Form GV-250 V "Proof of Service by Mail" - California (Vietnamese)

Form GV-250 V or the "Proof Of Service By Mail" is a form issued by the California Superior Court.

Download a PDF version of the Form GV-250 V down below or find it on the California Superior Court Forms website.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-250 V "Proof of Service by Mail" - California (Vietnamese)

923 times
Rate (4.7 / 5) 65 votes
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-250 V
Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư
Nguyên Đơn
1
Chỉ Ðể Thông Tin
Chỉ Để Thông Tin
Tên và Họ:
Ðừng Nộp
2
Bị Đơn
Tên và Họ:
3
Thông Báo cho Người Tống Đạt
Điền tên và địa chỉ tòa:
Người tống đạt phải:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Từ 18 tuổi trở lên.
Sống hoặc làm việc trong quận nơi
gửi thư.
Không phải là một bên trong vụ này.
Gửi bản sao tất cả các văn kiện có đánh
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
dấu ở
cho người có tên ở
.
Số Vụ:
Điền và ký vào mẫu này và giao cho
Chỉ Ðể Thông Tin
người có tên ở
.
BẰNG CHỨNG TỐNG ĐẠT BẰNG THƯ
4
Tôi đủ 18 tuổi trở lên và không
phải là một bên trong vụ này. Tôi sống hoặc làm việc trong quận nơi gửi thư. Tôi
đã gửi bản sao tất cả các văn kiện có đánh dấu dưới đây bằng thư cho
Nguyên Đơn
Bị Đơn:
a.
Mẫu GV-120, Response to Petitioner for Firearms Restraining Orders (Trả Lời Đơn Xin Lệnh Cấm Súng)
b.
Mẫu khác (ghi rõ):
5
Tôi bỏ bản sao các văn kiện ở trên vào một phong bì dán kín và gửi bằng thư như được ghi dưới đây:
a. Gửi cho (tên):
b. Đến địa chỉ này:
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
c. Vào (ngày):
Gửi từ Thành Phố:
Tiểu Bang:
6
Chi Tiết về Người Tống Đạt
Tên:
Điện
Thoại:
Địa Chỉ:
Thành Phố
:
Tiểu
Bang:
Số Zip:
(Nếu quý vị là người tống đạt văn kiện có ghi danh):
Quận ghi danh:
Số ghi danh:
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu
khai
man.
Ngày:
Đánh máy hoặc viết chữ in tên người tống đạt
Người tống đạt ký ở đây
GV-250 V,
Trang 1 trên 1
Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
New January 1, 2016, Optional Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18170 et seq.
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-250 V
Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư
Nguyên Đơn
1
Chỉ Ðể Thông Tin
Chỉ Để Thông Tin
Tên và Họ:
Ðừng Nộp
2
Bị Đơn
Tên và Họ:
3
Thông Báo cho Người Tống Đạt
Điền tên và địa chỉ tòa:
Người tống đạt phải:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Từ 18 tuổi trở lên.
Sống hoặc làm việc trong quận nơi
gửi thư.
Không phải là một bên trong vụ này.
Gửi bản sao tất cả các văn kiện có đánh
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
dấu ở
cho người có tên ở
.
Số Vụ:
Điền và ký vào mẫu này và giao cho
Chỉ Ðể Thông Tin
người có tên ở
.
BẰNG CHỨNG TỐNG ĐẠT BẰNG THƯ
4
Tôi đủ 18 tuổi trở lên và không
phải là một bên trong vụ này. Tôi sống hoặc làm việc trong quận nơi gửi thư. Tôi
đã gửi bản sao tất cả các văn kiện có đánh dấu dưới đây bằng thư cho
Nguyên Đơn
Bị Đơn:
a.
Mẫu GV-120, Response to Petitioner for Firearms Restraining Orders (Trả Lời Đơn Xin Lệnh Cấm Súng)
b.
Mẫu khác (ghi rõ):
5
Tôi bỏ bản sao các văn kiện ở trên vào một phong bì dán kín và gửi bằng thư như được ghi dưới đây:
a. Gửi cho (tên):
b. Đến địa chỉ này:
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
c. Vào (ngày):
Gửi từ Thành Phố:
Tiểu Bang:
6
Chi Tiết về Người Tống Đạt
Tên:
Điện
Thoại:
Địa Chỉ:
Thành Phố
:
Tiểu
Bang:
Số Zip:
(Nếu quý vị là người tống đạt văn kiện có ghi danh):
Quận ghi danh:
Số ghi danh:
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu
khai
man.
Ngày:
Đánh máy hoặc viết chữ in tên người tống đạt
Người tống đạt ký ở đây
GV-250 V,
Trang 1 trên 1
Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
New January 1, 2016, Optional Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18170 et seq.