Form GV-730 V "Order on Request to Renew Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-730 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-730 V "Order on Request to Renew Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.6 / 5) 37 votes
Lệnh về Đơn Xin Tái Cấp
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-730 V
Lệnh Cấm Súng
Bên thắng điền những mục
. Nếu được cấp Lệnh, Nguyên Đơn là bên
Chỉ Ðể Thông Tin
thắng. Nếu bị bác Lệnh, Bị Đơn là bên
thắng.
Ðừng Nộp
Nguyên Đơn
1
Chỉ Để Thông Tin
a.
Tên và Họ của Quý Vị:

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Một nhân viên công lực làm việc cho
Điền tên và địa chỉ tòa:
(tên cơ quan công lực):
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Tòa điền số vụ khi nộp mẫu này.
Số Vụ:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
b.
Chỉ Ðể Thông Tin
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail.)
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
Bị Đơn
2
Tên và Họ :
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Phiên Tòa
3
Đã có mở một phiên tòa vào (ngày):
vào lúc:
sáng
chiều
Ban:
Phòng:
(Tên của viên chức tư pháp):
đã cấp các lệnh này tại phiên tòa.
Những người đã ra tòa:
a.
Nguyên Đơn
b.
Bị Đơn
c.
Luật sư của Nguyên Đơn
(tên):
d.
Luật sư của Bị Đơn
(tên):
Đây là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-730 V,
Trang 1 trên 3
Lệnh về Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng
New January 1, 2016, Mandatory Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18190
Lệnh về Đơn Xin Tái Cấp
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-730 V
Lệnh Cấm Súng
Bên thắng điền những mục
. Nếu được cấp Lệnh, Nguyên Đơn là bên
Chỉ Ðể Thông Tin
thắng. Nếu bị bác Lệnh, Bị Đơn là bên
thắng.
Ðừng Nộp
Nguyên Đơn
1
Chỉ Để Thông Tin
a.
Tên và Họ của Quý Vị:

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Một nhân viên công lực làm việc cho
Điền tên và địa chỉ tòa:
(tên cơ quan công lực):
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Tòa điền số vụ khi nộp mẫu này.
Số Vụ:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
b.
Chỉ Ðể Thông Tin
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail.)
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
Bị Đơn
2
Tên và Họ :
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Phiên Tòa
3
Đã có mở một phiên tòa vào (ngày):
vào lúc:
sáng
chiều
Ban:
Phòng:
(Tên của viên chức tư pháp):
đã cấp các lệnh này tại phiên tòa.
Những người đã ra tòa:
a.
Nguyên Đơn
b.
Bị Đơn
c.
Luật sư của Nguyên Đơn
(tên):
d.
Luật sư của Bị Đơn
(tên):
Đây là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-730 V,
Trang 1 trên 3
Lệnh về Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng
New January 1, 2016, Mandatory Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18190
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
4
Lệnh về Đơn Xin Tái Cấp
Đơn xin tái cấp Firearms Restraining Order After Hearing (Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử) (Mẫu GV-130) đính kèm,
:
lúc đầu được cấp vào (ngày):
BỊ BÁC. Lệnh đính kèm hết hạn như được ghi trong mục
của lệnh này.
ĐƯỢC CẤP. Lệnh đính kèm được tái cấp thêm một năm và nay sẽ hết hạn:
vào (ngày):
lúc (giờ):
sáng
chiều hoặc
nửa đêm
Nếu không ghi ngày hết hạn ở đây, lệnh này hết hạn một năm sau ngày có phiên tòa ở mục
.
a. Tòa kết luận là có bằng chứng rõ rệt và mạnh mẽ cho thấy được cả hai trường hợp sau đây đều đúng:
(1) Bị đơn vẫn tiếp tục là mối nguy hiểm đáng kể có thể gây thương tích cá nhân cho bản thân, hoặc người
khác vì có hoặc kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận súng hoặc đạn.
(2) Cần có lệnh cấm bạo động bằng súng để ngăn ngừa thương tích cá nhân cho Bị Đơn hoặc cho người
khác
vì đã thử những biện pháp ít hạn chế hơn và thấy là không có hiệu quả, hoặc đã được quyết định là
không đúng mức hoặc không thích hợp cho hoàn cảnh hiện
nay.
b.
Các sự kiện nêu trong Request to Renew Firearms Restraining Order (Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng)
(Mẫu GV-700) và các văn kiện chứng minh, được kết hợp vào đây bằng cách tham chiếu, lập thành đủ lý do
để cấp Lệnh này.
và/hoặc vì các lý do nêu dưới đây.
Xem Mẫu MC-025 đính kèm, Attachment
(Phụ
Đính)
c. Đối với Bị Đơn: Nếu Lệnh này được tái cấp thì sẽ có hiệu lực cho đến ngày và giờ ghi trên. Nếu
chưa làm, quý vị phải nộp tất cả súng đạn do quý vị làm chủ hoặc cất giữ theo đoạn 18120 của
Bộ Hình Luật. Quý vị không được có hoặc kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận, hoặc
toan tính mua hoặc nhận, súng hoặc đạn trong thời gian lệnh này có hiệu lực. Theo đoạn 18185,
quý vị có quyền xin mở một phiên tòa để chấm dứt Lệnh này vào bất cứ lúc nào trong thời gian
hiệu lực. Quý vị có thể nhờ luật sư cố vấn về bất cứ vấn đề nào liên quan đến Lệnh này.
Đây là Lệnh Tòa.
New January 1, 2016
GV-730 V,
Trang 2 trên 3
Lệnh về Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Đối với Bên Thắng:
Tống Đạt Lệnh
5
Người từ 18 tuổi trở lên—không phải quý vị—phải tống đạt bản sao lệnh này cho bên
kia.
Lệnh Được Cấp—Bị Đơn đã ra tòa. Không cần phải tống đạt
thêm.
Lệnh Được Cấp—Bị Đơn đã không ra tòa. Cần phải đích thân tống đạt. Bị Đơn phải được đích thân tống
đạt Lệnh này.
(Sau khi Bị Đơn đã được tống đạt, hãy nộp Mẫu GV-200, Proof of Personal Service (Bằng
Chứng Đích Thân Tống Đạt) cho lục sự tòa. Muốn được giúp tống đạt, đọc Mẫu GV-200-INFO, What is
“Proof of Personal Service”? (“Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt” Là Gì?)).
Lệnh Bị Bác—Tống Đạt bằng Thư—Nếu
Nguyên Đơn đã không ra tòa, Nguyên Đơn có thể được tống đạt
Lệnh này bằng thư.
(Sau khi Nguyên Đơn được tống đạt, người gửi thư phải điền Mẫu POS-030, Proof of
Service by First-Class Mail—Civil (Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư Hạng Nhất—Dân Sự). Nộp mẫu này cho
lục sự tòa. Muốn được giúp tống đạt bằng thư, đọc Tờ Thông Tin ở trang 2 của Mẫu POS-030.)
Ngày:
Viên Chức Tư Pháp
(Lục Sự sẽ điền phần
này.)
—Chứng Nhận của Lục Sự
Chứng Nhận của Lục Sự
Tôi chứng nhận Order on Request to Renew Firearms Restraining Order (Lệnh về Đơn Xin
[triện]
Tái Cấp Lệnh Cấm
Súng)
này là bản sao y bản chính lưu hồ sơ ở tòa.
Lục Sự, bởi
, Phụ Tá
Ngày:
Đây là Lệnh Tòa.
GV-730 V,
New January 1, 2016
Trang 3 trên 3
Lệnh về Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Page of 3