"Language Access Complaint Form" - California (Tagalog)

This is a legal document that was released by the California Department of Rehabilitation - a government authority operating within California.

The document is provided in Tagalog.

Form Details:

  • The latest edition currently provided by the California Department of Rehabilitation;
  • Ready to use and print;
  • Easy to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of the form by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Department of Rehabilitation.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download "Language Access Complaint Form" - California (Tagalog)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 10 votes
Department of Rehabilitation
Office of Civil Rights
Telepono (916) 558-5850 Fax (916) 558-5851
Form ng Reklamo para sa Access sa Wika at
Proseso upang Magsumite ng Reklamo
Ang patakaran ng Estado ng California ay magbigay ng mga serbisyo sa
publiko sa mga wika maliban sa Ingles alinsunod sa iniaatas ng Dymally –
Alatorre Bilingual Services Act (Act).
Ang Department of Rehabilitation (DOR) ay mayroong ilang bilingual na
mapagkukunan upang maipaalam ang mga serbisyo ng DOR sa mga
miyembro ng publiko at sa mga consumer ng DOR sa mga wika maliban sa
Ingles, alinsunod sa iniaatas ng Act. Halimbawa, kumukuha ang DOR ng
maraming kawani na napatunayang marunong magsalita ng iba’t ibang
wika bilang karagdagan sa Ingles; mayroong serbisyo ng pagsasalin sa
telepono ang DOR na nagbibigay ng pagsasalin sa mga wika maliban sa
Ingles; isinasalin ng DOR ang mga materyales patungkol sa pagbibigay ng
mga serbisyo ng Bokasyonal na Rehabilitasyon sa anim na pinakamadalas
na gamiting wika ng mga consumer ng DOR; at maaaring magbigay ang
DOR ng mga mapagkukunan ng Interpreter ng American Sign Language,
kung kinakailangan.
Magsasagawa ang DOR ng mga makatwirang hakbang upang malutas ang
Mga Reklamo sa Access sa Wika na isinumite sa Office of Civil Rights ng
DOR. Upang magsumite ng reklamo, pakisagutan ang form na ito. Ang
impormasyong hinihiling sa form na ito ay makakatulong sa DOR upang
masuri at matugunan ang reklamo. Ang form na ito ay maaaring isumite sa
pamamagitan ng pagpapadala ng mail, fax o email sa U.S. at dapat isumite sa:
Department of Rehabilitation
Office of Civil Rights
Bilingual Language Coordinator
P.O. Box 944222
Sacramento, California 94244-2220
Fax: (916) 558-5851
Email:
Civil.Rights@dor.ca.gov
Department of Rehabilitation
Office of Civil Rights
Telepono (916) 558-5850 Fax (916) 558-5851
Form ng Reklamo para sa Access sa Wika at
Proseso upang Magsumite ng Reklamo
Ang patakaran ng Estado ng California ay magbigay ng mga serbisyo sa
publiko sa mga wika maliban sa Ingles alinsunod sa iniaatas ng Dymally –
Alatorre Bilingual Services Act (Act).
Ang Department of Rehabilitation (DOR) ay mayroong ilang bilingual na
mapagkukunan upang maipaalam ang mga serbisyo ng DOR sa mga
miyembro ng publiko at sa mga consumer ng DOR sa mga wika maliban sa
Ingles, alinsunod sa iniaatas ng Act. Halimbawa, kumukuha ang DOR ng
maraming kawani na napatunayang marunong magsalita ng iba’t ibang
wika bilang karagdagan sa Ingles; mayroong serbisyo ng pagsasalin sa
telepono ang DOR na nagbibigay ng pagsasalin sa mga wika maliban sa
Ingles; isinasalin ng DOR ang mga materyales patungkol sa pagbibigay ng
mga serbisyo ng Bokasyonal na Rehabilitasyon sa anim na pinakamadalas
na gamiting wika ng mga consumer ng DOR; at maaaring magbigay ang
DOR ng mga mapagkukunan ng Interpreter ng American Sign Language,
kung kinakailangan.
Magsasagawa ang DOR ng mga makatwirang hakbang upang malutas ang
Mga Reklamo sa Access sa Wika na isinumite sa Office of Civil Rights ng
DOR. Upang magsumite ng reklamo, pakisagutan ang form na ito. Ang
impormasyong hinihiling sa form na ito ay makakatulong sa DOR upang
masuri at matugunan ang reklamo. Ang form na ito ay maaaring isumite sa
pamamagitan ng pagpapadala ng mail, fax o email sa U.S. at dapat isumite sa:
Department of Rehabilitation
Office of Civil Rights
Bilingual Language Coordinator
P.O. Box 944222
Sacramento, California 94244-2220
Fax: (916) 558-5851
Email:
Civil.Rights@dor.ca.gov
Form ng Reklamo para sa Access sa Wika
Maaaring magtanong sa Office of Civil Rights ng DOR patungkol sa Mga Reklamo sa
Access sa Wika o sa proseso para sa pagsusumite ng reklamo sa pamamagitan ng
pagtawag sa (916) 558-5850 o sa pamamagitan ng pag-email sa
Civil.Rights@dor.ca.gov
I
P
I
A
YONG
ANGALAN
YONG
PELYIDO
P
M
A
N
N
INAKAMAINAM NA
ATATAWAGANG
LTERNATIBONG
UMERO
G
N
N
T
T
UMERO
G
ELEPONO
ELEPONO
A
N
K
L
DDRESS
G
ALYE
UNGSOD
E
Z
STADO
IP
Ibang tao ba ang maghahain ng reklamong ito para sa iyo? O
H
O
INDI
Kung Oo, ilagay ang kanyang
A
PELYIDO
P
ANGALAN
U
N
R
(mangyaring pumili sa listahan sa ibaba)
RI
G
EKLAMO
Ano ba ang problema? Lagyan ng check ang lahat ng kahon sa seksyong
ito na nalalapat
Hindi ako binigyan ng interpreter sa sumusunod na wika:
____________________
Hindi mahusay ang mga kasanayan ng (mga) interpreter (Ilista ang
pangalan ng Interpreter, kung alam, at ang kinakailangang wika na
Hindi Ingles)
_____________________________________________
Hindi ako binigyan ng mga nakasaling materyales sa wikang Hindi
Ingles na mauunawaan ko (Ilista ang kinakailangang wika at (mga)
dokumento, kung alam)
_________________________________________________
Hindi ako nakagamit ng mga serbisyo, programa o aktibidad dahil
sa hadlang sa wika
Pahina 2 ng 3
Form ng Reklamo para sa Access sa Wika
Iba Pa (Ipaliwanag sa ibaba)
Sa ibaba, pakibigay ang partikular na petsa, lokasyon ng tanggapan
ng DOR, pangalan ng kawani ng DOR, kung alam, at ilarawan nang
maikli kung ano ang nangyari.
Petsa kung kailan nangyari ang problema: Buwan: ____________ Araw:
_____ Taon: ______
Tanggapan ng DOR kung saan nangyari ang problema:
_____________________________
Pangalan ng sangkot na Kawani ng DOR, kung naaangkop:
__________________________
Ilarawan nang maikli kung ano ang nangyari:
Paano mo at/o ng DOR sinubukang lutasin ang problema? Mangyaring
maging partikular hangga’t maaari.
Pinapatunayan ko na ang pahayag na ito ng aking reklamo sa itaas at sa
anumang mga pahinang nakalakip ay totoo sa abot ng aking kaalaman at
paniniwala.
L
P
(MM/DD/YYYY)
AGDA
ETSA
Pahina 3 ng 3
Page of 3