Form DV-200 V "Proof of Personal Service" - California (Vietnamese)

Form DV-200 V or the "Proof Of Personal Service" is a form issued by the California Superior Court.

Download a PDF version of the Form DV-200 V down below or find it on the California Superior Court Forms website.

ADVERTISEMENT

Download Form DV-200 V "Proof of Personal Service" - California (Vietnamese)

877 times
Rate
4.3(4.3 / 5) 53 votes
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-200 V
Baè n g Chöù n g Ñích Thaâ n Toá n g Ñaï t
Tên của Bên Xin Bảo Vệ:
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
2
Tên của Bên sẽ Bị Cấm:
Ngöôø i Toá n g Ñaï t Löu YÙ
3
Ngöôø i toá n g ñaï t phaû i :
Töø 18 tuoå i trôû leâ n .
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Khoâ n g coù teâ n trong caù c muï c
hoaë c
cuû a Maã u DV-100,
Request for Domestic Violence
Restraining Order (Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø ) .
Giao bản sao tất cả các văn kiện có đánh dấu ở mục cho bên bị cấm ở
mục
cho bên bị cấm ở mục
(quý vị không được gửi bằng thư). Rồi
Lục sự điền số vụ khi nhận đơn nộp vào.
điền và ký vào mẫu này, và giao hoặc gửi cho bên ở mục
.
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
4
Tôi đã giao cho bên ở mục
bản sao tất cả các văn kiện có đánh dấu:
a.  DV-109 vôù i DV-100 vaø
DV-120
troá n g (Notice of Court Hearing (Thoâ n g
Baù o Phieâ n Toø a ); Request for Domestic Violence Restraining Order (Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø ) ;
Response to Request for Domestic Violence Restraining Order (Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø ) )
b.  DV-110 (Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ))
c.
 DV-105 vaø
DV-140
(Request for Child Custody and Visitation Orders (Ñôn Xin Caù c Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g
Treû ) ; Child Custody and Visitation Order (Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû ) )
d.  FL-150 vôù i
FL-150
troá n g (Income and Expense Declaration (Tuyeâ n Khai Lôï i Töù c vaø Chi Phí))
e.  FL-155 vôù i
FL-155
troá n g (Financial Statement (Simplified) (Baû n Keá t Toaù n Taø i Chaù n h (Ñôn Giaû n Hoù a ))
f.
 DV-115 (Request to Continue Hearing (Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa))
g.  DV-116 (Order on Request to Continue Hearing (Lệnh về Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa))
h.  DV-130 (Restraining Order After Hearing (Leä n h Caá m Sau Khi Xöû ) )
i.
 Loại khác (ghi rõ):
Tôi đã giao tận tay bản sao các văn kiện có đánh dấu ở trên cho bên ở mục
vào:
5
a. Vaø o (ngaø y ):
b. Luù c (giôø ) :
 saù n g  chieà u
c. Taï i ñòa chæ naø y :
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Chi Tieá t veà Ngöôø i Toá n g Ñaï t
6
Teâ n :
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
(Neá u quyù vò laø nhaâ n vieâ n toá n g ñaï t vaê n kieä n phaù p lyù ) :
Quaä n ghi danh:
Soá ghi danh:
7
Toâ i tuyeâ n khai laø caù c chi tieá t treâ n ñaâ y laø söï thöï c vaø ñuù n g vaø chòu phaï t theo luaä t Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t ch˙ in teâ n ngöôø i toá n g ñaï t
Ngöôø i toá n g ñaï t kyù teâ n ôû ñaâ y
Baè n g Chöù n g Ñích Thaâ n Toá n g Ñaï t (CLETS)
DV-200 V,
Trang 1 trên 1
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised July 1, 2016, Optional Form
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Family Code, §§ 243, 245, and 6345
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-200 V
Baè n g Chöù n g Ñích Thaâ n Toá n g Ñaï t
Tên của Bên Xin Bảo Vệ:
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
2
Tên của Bên sẽ Bị Cấm:
Ngöôø i Toá n g Ñaï t Löu YÙ
3
Ngöôø i toá n g ñaï t phaû i :
Töø 18 tuoå i trôû leâ n .
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Khoâ n g coù teâ n trong caù c muï c
hoaë c
cuû a Maã u DV-100,
Request for Domestic Violence
Restraining Order (Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø ) .
Giao bản sao tất cả các văn kiện có đánh dấu ở mục cho bên bị cấm ở
mục
cho bên bị cấm ở mục
(quý vị không được gửi bằng thư). Rồi
Lục sự điền số vụ khi nhận đơn nộp vào.
điền và ký vào mẫu này, và giao hoặc gửi cho bên ở mục
.
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
4
Tôi đã giao cho bên ở mục
bản sao tất cả các văn kiện có đánh dấu:
a.  DV-109 vôù i DV-100 vaø
DV-120
troá n g (Notice of Court Hearing (Thoâ n g
Baù o Phieâ n Toø a ); Request for Domestic Violence Restraining Order (Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø ) ;
Response to Request for Domestic Violence Restraining Order (Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø ) )
b.  DV-110 (Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ))
c.
 DV-105 vaø
DV-140
(Request for Child Custody and Visitation Orders (Ñôn Xin Caù c Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g
Treû ) ; Child Custody and Visitation Order (Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû ) )
d.  FL-150 vôù i
FL-150
troá n g (Income and Expense Declaration (Tuyeâ n Khai Lôï i Töù c vaø Chi Phí))
e.  FL-155 vôù i
FL-155
troá n g (Financial Statement (Simplified) (Baû n Keá t Toaù n Taø i Chaù n h (Ñôn Giaû n Hoù a ))
f.
 DV-115 (Request to Continue Hearing (Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa))
g.  DV-116 (Order on Request to Continue Hearing (Lệnh về Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa))
h.  DV-130 (Restraining Order After Hearing (Leä n h Caá m Sau Khi Xöû ) )
i.
 Loại khác (ghi rõ):
Tôi đã giao tận tay bản sao các văn kiện có đánh dấu ở trên cho bên ở mục
vào:
5
a. Vaø o (ngaø y ):
b. Luù c (giôø ) :
 saù n g  chieà u
c. Taï i ñòa chæ naø y :
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Chi Tieá t veà Ngöôø i Toá n g Ñaï t
6
Teâ n :
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
(Neá u quyù vò laø nhaâ n vieâ n toá n g ñaï t vaê n kieä n phaù p lyù ) :
Quaä n ghi danh:
Soá ghi danh:
7
Toâ i tuyeâ n khai laø caù c chi tieá t treâ n ñaâ y laø söï thöï c vaø ñuù n g vaø chòu phaï t theo luaä t Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t ch˙ in teâ n ngöôø i toá n g ñaï t
Ngöôø i toá n g ñaï t kyù teâ n ôû ñaâ y
Baè n g Chöù n g Ñích Thaâ n Toá n g Ñaï t (CLETS)
DV-200 V,
Trang 1 trên 1
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised July 1, 2016, Optional Form
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Family Code, §§ 243, 245, and 6345
ADVERTISEMENT
Fill PDF online