Form DV-105 V "Request for Child Custody and Visitation Orders" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2012;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-105 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-105 V "Request for Child Custody and Visitation Orders" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 23 votes
Page background image
Ñôn Xin Caù c Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø
DV-105 V
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Thaê m Vieá n g Treû
Maã u naø y ñöôï c keø m theo DV-100, Request for Domestic Violence Restraining Order (Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø ) .
þ
.
Ñaù n h daá u vaø o leä n h toø a quyù vò muoá n
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
1
Teâ n quyù vò:
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c *
2
Teâ n ngöôø i cha hoaë c meï kia:
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c *
* Neá u ghi Ngöôø i Khaù c , xin ghi roõ moá i lieâ n heä vôù i treû :
Nuoâ i Giöõ Treû
3
Quyeà n Nuoâ i Döôõ n g Phaù p Lyù cho:
Quyeà n Nuoâ i Giöõ Treû cho:
Toâ i xin toø a cho nuoâ i giöõ con nhö sau:
(Ngöôø i quyeá t ñònh veà söù c khoû e ,
(Ngöôø i quyù vò muoá n treû soá n g
giaù o duï c vaø an sinh)
chung vôù i hoï )
Teâ n Treû
Ngaø y Sinh
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c
a.
b.
c.
d.
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theo moä t tôø giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-105, Child Custody”
(Nuoâ i Giöõ Treû ) .
 Thay Ñoå i Leä n h Toø a Hieä n Nay
4
Toâ i muoá n thay ñoå i leä n h toø a hieä n nay veà nuoâ i giöõ hoaë c thaê m vieá n g treû .
Soá vuï (neá u quyù vò coù ) :
Quaä n :
Giaû i thích leä n h hieä n nay vaø lyù do quyù vò muoá n thay ñoå i .
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theo moä t tôø giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-105, Change Current Court
Order” (Thay Ñoå i Leä n h Toø a Hieä n Nay).
Ñòa Chæ cuû a Treû
5
Treû coù teâ n ôû muï c
(a) soá n g ôû ñaâ u trong 5 naê m qua? Ghi moã i thaø n h phoá vaø tieå u bang nôi treû soá n g tröø phi ñoù laø ñòa chæ maø
ngöôø i cha hoaë c meï kia khoâ n g bieá t vaø quyù vò muoá n giöõ kín vì sôï baï o haø n h trong nhaø hoaë c haø n h haï treû em. Baé t ñaà u baè n g ñòa
chæ nôi treû soá n g hieä n nay vaø ñi ngöôï c trôû laï i . (Neá u ñòa chæ hieä n nay ñöôï c giöõ kín, haõ y ñaù n h daá u vaø o oâ döôù i ñaâ y vaø chæ ghi tieå u
bang hieä n nay).
Caù c ñòa chæ cuû a treû coù teâ n ôû muï c
(a)
Treû coù teâ n ôû muï c
(a) soá n g vôù i :
Nhöõ n g ngaø y soá n g taï i ñoù :
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c
(thaø n h phoá vaø tieå u bang):
Giöõ kín
Töø
ñeá n nay
Töø
ñeá n
Töø
ñeá n
Töø
ñeá n
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theo moä t tôø giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-105, Child’s Address”(Ñòa
Chæ cuû a Treû ) .
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû
DV-105 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Rev. January 1, 2012, Mandatory Form
Trang 1 treâ n 3
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Family Code, § 3063
Ñôn Xin Caù c Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø
DV-105 V
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Thaê m Vieá n g Treû
Maã u naø y ñöôï c keø m theo DV-100, Request for Domestic Violence Restraining Order (Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø ) .
þ
.
