Form DWS-ARK-502 RB "Weekly Claim Form for Unemployment Benefits" - Arkansas (Vietnamese)

Form DWS-ARK-502 RB or the "Weekly Claim Form For Unemployment Benefits" is a form issued by the Arkansas Department of Workforce Services.

Download a PDF version of the Form DWS-ARK-502 RB down below or find it on the Arkansas Department of Workforce Services Forms website.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DWS-ARK-502 RB "Weekly Claim Form for Unemployment Benefits" - Arkansas (Vietnamese)

918 times
Rate (4.6 / 5) 55 votes
BYR
PROG
WSC
WBA
VĂN PHÒNG
TÊN NGƯỜI YÊU CẦU
SỐ AN SINH XÃ HỘI
TÔI YÊU CẦU TIỀN THẤT NGHIỆP CHO TUẦN BẮT ĐẦU VÀO CHỦ NHẬT VÀ CHẤM DỨT VÀO THỨ BẢY
_______________________.
CÂU HỎI SAU ĐÂY ÁP DỤNG CHO TUẦN Ở TRÊN.
(A)
NGÀY CUỐI CÙNG LÀM VIỆC
KHÔNG
:
___________________________
QUÝ VỊ CÓ LÀM VIỆC, ĐƯỢC NGHỈ LỄ CÓ LƯƠNG
1.
HAY NHẬN TIỀN TẬP QUÂN SỰ HAY TỰ LÀM CHỦ ĐÃ
ĐÔ LA
GIỜ
XU
ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG HAY SẼ ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG?
NẾU TRẢ LỜI CÓ, GHI TỔNG SỐ TIỀN TRƯỚC KHI
KHẤU TRỪ VÀ ĐIỀN KHOẢN A, B, VÀ C Ở BÊN PHẢI.
KHOANH TRÒN LOẠI TIỀN ĐƯỢC TRẢ.
ĐỐI VỚI MỖI NGÀY TRONG TUẤN, QUÝ VỊ CÓ KHẢ
2.
NĂNG VÀ SẴN SÀNG LÀM VIỆC KHÔNG
? .......................
(B)
THIẾU
NGHỈ
BỊ
VẪN
KHÁC:
ĐUỔI
VIỆC
VIỆC
CÒN
3.
QUÝ VỊ CÓ TỪ CHỐI VIỆC LÀM HAY MỘT GIỚI THIỆU
LÀM
VIỆC LÀM, TỪ CHỐI KHI ĐƯỢC GỌI LÀM VIỆC LẠI
VIỆC
CHO MỘT CHỦ HÃNG CŨ, NGHỈ VIỆC, BỊ ĐUỔI, BỊ
ĐÌNH CHỈ VIỆC LÀM, BẮT ĐẦU ĐI HỌC HAY BẮT ĐẦU
MỘT CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KHÔNG?
TRONG TUẦN NÀY, QUÝ VỊ CÓ LÀM ĐƠN HAY BẮT
TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA CHỦ HÃNG
4.
(C)
________________________________________
ĐẦU NHẬN BẤT CỨ LOẠI TIỀN NGHỈ MÁT, TIỀN CÁCH
LY, TIỀN THƯỞNG, HAY TIỀN HƯU NÀO NGOẠI TRỪ
________________________________________
AN SINH XÃ HỘI KHÔNG? KHOANH TRÒN LOẠI TIỀN
________________________________________
ĐƯỢC TRẢ. ....................................................................
CHỨNG NHẬN: TÔI CHỨNG NHẬN LÀ NHỮNG
QUÝ VỊ ĐÃ LIÊN LẠC BAO NHIÊU CHỖ LÀM VIỆC
5.
CÂU TRẢ LỜI Ở TRÊN ĐÚNG VÀ CHÍNH XÁC
TRONG TUẦN NÀY? XIN VIẾT SỐ VÀO
NHẤT THEO SỰ HIỂU BIẾT CỦA TÔI. TÔI HIỆN
KHUNG.........................................
