Form DV-140 V "Child Custody and Visitation Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Judicial Branch - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2012;
  • The latest edition provided by the California Judicial Branch;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-140 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Judicial Branch.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-140 V "Child Custody and Visitation Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 37 votes
Soá Vuï :
DV-140 V
Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû
Ñöø n g Noä p
Maã u naø y ñöôï c keø m theo (ñaù n h daá u vaø o moä t ):
DV-110
DV-130
Teâ n Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä :
1
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c *
Teâ n Ngöôø i Cha/Meï Kia:
2
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c *
* Neá u ghi Ngöôø i Khaù c , xin ghi roõ moá i lieâ n heä vôù i treû :
Toø a Ra Leä n h:
Quyeà n Nuoâ i Döôõ n g Phaù p
Quyeà n Nuoâ i Giöõ Treû cho:
 Quyeà n Nuoâ i Giöõ Treû
3
ñöôï c ra leä n h nhö sau:
Lyù cho: (Ngöôø i quyeá t ñònh
(Ngöôø i maø treû soá n g chung
veà söù c khoû e , giaù o duï c . Ñaù n h
vôù i hoï . Ñaù n h daá u ít nhaá t
daá u ít nhaá t moä t oâ . )
moä t oâ . )
Teâ n Treû
Ngaø y Sinh
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c *
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c *
a.
b.
c.
Neá u coø n theâ m con, ñaù n h daá u vaø o ñaâ y . Keø m theo moä t tôø giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-140, Child Custody” (Nuoâ i
Giöõ Treû ) .
* Neá u ghi Ngöôø i Khaù c , xin ghi roõ moá i lieâ n heä vôù i treû vaø teâ n ngöôø i ñoù :
 Quyeà n Thaê m Vieá n g Treû
4
ñöôï c ra leä n h nhö sau:
a.
Khoâ n g caá p quyeà n thaê m vieá n g cho
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c (teâ n ):
b.
Xem vaê n kieä n
trang ñính keø m , ñeà ngaø y :
c.
Nhöõ n g beâ n lieâ n heä phaû i ñeá n döï buoå i hoø a giaû i taï i :
d.
Töø giôø ñeá n khi coù leä n h keá cuû a toø a , quyeà n thaê m vieá n g cho
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c (teâ n ):
seõ laø :
Ngaø y cuoá i tuaà n
(1)
:
(baé t ñaà u töø )
(Cuoá i tuaà n thöù 1 trong thaù n g laø cuoá i tuaà n thöù 1 coù ngaø y Thöù Baû y .)
Cuoá i tuaà n
thöù 1
thöù 2
thöù 3
thöù 4
thöù 5 trong thaù n g
töø
luù c
saù n g
chieà u ñeá n
luù c
saù n g
chieà u
(ngaø y trong tuaà n )
(giôø )
(ngaø y trong tuaà n )
(giôø )
Ngaø y thöôø n g
(2)
(baé t ñaà u töø ) :
töø
luù c
saù n g
chieà u ñeá n
luù c
saù n g
chieà u
(ngaø y trong tuaà n )
(giôø )
(ngaø y trong tuaà n )
(giôø )
Quyeà n Thaê m Vieá n g Khaù c
(3)
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y vaø keø m theo moä t tôø giaá y ngoaø i neá u coù nhöõ n g ngaø y giôø thaê m vieá n g khaù c , chaú n g haï n nhö nhöõ n g
ngaø y leã , sinh nhaä t , nhöõ n g dòp theå thao. Lieä t keâ ngaø y giôø . Vieá t töï a laø “DV-140, Other Visitation” (Quyeà n Thaê m
Vieá n g Khaù c ).
 Thaê m Vieá n g hoaë c Trao Ñoå i Coù Giaù m Thò
5
Nhöõ n g laà n thaê m vieá n g vaø / hoaë c trao ñoå i treû coù giaù m thò ñöôï c aá n ñònh trong Maã u DV-150, Supervised Visitation and
Exchange Order (Leä n h Thaê m Vieá n g vaø Trao Ñoå i Coù Giaù m Thò).
