Form DV-901 "Attachment to Order Transferring Wireless Phone Account (Form Dv-900)" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Judicial Branch - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on July 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Judicial Branch;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-901 by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Judicial Branch.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-901 "Attachment to Order Transferring Wireless Phone Account (Form Dv-900)" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 79 votes
DV-901 V
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Ðừng Nộp
Tên quý vị:
PHỤ ĐÍNH
LỆNH SANG TÊN TRƯƠNG MỤC ĐIỆN THOẠI VÔ TUYẾN (Mẫu DV-900)
Dữ Kiện Giữ Kín
ĐỪNG NỘP MẪU NÀY CHO TÒA.
ĐỪNG XẾP VÀO HỒ SƠ TÒA.
NGƯỜI ĐƯỢC BẢO VỆ LƯU Ý: Không nên nộp mẫu này cho tòa. Hãy điền mẫu này và gửi cho hãng cung cấp dịch
vụ vô tuyến (hãng cung cấp dịch vụ), cùng với bản sao lệnh này (Mẫu DV-900).
Dành cho Người Được Bảo Vệ điền:
1
Hãng cung cấp dịch vụ là (tên công ty):
Người đang đứng tên trương mục (tên người bị cấm):
2
Người đứng tên trương mục mới (tên quý vị):
3
Chi tiết liên lạc với quý vị (Chi tiết này sẽ chỉ dành cho hãng cung cấp dịch vụ sử dụng. Hãng cung cấp dịch vụ sẽ dùng
chi tiết này để liên lạc với quý vị hầu thành lập trương mục của quý vị):
a. Số điện thoại dễ liên lạc được với quý vị nhất là (ghi một số điện thoại nào không thuộc quyền kiểm soát của người
bị cấm):
b. Một số điện thoại khác để liên lạc với quý vị (ghi một số điện thoại nào không thuộc quyền kiểm soát của người bị cấm):
c. Địa chỉ e-mail:
d. Địa chỉ gửi thư:
TÔI PHẢI GỬI MẪU DV-900 VÀ MẪU NÀY (DV-901) ĐI ĐÂU?
Muốn biết phải gửi các mẫu này đi đâu, hãy đến website của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại
http://www.sos.ca.gov/registries/safe-home/domestic-violence-wireless-plans
HOẶC đến
http://www.courts.ca.gov/selfhelp-domesticviolence.htm
để tìm hãng cung cấp dịch vụ của quý vị. Quý vị sẽ có thể gửi các
mẫu này bằng thư, e-mail, hoặc fax, tùy theo hãng cung cấp dịch vụ. (Các) trương mục này KHÔNG THỂ được sang tên cho
quý vị nếu quý vị không gửi các mẫu này cho hãng cung cấp dịch vụ.
HÃNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VÔ TUYẾN LƯU Ý
Theo Đạo Luật Ngăn Ngừa Bạo Hành Trong Nhà, Bộ Luật Gia Đình California đoạn 6347, các chi tiết trong mẫu
này phải GIỮ KÍN và không được tiết lộ cho Người Bị Cấm (liệt kê ở mục
).
PHỤ ĐÍNH LỆNH SANG TÊN
DV-901 V,
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Trang 1 trên 1
New July 1, 2016, Mandatory Form
TRƯƠNG MỤC ĐIỆN THOẠI VÔ TUYẾN
Family Code, § 6347
DV-901 V
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Ðừng Nộp
Tên quý vị:
PHỤ ĐÍNH
LỆNH SANG TÊN TRƯƠNG MỤC ĐIỆN THOẠI VÔ TUYẾN (Mẫu DV-900)
Dữ Kiện Giữ Kín
ĐỪNG NỘP MẪU NÀY CHO TÒA.
ĐỪNG XẾP VÀO HỒ SƠ TÒA.
NGƯỜI ĐƯỢC BẢO VỆ LƯU Ý: Không nên nộp mẫu này cho tòa. Hãy điền mẫu này và gửi cho hãng cung cấp dịch
vụ vô tuyến (hãng cung cấp dịch vụ), cùng với bản sao lệnh này (Mẫu DV-900).
Dành cho Người Được Bảo Vệ điền:
1
Hãng cung cấp dịch vụ là (tên công ty):
Người đang đứng tên trương mục (tên người bị cấm):
2
Người đứng tên trương mục mới (tên quý vị):
3
Chi tiết liên lạc với quý vị (Chi tiết này sẽ chỉ dành cho hãng cung cấp dịch vụ sử dụng. Hãng cung cấp dịch vụ sẽ dùng
chi tiết này để liên lạc với quý vị hầu thành lập trương mục của quý vị):
a. Số điện thoại dễ liên lạc được với quý vị nhất là (ghi một số điện thoại nào không thuộc quyền kiểm soát của người
bị cấm):
b. Một số điện thoại khác để liên lạc với quý vị (ghi một số điện thoại nào không thuộc quyền kiểm soát của người bị cấm):
c. Địa chỉ e-mail:
d. Địa chỉ gửi thư:
TÔI PHẢI GỬI MẪU DV-900 VÀ MẪU NÀY (DV-901) ĐI ĐÂU?
Muốn biết phải gửi các mẫu này đi đâu, hãy đến website của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại
http://www.sos.ca.gov/registries/safe-home/domestic-violence-wireless-plans
HOẶC đến
http://www.courts.ca.gov/selfhelp-domesticviolence.htm
để tìm hãng cung cấp dịch vụ của quý vị. Quý vị sẽ có thể gửi các
mẫu này bằng thư, e-mail, hoặc fax, tùy theo hãng cung cấp dịch vụ. (Các) trương mục này KHÔNG THỂ được sang tên cho
quý vị nếu quý vị không gửi các mẫu này cho hãng cung cấp dịch vụ.
HÃNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VÔ TUYẾN LƯU Ý
Theo Đạo Luật Ngăn Ngừa Bạo Hành Trong Nhà, Bộ Luật Gia Đình California đoạn 6347, các chi tiết trong mẫu
này phải GIỮ KÍN và không được tiết lộ cho Người Bị Cấm (liệt kê ở mục
).
PHỤ ĐÍNH LỆNH SANG TÊN
DV-901 V,
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Trang 1 trên 1
New July 1, 2016, Mandatory Form
TRƯƠNG MỤC ĐIỆN THOẠI VÔ TUYẾN
Family Code, § 6347