KHÔNG YÊU CẦU HAY NHẬN TIỀN THẤT
NGHIỆP CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH THẤT
NẾU QUÝ VỊ PHẢI BÁO CÁO CÁC LIÊN LẠC TRÊN
NGHIỆP NÀO KHÁC CHO TUẦN KỂ TRÊN. TÔI
GIẤY, XIN GHI VÀO KHOẢNG TRỐNG TRONG SỔ TAY
HIỂU TÔI CÓ THỂ BỊ PHẠT VÌ TRẢ LỜI DỐI TRÁ
THÔNG TIN VỀ TIỀN THẤT NGHIỆP CỦA QUÝ VỊ.
VÀ DẤU THÔNG TIN.
GỞI ĐƠN YÊU CẦU NÀY SAU NGÀY THỨ BẢY GHI Ở TRÊN.
NẾU QUÝ VỊ ĐÃ TRỞ LẠI LÀM VIỆC TOÀN THỜI
GIAN SAU NGÀY THỨ BẢY GHI Ở TRÊN, XIN
:_____________________________________________________
CHỮ KÝ:
ĐIỀN DƯỚI ĐÂY.
NẾU ĐỊA CHỈ CỦA QUÝ VỊ THAY ĐỔI, GHI SỰ THAY ĐỔI Ở DƯỚI ĐÂY.
NGÀY BẮT ĐẦU
TOÀN THỜI GIAN
ĐỊA CHỈ THAY ĐỔI:
KHÔNG
LÀM VIỆC:
BÁN THỜI GIAN
TÊN:
TÊN CHỦ HÃNG:
ĐƯỜNG HAY SỐ HỘP THƯ:
Đ ƯỜ NG PHỐ HOẶ C P.O. #
THÀNH PHỐ:
TIỂU BANG:
MÃ ZIP:
SỐ ĐIỆN THOẠI: (
)
THÀNH PHỐ:
TIỂU
MÃ ZIP:
BANG:
TRẢ LẠI TẤM THẺ NÀY CHO VĂN PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG Ở ĐỊA CHỈ
GHI DƯỚI ĐÂY NHƯ ĐƯỢC CHỈ THỊ BỞI VĂN PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG
CỦA QUÝ VỊ.
GỞI SAU NGÀY THỨ BẢY Ở TRÊN.
MANG LẠI NGÀY
_________________________________
NGÀY CÓ HẸN
L.O.USE:
Vietnamese/Người việt nam
DWS-ARK-502 RB (Rev. 5-18) CLAIM FOR UNEMPLOYMENT BENEFITS-REGULAR
BYR
PROG
WSC
WBA
VĂN PHÒNG
TÊN NGƯỜI YÊU CẦU
SỐ AN SINH XÃ HỘI
TÔI YÊU CẦU TIỀN THẤT NGHIỆP CHO TUẦN BẮT ĐẦU VÀO CHỦ NHẬT VÀ CHẤM DỨT VÀO THỨ BẢY
_______________________.
CÂU HỎI SAU ĐÂY ÁP DỤNG CHO TUẦN Ở TRÊN.
(A)
NGÀY CUỐI CÙNG LÀM VIỆC
KHÔNG
:
___________________________
QUÝ VỊ CÓ LÀM VIỆC, ĐƯỢC NGHỈ LỄ CÓ LƯƠNG
1.
HAY NHẬN TIỀN TẬP QUÂN SỰ HAY TỰ LÀM CHỦ ĐÃ
ĐÔ LA
GIỜ
XU
ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG HAY SẼ ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG?
NẾU TRẢ LỜI CÓ, GHI TỔNG SỐ TIỀN TRƯỚC KHI
KHẤU TRỪ VÀ ĐIỀN KHOẢN A, B, VÀ C Ở BÊN PHẢI.
KHOANH TRÒN LOẠI TIỀN ĐƯỢC TRẢ.