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû
DV-140 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Rev. January 1, 2012, Mandatory Form
Trang 1 treâ n 2
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Family Code, §§ 3020, 3022, 3040–3043, 3100, 6340, 7604
Soá Vuï :
DV-140 V
Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû
Ñöø n g Noä p
Maã u naø y ñöôï c keø m theo (ñaù n h daá u vaø o moä t ):
DV-110
DV-130
Teâ n Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä :
1
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c *
Teâ n Ngöôø i Cha/Meï Kia:
2
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c *
* Neá u ghi Ngöôø i Khaù c , xin ghi roõ moá i lieâ n heä vôù i treû :
Toø a Ra Leä n h:
Quyeà n Nuoâ i Döôõ n g Phaù p
Quyeà n Nuoâ i Giöõ Treû cho:
 Quyeà n Nuoâ i Giöõ Treû
3
ñöôï c ra leä n h nhö sau:
Lyù cho: (Ngöôø i quyeá t ñònh
(Ngöôø i maø treû soá n g chung
veà söù c khoû e , giaù o duï c . Ñaù n h
vôù i hoï . Ñaù n h daá u ít nhaá t
daá u ít nhaá t moä t oâ . )
moä t oâ . )
Teâ n Treû
Ngaø y Sinh
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c *
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c *
a.
b.
c.
Neá u coø n theâ m con, ñaù n h daá u vaø o ñaâ y . Keø m theo moä t tôø giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-140, Child Custody” (Nuoâ i
Giöõ Treû ) .
* Neá u ghi Ngöôø i Khaù c , xin ghi roõ moá i lieâ n heä vôù i treû vaø teâ n ngöôø i ñoù :
 Quyeà n Thaê m Vieá n g Treû
4
ñöôï c ra leä n h nhö sau:
a.
Khoâ n g caá p quyeà n thaê m vieá n g cho
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c (teâ n ):
b.
Xem vaê n kieä n
trang ñính keø m , ñeà ngaø y :
c.
Nhöõ n g beâ n lieâ n heä phaû i ñeá n döï buoå i hoø a giaû i taï i :
d.
Töø giôø ñeá n khi coù leä n h keá cuû a toø a , quyeà n thaê m vieá n g cho
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c (teâ n ):
seõ laø :
Ngaø y cuoá i tuaà n
(1)
:
(baé t ñaà u töø )
(Cuoá i tuaà n thöù 1 trong thaù n g laø cuoá i tuaà n thöù 1 coù ngaø y Thöù Baû y .)
Cuoá i tuaà n
thöù 1
thöù 2
thöù 3
thöù 4
thöù 5 trong thaù n g
töø
luù c
saù n g
chieà u ñeá n
luù c
saù n g
chieà u
(ngaø y trong tuaà n )
(giôø )
(ngaø y trong tuaà n )
(giôø )
Ngaø y thöôø n g
(2)
(baé t ñaà u töø ) :
töø
luù c
saù n g
chieà u ñeá n
luù c
saù n g
chieà u
(ngaø y trong tuaà n )
(giôø )
(ngaø y trong tuaà n )
(giôø )
Quyeà n Thaê m Vieá n g Khaù c
(3)
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y vaø keø m theo moä t tôø giaá y ngoaø i neá u coù nhöõ n g ngaø y giôø thaê m vieá n g khaù c , chaú n g haï n nhö nhöõ n g
ngaø y leã , sinh nhaä t , nhöõ n g dòp theå thao. Lieä t keâ ngaø y giôø . Vieá t töï a laø “DV-140, Other Visitation” (Quyeà n Thaê m
Vieá n g Khaù c ).
 Thaê m Vieá n g hoaë c Trao Ñoå i Coù Giaù m Thò
5
Nhöõ n g laà n thaê m vieá n g vaø / hoaë c trao ñoå i treû coù giaù m thò ñöôï c aá n ñònh trong Maã u DV-150, Supervised Visitation and
Exchange Order (Leä n h Thaê m Vieá n g vaø Trao Ñoå i Coù Giaù m Thò).
