Form GV-620 V "Response to Request to Terminate Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-620 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-620 V "Response to Request to Terminate Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.6 / 5) 58 votes
Page background image
Trả Lời Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh
GV-620 V
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
Cấm Súng
Dùng mẫu này để trả lời Request to Terminate Firearms Restraining
Chỉ Ðể Thông Tin
Order (Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng) (Mẫu GV-600).
Điền mẫu này và đem đến lục sự tòa.
Ðừng Nộp
Nhờ người từ 18 tuổi trở lên—không phải quý vị—gửi thư một bản sao
mẫu này và bất cứ trang nào đính kèm cho Bị Đơn tại địa chỉ ở
dưới
đây. Dùng Mẫu GV-250, Proof of Service of Response by Mail (Bằng
Chứng Tống Đạt Bản Trả Lời bằng Thư).
Điền tên và địa chỉ tòa:
1
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Nguyên Đơn
Chỉ Để Thông Tin
a. Tên Quý Vị:

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Một nhân viên công lực làm việc cho
(tên cơ quan công lực):
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Số Vụ:
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Chỉ Ðể Thông Tin
Tên Hãng:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
b.
Tòa sẽ cứu xét bản trả lời của quý vị tại
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
phiên tòa. Viết ngày, giờ, và địa điểm
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
phiên tòa của quý vị từ Mẫu GV-610
thoại, fax, hoặc e-mail. Nhân viên công lực, ghi chi tiết về cơ quan .)
mục
ở đây.
Địa Chỉ:
Ngày:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Ngày
Giờ:
Phiên Tòa
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
Ban:
Phòng:
Bị Đơn
2
Tên:
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
3
Trả Lời

a.
Tôi không chống đối việc chấm dứt lệnh này.

b.
Tôi chống đối việc chấm dứt lệnh này vì các lý do sau đây (ghi rõ dưới đây):

Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ cho quý vị trả lời. Hãy ghi trọn câu trả lời của quý vị vào giấy kèm
thêm và viết tựa là “Attachment 3b—Reasons Not to Terminate”
(Phụ Đính
3b—Các Lý Do Không Chấm
Dứt Lệnh). Quý vị có thể dùng mẫu MC-025, Attachment
(Phụ Đính).
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-620 V,
Trang 1 trên 2
Trả Lời Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng
New January 1, 2016, Mandatory Form
Penal Code, § 18185
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Trả Lời Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh
GV-620 V
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
Cấm Súng
Dùng mẫu này để trả lời Request to Terminate Firearms Restraining
Chỉ Ðể Thông Tin
Order (Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng) (Mẫu GV-600).
Điền mẫu này và đem đến lục sự tòa.
Ðừng Nộp
Nhờ người từ 18 tuổi trở lên—không phải quý vị—gửi thư một bản sao
mẫu này và bất cứ trang nào đính kèm cho Bị Đơn tại địa chỉ ở
dưới
đây. Dùng Mẫu GV-250, Proof of Service of Response by Mail (Bằng
Chứng Tống Đạt Bản Trả Lời bằng Thư).
Điền tên và địa chỉ tòa:
1
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Nguyên Đơn
Chỉ Để Thông Tin
a. Tên Quý Vị:

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Một nhân viên công lực làm việc cho
(tên cơ quan công lực):
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Số Vụ:
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Chỉ Ðể Thông Tin
Tên Hãng:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
b.
Tòa sẽ cứu xét bản trả lời của quý vị tại
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
phiên tòa. Viết ngày, giờ, và địa điểm
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
phiên tòa của quý vị từ Mẫu GV-610
thoại, fax, hoặc e-mail. Nhân viên công lực, ghi chi tiết về cơ quan .)
mục
ở đây.
Địa Chỉ:
Ngày:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Ngày
Giờ:
Phiên Tòa
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
Ban:
Phòng:
Bị Đơn
2
Tên:
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
3
Trả Lời

a.
Tôi không chống đối việc chấm dứt lệnh này.

b.
Tôi chống đối việc chấm dứt lệnh này vì các lý do sau đây (ghi rõ dưới đây):

Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ cho quý vị trả lời. Hãy ghi trọn câu trả lời của quý vị vào giấy kèm
thêm và viết tựa là “Attachment 3b—Reasons Not to Terminate”
(Phụ Đính
3b—Các Lý Do Không Chấm
Dứt Lệnh). Quý vị có thể dùng mẫu MC-025, Attachment
(Phụ Đính).
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-620 V,
Trang 1 trên 2
Trả Lời Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng
New January 1, 2016, Mandatory Form
Penal Code, § 18185
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Ngày:
Tên luật sư, nếu quý vị có
Chữ ký của luật sư
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai man.
Ngày:
Chỉ Để Thông Tin
Đánh máy hoặc viết chữ in tên quý vị
Ký tên quý vị
Đối với Nguyên Đơn:
Nhờ người từ 18 tuổi trở lên—không phải quý vị—gửi thư một bản sao Mẫu
GV-620 đã điền
này cho Bị Đơn hoặc cho
luật sư của Bị Đơn, nếu
có. Trường hợp này được gọi là “tống đạt bằng thư.” Người tống đạt mẫu này bằng thư phải điền
Mẫu GV-250, Proof of Service by Mail (Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư). Nhờ người gửi thư ký vào bản chính. Đem
mẫu Bằng Chứng Tống Đạt đã điền lại cho lục sự tòa hoặc đem theo quý vị khi ra tòa.
GV-620 V,
New January 1, 2016
Trang 2 trên 2
Trả Lời Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Page of 2