Form GV-700 V "Request to Renew Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-700 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-700 V "Request to Renew Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 35 votes
Page background image
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-700 V
Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng
1
Nguyên Đơn
Chỉ Ðể Thông Tin
a.
Tên và Họ của Quý Vị:
Chỉ Để Thông Tin
Ðừng Nộp

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Một nhân viên công lực làm việc cho
(tên cơ quan công lực):
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
Số Vụ:
thoại, fax, hoặc e-mail. Nhân viên công lực, ghi chi tiết về cơ quan.)
Chỉ Ðể Thông Tin
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số
Zip:
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
2
Bị Đơn
Tên và Họ :
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
3
Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm
Tôi xin tòa tái cấp Firearms Restraining Order After Hearing (Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử) (Mẫu GV-130) thêm
một năm. Bản sao lệnh này được đính kèm.
a. Lệnh này hiện sẽ chấm dứt vào (ngày):
(Nếu lệnh này đã hết hạn, quý vị phải nộp đơn mới.)

b.
Đây là đơn xin tái cấp lệnh này đầu tiên của tôi.

Lệnh này đã được tái cấp
lần.
c.
Tôi xin tòa tái cấp lệnh này là vì
(giải thích dưới đây):

Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ cho quý vị trả lời. Kèm thêm giấy và viết tựa là “Attachment 3c—
Reasons to Renew
Order”
(Phụ Đính
3c—Các Lý Do Tái Cấp Lệnh). Quý vị có thể dùng mẫu MC-025,
Attachment
(Phụ Đính).
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai
man.
Chỉ Để Thông Tin
Ngày:
Đánh máy hoặc viết chữ in tên quý vị
Ký tên quý vị
Đây không phải là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-700 V,
Trang 1 trên 1
Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng
New January 1, 2016, Mandatory Form
Penal Code, § 18190
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-700 V
Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng
1
Nguyên Đơn
Chỉ Ðể Thông Tin
a.
Tên và Họ của Quý Vị:
Chỉ Để Thông Tin
Ðừng Nộp

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Một nhân viên công lực làm việc cho
(tên cơ quan công lực):
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
Số Vụ:
thoại, fax, hoặc e-mail. Nhân viên công lực, ghi chi tiết về cơ quan.)
Chỉ Ðể Thông Tin
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số
Zip:
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
2
Bị Đơn
Tên và Họ :
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
3
Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm
Tôi xin tòa tái cấp Firearms Restraining Order After Hearing (Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử) (Mẫu GV-130) thêm
một năm. Bản sao lệnh này được đính kèm.
a. Lệnh này hiện sẽ chấm dứt vào (ngày):
(Nếu lệnh này đã hết hạn, quý vị phải nộp đơn mới.)

b.
Đây là đơn xin tái cấp lệnh này đầu tiên của tôi.

Lệnh này đã được tái cấp
lần.
c.
Tôi xin tòa tái cấp lệnh này là vì
(giải thích dưới đây):

Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ cho quý vị trả lời. Kèm thêm giấy và viết tựa là “Attachment 3c—
Reasons to Renew
Order”
(Phụ Đính
3c—Các Lý Do Tái Cấp Lệnh). Quý vị có thể dùng mẫu MC-025,
Attachment
(Phụ Đính).
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai
man.
Chỉ Để Thông Tin
Ngày:
Đánh máy hoặc viết chữ in tên quý vị
Ký tên quý vị
Đây không phải là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-700 V,
Trang 1 trên 1
Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng
New January 1, 2016, Mandatory Form
Penal Code, § 18190
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)