ĐỐI VỚI MỖI NGÀY TRONG TUẤN, QUÝ VỊ CÓ KHẢ
2.
NĂNG VÀ SẴN SÀNG LÀM VIỆC KHÔNG
? .......................
(B)
THIẾU
NGHỈ
BỊ
VẪN
KHÁC:
ĐUỔI
VIỆC
VIỆC
CÒN
3.
QUÝ VỊ CÓ TỪ CHỐI VIỆC LÀM HAY MỘT GIỚI THIỆU
LÀM
VIỆC LÀM, TỪ CHỐI KHI ĐƯỢC GỌI LÀM VIỆC LẠI
VIỆC
CHO MỘT CHỦ HÃNG CŨ, NGHỈ VIỆC, BỊ ĐUỔI, BỊ
ĐÌNH CHỈ VIỆC LÀM, BẮT ĐẦU ĐI HỌC HAY BẮT ĐẦU
MỘT CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KHÔNG?
TRONG TUẦN NÀY, QUÝ VỊ CÓ LÀM ĐƠN HAY BẮT
TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA CHỦ HÃNG
4.
(C)
________________________________________
ĐẦU NHẬN BẤT CỨ LOẠI TIỀN NGHỈ MÁT, TIỀN CÁCH
LY, TIỀN THƯỞNG, HAY TIỀN HƯU NÀO NGOẠI TRỪ
________________________________________
AN SINH XÃ HỘI KHÔNG? KHOANH TRÒN LOẠI TIỀN
________________________________________
ĐƯỢC TRẢ. ....................................................................
CHỨNG NHẬN: TÔI CHỨNG NHẬN LÀ NHỮNG
QUÝ VỊ ĐÃ LIÊN LẠC BAO NHIÊU CHỖ LÀM VIỆC
5.
CÂU TRẢ LỜI Ở TRÊN ĐÚNG VÀ CHÍNH XÁC
TRONG TUẦN NÀY? XIN VIẾT SỐ VÀO
NHẤT THEO SỰ HIỂU BIẾT CỦA TÔI. TÔI HIỆN
KHUNG.........................................
KHÔNG YÊU CẦU HAY NHẬN TIỀN THẤT
NGHIỆP CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH THẤT
NẾU QUÝ VỊ PHẢI BÁO CÁO CÁC LIÊN LẠC TRÊN
NGHIỆP NÀO KHÁC CHO TUẦN KỂ TRÊN. TÔI
GIẤY, XIN GHI VÀO KHOẢNG TRỐNG TRONG SỔ TAY
HIỂU TÔI CÓ THỂ BỊ PHẠT VÌ TRẢ LỜI DỐI TRÁ
THÔNG TIN VỀ TIỀN THẤT NGHIỆP CỦA QUÝ VỊ.
VÀ DẤU THÔNG TIN.
GỞI ĐƠN YÊU CẦU NÀY SAU NGÀY THỨ BẢY GHI Ở TRÊN.
NẾU QUÝ VỊ ĐÃ TRỞ LẠI LÀM VIỆC TOÀN THỜI
GIAN SAU NGÀY THỨ BẢY GHI Ở TRÊN, XIN
:_____________________________________________________
CHỮ KÝ:
ĐIỀN DƯỚI ĐÂY.
NẾU ĐỊA CHỈ CỦA QUÝ VỊ THAY ĐỔI, GHI SỰ THAY ĐỔI Ở DƯỚI ĐÂY.
NGÀY BẮT ĐẦU
TOÀN THỜI GIAN
ĐỊA CHỈ THAY ĐỔI:
KHÔNG
LÀM VIỆC:
BÁN THỜI GIAN
TÊN:
TÊN CHỦ HÃNG:
ĐƯỜNG HAY SỐ HỘP THƯ:
Đ ƯỜ NG PHỐ HOẶ C P.O. #
THÀNH PHỐ:
TIỂU BANG:
MÃ ZIP:
SỐ ĐIỆN THOẠI: (
)
THÀNH PHỐ:
TIỂU
MÃ ZIP:
BANG:
TRẢ LẠI TẤM THẺ NÀY CHO VĂN PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG Ở ĐỊA CHỈ
GHI DƯỚI ĐÂY NHƯ ĐƯỢC CHỈ THỊ BỞI VĂN PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG
CỦA QUÝ VỊ.
