.jobs
Fonksyon Endeksaj Gratis
Indeksaj se yon fonsyon gratis nan Bank Travay Eta New York. Li pèmèt travay ki afiche sou pwòp sit
entènèt antrepriz ou a Upload nan Job Bank chak jou. Karakteristik sa a ede ou rive jwenn plis moun k
ap chèche travay pandan y ap ekonomize ou soti nan gen pòs pozisyon nan plizyè kote. Senpleman
ajoute, chanje oswa fèmen afich travay ki disponib sou pwòp sit ou ak dènye enfòmasyon yo chak jou
nan NYS Job Bank.
Pou w anrejistre ale sou:
http://us.jobs/indexingrequest.asp
Paj 2 nan 2
Page of 2