Form GV-109 V "Notice of Court Hearing" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-109 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-109 V "Notice of Court Hearing" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 50 votes
GV-109 V
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
Thông Báo Phiên Tòa
1
Nguyên Đơn
Chỉ Ðể Thông Tin
a.
Tên và Họ của Quý Vị:
Chỉ Để Thông Tin
Ðừng Nộp

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Một nhân viên công lực làm việc cho
(tên cơ quan công lực):
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
Tòa điền số vụ khi nộp mẫu này.
thoại, fax, hoặc e-mail. Nhân viên công lực, ghi chi tiết về cơ quan.)
Số Vụ:
Địa Chỉ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
2
Bị Đơn
Tên và Họ :
Phiên Tòa
3
Tòa sẽ điền phần còn lại của mẫu này.
Tên và địa chỉ tòa nếu khác trên:
Ngày:
Giờ:
Ngày
Phiên Tòa
Ban:
Phòng:
Lệnh Tạm Cấm Súng (Bất cứ lệnh nào được cấp trong Mẫu GV-110, tống đạt cùng với thông báo này.)
4
a. Lệnh Tạm Cấm Súng như được xin trong Mẫu GV-100, Petition for Firearms Restraining Order (Đơn Xin
Lệnh Cấm Súng), (chỉ đánh dấu vào một ô dưới đây):
(1)
ĐƯỢC CẤP cho đến khi có phiên tòa.
(2)
BỊ BÁC cho đến khi có phiên tòa. (Ghi rõ các lý do bác bỏ ở b, dưới đây.)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Thông Báo Phiên Tòa
GV-109 V,
Trang 1 trên 3
New January 1, 2016, Mandatory Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18100 et seq.
Approved by DOJ
GV-109 V
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
Thông Báo Phiên Tòa
1
Nguyên Đơn
Chỉ Ðể Thông Tin
a.
Tên và Họ của Quý Vị:
Chỉ Để Thông Tin
Ðừng Nộp

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Một nhân viên công lực làm việc cho
(tên cơ quan công lực):
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
Tòa điền số vụ khi nộp mẫu này.
thoại, fax, hoặc e-mail. Nhân viên công lực, ghi chi tiết về cơ quan.)
Số Vụ:
Địa Chỉ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
2
Bị Đơn
Tên và Họ :
Phiên Tòa
3
Tòa sẽ điền phần còn lại của mẫu này.
Tên và địa chỉ tòa nếu khác trên:
Ngày:
Giờ:
Ngày
Phiên Tòa
Ban:
Phòng:
Lệnh Tạm Cấm Súng (Bất cứ lệnh nào được cấp trong Mẫu GV-110, tống đạt cùng với thông báo này.)
4
a. Lệnh Tạm Cấm Súng như được xin trong Mẫu GV-100, Petition for Firearms Restraining Order (Đơn Xin
Lệnh Cấm Súng), (chỉ đánh dấu vào một ô dưới đây):
(1)
ĐƯỢC CẤP cho đến khi có phiên tòa.
(2)
BỊ BÁC cho đến khi có phiên tòa. (Ghi rõ các lý do bác bỏ ở b, dưới đây.)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Thông Báo Phiên Tòa
GV-109 V,
Trang 1 trên 3
New January 1, 2016, Mandatory Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18100 et seq.
Approved by DOJ
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
b.
Các lý do bác bỏ Lệnh Tạm Cấm Súng như được xin trong Mẫu GV-100, Petition for Firearms Restraining
Order (Đơn Xin Lệnh Cấm Súng), là:
(1)
Các sự kiện nêu trong Mẫu GV-100 không cho thấy là có nhiều xác suất xảy ra cả hai trường hợp
sau đây:
Bị Đơn là mối nguy hiểm đáng kể có thể gây thương tích cá nhân cho bản thân, hoặc người khác
có hoặc kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận súng hoặc
đạn.
Cần có lệnh cấm bạo động bằng súng để ngăn ngừa thương tích cá nhân cho Bị Đơn hoặc cho người
khác
vì đã thử những biện pháp ít hạn chế hơn và thấy là không có hiệu quả, hoặc đã được quyết định là
không đúng mức hoặc không thích hợp cho hoàn cảnh hiện nay.
(2)
Lý do khác (như được nêu):
Dưới đây
Trong Phụ Đính 4b(2).
Tống Đạt Các Văn Kiện cho Bị Đơn
5
Ít nhất là
năm
ngày trước khi có phiên tòa, một nhân viên công lực hoặc người từ 18 tuổi trở
lên—và không phải là một bên trong vụ tòa này—phải đích thân giao (tống đạt) một bản sao có dấu đã nộp
cho tòa của Mẫu GV-109 này cho Bị Đơn, cùng với bản sao tất cả những mẫu được ghi dưới đây:
a. GV-100, Petition for Firearms Restraining Order (Đơn Xin Lệnh Cấm Súng) (đóng dấu đã nộp)
b.
