Form JD-JM-65P "Adjudicatory/Dispositional Orders" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Superior Court - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on April 1, 2012;
  • The latest edition provided by the Connecticut Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-JM-65P by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-JM-65P "Adjudicatory/Dispositional Orders" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 55 votes
ORZECZENIE/
STAN CONNECTICUT
ROZPORZĄDZENIE
SĄD WYŻSZY
SPRAWY NIELETNICH
JD-JM-65P Rev. 4-12
C.G.S. §§ 46b-120, 121, 129j,
17a-93(i) PA 11-240, Sec. 2
www.jud.ct.gov
POWIADOMIENIE O ADA
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz racjonalnych
udogodnień, w ramach ustawy ADA, skontaktuj się z sekretarzem sądowym lub osobą na liście kontaktów ds. ADA na stronie
www.jud.ct.gov/ADA.
Adres sądu
Sygnatura akt
Imię i Nazwisko osoby składającej petycję
Imię i nazwisko dziecka lub osoby młodocianej
Data urodzenia
Imię i nazwisko ojca
Adres ojca
Imię i nazwisko matki
Adres matki
Imię i nazwisko opiekuna (jeżeli dotyczy)
Adres opiekuna (jeżeli dotyczy)
Sąd stwierdza co następuje, i wydaje następujące nakazy w najlepszym interesie powyżej wymienionego dziecka, lub
osoby młodocianej, w trakcie posiedzenia Sądu Wyższego, i zgodnie z ustawami mającymi zastosowanie w tej sprawie.
Orzeczenie
Sąd stwierdza, że dziecko lub osoba młodociana:
Jest zaniedbane(a)
Nie otrzymuje opieki
Jest maltretowane
lub
Sąd stwierdził, że dziecko lub osoba młodociana:
Jest zaniedbane(a)
Nie otrzymuje opieki
Jest maltretowane
w dniu
.
Orzeczenie dot. Rozsądnych Starań (jeżeli konieczne)
Pozostanie w domu jest sprzeczne z dobrem dziecka, lub osoby młodocianej i
Dobrowolne umieszczenie
Takie umieszczenie poza domem leży w najlepszym interesie dziecka lub osoby młodocianej.
Orzeczenie dot. Rozsądnych Starań aby zapobiec usunięciu z domu:
Rozsądne starania zostały podjęte przez Stan aby zapobiec, lub wyeliminować, potrzebę usunięcia dziecka lub osoby
młodocianej z domu.
Podjęcie rozsądnych starań aby zapobiec, lub wyeliminować, potrzebę usunięcia dziecka lub osoby młodocianej z domu
nie było możliwe.
Rozsądne starania nie zostały podjęte.
Rozporządzenie
Sąd stwierdza, że następujące rozporządzenie leży w najlepszym interesie dziecka lub osoby młodocianej:
lub
.
1
Sąd przychyla się do wniosku o ponowne rozpatrzenie i modyfikację poprzedniego rozporządzenia w tej sprawie, oraz
.
2
stwierdza, że następujące zmodyfikowane rozporządzenie leży w najlepszym interesie dziecka, lub osoby młodocianej:
A. Przekazanie Opieki Do momentu wydania następnego nakazu przez sąd, dziecko lub osoba młodociana zostaje oddane(a) w
pieczę Komisarza ds. Dzieci i Rodzin, który to będzie opiekunem dziecka, lub osoby młodocianej, w zgodzie z ustawami mającymi
zastosowania w takich sprawach. Przekazanie opieki stanie się obowiązujące
.
B. Nadzór Ochronny Pozostanie w domu nie jest sprzeczne z najlepszym interesem dziecka, lub osoby młodocianej. Komisarz ds.
Dzieci i Rodzin zapewni Nadzór Ochronny dla dziecka, lub osoby młodocianej od
do
.
Dziecko zamieszkuje z (imię i nazwisko)
który(a) jest odpowiednią i godną osobą.
Strona 1 z 2
ORZECZENIE/
STAN CONNECTICUT
ROZPORZĄDZENIE
SĄD WYŻSZY
SPRAWY NIELETNICH
JD-JM-65P Rev. 4-12
C.G.S. §§ 46b-120, 121, 129j,
17a-93(i) PA 11-240, Sec. 2
www.jud.ct.gov
POWIADOMIENIE O ADA
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz racjonalnych
udogodnień, w ramach ustawy ADA, skontaktuj się z sekretarzem sądowym lub osobą na liście kontaktów ds. ADA na stronie
www.jud.ct.gov/ADA.