Ñaù n h daá u vaø o leä n h toø a quyù vò muoá n
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
1
Teâ n quyù vò:
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c *
2
Teâ n ngöôø i cha hoaë c meï kia:
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c *
* Neá u ghi Ngöôø i Khaù c , xin ghi roõ moá i lieâ n heä vôù i treû :
Nuoâ i Giöõ Treû
3
Quyeà n Nuoâ i Döôõ n g Phaù p Lyù cho:
Quyeà n Nuoâ i Giöõ Treû cho:
Toâ i xin toø a cho nuoâ i giöõ con nhö sau:
(Ngöôø i quyeá t ñònh veà söù c khoû e ,
(Ngöôø i quyù vò muoá n treû soá n g
giaù o duï c vaø an sinh)
chung vôù i hoï )
Teâ n Treû
Ngaø y Sinh
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c
a.
b.
c.
d.
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theo moä t tôø giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-105, Child Custody”
(Nuoâ i Giöõ Treû ) .
 Thay Ñoå i Leä n h Toø a Hieä n Nay
4
Toâ i muoá n thay ñoå i leä n h toø a hieä n nay veà nuoâ i giöõ hoaë c thaê m vieá n g treû .
Soá vuï (neá u quyù vò coù ) :
Quaä n :
Giaû i thích leä n h hieä n nay vaø lyù do quyù vò muoá n thay ñoå i .
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theo moä t tôø giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-105, Change Current Court
Order” (Thay Ñoå i Leä n h Toø a Hieä n Nay).
Ñòa Chæ cuû a Treû
5
Treû coù teâ n ôû muï c
(a) soá n g ôû ñaâ u trong 5 naê m qua? Ghi moã i thaø n h phoá vaø tieå u bang nôi treû soá n g tröø phi ñoù laø ñòa chæ maø
ngöôø i cha hoaë c meï kia khoâ n g bieá t vaø quyù vò muoá n giöõ kín vì sôï baï o haø n h trong nhaø hoaë c haø n h haï treû em. Baé t ñaà u baè n g ñòa
chæ nôi treû soá n g hieä n nay vaø ñi ngöôï c trôû laï i . (Neá u ñòa chæ hieä n nay ñöôï c giöõ kín, haõ y ñaù n h daá u vaø o oâ döôù i ñaâ y vaø chæ ghi tieå u
bang hieä n nay).
Caù c ñòa chæ cuû a treû coù teâ n ôû muï c
(a)
Treû coù teâ n ôû muï c
(a) soá n g vôù i :
Nhöõ n g ngaø y soá n g taï i ñoù :
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c
(thaø n h phoá vaø tieå u bang):
Giöõ kín
Töø
ñeá n nay
Töø
ñeá n
Töø
ñeá n
Töø
ñeá n
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theo moä t tôø giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-105, Child’s Address”(Ñòa
Chæ cuû a Treû ) .
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû
DV-105 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Rev. January 1, 2012, Mandatory Form
Trang 1 treâ n 3
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Family Code, § 3063
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Ñòa Chæ cuû a Caù c Treû Khaù c
6
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u chi tieá t veà ñòa chæ cuû a treû (hoaë c nhöõ n g treû ) gioá n g nhö ñaõ lieä t keâ ôû
.
Neá u khaù c , ñaù n h daá u vaø o ñaâ y . Keø m theo moä t tôø giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-105, Other Children’s Addresses” (Ñòa Chæ cuû a
.
Caù c Treû Khaù c ). Ghi chi tieá t veà ñòa chæ cuû a caù c treû kia, goà m caû ngaø y , vaø teâ n cuû a ngöôø i treû soá n g chung
Vuï Nuoâ i Giöõ Khaù c
7
Quyù vò coù lieâ n quan ñeá n , hoaë c coù bieá t veà , baá t cöù vuï nuoâ i giöõ naø o khaù c veà treû hoaë c nhöõ n g treû coù teâ n trong maã u naø y hay khoâ n g?
Khoâ n g
Coù
Neá u coù , ñieà n döôù i ñaâ y vaø ñính keø m baû n sao baá t cöù leä n h nuoâ i giöõ hoaë c thaê m vieá n g naø o neá u quyù vò coù :
a.
