Form DV-900 V "Order Transferring Wireless Phone Account" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on July 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-900 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-900 V "Order Transferring Wireless Phone Account" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 49 votes
Lệnh Sang Tên Trương Mục
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
DV-900 V
Điện Thoại Vô Tuyến
CHO HÃNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VÔ TUYẾN: Lệnh này được cấp theo
Chỉ Ðể Thông Tin
Bộ Luật Gia Đình California đoạn 6347.
LỆNH NÀY ÁP DỤNG CHO:
Ðừng Nộp
1
Hãng cung cấp dịch vụ vô tuyến (tên):
2
Người đang đứng tên trương mục (tên):
Số điện thoại gửi hóa đơn:
3
Người đứng tên trương mục mới (tên):
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
4
Sang tên (các) số điện thoại vô tuyến sau đây:
Số điện thoại (gồm cả số vùng):
Số điện thoại (gồm cả số vùng):
Số điện thoại (gồm cả số vùng):
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Số điện thoại (gồm cả số vùng):
Số Vụ:
Số điện thoại (gồm cả số vùng):
Ðừng Nộp
Đánh dấu vào ô để kèm thêm số điện thoại khác.
5
CHUYỂN GIAO CÁC QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM
Tất cả các quyền và trách nhiệm cho các trương mục liệt kê ở mục
, kể cả trách nhiệm tài chánh cho các số điện
thoại này, phí tổn dịch vụ hàng tháng, và phí tổn cho bất cứ khí cụ di động nào sử dụng các số điện thoại này, phải
được chuyển giao ngay cho người đứng tên trương mục mới (người ở mục
).
Người ở mục
sẽ chịu trách nhiệm về các trương mục liệt kê ở mục
bắt đầu từ:
ngày trương mục này được hãng cung cấp dịch vụ vô tuyến sang tên
(ghi rõ ngày)
6
Người ở mục
phải gửi lệnh này và bản sao Mẫu V-901 đã điền cho hãng cung cấp dịch vụ vô tuyến ở mục
.
Muốn biết chi tiết về việc để gửi mẫu này và Mẫu DV-901 đi đâu, hãy đến website sau đây:
http://www.sos.ca.gov/registries/safe-home/domestic-violence-wireless-plans
.
Mẫu DV-901 là mẫu phải giữ kín
và KHÔNG được nộp cho tòa.
Ngày:
Viên Chức Tư Pháp
HÃNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VÔ TUYẾN LƯU Ý
KHÔNG được tiết lộ chi tiết liên lạc của người đứng tên trương mục mới (người ở mục
), gồm cả chi tiết trong
Mẫu DV-901, cho người đang đứng tên trương mục (người ở mục
).
Lệnh này được cấp theo Đạo Luật Ngăn Ngừa Bạo Hành Trong Nhà của California.
Đây là Lệnh Tòa.
Lệnh Sang Tên Trương Mục
DV-900 V,
Trang 1 trên 2
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
New July 1, 2016, Mandatory Form
Điện Thoại Vô Tuyến
Family Code, § 6347
(Ngăn Ngừa Bạo Hành Trong Nhà)
Lệnh Sang Tên Trương Mục
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
DV-900 V
Điện Thoại Vô Tuyến
CHO HÃNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VÔ TUYẾN: Lệnh này được cấp theo
Chỉ Ðể Thông Tin
Bộ Luật Gia Đình California đoạn 6347.
LỆNH NÀY ÁP DỤNG CHO:
Ðừng Nộp
1
Hãng cung cấp dịch vụ vô tuyến (tên):
2
Người đang đứng tên trương mục (tên):
Số điện thoại gửi hóa đơn:
3
Người đứng tên trương mục mới (tên):
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
4
Sang tên (các) số điện thoại vô tuyến sau đây:
Số điện thoại (gồm cả số vùng):
Số điện thoại (gồm cả số vùng):
Số điện thoại (gồm cả số vùng):
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Số điện thoại (gồm cả số vùng):
Số Vụ:
Số điện thoại (gồm cả số vùng):
Ðừng Nộp
Đánh dấu vào ô để kèm thêm số điện thoại khác.
