Form GV-250 V "Proof of Service by Mail" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-250 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-250 V "Proof of Service by Mail" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 65 votes
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-250 V
Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư
Nguyên Đơn
1
Chỉ Ðể Thông Tin
Chỉ Để Thông Tin
Tên và Họ:
Ðừng Nộp
2
Bị Đơn
Tên và Họ:
3
Thông Báo cho Người Tống Đạt
Điền tên và địa chỉ tòa:
Người tống đạt phải:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Từ 18 tuổi trở lên.
Sống hoặc làm việc trong quận nơi
gửi thư.
Không phải là một bên trong vụ này.
Gửi bản sao tất cả các văn kiện có đánh
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
dấu ở
cho người có tên ở
.
Số Vụ:
Điền và ký vào mẫu này và giao cho
Chỉ Ðể Thông Tin
người có tên ở
.
BẰNG CHỨNG TỐNG ĐẠT BẰNG THƯ
4
Tôi đủ 18 tuổi trở lên và không
phải là một bên trong vụ này. Tôi sống hoặc làm việc trong quận nơi gửi thư. Tôi
đã gửi bản sao tất cả các văn kiện có đánh dấu dưới đây bằng thư cho
Nguyên Đơn
Bị Đơn:
a.
Mẫu GV-120, Response to Petitioner for Firearms Restraining Orders (Trả Lời Đơn Xin Lệnh Cấm Súng)
b.
Mẫu khác (ghi rõ):
5
Tôi bỏ bản sao các văn kiện ở trên vào một phong bì dán kín và gửi bằng thư như được ghi dưới đây:
a. Gửi cho (tên):
b. Đến địa chỉ này:
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
c. Vào (ngày):
Gửi từ Thành Phố:
Tiểu Bang:
6
Chi Tiết về Người Tống Đạt
Tên:
Điện
Thoại:
Địa Chỉ:
Thành Phố
:
Tiểu
Bang:
Số Zip:
(Nếu quý vị là người tống đạt văn kiện có ghi danh):
Quận ghi danh:
Số ghi danh:
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu
khai
man.
Ngày:
Đánh máy hoặc viết chữ in tên người tống đạt
Người tống đạt ký ở đây
GV-250 V,
Trang 1 trên 1
Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
New January 1, 2016, Optional Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18170 et seq.
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-250 V
Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư
Nguyên Đơn
1
Chỉ Ðể Thông Tin
Chỉ Để Thông Tin
Tên và Họ:
Ðừng Nộp
2
Bị Đơn
Tên và Họ:
3
Thông Báo cho Người Tống Đạt
Điền tên và địa chỉ tòa:
Người tống đạt phải:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Từ 18 tuổi trở lên.
Sống hoặc làm việc trong quận nơi
gửi thư.
Không phải là một bên trong vụ này.
Gửi bản sao tất cả các văn kiện có đánh
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
dấu ở
cho người có tên ở
.
Số Vụ:
Điền và ký vào mẫu này và giao cho
Chỉ Ðể Thông Tin
người có tên ở
.
BẰNG CHỨNG TỐNG ĐẠT BẰNG THƯ
4
Tôi đủ 18 tuổi trở lên và không
phải là một bên trong vụ này. Tôi sống hoặc làm việc trong quận nơi gửi thư. Tôi
đã gửi bản sao tất cả các văn kiện có đánh dấu dưới đây bằng thư cho
Nguyên Đơn
Bị Đơn:
a.
Mẫu GV-120, Response to Petitioner for Firearms Restraining Orders (Trả Lời Đơn Xin Lệnh Cấm Súng)
b.
Mẫu khác (ghi rõ):
5
Tôi bỏ bản sao các văn kiện ở trên vào một phong bì dán kín và gửi bằng thư như được ghi dưới đây:
a. Gửi cho (tên):
b. Đến địa chỉ này:
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
c. Vào (ngày):
Gửi từ Thành Phố:
Tiểu Bang:
6
Chi Tiết về Người Tống Đạt
Tên:
Điện
Thoại:
Địa Chỉ:
Thành Phố
:
Tiểu
Bang:
Số Zip:
(Nếu quý vị là người tống đạt văn kiện có ghi danh):
Quận ghi danh:
Số ghi danh:
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu
khai
man.
Ngày:
Đánh máy hoặc viết chữ in tên người tống đạt
Người tống đạt ký ở đây
GV-250 V,
Trang 1 trên 1
Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
New January 1, 2016, Optional Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18170 et seq.