Form GV-610 V "Notice of Hearing on Request to Terminate Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-610 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-610 V "Notice of Hearing on Request to Terminate Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.5 / 5) 102 votes
Thông Báo Phiên Tòa Về Đơn Xin Chấm
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-610 V
Dứt Lệnh Cấm Súng
Bị đơn điền những mục
.
Chỉ Ðể Thông Tin
1
Bị Đơn
Ðừng Nộp
Tên và Họ :
Chỉ Để Thông Tin
a.
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tên Hãng:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail .)
Địa Chỉ:
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Số Vụ:
Điện Thoại:
Fax:
Chỉ Ðể Thông Tin
Địa Chỉ E-Mail:
Nguyên Đơn
2
Tên và Họ
a.
:
b.
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
3
Phiên Tòa
Thẩm phán đã ấn định ngày mở phiên tòa. Tòa sẽ điền ô dưới đây.
Lệnh cấm hiện hành vẫn có hiệu lực trừ phi tòa chấm dứt lệnh này.
Tên và địa chỉ tòa nếu khác trên:
Ngày:
Giờ:
Ngày
Phiên Tòa
Ban:
Phòng:
Đối với Bị Đơn:
4
Tống Đạt
Người từ 18 tuổi trở lên—không phải quý vị—phải tống đạt bản sao các mẫu sau đây cho Nguyên Đơn:
GV-600, Request to Terminate Firearms Restraining Order (Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng);
GV-610, Notice of Hearing on Request to Terminate Firearms Restraining Order (Thông Báo Phiên Tòa
Về Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng) (mẫu này); và
GV-620, Response to Request to Terminate Firearms Restraining Order (Trả Lời Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh
Cấm Súng) (bản trống).
Đây là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-610 V,
Trang 1 trên 2
Thông Báo Phiên Tòa Về Đơn Xin Chấm
New January 1, 2016, Mandatory Form
Dứt Lệnh Cấm Súng
Penal Code, § 18185
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Thông Báo Phiên Tòa Về Đơn Xin Chấm
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-610 V
Dứt Lệnh Cấm Súng
Bị đơn điền những mục
.
Chỉ Ðể Thông Tin
1
Bị Đơn
Ðừng Nộp
Tên và Họ :
Chỉ Để Thông Tin
a.
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tên Hãng:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail .)
Địa Chỉ:
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Số Vụ:
Điện Thoại:
Fax:
Chỉ Ðể Thông Tin
Địa Chỉ E-Mail:
Nguyên Đơn
2
Tên và Họ
a.
:
b.
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
3
Phiên Tòa
Thẩm phán đã ấn định ngày mở phiên tòa. Tòa sẽ điền ô dưới đây.
Lệnh cấm hiện hành vẫn có hiệu lực trừ phi tòa chấm dứt lệnh này.
Tên và địa chỉ tòa nếu khác trên:
Ngày:
Giờ:
Ngày
Phiên Tòa
Ban:
Phòng:
Đối với Bị Đơn:
4
Tống Đạt
Người từ 18 tuổi trở lên—không phải quý vị—phải tống đạt bản sao các mẫu sau đây cho Nguyên Đơn:
GV-600, Request to Terminate Firearms Restraining Order (Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng);
GV-610, Notice of Hearing on Request to Terminate Firearms Restraining Order (Thông Báo Phiên Tòa
Về Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng) (mẫu này); và
GV-620, Response to Request to Terminate Firearms Restraining Order (Trả Lời Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh
Cấm Súng) (bản trống).
Đây là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-610 V,
Trang 1 trên 2
Thông Báo Phiên Tòa Về Đơn Xin Chấm
New January 1, 2016, Mandatory Form
Dứt Lệnh Cấm Súng
Penal Code, § 18185
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
ngày trước ngày ra tòa.
 Các mẫu này phải được đích thân tống đạt cho Nguyên Đơn
ngày trước
 Các mẫu này có thể được tống đạt bằng thư cho Nguyên Đơn hoặc luật sư của Nguyên Đơn
ngày ra tòa .
Người tống đạt các mẫu này phải điền Mẫu GV-200, Proof of Personal Service (Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt), hoặc
Mẫu GV-250, Proof of Service by Mail (Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư). Nhờ người tống đạt ký vào bản chính. Đem
mẫu bằng chứng tống đạt đã điền lại cho lục sự tòa để nộp hoặc đem theo quý vị khi ra tòa. Muốn được giúp đích thân
tống đạt, xem Mẫu GV-200-INFO, What is “Proof of Personal Service”? (“Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt” Là Gì?).
Ngày:
Viên Chức Tư Pháp
Đối với Nguyên Đơn:
Nếu quý vị muốn trả lời đơn xin chấm dứt lệnh cấm súng hiện hành bằng văn bản, quý vị có thể điền Mẫu GV-620,
Response to Request to Terminate Firearms Restraining Order (Trả Lời Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng). Nộp bản
chính cho tòa trước ngày ra tòa và nhờ người từ 18 tuổi trở lên—không phải quý vị—gửi thư một bản sao cho bên kia tại
địa chỉ ở
ít nhất là
ngày trước ngày ra tòa. Cũng nộp Mẫu GV-250, Proof of Service by Mail (Bằng Chứng
Tống Đạt bằng Thư), cho tòa trước ngày có phiên tòa.
Xin Cung Cấp Các Phương Tiện Trợ Giúp
Có các hệ thống trợ thính, chú thích thực thời có máy điện toán trợ giúp, hoặc dịch vụ thông dịch viên
dấu ngữ nếu quý vị yêu cầu cung cấp ít nhất là năm ngày trước ngày ra tòa. Liên lạc với văn phòng lục
sự để lấy Request for Accommodations by Persons with Disabilities and Response (Đơn Xin Phương
Tiện Trợ Giúp của Người Khuyết Tật và Trả Lời) (Mẫu MC-410). (Bộ Luật Dân Sự, § 54.8.)
(Lục Sự sẽ điền phần
này.)
Chứng Nhận của Lục Sự
Tôi chứng nhận Notice of Hearing on Request to Terminate Firearms Restraining Order
(Thông Báo
Phiên Tòa Về Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng)
này là bản sao y bản chính lưu hồ sơ ở tòa.
Chứng Nhận của Lục Sự
Ngày:
[triện]
Lục Sự, bởi
, Phụ Tá
Đây là Lệnh Tòa.
GV-610 V,
New January 1, 2016
Trang 2 trên 2
Thông Báo Phiên Tòa Về Đơn Xin Chấm
Dứt Lệnh Cấm Súng
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Page of 2