Form DV-710 V "Notice of Hearing to Renew Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on July 1, 2014;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-710 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-710 V "Notice of Hearing to Renew Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 70 votes
Page background image
Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ñeå
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-710 V
Gia Haï n Leä n h Caá m
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Ñöø n g Noä p
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö
cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình,
haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-mail:
2
Teâ n Ngöôø i Bò Caá m :
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Chi tieá t veà ngöôø i bò caá m :
Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u Cao:
Troï n g Löôï n g:
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
Chuû n g Toä c :
Tuoå i :
Ngaø y Sinh:
Ñòa Chæ Göû i Thö (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä :
Toø a seõ ñieà n phaà n coø n laï i cuû a maã u naø y .
Phieâ n Toø a
3
Thaå m phaù n ñaõ aá n ñònh ngaø y xöû .
Restraining Order After Hearing (Order of Protection) (Leä n h Caá m Sau Khi Xöû (Leä n h Baû o Veä ) ) vaã n coù hieä u löï c cho
ñeá n ngaø y heá t haï n trong leä n h ñoù hoaë c ñeá n cuoá i phieâ n xöû döôù i ñaâ y , tuø y theo ngaø y naø o treã hôn.
Teâ n vaø ñòa chæ toø a neá u khaù c treâ n :
Ngaø y
Ngaø y :
Giôø :
& Giôø
Ban:
Phoø n g:
Phieâ n Xöû
Ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
:
Taï i phieâ n xöû , toø a coù theå gia haï n leä n h caá m hieä n thôø i theâ m naê m naê m nöõ a hoaë c thöôø n g tröï c . Tröôù c ngaø y xöû , quyù vò coù theå noä p phaà n
traû lôø i trong Maã u DV-720. Quyù vò phaû i tieá p tuï c tuaâ n haø n h caù c leä n h caá m hieä n thôø i cho ñeá n ngaø y heá t haï n trong caù c leä n h hieä n thôø i
hoaë c ngaø y xöû , tuø y theo ngaø y naø o treã hôn. Taï i phieâ n xöû , quyù vò coù theå cho toø a bieá t taï i sao quyù vò ñoà n g yù hay khoâ n g ñoà n g yù veà ñôn
xin gia haï n caù c leä n h naø y . Neá u caù c leä n h caá m ñöôï c gia haï n , quyù vò phaû i tuaâ n haø n h caù c leä n h naø y duø quyù vò khoâ n g tham döï phieâ n toø a .
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ñeå Gia Haï n Leä n h Caá m
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
DV-710 V, (Vietnamese)
Revised July 1, 2014, Mandatory Form
(CLETS) (Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Trang 1 treâ n 2
Family Code, § 6345 et seq.
Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ñeå
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-710 V
Gia Haï n Leä n h Caá m
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Ñöø n g Noä p
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö
cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình,
haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-mail:
2
Teâ n Ngöôø i Bò Caá m :
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Chi tieá t veà ngöôø i bò caá m :
Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u Cao:
Troï n g Löôï n g:
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
Chuû n g Toä c :
Tuoå i :
Ngaø y Sinh:
Ñòa Chæ Göû i Thö (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä :
Toø a seõ ñieà n phaà n coø n laï i cuû a maã u naø y .
Phieâ n Toø a
3
Thaå m phaù n ñaõ aá n ñònh ngaø y xöû .
Restraining Order After Hearing (Order of Protection) (Leä n h Caá m Sau Khi Xöû (Leä n h Baû o Veä ) ) vaã n coù hieä u löï c cho
ñeá n ngaø y heá t haï n trong leä n h ñoù hoaë c ñeá n cuoá i phieâ n xöû döôù i ñaâ y , tuø y theo ngaø y naø o treã hôn.
Teâ n vaø ñòa chæ toø a neá u khaù c treâ n :
Ngaø y
Ngaø y :
Giôø :
& Giôø
Ban:
Phoø n g:
Phieâ n Xöû
Ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
:
Taï i phieâ n xöû , toø a coù theå gia haï n leä n h caá m hieä n thôø i theâ m naê m naê m nöõ a hoaë c thöôø n g tröï c . Tröôù c ngaø y xöû , quyù vò coù theå noä p phaà n
traû lôø i trong Maã u DV-720. Quyù vò phaû i tieá p tuï c tuaâ n haø n h caù c leä n h caá m hieä n thôø i cho ñeá n ngaø y heá t haï n trong caù c leä n h hieä n thôø i
hoaë c ngaø y xöû , tuø y theo ngaø y naø o treã hôn. Taï i phieâ n xöû , quyù vò coù theå cho toø a bieá t taï i sao quyù vò ñoà n g yù hay khoâ n g ñoà n g yù veà ñôn
xin gia haï n caù c leä n h naø y . Neá u caù c leä n h caá m ñöôï c gia haï n , quyù vò phaû i tuaâ n haø n h caù c leä n h naø y duø quyù vò khoâ n g tham döï phieâ n toø a .