GV-110, Temporary Firearms Restraining Order (Lệnh Tạm Cấm Súng) (đóng dấu đã nộp) NẾU CÓ CẤP
c. GV-120, Response to Petition for Firearms Restraining Order (Trả Lời Đơn Xin Lệnh Cấm Súng) (mẫu trống)
d. GV-120-INFO, How Can I Respond to a Request for a Firearms Restraining Order
(Tôi Có Thể Trả Lời Đơn
Xin Lệnh Cấm Súng Như Thế
Nào)?
e. GV-250, Proof of Service of Response by Mail (Bằng Chứng Tống Đạt Bản Trả Lời bằng Thư) (mẫu trống)
f.
Mẫu khác (ghi rõ):
Ngày:
Viên Chức Tư Pháp
Đối với Nguyên Đơn ở
:
Tòa không thể cấp lệnh tại phiên tòa trừ phi Bị Đơn đã được đích thân giao (tống đạt) một bản sao Đơn Xin này và
lệnh tạm thời nếu có cấp. Để chứng minh Bị Đơn đã được tống đạt, người tống đạt các mẫu này phải điền một mẫu
bằng chứng tống đạt. Có thể dùng Mẫu GV-200, Proof of Personal Service (Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt).
Muốn biết chi tiết về việc tống đạt, hãy đọc Mẫu GV-200-INFO, What Is “Proof of Personal Service” (“Bằng Chứng
Đích Thân Tống Đạt” Là Gì)?
Nếu không thể tống đạt cho Bị Đơn kịp thời, quý vị có thể xin mở một phiên tòa trễ hơn, để quý vị có thêm thì giờ
tống đạt các văn kiện này. Dùng Mẫu GV-115, Request to Continue Court Hearing for Firearms Restraining Order
(Đơn Xin Hoãn Phiên Tòa Xin Lệnh Cấm Súng).
Thông Báo Phiên Tòa
GV-109 V,
New January 1, 2016
Trang 2 trên 3
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Đối với Bị Đơn:
Nếu quý vị muốn trả lời Petition for Firearms Restraining Order (Đơn Xin Lệnh Cấm Súng) bằng văn bản, hãy
nộp Mẫu GV-120, Response to Petition for Firearms Restraining Order (Trả Lời Đơn Xin Lệnh Cấm Súng) và nhờ
người từ 18 tuổi trở lên—không phải là quý vị—gửi thư cho Nguyên Đơn.
Người gửi thư mẫu này phải điền một mẫu bằng chứng tống đạt. Có thể dùng Mẫu GV-250, Proof of Service by Mail
(Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư). Nộp mẫu đã điền cho tòa trước khi có phiên tòa và đem theo một bản sao với quý
vị khi ra tòa.
Bất luận quý vị có trả lời bằng văn bản hay không, hãy ra tòa nếu quý vị muốn thẩm phán nghe quý vị trình bày
trước khi cấp lệnh. Quý vị có thể cho thẩm phán biết tại sao quý vị đồng ý hoặc không đồng ý về lệnh đang xin.
Quý vị có thể đem theo chứng nhân và bằng chứng khác.
Tại phiên tòa, thẩm phán có thể ra lệnh cho quý vị phải nộp cho cơ quan công lực, hoặc bán hoặc gửi cho một nhà
buôn súng có môn bài cất giữ, bất cứ súng đạn nào do quý vị làm chủ hoặc cất giữ. Nếu được cấp, lệnh này sẽ có
hiệu lực một năm.
Xin Cung Cấp Các Phương Tiện Trợ Giúp
Có các hệ thống trợ thính, chú thích thực thời có máy điện toán trợ giúp, hoặc dịch vụ
thông dịch viên dấu ngữ nếu quý vị yêu cầu cung cấp ít nhất là năm ngày trước ngày ra tòa.
Liên lạc với văn phòng lục sự hoặc đến www.courts.ca.gov/forms để lấy Request for
Accommodations by Persons with Disabilities and Response (Đơn Xin Phương Tiện Trợ
Giúp của Người Khuyết Tật và Trả Lời) (Mẫu MC-410). (Bộ Luật Dân Sự, § 54.8.)
(Lục Sự sẽ điền phần này.)
Chứng Nhận của Lục Sự
Tôi chứng nhận
Notice of Court Hearing
(Thông Báo Phiên
Tòa)
này là bản sao y bản chính lưu hồ sơ ở
tòa.
Chứng Nhận của Lục Sự
[triện]
Ngày:
Lục Sự, bởi
, Phụ Tá
Thông Báo Phiên Tòa
GV-109 V,
New January 1, 2016
Trang 3 trên 3
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Page of 3