Form GV-630 V "Order on Request to Terminate Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-630 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-630 V "Order on Request to Terminate Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 46 votes
Lệnh về Đơn Xin Chấm Dứt
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-630 V
Lệnh Cấm Súng
Bên thắng điền những mục
. Nếu được cấp Lệnh, Bị Đơn là bên
Chỉ Ðể Thông Tin
thắng. Nếu bị bác Lệnh, Nguyên Đơn là bên thắng.
Bị Đơn
1
Ðừng Nộp
Chỉ Để Thông Tin
a.
Tên và Họ :
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Tên Hãng:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail .)
Địa Chỉ:
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
2
Nguyên Đơn
Tên và Họ
:
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số
Zip:
3
Phiên Tòa
Đã có mở một phiên tòa vào (ngày):
vào lúc:
sáng
chiều
Ban:
Phòng:
(Tên của viên chức tư pháp):
đã cấp các lệnh này tại phiên tòa.
Những người đã ra tòa:
a.
Nguyên Đơn
b.
Bị Đơn
c.
Luật sư của Nguyên Đơn
(tên):
d.
Luật sư của Bị Đơn
(tên):
Kết Luận
4
Tòa kết luận là không còn bằng chứng rõ rệt và mạnh mẽ cho thấy:
Bị đơn là mối nguy hiểm đáng kể có thể gây thương tích cá nhân cho bản thân, hoặc người khác vì có
hoặc kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận súng hoặc đạn; và
Đây là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-630 V,
Trang 1 trên 2
Lệnh về Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng
New January 1, 2016, Mandatory Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18185
Lệnh về Đơn Xin Chấm Dứt
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-630 V
Lệnh Cấm Súng
Bên thắng điền những mục
. Nếu được cấp Lệnh, Bị Đơn là bên
Chỉ Ðể Thông Tin
thắng. Nếu bị bác Lệnh, Nguyên Đơn là bên thắng.
Bị Đơn
1
Ðừng Nộp
Chỉ Để Thông Tin
a.
Tên và Họ :
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Tên Hãng:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail .)
Địa Chỉ:
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
2
Nguyên Đơn
Tên và Họ
:
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số
Zip:
3
Phiên Tòa
Đã có mở một phiên tòa vào (ngày):
vào lúc:
sáng
chiều
Ban:
Phòng:
(Tên của viên chức tư pháp):
đã cấp các lệnh này tại phiên tòa.
Những người đã ra tòa:
a.
Nguyên Đơn
b.
Bị Đơn
c.
Luật sư của Nguyên Đơn
(tên):
d.
Luật sư của Bị Đơn
(tên):
Kết Luận
4
Tòa kết luận là không còn bằng chứng rõ rệt và mạnh mẽ cho thấy:
Bị đơn là mối nguy hiểm đáng kể có thể gây thương tích cá nhân cho bản thân, hoặc người khác vì có
hoặc kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận súng hoặc đạn; và
Đây là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-630 V,
Trang 1 trên 2
Lệnh về Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng
New January 1, 2016, Mandatory Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18185
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Cần có lệnh cấm bạo động bằng súng để ngăn ngừa thương tích cá nhân cho Bị Đơn hoặc cho người
khác
vì đã thử những biện pháp ít hạn chế hơn và thấy là không có hiệu quả, hoặc đã được quyết định là
không đúng mức hoặc không thích hợp cho hoàn cảnh hiện
nay.
Vẫn có bằng chứng rõ rệt và mạnh mẽ là vẫn tiếp tục có lý do để cấp lệnh này.
Lệnh về Đơn Xin Chấm Dứt
5
Đơn xin chấm dứt Firearms Restraining Order After Hearing (Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử) (mẫu GV-130),
cấp lúc đầu vào (ngày):
và tái cấp mới đây nhất vào (ngày):
:
a.
ĐƯỢC CẤP. Lệnh này chấm dứt kể từ (ngày phiên tòa)
b.
BỊ BÁC. Lệnh này và ngày hết hạn vẫn có hiệu lực.
Đối với Bên Thắng:
6
Tống Đạt Lệnh
Nếu phải tống đạt, người từ 18 tuổi trở lên—không phải quý vị—phải tống đạt bản sao lệnh này cho bên kia. Nếu
một bên có luật sư đại diện, quý vị phải tống đạt cho luật sư đó thay vì bên kia.
Lệnh Được Cấp—Nguyên Đơn đã ra tòa. Không cần phải tống đạt thêm.
Lệnh Được Cấp—Nguyên Đơn đã không ra tòa. Cần phải tống đạt: Lệnh này:
Phải đích thân tống đạt cho Nguyên Đơn trong vòng
ngày sau ngày cấp Lệnh này.
Có thể tống đạt bằng thư cho Nguyên Đơn trong vòng 5 ngày sau ngày cấp Lệnh này.
Lệnh Bị Bác—Nếu
Nguyên Đơn đã không ra tòa
– Tống Đạt bằng Thư:
Nguyên Đơn có thể được tống đạt
Lệnh này bằng
thư.
Ngày:
Viên Chức Tư Pháp
(Lục Sự sẽ điền phần
này.)
—Chứng Nhận của Lục
Sự—
Chứng Nhận của Lục Sự
Tôi chứng nhận là Order on Request to Terminate Firearms Restraining Order
[triện]
(Lệnh về Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng) này là bản sao y bản chính lưu hồ
sơ ở tòa.
Lục Sự, bởi
, Phụ Tá
Ngày:
Đây là Lệnh Tòa.
GV-630 V,
New January 1, 2016
Trang 2 trên 2
Lệnh về Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Page of 2