GỞI SAU NGÀY THỨ BẢY Ở TRÊN.
MANG LẠI NGÀY
_________________________________
NGÀY CÓ HẸN
L.O.USE:
Vietnamese/Người việt nam
DWS-ARK-502 RB (Rev. 5-18) CLAIM FOR UNEMPLOYMENT BENEFITS-REGULAR
Mẫu đơn này chỉ được dùng bởi người đã được cung cấp đơn. Đừng đưa cho người khác dùng để yêu cầu tiền thất nghiệp.
Chỉ thị để điền Mẫu đơn Yêu cầu Tiền thất nghiệp Hàng Tuần
Ngày cuối của tuần mà quý vị yêu cầu tiền thất nghiệp phải được ghi vào khoảng trống được cung cấp. Trả lời các câu hỏi cho mỗi yêu cầu tiền thất
nghiệp hàng tuần cho tuần quý vị đang yêu cầu.
Câu hỏi #1: Tô đậm vào vòng tròn dưới chữ không nếu quý vị không làm việc trong tuần ghi trên vào đơn yêu cầu tiền thất nghiệp hoặc nhận lương nghỉ
lễ, tiền nghỉ mát, hoặc tiền tập quân sự hoặc tự làm chủ cho tuần mà quý vị yêu cầu tiền thất nghiệp. Tô đậm vòng tròn dưới chữ Có nếu quý vị có làm
việc hay đã nhận được hoặc sẽ nhận tiền nghỉ lễ, tiền nghỉ mát, hay tiền tập quân sự hoặc tự làm chủ cho tuần mà quý vị yêu cầu tiền thất nghiệp.
Khoanh một vòng tròn xung quanh (các) chữ thích hợp. Nếu quý vị làm việc trong tuần được yêu cầu, khoanh một vòng tròn xung quanh chữ "việc làm".
Nếu quý vị nhận hay sẽ nhận được tiền nghỉ lễ cho tuần được yêu cầu, khoanh một vòng tròn xung quanh chữ "tiền nghỉ lễ". Nếu quý vị nhận hay sẽ nhận
được khoản tiền nghỉ mát trong tuần đang được yêu cầu, khoanh một vòng tròn xung quanh chữ “tiền nghỉ mát". Nếu quý vị có tập quân sự trong tuần
được yêu cầu, khoanh một vòng tròn xung quanh chữ "tập quân sự". Nếu quý vị làm việc với tư cách tự làm chủ trong tuần được yêu cầu, khoanh một
vòng tròn xung quanh chữ "tự làm chủ".
Nếu quý vị trả lời có cho câu hỏi #1, quý vị cũng phải trả lời các câu hỏi (a), (b) và (c) ở bên phải của đơn yêu cầu chiếu theo các chỉ thị sau đây:
(A) Ngày cuối cùng làm việc
Nếu quý vị đã làm việc cho một chủ hãng, làm việc với tư cách tự làm chủ, hoặc có tập quân sự trong tuần yêu cầu, ghi ngày cuối cùng quý vị đã làm
việc, làm việc với tư cách tự làm chủ, hoặc tập quân sự trong tuần này.
Tiền lương
Ghi số tiền gộp trước khi khấu trừ mà quý vị được trả hay sẽ được trả cho tuấn vì làm việc, tiền nghỉ lễ, tiền nghỉ mát, tập quân sự hay tự làm chủ vào
trong khung có chữ “đô la” và “xu”.