5
CHUYỂN GIAO CÁC QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM
Tất cả các quyền và trách nhiệm cho các trương mục liệt kê ở mục
, kể cả trách nhiệm tài chánh cho các số điện
thoại này, phí tổn dịch vụ hàng tháng, và phí tổn cho bất cứ khí cụ di động nào sử dụng các số điện thoại này, phải
được chuyển giao ngay cho người đứng tên trương mục mới (người ở mục
).
Người ở mục
sẽ chịu trách nhiệm về các trương mục liệt kê ở mục
bắt đầu từ:
ngày trương mục này được hãng cung cấp dịch vụ vô tuyến sang tên
(ghi rõ ngày)
6
Người ở mục
phải gửi lệnh này và bản sao Mẫu V-901 đã điền cho hãng cung cấp dịch vụ vô tuyến ở mục
.
Muốn biết chi tiết về việc để gửi mẫu này và Mẫu DV-901 đi đâu, hãy đến website sau đây:
http://www.sos.ca.gov/registries/safe-home/domestic-violence-wireless-plans
.
Mẫu DV-901 là mẫu phải giữ kín
và KHÔNG được nộp cho tòa.
Ngày:
Viên Chức Tư Pháp
HÃNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VÔ TUYẾN LƯU Ý
KHÔNG được tiết lộ chi tiết liên lạc của người đứng tên trương mục mới (người ở mục
), gồm cả chi tiết trong
Mẫu DV-901, cho người đang đứng tên trương mục (người ở mục
).
Lệnh này được cấp theo Đạo Luật Ngăn Ngừa Bạo Hành Trong Nhà của California.
Đây là Lệnh Tòa.
Lệnh Sang Tên Trương Mục
DV-900 V,
Trang 1 trên 2
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
New July 1, 2016, Mandatory Form
Điện Thoại Vô Tuyến
Family Code, § 6347
(Ngăn Ngừa Bạo Hành Trong Nhà)
Số Vụ:
Ðừng Nộp
CHỈ DẪN CHO HÃNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VÔ TUYẾN
Các lệnh ở trang 1 mẫu này phải được tuân hành trừ phi hãng cung cấp dịch vụ vô tuyến không thể thi hành lệnh về
mặt hoạt động hoặc kỹ thuật vì các hoàn cảnh nào đó, gồm cả, nhưng không phải chỉ giới hạn vào, bất cứ trường hợp
nào sau đây:
Khi người đang đứng tên trương mục đã chấm dứt trương mục này
Khi các khác biệt trong kỹ thuật mạng nối khiến cho mnột khí cụ không hoạt động được trong mạng này
Khi có các giới hạn về địa lý hoặc giới hạn khác về mạng hoặc phạm vi cung cấp dịch vụ
Nếu hãng cung cấp dịch vụ quyết định là KHÔNG THỂ sang tên, thì hãng PHẢI thông báo cho người ở mục
trong
vòng 72 giờ sau khi nhận được lệnh này (Bộ Luật Gia Đình California đoạn 6347).
(Lục Sự sẽ điền phần này.)
—Chứng Nhận của Lục Sự—
Chứng Nhận của Lục Sự
Tôi chứng nhận rằng lệnh này là bản sao thật và đúng của bản gốc lưu ở tòa này.
[triện]
Ngày:
Lục Sự, bởi
, Phụ Tá
Đây là Lệnh Tòa.
Lệnh Sang Tên Trương Mục
DV-900 V,
Trang 2 trên 2
New July 1, 2016
Điện Thoại Vô Tuyến
(Ngăn Ngừa Bạo Hành Trong Nhà)
Page of 2