Form DV-250 V "Proof of Service by Mail" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2012;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-250 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-250 V "Proof of Service by Mail" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 48 votes
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-250 V
Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t baè n g Thö
Teâ n Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n Ngöôø i Bò Caá m :
2
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Toá n g Ñaï t Löu YÙ
3
Ngöôø i toá n g ñaï t phaû i :
Töø 18 tuoå i trôû leâ n .
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Khoâ n g coù teâ n trong caù c muï c
hoaë c
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
hoaë c
cuû a maã u DV-100, Request for
Domestic Violence Restraining Order (Ñôn
Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø ) .
Göû i thö baû n sao taá t caû caù c vaê n kieä n
ñöôï c ñaù n h daá u ôû
cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
.
4
Toâ i (ngöôø i toá n g ñaï t ) ñaõ ñuû 18 tuoå i trôû leâ n vaø soá n g trong hoaë c laø m vieä c
Ñieà n soá vuï :
trong quaä n nôi göû i thö. Toâ i ñaõ göû i thö baû n sao taá t caû caù c vaê n kieä n coù
Soá Vuï :
ñaù n h daá u ôû döôù i cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
:
Ñöø n g Noä p
a.
DV-112, Waiver of Hearing on Denied Request for Temporary
Restraining Order (Mieã n Xöû veà Ñôn Xin Leä n h Taï m Caá m Bò Baù c )
b.
DV-120, Response to Request for Domestic Violence Restraining Order (Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o
Haø n h Trong Nhaø )
c.
FL-150, Income and Expense Declaration (Tuyeâ n Khai Lôï i Töù c vaø Chi Phí)
d.
FL-155, Simplified Financial Statement (Baû n Keá t Toaù n Taø i Chaù n h Ñôn Giaû n Hoù a )
e.
DV-130, Restraining Order After Hearing (Order of Protection) (Leä n h Caá m Sau Khi Xöû (Leä n h Baû o Veä ) )
(ghi roõ ) :
f.
Maã u khaù c
Ghi Chuù : Quyù vò khoâ n g ñöôï c toá n g ñaï t baè n g thö caù c maã u DV-100, DV-105, DV-109, hoaë c DV-110.
5
Toâ i ñaõ boû baû n sao taá t caû caù c vaê n kieä n ñaù n h daá u treâ n ñaâ y vaø o moä t phong bì daù n kín vaø göû i ñi nhö döôù i ñaâ y :
a.
Teâ n ngöôø i ñöôï c toá n g ñaï t :
b. Ñeá n ñòa chæ naø y :
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
c.
Ñaõ göû i ngaø y (ngaø y ):
d. Ñaõ göû i töø : Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Chi Tieá t veà Ngöôø i Toá n g Ñaï t
6
Teâ n :
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
(Neá u quyù vò laø nhaâ n vieâ n toá n g ñaï t vaê n kieä n phaù p lyù ) :
Quaä n ghi danh:
Soá ghi danh:
7
Toâ i tuyeâ n khai laø caù c chi tieá t treâ n ñaâ y laø söï thöï c vaø ñuù n g vaø chòu phaï t theo luaä t Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t ch˙ in teâ n ngöôø i toá n g ñaï t
Ngöôø i toá n g ñaï t kyù teâ n ôû ñaâ y
Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t baè n g Thö (CLETS)
DV-250 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Rev. January 1, 2012, Optional Form
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Trang 1 treâ n 1
Family Code, §§ 6324 6340-6344
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-250 V
Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t baè n g Thö
Teâ n Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n Ngöôø i Bò Caá m :
2
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Toá n g Ñaï t Löu YÙ
3
Ngöôø i toá n g ñaï t phaû i :
Töø 18 tuoå i trôû leâ n .
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Khoâ n g coù teâ n trong caù c muï c
hoaë c
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
hoaë c
cuû a maã u DV-100, Request for
Domestic Violence Restraining Order (Ñôn
Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø ) .
Göû i thö baû n sao taá t caû caù c vaê n kieä n
ñöôï c ñaù n h daá u ôû
cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
.
4
Toâ i (ngöôø i toá n g ñaï t ) ñaõ ñuû 18 tuoå i trôû leâ n vaø soá n g trong hoaë c laø m vieä c
Ñieà n soá vuï :
trong quaä n nôi göû i thö. Toâ i ñaõ göû i thö baû n sao taá t caû caù c vaê n kieä n coù
Soá Vuï :
ñaù n h daá u ôû döôù i cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
:
Ñöø n g Noä p
a.
DV-112, Waiver of Hearing on Denied Request for Temporary
Restraining Order (Mieã n Xöû veà Ñôn Xin Leä n h Taï m Caá m Bò Baù c )
b.
DV-120, Response to Request for Domestic Violence Restraining Order (Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o
Haø n h Trong Nhaø )
c.
FL-150, Income and Expense Declaration (Tuyeâ n Khai Lôï i Töù c vaø Chi Phí)
d.
FL-155, Simplified Financial Statement (Baû n Keá t Toaù n Taø i Chaù n h Ñôn Giaû n Hoù a )
e.
DV-130, Restraining Order After Hearing (Order of Protection) (Leä n h Caá m Sau Khi Xöû (Leä n h Baû o Veä ) )
(ghi roõ ) :
f.
Maã u khaù c
Ghi Chuù : Quyù vò khoâ n g ñöôï c toá n g ñaï t baè n g thö caù c maã u DV-100, DV-105, DV-109, hoaë c DV-110.
5
Toâ i ñaõ boû baû n sao taá t caû caù c vaê n kieä n ñaù n h daá u treâ n ñaâ y vaø o moä t phong bì daù n kín vaø göû i ñi nhö döôù i ñaâ y :
a.
Teâ n ngöôø i ñöôï c toá n g ñaï t :
b. Ñeá n ñòa chæ naø y :
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
c.
Ñaõ göû i ngaø y (ngaø y ):
d. Ñaõ göû i töø : Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Chi Tieá t veà Ngöôø i Toá n g Ñaï t
6
Teâ n :
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
(Neá u quyù vò laø nhaâ n vieâ n toá n g ñaï t vaê n kieä n phaù p lyù ) :
Quaä n ghi danh:
Soá ghi danh:
7
Toâ i tuyeâ n khai laø caù c chi tieá t treâ n ñaâ y laø söï thöï c vaø ñuù n g vaø chòu phaï t theo luaä t Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t ch˙ in teâ n ngöôø i toá n g ñaï t
Ngöôø i toá n g ñaï t kyù teâ n ôû ñaâ y
Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t baè n g Thö (CLETS)
DV-250 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Rev. January 1, 2012, Optional Form
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Trang 1 treâ n 1
Family Code, §§ 6324 6340-6344