Teâ n moã i treû trong vuï nuoâ i giöõ khaù c :
b.
Loaï i vuï :
Xaù c Ñònh Cha Meï (Ai Laø Cha)
Ly Dò
Caá p Döôõ n g Cho Con
Giaù m Hoä
Thieá u Nieâ n /Nuoâ i Döôõ n g
Baï o Haø n h Trong Nhaø
Loaï i Khaù c (ghi roõ ) :
c.
Toâ i laø
Moä t Thaø n h Phaà n Trong Vuï Ñoù
Nhaâ n Chöù n g
Ngöôø i Khaù c (ghi roõ ) :
d.
Toø a (teâ n ):
Ñòa Chæ:
Quaä n :
Tieå u Bang:
e.
Ngaø y caá p leä n h toø a :
f.
Soá vuï (neá u quyù vò coù ) :
Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñang Coù hoaë c Ñang Xin Quyeà n Nuoâ i Giöõ hoaë c Thaê m Vieá n g
8
Quyù vò coù bieá t baá t cöù ngöôø i naø o khoâ n g lieâ n quan ñeá n vuï naø y vaø ñang coù hoaë c ñang xin caù c quyeà n nuoâ i giöõ hoaë c thaê m vieá n g veà
baá t cöù treû naø o coù teâ n trong maã u naø y hay khoâ n g?
Khoâ n g
Coù Neá u coù , ñieà n döôù i ñaâ y :
Teâ n vaø ñòa chæ cuû a ngöôø i ñoù :
Coù quyeà n nuoâ i giöõ
Ñang xin quyeà n nuoâ i giöõ
Ñang xin quyeà n thaê m vieá n g
Veà nhöõ n g treû naø y (ghi teâ n moã i treû ) :
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-105, Other People With or Claiming
Custody or Visitation” (Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñang Coù hoaë c Ñang Xin Quyeà n Nuoâ i Giöõ hoaë c Thaê m Vieá n g).
 Thaê m Vieá n g
9
Toâ i xin toø a ra leä n h laø ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù caù c quyeà n thaê m vieá n g taï m thôø i sau ñaâ y :
(Ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g)
a.
Khoâ n g coù quyeà n thaê m vieá n g cho ñeá n khi xöû
b.
Khoâ n g coù quyeà n thaê m vieá n g sau khi xöû
c.
Quyeà n thaê m vieá n g sau ñaâ y
cho ñeá n khi xöû
sau khi xöû
Ngaø y cuoá i tuaà n (baé t ñaà u ):
(1)
(Cuoá i tuaà n thöù 1 trong thaù n g laø cuoá i tuaà n thöù 1 coù ngaø y Thöù Baû y .)
Cuoá i tuaà n
thöù 1
thöù 2
thöù 3
thöù 4
thöù 5 trong thaù n g
töø
luù c
saù n g
chieà u ñeá n
luù c
saù n g
chieà u
(ngaø y trong tuaà n )
(giôø )
(ngaø y trong tuaà n )
(giôø )
Ngaø y thöôø n g (baé t ñaà u ):
(2)
töø
luù c
saù n g
chieà u ñeá n
luù c
saù n g
chieà u
(ngaø y trong tuaà n )
(giôø )
(ngaø y trong tuaà n )
(giôø )
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû ø
DV-105 V, (Vietnamese)
Rev. January 1, 2012
Trang 2 treâ n 3
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Quyeà n Thaê m Vieá n g Khaù c
10
Keø m theo moä t tôø giaá y ngoaø i ghi ngaø y giôø nhöõ n g laà n thaê m vieá n g khaù c , chaú n g haï n nhö nghæ heø , nhöõ n g ngaø y leã , vaø ngaø y sinh
nhaä t . Ghi ngaø y giôø . Vieá t töï a laø “DV-105, Visitation” (Thaê m Vieá n g).
