Form GV-720 V "Response to Request to Renew Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-720 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-720 V "Response to Request to Renew Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 34 votes
Trả Lời Đơn Xin Tái Cấp
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-720 V
Lệnh Cấm Súng
Dùng mẫu này để trả lời Request to Renew Firearms Restraining
Chỉ Ðể Thông Tin
Order
(Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng) (Mẫu GV-700).
Điền mẫu này và đem đến lục sự
tòa.
Ðừng Nộp
Nhờ
người từ 18 tuổi trở lên—không phải quý vị—gửi thư bản sao mẫu
này và bất cứ trang nào đính kèm cho Nguyên Đơn tại địa chỉ ở
dưới
đây. Sau đó nộp Mẫu V-250, Proof of Service by Mail (Bằng Chứng Tống
Đạt bằng Thư) cho tòa.
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Nguyên Đơn
(Từ Mẫu GV-700, mục
)
1
Tên:
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Bị Đơn
2
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Chỉ Để Thông Tin
a. Tên Quý Vị:
Số Vụ:
Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Chỉ Ðể Thông Tin
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Tòa sẽ cứu xét Trả Lời của quý vị ở
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
b.
phiên xử. Viết ngày, giờ, và nơi xử của
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị từ mục
trong Mẫu GV-710
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số
vào đây.
điện thoại, fax, hoặc e-mail .)
Ngày:
Địa Chỉ:
Ngày Phiên
Tòa
Giờ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Ban:
Phòng:
Địa Chỉ E-Mail:
Quý vị phải tiếp tục tuân theo lệnh
cấm hiện hành cho đến khi có phiên
Trả Lời
3
xử. Tại phiên xử, tòa có thể gia hạn lệnh

cấm quý vị thêm một năm.
a.
Tôi không chống đối việc tái cấp lệnh này.

b.
Tôi chống đối việc tái cấp lệnh này vì các lý do sau đây
(ghi rõ dưới đây):

Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ cho quý vị trả lời. Hãy ghi trọn câu trả lời của quý vị
vào giấy kèm thêm và viết tựa là “Attachment 3b—Reasons Not to Renew”
(Phụ Đính
3b—Các
Lý Do Không Tái Cấp). Quý vị có thể dùng mẫu MC-025, Attachment
(Phụ Đính).
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-720 V,
Trang 1 trên 2
Trả Lời Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng
New January 1, 2016, Mandatory Form
Penal Code, § 18190
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Trả Lời Đơn Xin Tái Cấp
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-720 V
Lệnh Cấm Súng
Dùng mẫu này để trả lời Request to Renew Firearms Restraining
Chỉ Ðể Thông Tin
Order
(Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng) (Mẫu GV-700).
Điền mẫu này và đem đến lục sự
tòa.
Ðừng Nộp
Nhờ
người từ 18 tuổi trở lên—không phải quý vị—gửi thư bản sao mẫu
này và bất cứ trang nào đính kèm cho Nguyên Đơn tại địa chỉ ở
dưới
đây. Sau đó nộp Mẫu V-250, Proof of Service by Mail (Bằng Chứng Tống
Đạt bằng Thư) cho tòa.
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Nguyên Đơn
(Từ Mẫu GV-700, mục
)
1
Tên:
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Bị Đơn
2
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Chỉ Để Thông Tin
a. Tên Quý Vị:
Số Vụ:
Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Chỉ Ðể Thông Tin
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Tòa sẽ cứu xét Trả Lời của quý vị ở
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
b.
phiên xử. Viết ngày, giờ, và nơi xử của
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị từ mục
trong Mẫu GV-710
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số
vào đây.
điện thoại, fax, hoặc e-mail .)
Ngày:
Địa Chỉ:
Ngày Phiên
Tòa
Giờ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Ban:
Phòng:
Địa Chỉ E-Mail:
Quý vị phải tiếp tục tuân theo lệnh
cấm hiện hành cho đến khi có phiên
Trả Lời
3
xử. Tại phiên xử, tòa có thể gia hạn lệnh

cấm quý vị thêm một năm.
a.
Tôi không chống đối việc tái cấp lệnh này.

b.
Tôi chống đối việc tái cấp lệnh này vì các lý do sau đây
(ghi rõ dưới đây):

Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ cho quý vị trả lời. Hãy ghi trọn câu trả lời của quý vị
vào giấy kèm thêm và viết tựa là “Attachment 3b—Reasons Not to Renew”
(Phụ Đính
3b—Các
Lý Do Không Tái Cấp). Quý vị có thể dùng mẫu MC-025, Attachment
(Phụ Đính).
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-720 V,
Trang 1 trên 2
Trả Lời Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng
New January 1, 2016, Mandatory Form
Penal Code, § 18190
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Ngày:
Tên luật sư, nếu quý vị có
Chữ ký của luật sư
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai man.
Ngày:
Chỉ Để Thông Tin
Đánh máy hoặc viết chữ in tên quý vị
Ký tên quý vị
Đối với Bị Đơn:
Nhờ người từ 18 tuổi trở lên—không phải quý vị—gửi thư một bản sao Mẫu
GV-720 đã điền
này cho Nguyên Đơn
hoặc cho luật sư của Nguyên Đơn, nếu
có. Trường hợp này được gọi là “tống đạt bằng thư.” Người tống đạt mẫu này
bằng thư phải điền Mẫu GV-250, Proof of Service
of Response
by Mail (Bằng Chứng Tống Đạt
Bản
Trả Lời bằng Thư).
Nhờ người gửi thư ký vào bản chính. Đem mẫu đã điền lại cho lục sự tòa hoặc đem theo quý vị khi ra tòa.
GV-720 V,
New January 1, 2016
Trang 2 trên 2
Trả Lời Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Page of 2