Giờ đã làm việc
Ghi số giờ mà quý vị đã làm việc. Dùng số nguyên giờ mà thôi. Thí dụ, nếu quý vị làm 14 1/2 giờ, xin ghi 14 giờ.
(B) Lý do cách ly
Nếu quý vị đã làm việc trong tuần yêu cầu và quý vị cách ly công việc trong tuần đó, tô đậm vòng tròn áp dụng (thiếu việc, nghỉ việc, bị đuổi hay khác).
Nếu quý vị đã làm việc trong tuần và quý vị vẫn còn làm việc cho chủ hãng đó, tô đậm vòng tròn trong khung “vẫn còn làm việc”.
(C) Tên và địa chỉ của chủ hãng
Nếu quý vị đã làm việc trong tuần quý vị yêu cầu, ghi tên và địa chỉ của chủ hãng mà quý vị đã làm.
Câu hỏi #2: Tô đậm vòng tròn dưới chữ có nếu quý vị có khả năng và sẵn sàng làm việc mỗi ngày trong tuần mà quý vị yêu cầu. Tô đậm vòng tròn dưới
chữ không nếu quý vị không có khả năng và sẵn sàng làm việc mỗi ngày trong tuần mà quý vị yêu cầu. Nếu quý vị trả lời không cho câu hỏi #2, quý vị
cần cung cấp cho văn phòng địa phương của quý vị một bản tường trình. Liên lạc với văn phòng địa phương của quý vị trước khi gởi đơn yêu cầu tiền
thất nghiệp của quý vị và cung cấp cho văn phòng địa phương chi tiết lý do tại sao quý vị không có khả năng và không sẵn sàng làm việc cho mỗi ngày
trong tuần.
Câu hỏi #3: Tô đậm vòng tròn dưới chữ có nếu trong tuần quý vị yêu cầu, quý vị từ chối làm việc, từ chối sự giới thiệu đến một công việc, từ chối khi
được gọi làm việc lại với chủ hãng cũ, nghỉ việc, bị đuổi việc, bị đình chỉ công việc, hoặc bắt đầu đi học hoặc bắt đầu một chương trình huấn luyện.
Khoanh một vòng tròn xung quanh (các) chữ thích hợp. Nếu quý vị từ chối bất cứ loại công việc nào trong tuần yêu cầu, khoanh một vòng tròn xung
quanh các chữ "từ chối làm việc". Nếu quý vị từ chối sự giới thiệu đến một công việc trong tuần yêu cầu, khoanh một vòng tròn xung quanh các chữ "giới
thiệu đến công việc". Nếu quý vị từ chối khi được gọi trở lại với chủ hãng cũ trong tuần yêu cầu, khoanh một vòng tròn xung quanh các chữ "từ chối trở
lại làm việc với chủ hãng cũ". Nếu quý vị nghỉ việc trong tuần yêu cầu, khoanh một vòng tròn xung quanh các chữ "nghỉ việc". Nếu quý vị bị thải (đuổi)
khỏi công việc của quý vị trong tuần yêu cầu, khoanh một vòng tròn xung quanh những chữ "bị đuổi". Nếu quý vị bị tạm đình chỉ công việc trong tuần yêu
cầu, khoanh một vòng tròn xung quanh những chữ "bị đình chỉ công việc". Nếu quý vị bắt đầu đi học hoặc bắt đầu một chương trình huấn luyện trong
tuần yêu cầu, khoanh một vòng tròn xung quanh những chữ "bắt đầu đi học hoặc bắt đầu chương trình huấn luyện".
Nếu câu trả lời của quý vị là có với câu hỏi #3, quý vị cần cung cấp cho văn phòng địa phương của quý vị một bản tường trình. Liên lạc với văn phòng
địa phương của quý vị trước khi gởi đơn yêu cầu tiền thất nghiệp của quý vị và cung cấp cho văn phòng địa phương chi tiết lý do tại sao quý vị trả lời có
cho câu hỏi này. Tô đậm vòng tròn dưới chữ không nếu trong tuần yêu cầu, quý vị không từ chối làm việc, nghỉ việc, bị đuổi hoặc bị đình chỉ công việc
hoặc bắt đầu đi học hoặc bắt đầu một chương trình huấn luyện.
