Form GV-115 V "Request to Continue Court Hearing for Firearms Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-115 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-115 V "Request to Continue Court Hearing for Firearms Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 88 votes
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
Đơn Xin Hoãn Phiên Tòa cho Lệnh
GV-115 V
Cấm Súng
Bên Xin Hoãn
1
Chỉ Ðể Thông Tin
a.
Tên và Họ:
Chỉ Để Thông Tin
Ðừng Nộp
Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Điền tên và địa chỉ tòa:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
b.
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail. )
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Địa Chỉ E-Mail:
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Bên Kia
2
Tên và Họ :
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Xin Hoãn Phiên Tòa
3
Tôi xin tòa hoãn phiên tòa hiện đang được ấn định vào (ngày):

a.
Temporary Firearms Restraining Order (Lệnh Tạm Cấm Súng) (Mẫu GV-110) đã được cấp vào (ngày):
Xin đính kèm bản sao lệnh này.
b. Tôi xin hoãn phiên tòa vì (đánh dấu vào một hoặc cả hai):
(1)

Không thể tống đạt cho Bị Đơn trước ngày mở phiên tòa.
(2)

Các lý do khác được nêu:
dưới đây
trong Phụ Đính 3b(2)

c. (1)
Đây là đơn xin hoãn đầu tiên.

(2)
Phiên tòa này trước đây đã được hoãn
lần.
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai man.
Ngày:
Đánh máy hoặc viết chữ in tên quý vị
Ký tên quý vị
Đây không phải là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-115 V,
Trang 1 trên 1
Đơn Xin Hoãn Phiên Tòa cho Lệnh Cấm Súng
New January 1, 2016, Mandatory Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18195
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
Đơn Xin Hoãn Phiên Tòa cho Lệnh
GV-115 V
Cấm Súng
Bên Xin Hoãn
1
Chỉ Ðể Thông Tin
a.
Tên và Họ:
Chỉ Để Thông Tin
Ðừng Nộp
Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Điền tên và địa chỉ tòa:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
b.
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail. )
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Địa Chỉ E-Mail:
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Bên Kia
2
Tên và Họ :
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Xin Hoãn Phiên Tòa
3
Tôi xin tòa hoãn phiên tòa hiện đang được ấn định vào (ngày):

a.
Temporary Firearms Restraining Order (Lệnh Tạm Cấm Súng) (Mẫu GV-110) đã được cấp vào (ngày):
Xin đính kèm bản sao lệnh này.
b. Tôi xin hoãn phiên tòa vì (đánh dấu vào một hoặc cả hai):
(1)

Không thể tống đạt cho Bị Đơn trước ngày mở phiên tòa.
(2)

Các lý do khác được nêu:
dưới đây
trong Phụ Đính 3b(2)

c. (1)
Đây là đơn xin hoãn đầu tiên.

(2)
Phiên tòa này trước đây đã được hoãn
lần.
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai man.
Ngày:
Đánh máy hoặc viết chữ in tên quý vị
Ký tên quý vị
Đây không phải là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-115 V,
Trang 1 trên 1
Đơn Xin Hoãn Phiên Tòa cho Lệnh Cấm Súng
New January 1, 2016, Mandatory Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18195