Adres sądu
Sygnatura akt
Imię i Nazwisko osoby składającej petycję
Imię i nazwisko dziecka lub osoby młodocianej
Data urodzenia
Imię i nazwisko ojca
Adres ojca
Imię i nazwisko matki
Adres matki
Imię i nazwisko opiekuna (jeżeli dotyczy)
Adres opiekuna (jeżeli dotyczy)
Sąd stwierdza co następuje, i wydaje następujące nakazy w najlepszym interesie powyżej wymienionego dziecka, lub
osoby młodocianej, w trakcie posiedzenia Sądu Wyższego, i zgodnie z ustawami mającymi zastosowanie w tej sprawie.
Orzeczenie
Sąd stwierdza, że dziecko lub osoba młodociana:
Jest zaniedbane(a)
Nie otrzymuje opieki
Jest maltretowane
lub
Sąd stwierdził, że dziecko lub osoba młodociana:
Jest zaniedbane(a)
Nie otrzymuje opieki
Jest maltretowane
w dniu
.
Orzeczenie dot. Rozsądnych Starań (jeżeli konieczne)
Pozostanie w domu jest sprzeczne z dobrem dziecka, lub osoby młodocianej i
Dobrowolne umieszczenie
Takie umieszczenie poza domem leży w najlepszym interesie dziecka lub osoby młodocianej.
Orzeczenie dot. Rozsądnych Starań aby zapobiec usunięciu z domu:
Rozsądne starania zostały podjęte przez Stan aby zapobiec, lub wyeliminować, potrzebę usunięcia dziecka lub osoby
młodocianej z domu.
Podjęcie rozsądnych starań aby zapobiec, lub wyeliminować, potrzebę usunięcia dziecka lub osoby młodocianej z domu
nie było możliwe.
Rozsądne starania nie zostały podjęte.
Rozporządzenie
Sąd stwierdza, że następujące rozporządzenie leży w najlepszym interesie dziecka lub osoby młodocianej:
lub
.
1
Sąd przychyla się do wniosku o ponowne rozpatrzenie i modyfikację poprzedniego rozporządzenia w tej sprawie, oraz
.
2
stwierdza, że następujące zmodyfikowane rozporządzenie leży w najlepszym interesie dziecka, lub osoby młodocianej:
A. Przekazanie Opieki Do momentu wydania następnego nakazu przez sąd, dziecko lub osoba młodociana zostaje oddane(a) w
pieczę Komisarza ds. Dzieci i Rodzin, który to będzie opiekunem dziecka, lub osoby młodocianej, w zgodzie z ustawami mającymi
zastosowania w takich sprawach. Przekazanie opieki stanie się obowiązujące
.
B. Nadzór Ochronny Pozostanie w domu nie jest sprzeczne z najlepszym interesem dziecka, lub osoby młodocianej. Komisarz ds.
Dzieci i Rodzin zapewni Nadzór Ochronny dla dziecka, lub osoby młodocianej od
do
.
Dziecko zamieszkuje z (imię i nazwisko)
który(a) jest odpowiednią i godną osobą.
Strona 1 z 2
Opieka rodzicielska
kuratela na dzieckiem, lub osobą młodocianą, jest powierzona
C. Opieka Rodzicielska/Kuratela
(imię i nazwisko)
który(którzy) jest lub są odpowiednim(i) i godnym(i) opiekunem(ami).
W oparciu o nakaz Nadzoru Ochronnego dla dziecka, lub osoby młodocianej
od
do
.
D. Przedłużenie nadzoru ochronnego Komisarz ds. Dzieci i Rodzin zapewni Nadzór Ochronny dla dziecka, lub osoby
.
młodocianej, na dodatkowy okres od
do
E. Zakończenie Nadzoru Ochronnego Wcześniej nakazany Okres Nadzoru Ochronnego zakończy się w dniu
.
Dodatkowy Nakaz Sądowy
Powyższy nakaz zawiera w sobie usługi oraz kroki opisane w załączniku Szczegółowe Kroki
.
Komisarz ds. Dzieci i Rodzin złoży:
Raport Statusu w dniu lub około
.
Wniosek o Przegląd Planu Stałego w dniu lub przed
.
Rozprawa w celu przeglądu planu stałego odbędzie się w dniu
.
Wniosek o:
Odebranie/TransferKurateli nie później niż (data):
.
Modyfikacja rozporządzenia nie później niż (data):
.
Rozprawa w celu przeglądu wniosku odbędzie się nie później niż (data):
.
Petycja o Odebranie Praw Rodzicielskich nie później niż (data):
.
Przegląd Sądowy na Sali Sądowej odbędzie się w dniu (data):
.
Inne nakazy:
Imię i Nazwisko Sędziego
Nakaz wydany w dniu
Podpisano ( Sędzia )
Powyższe jest prawdziwą kopią nakazu, który został wysłany do Komisarza ds. Dzieci i Rodzin.
Podpisano ( Sędzia, Sekretarz )
W (Miejscowość)
W dniu (Data)
JD-JM-65P Rev. 4-12 (Strona 2)
Page of 2