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû
DV-140 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Rev. January 1, 2012, Mandatory Form
Trang 1 treâ n 2
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Family Code, §§ 3020, 3022, 3040–3043, 3100, 6340, 7604
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Traù n h Nhieä m Chuyeâ n Chôû ñeå Thaê m Vieá n g
6
“Traù c h nhieä m chuyeâ n chôû ” coù nghóa laø cha/meï seõ ñöa ñoù n treû hoaë c saé p xeá p cho ngöôø i khaù c ñöa ñoù n .
a.
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c (teâ n ):
ñöa treû ñeá n nhöõ n g laà n thaê m vieá n g.
ñoù n treû veà töø nhöõ n g laà n thaê m vieá n g.
b.
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c (teâ n ):
c.
Ñöa / ñoù n caù c treû taï i (ñòa chæ):
 Du Haø n h Vôù i Treû
7
phaû i coù giaá y pheù p cuû a ngöôø i
Meï
Cha
Ngöôø i Khaù c (teâ n ):
cha/meï kia, hoaë c coù leä n h toø a , thì môù i ñöôï c ñöa caù c treû ra khoû i :
a.
Tieå u Bang California
b.
Hoa Kyø
c.
(Nhöõ n g) nôi khaù c (lieä t keâ ) :
 Baé t Coù c Treû
8
Coù ruû i ro laø ngöôø i cha/meï seõ ñöa caù c con ra khoû i California maø khoâ n g coù pheù p cuû a ngöôø i cha/meï kia.
Caù c leä n h trong Maã u DV-145, Order: No Travel with Children (Leä n h: Caá m Du Haø n h vôù i Treû ) , ñöôï c ñính keø m vaø
phaû i tuaâ n haø n h. (Ñieà n vaø ñính keø m Maã u DV-145 vaø o maã u naø y .)
 Caù c Leä n h Khaù c
9
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y vaø keø m theo baá t cöù leä n h naø o khaù c vôù i maã u naø y . Vieá t töï a laø “DV-140, Other Orders” (Caù c Leä n h
Khaù c ).
Thaå m Quyeà n
10
Toø a naø y coù thaå m quyeà n caá p caù c leä n h nuoâ i giöõ treû trong vuï naø y theo Ñaï o Luaä t Thaå m Quyeà n Nuoâ i Giöõ Treû vaø Thi Haø n h
Ñoà n g Nhaá t (muï c 3 cuû a Boä Luaä t Gia Ñình California baé t ñaà u töø § 3400).
Thoâ n g Baù o vaø Cô Hoä i Ñöôï c Phaâ n Xöû
11
Beâ n traû lôø i ñaõ ñöôï c thoâ n g baù o hôï p lyù vaø coù cô hoä i ñöôï c phaâ n xöû theo quy ñònh cuû a caù c ñaï o luaä t cuû a Tieå u Bang California.
Quoá c Gia Thöôø n g Truù
12
Quoá c gia thöôø n g truù cuû a treû hoaë c caù c treû trong vuï naø y laø
Hoa Kyø hoaë c
Quoá c Gia Khaù c (ghi roõ ) :
Caù c Bieä n Phaù p Tröø n g Phaï t neá u Vi Phaï m Leä n h Naø y
13
Neá u quyù vò vi phaï m leä n h naø y , quyù vò coù theå bò tröø n g phaï t daâ n söï hoaë c hình söï , hoaë c caû hai.
Thôø i Gian Caù c Leä n h Nuoâ i Giöõ , Thaê m Vieá n g, vaø Caá p Döôõ n g Cho Con
14
Neá u maã u naø y ñöôï c keø m theo Maã u DV-130 (Restraining Order After Hearing) (Leä n h Caá m Sau Khi Xöû ) , caù c leä n h nuoâ i giöõ
vaø thaê m vieá n g trong maã u naø y vaã n coù hieä u löï c sau khi chaá m döù t caù c leä n h caá m trong Maã u DV-130.
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû
DV-140 V, (Vietnamese)
Rev. January 1, 2012
Trang 2 treâ n 2
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Page of 2