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ñeå Gia Haï n Leä n h Caá m
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
DV-710 V, (Vietnamese)
Revised July 1, 2014, Mandatory Form
(CLETS) (Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Trang 1 treâ n 2
Family Code, § 6345 et seq.
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Toá n g Ñaï t vaø Traû Lôø i
4
Ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
1
Moä t ngöôø i töø 18 tuoå i trôû leâ n —khoâ n g phaû i laø quyù vò hoaë c baá t cöù ngöôø i naø o khaù c ñöôï c leä n h caá m naø y baû o veä — phaû i ñích
thaâ n “toá n g ñaï t ” moä t baû n sao cuû a caù c maã u sau ñaâ y cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ít nhaá t laø
ngaø y tröôù c ngaø y xöû .
DV-700, Request to Renew Restraining Order (Ñôn Xin Gia Haï n Leä n h Caá m ) (ñoù n g daá u ñaõ noä p );
DV-710, Notice of Hearing to Renew Restraining Order (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ñeå Gia Haï n Leä n h Caá m ) (maã u naø y );
DV-720, Response to Request to Renew Restraining Order (Traû Lôø i Ñôn Xin Gia Haï n Leä n h Caá m ) (baû n ñeå troá n g);
DV-130, Restraining Order After Hearing (Order of Protection) (Leä n h Caá m Sau Khi Xöû (Leä n h Baû o Veä ) ) hieä n haø n h
maø quyù vò muoá n gia haï n .
Sau khi ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñaõ ñöôï c toá n g ñaï t , haõ y noä p Maã u DV-200, Proof of Personal Service (Baè n g Chöù n g Ñích Thaâ n
Toá n g Ñaï t ), cho luï c söï toø a . Muoá n ñöôï c giuù p toá n g ñaï t , haõ y ñoï c Maã u DV-200-INFO, What Is “Proof of Personal Service”?
(“Baè n g Chöù n g Ñích Thaâ n Toá n g Ñaï t ”Laø Gì?) Ñem theo moä t baû n sao Maã u DV-200, Proof of Personal Service (Baè n g Chöù n g
Ñích Thaâ n Toá n g Ñaï t ), ñeá n phieâ n toø a .
Ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
2
Neá u quyù vò muoá n noä p baû n traû lôø i ñôn xin gia haï n leä n h caá m , haõ y ñieà n Maã u DV-720, Response to Request to Renew
Restraining Order (Traû Lôø i Ñôn Xin Gia Haï n Leä n h Caá m ). Noä p baû n chính cho toø a , vaø nhôø ngöôø i 18 tuoå i trôû leâ n —khoâ n g phaû i
quyù vò—göû i thö moä t baû n sao ñeá n ngöôø i coù teâ n ôû muï c
truoù c ngaø y xöû . Ngoaø i ra cuõ n g noä p Maã u DV-250, Proof of Service
by Mail (Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t baè n g Thö), cho toø a tröôù c ngaø y xöû . Ñem theo moä t baû n sao Maã u DV-250, Proof of Service by
Mail (Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t baè n g Thö), ñeá n phieâ n toø a .
Ngaø y :
Vieâ n Chöù c Tö Phaù p
Xin Trôï Giuù p Phöông Tieä n
Coù caù c heä thoá n g trôï thính, hieä n chöõ thöï c thôø i baè n g maù y ñieä n toaù n , hoaë c caù c dòch vuï thoâ n g dòch vieâ n daá u
ngöõ neá u quyù vò xin trôï giuù p tröôù c phieâ n xöû naê m ngaø y . Haõ y lieâ n laï c vôù i vaê n phoø n g luï c söï hoaë c ñeá n
www.courts.ca.gov/forms ñeå laá y Request for Accommodations by Persons with Disabilities and Response
(Ñôn Xin Trôï Giuù p Phöông Tieä n cho Ngöôø i Khuyeá t Taä t vaø Traû Lôø i ) (Maã u MC-410). (Boä Luaä t Daâ n Söï , § 54.8.)
(Luï c söï seõ ñieà n phaà n naø y ).
—Chöù n g Nhaä n cuû a Luï c Söï —
Chöù n g Nhaä n cuû a Luï c Söï
Toâ i chöù n g nhaä n raè n g Leä n h Taï m Caá m naø y laø baû n sao ñuù n g vôù i baû n goá c trong hoà sô cuû a toø a .
[Daá u Trieä n ]
Ngaø y :
Luï c Söï , do
, Phuï Taù
Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ñeå Gia Haï n Leä n h Caá m
DV-710 V, (Vietnamese)
Revised July 1, 2014
(CLETS) (Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Trang 2 treâ n 2
Save This Form
Print This Form
Page of 2