Form DV-101 V "Description of Abuse" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Judicial Branch - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2017;
  • The latest edition provided by the California Judicial Branch;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-101 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Judicial Branch.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-101 V "Description of Abuse" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.5 / 5) 71 votes
DV-101 V
Soá Vuï :
Dieã n Taû Tröôø n g Hôï p Haø n h Haï
Ñöø n g Noä p
Maã u naø y ñöôï c keø m theo maã u DV-100, Request for Domestic Violence Restraining Order (Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø ) .
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n ngöôø i xin ñöôï c baû o veä :
1
2
Teâ n ngöôø i quyù vò muoá n ñöôï c baû o veä ñoá i vôù i hoï (ngöôø i bò caá m ):
Dieã n taû vuï haø n h haï quyù vò hoaë c caù c con cuû a quyù vò.
3
a.
Ngaø y haø n h haï :
b.
Ai coù maë t ôû ñoù ?
c.
Dieã n taû ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñaõ haø n h haï quyù vò hoaë c caù c con cuû a quyù vò nhö theá naø o :
d.
Dieã n taû baá t cöù haø n h ñoä n g xöû duï n g hoaë c ñe doï a xöû duï n g suù n g hoaë c vuõ khí naø o khaù c :
e.
Dieã n taû baá t cöù thöông tích gì:
f.
Caû n h saù t hoaë c cô quan coâ n g löï c khaù c coù ñeá n hay khoâ n g?
Khoâ n g
Coù
Neá u coù , hoï coù giao cho quyù vò hoaë c ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Leä n h Baû o Veä Khaå n Caá p hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g
Toâ i khoâ n g bieá t
Leä n h Baû o Veä Khaå n Caá p baû o veä
Quyù vò
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Ñính keø m baû n sao Leä n h Baû o Veä Khaå n Caá p neá u quyù vò coù .
Dieã n Taû Tröôø n g Hôï p Haø n h Haï
DV-101 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Rev. January 1, 2017, Optional Form
Trang 1 treâ n 2
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Family Code, § 6200 et seq.
DV-101 V
Soá Vuï :
Dieã n Taû Tröôø n g Hôï p Haø n h Haï
Ñöø n g Noä p
Maã u naø y ñöôï c keø m theo maã u DV-100, Request for Domestic Violence Restraining Order (Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø ) .
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n ngöôø i xin ñöôï c baû o veä :
1
2
Teâ n ngöôø i quyù vò muoá n ñöôï c baû o veä ñoá i vôù i hoï (ngöôø i bò caá m ):
Dieã n taû vuï haø n h haï quyù vò hoaë c caù c con cuû a quyù vò.
3
a.
Ngaø y haø n h haï :
b.
Ai coù maë t ôû ñoù ?
c.
Dieã n taû ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñaõ haø n h haï quyù vò hoaë c caù c con cuû a quyù vò nhö theá naø o :
d.
Dieã n taû baá t cöù haø n h ñoä n g xöû duï n g hoaë c ñe doï a xöû duï n g suù n g hoaë c vuõ khí naø o khaù c :
e.
Dieã n taû baá t cöù thöông tích gì:
f.
Caû n h saù t hoaë c cô quan coâ n g löï c khaù c coù ñeá n hay khoâ n g?
Khoâ n g
Coù
Neá u coù , hoï coù giao cho quyù vò hoaë c ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Leä n h Baû o Veä Khaå n Caá p hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g
Toâ i khoâ n g bieá t
Leä n h Baû o Veä Khaå n Caá p baû o veä
Quyù vò
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Ñính keø m baû n sao Leä n h Baû o Veä Khaå n Caá p neá u quyù vò coù .
Dieã n Taû Tröôø n g Hôï p Haø n h Haï
DV-101 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Rev. January 1, 2017, Optional Form
Trang 1 treâ n 2
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Family Code, § 6200 et seq.
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Dieã n taû vuï haø n h haï quyù vò hoaë c caù c con cuû a quyù vò.
4
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù haø n h haï quyù vò (hoaë c caù c con cuû a quyù vò) vaø o nhöõ n g luù c khaù c hay khoâ n g?
a.
Ngaø y haø n h haï :
b.
Ai coù maë t ôû ñoù ?
c.
Dieã n taû ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñaõ haø n h haï quyù vò hoaë c caù c con cuû a quyù vò nhö theá naø o :
d.
Dieã n taû baá t cöù haø n h ñoä n g xöû duï n g hoaë c ñe doï a xöû duï n g suù n g hoaë c vuõ khí naø o khaù c :
e.
Dieã n taû baá t cöù thöông tích gì:
f.
Caû n h saù t hoaë c cô quan coâ n g löï c khaù c coù ñeá n hay khoâ n g?
Khoâ n g
Coù
Neá u coù , hoï coù giao cho quyù vò hoaë c ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Leä n h Baû o Veä Khaå n Caá p hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g
Toâ i khoâ n g bieá t
Leä n h Baû o Veä Khaå n Caá p baû o veä
Quyù vò
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Ñính keø m baû n sao Leä n h Baû o Veä Khaå n Caá p neá u quyù vò coù .
Dieã n taû tröôø n g hôï p haø n h haï naø o khaù c ñoá i vôù i quyù vò hoaë c caù c con cuû a quyù vò.
5
Haõ y ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-101 — Description of Abuse”
(Dieã n Taû Tröôø n g Hôï p Haø n h Haï ) .
Dieã n Taû Tröôø n g Hôï p Haø n h Haï
DV-101 V, (Vietnamese)
Rev. January 1, 2017
Trang 2 treâ n 2
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Page of 2