Form GV-710 V "Notice of Hearing on Request to Renew Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-710 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-710 V "Notice of Hearing on Request to Renew Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.6 / 5) 49 votes
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
Thông Báo Phiên Tòa Về Đơn Xin Tái
GV-710 V
GV-710 V
Cấp Lệnh Cấm Súng
Nguyên Đơn điền những mục
.
Chỉ Ðể Thông Tin
1
Nguyên Đơn
Ðừng Nộp
a.
Tên và Họ của Quý Vị:
Chỉ Để Thông Tin

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Một nhân viên công lực làm việc cho
Điền tên và địa chỉ tòa:
(tên cơ quan công lực):
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
b.
Số Vụ:
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
Chỉ Ðể Thông Tin
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail. Nhân viên công lực, ghi chi tiết về cơ quan.)
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
Bị Đơn
2
Tên và Họ :
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
3
Phiên Tòa
Thẩm phán đã ấn định ngày mở phiên tòa. Tòa sẽ điền ô dưới đây.
Lệnh cấm hiện hành vẫn có hiệu lực.
Tên và địa chỉ tòa nếu khác trên:
Ngày
Ngày:
Giờ:
Phiên Tòa
Ban:
Phòng:
Đây là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-710 V,
Trang 1 trên 2
Thông Báo Phiên Tòa Về Đơn Xin Tái
New January 1, 2016, Mandatory Form
Cấp Lệnh Cấm Súng
Penal Code, § 18190
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
Thông Báo Phiên Tòa Về Đơn Xin Tái
GV-710 V
GV-710 V
Cấp Lệnh Cấm Súng
Nguyên Đơn điền những mục
.
Chỉ Ðể Thông Tin
1
Nguyên Đơn
Ðừng Nộp
a.
Tên và Họ của Quý Vị:
Chỉ Để Thông Tin

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Một nhân viên công lực làm việc cho
Điền tên và địa chỉ tòa:
(tên cơ quan công lực):
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
b.
Số Vụ:
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
Chỉ Ðể Thông Tin
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail. Nhân viên công lực, ghi chi tiết về cơ quan.)
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
Bị Đơn
2
Tên và Họ :
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
3
Phiên Tòa
Thẩm phán đã ấn định ngày mở phiên tòa. Tòa sẽ điền ô dưới đây.
Lệnh cấm hiện hành vẫn có hiệu lực.
Tên và địa chỉ tòa nếu khác trên:
Ngày
Ngày:
Giờ:
Phiên Tòa
Ban:
Phòng:
Đây là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-710 V,
Trang 1 trên 2
Thông Báo Phiên Tòa Về Đơn Xin Tái
New January 1, 2016, Mandatory Form
Cấp Lệnh Cấm Súng
Penal Code, § 18190
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Đối với Nguyên Đơn:
4
Tống Đạt cho Bị Đơn
Người từ 18 tuổi trở lên—không phải quý vị—phải tống đạt bản sao các mẫu sau đây cho Bị Đơn
• GV-700, Request to Renew Firearms Restraining Order (Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng);
• GV-710, Notice of Hearing on Request to Renew Firearms Restraining Order (Thông Báo Phiên Tòa Về Đơn
Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng) (mẫu này);
• GV-720, Response to Request to Renew Firearms Restraining Order (Trả Lời Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm
Súng) (bản trống);

Các mẫu này phải được đích thân tống đạt cho Bị Đơn
ngày trước ngày ra tòa.

Các mẫu này phải được tống đạt bằng thư cho Bị Đơn hoặc luật sư của Bị Đơn
ngày trước ngày
ra tòa.
Ngày:
Viên Chức Tư Pháp
Đối với Bị Đơn:
Tại phiên tòa, thẩm phán có thể tái cấp lệnh cấm súng hiện hành thêm một năm nữa. Quý vị phải tiếp tục tuân hành lệnh
cấm hiện hành. Tại phiên tòa, quý vị có thể cho thẩm phán biết nếu quý vị không muốn lệnh cấm quý vị được tái cấp.
Nếu lệnh cấm được tái cấp, quý vị phải tiếp tục tuân hành lệnh đó dù quý vị không ra tòa.
Nếu quý vị muốn viết bản trả lời đơn xin tái cấp lệnh cấm, quý vị có thể điền Mẫu GV-720, Response to Request to
Renew Firearms Restraining Order
(Trả Lời Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm
Súng). Nộp bản chính cho tòa trước ngày ra tòa
và nhờ người từ 18 tuổi trở
lên—không phải quý vị—gửi bản sao cho Nguyên Đơn tại địa chỉ ở
ít nhất là
ngày
trước ngày ra tòa. Cũng nộp Mẫu GV-250, Proof of Service by Mail (Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư), cho tòa trước
ngày có phiên tòa hoặc đem theo quý vị khi ra tòa.
Xin Cung Cấp Các Phương Tiện Trợ Giúp
Có các hệ thống trợ thính, chú thích thực thời có máy điện toán trợ giúp, hoặc dịch vụ thông dịch viên
dấu ngữ nếu quý vị yêu cầu cung cấp ít nhất là năm ngày trước ngày ra tòa. Liên lạc với văn phòng
lục sự hoặc đến www.courts.ca.gov/forms để lấy Request for Accommodations by Persons with
Disabilities and Response (Đơn Xin Phương Tiện Trợ Giúp của Người Khuyết Tật và Trả Lời) (Mẫu
MC-410). (Bộ Luật Dân Sự, §
54.8.)
(Lục Sự sẽ điền phần
này.)
—Chứng Nhận của Lục
Sự—
Chứng Nhận của Lục Sự
Tôi chứng nhận Notice of Hearing on Request to Renew Firearms Restraining Order
[triện]
(Thông Báo Phiên Tòa Về Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm
Súng)
này là bản sao y bản
chính lưu hồ sơ ở tòa.
Ngày:
Lục Sự, bởi
, Phụ Tá
Đây là Lệnh Tòa.
GV-710 V,
New January 1, 2016
Trang 2 trên 2
Thông Báo Phiên Tòa Về Đơn Xin Tái
Cấp Lệnh Cấm Súng
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Page of 2