Câu hỏi #4: Tô đậm vòng tròn dưới chữ Có nếu trong tuần yêu cầu, quý vị đã nộp đơn hoặc bắt đầu nhận tiền nghỉ mát, tiền cách ly, tiền thưởng, hoặc
tiền lương hưu. Khoanh một vòng tròn xung quanh (các) chữ thích hợp. Nếu quý vị nhận được hoặc sẽ nhận được tiền cách ly cho tuần yêu cầu, khoanh
một vòng tròn xung quanh chữ "cách ly". Nếu quý vị nhận được tiền thưởng (kể cả chia sẻ lợi nhuận) trong tuần yêu cầu, khoanh một vòng tròn xung
quanh chữ "tiền thưởng". Nếu quý vị đã làm đơn hoặc đã bắt đầu nhận lương hưu (không kể an sinh xã hội) trong tuần yêu cầu, khoanh một vòng tròn
xung quanh chữ "lương hưu trí".
Nếu câu trả lời của quý vị là có với câu hỏi # 4, quý vị cần cung cấp cho văn phòng địa phương của quý vị một bản tường trình. Liên lạc với văn phòng
địa phương của quý vị trước khi gởi đơn yêu cầu tiền thất nghiệp của quý vị và cung cấp cho văn phòng địa phương chi tiết lý do tại sao quý vị trả lời có
cho câu hỏi này. Tô đậm vòng tròn dưới chữ không nếu trong tuần quý vị yêu cầu tiền thất nghiệp, quý vị không làm đơn hoặc bắt đầu nhận tiền nghỉ
mát, tiền cách ly, tiền thưởng hoặc lương hưu.
Câu hỏi #5: Ghi số công việc mà quý vị đã liên lạc trong tuần trong khung bên cạnh câu hỏi này. Nếu quý vị không bắt buộc phải liên lạc tìm công việc,
xin ghi 0.
Báo cáo Liên lạc Công việc
Nếu quý vị phải ghi số công việc quý vị liên lạc mỗi tuần, quý vị cần ghi tất cả các thông tin cần thiết về các công việc quý vị liên lạc trong tuần quý vị yêu
cầu trên mẫu đơn được cung cấp ở phần cuối của sổ tay thông tin của quý vị.
Thay đổi Địa chỉ hay Số điện thoại
Nếu quý vị thay đổi địa chỉ kể từ lần yêu cầu cuối cùng, ghi địa chỉ mới và/hay số điện thoại vào khoảng trống được cung cấp.
Chữ ký
Xin nhớ ký tên của quý vị vào khoảng trống được cung cấp trong đơn yêu cầu.
Gởi đơn Yêu cầu Hàng tuần của Quý vị
Một khi quý vị điền xong đơn yêu cầu tiền thất nghiệp hàng tuần của mình, hãy kiểm tra đơn cho được chính xác. Địa chỉ gởi thư thích hợp sẽ có trong
đơn yêu cầu tiền thất nghiệp. Nếu quý vị đã trở lại làm việc toàn thời gian, xin ghi thông tin chủ hãng vào phần "thông tin trở lại làm việc". Quý vị cần gửi
đơn yêu cầu tiền thất nghiệp hàng tuần sau ngày cuối của tuần yêu cầu. Quý vị có bảy (7) ngày kể từ ngày cuối của tuần mà quý vị yêu cầu tiền thất
nghiệp để nộp đơn yêu cầu hàng tuần của quý vị một cách đúng thời gian. Nếu quý vị cần được giúp để điền yêu cầu tiền thất nghiệp hàng tuần của
quý vị, xin liên lạc với văn phòng thất nghiệp địa phương của quý vị.
Page of 2