 Traù c h Nhieä m Chuyeâ n Chôû
11
Ngöôø i cha hoaë c meï seõ ñöa ñoù n treû hoaë c saé p xeá p cho ngöôø i khaù c ñöa ñoù n .
Toâ i xin toø a ra leä n h raè n g:
a.
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c (teâ n ):
ñöa treû ñeá n nhöõ n g laà n thaê m vieá n g.
b.
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c (teâ n ):
ñoù n treû veà töø nhöõ n g laà n thaê m vieá n g.
c.
Ñöa / ñoù n caù c treû taï i (ñòa chæ):
d.
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù saé p xeá p khaù c . Keø m theo moä t tôø giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-105, Responsibility for
Transportation” (Traù c h Nhieä m Chuyeâ n Chôû ) .
Thaê m Vieá n g Coù Giaù m Thò
12
a. Toâ i yeâ u caà u khi thaê m vieá n g theo muï c
phaû i ñöôï c giaù m thò bôû i
Moä t nhaâ n vieâ n giaù m thò chuyeâ n nghieä p
Moä t nhaâ n vieâ n giaù m thò khoâ n g chuyeâ n nghieä p
Ngöôø i khaù c
Teâ n vaø soá ñieä n thoaï i , neá u bieá t :
b. Toâ i yeâ u caà u khi thaê m vieá n g theo muï c
phaû i ñöôï c giaù m thò bôû i
Moä t nhaâ n vieâ n giaù m thò chuyeâ n nghieä p
Moä t nhaâ n vieâ n giaù m thò khoâ n g chuyeâ n nghieä p
Ngöôø i khaù c
Teâ n vaø soá ñieä n thoaï i , neá u bieá t :
c. Toâ i yeâ u caà u baá t cöù phí toå n giaù m thò naø o phaû i ñöôï c trang traû i nhö sau:
Meï
%
Cha
%
Ngöôø i Khaù c (teâ n )
%
Du Haø n h Vôù i Treû
13
Toâ i xin toø a ra leä n h raè n g:
phaû i coù giaá y pheù p cuû a ngöôø i cha hoaë c ngöôø i
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c (teâ n ):
meï kia, hoaë c coù leä n h toø a , thì môù i ñöôï c ñöa caù c treû ra khoû i :
a.
Tieå u Bang California
Quaä n :
b.
(Nhöõ n g) nôi khaù c (lieä t keâ ) :
Ruû i Ro Baé t Coù c Treû
14
Toâ i tin raè n g coù ruû i ro ngöôø i cha hoaë c meï kia seõ ñöa con chuù n g toâ i ra khoû i California vaø giaá u treû cho toâ i khoâ n g tìm
ra. Neá u quyù vò ñaù n h daá u vaø o oâ naø y thì quyù vò phaû i ñieà n vaø ñính keø m Maã u DV-108, Request for Order: No Travel
with Children (Ñôn Xin Leä n h: Caá m Du Haø n h vôù i Treû ) .
Chæ Daã n Quan Troï n g
• Quyù vò phaû i cho toø a bieá t neá u quyù vò tìm ñöôï c baá t cöù chi tieá t naø o khaù c veà moä t vuï nuoâ i giöõ taï i baá t cöù toø a naø o veà
nhöõ n g treû coù teâ n trong maã u naø y .
• Neá u toø a caá p leä n h nuoâ i giöõ taï m thôø i , ngöôø i cha hoaë c meï ñöôï c quyeà n nuoâ i giöõ phaû i khoâ n g ñöôï c ñöa treû ra khoû i
California neá u chöa coù phieâ n xöû ñöôï c thoâ n g baù o . (Xem Boä Luaä t Gia Ñình §3063.)
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû ø
DV-105 V, (Vietnamese)
Rev. January 1, 2012
Trang 3 treâ n 3
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Page of 3