Form GV-600 V "Request to Terminate Firearms Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-600 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-600 V "Request to Terminate Firearms Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 46 votes
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-600 V
Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng
1
Bị Đơn
Chỉ Ðể Thông Tin
Chỉ Để Thông Tin
Tên và Họ :
a.
Ðừng Nộp
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Điền tên và địa chỉ tòa:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail .)
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Số Vụ:
Địa Chỉ E-Mail:
Chỉ Ðể Thông Tin
2
Nguyên Đơn
Tên và Họ
a.
:
b.
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
3

Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng
a. Tôi xin tòa chấm dứt

Firearms Restraining Order After Hearing (Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử) (Mẫu GV-130)
Order on Request to Renew Firearms Restraining Order (Lệnh về Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng)
(Mẫu GV-730) vì (ghi các lý do dưới đây):
Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ cho quý vị trả lời. Kèm thêm giấy và viết tựa là “Attachment 3—
Reasons to Terminate Order”
(Phụ Đính
3—Các Lý Do Chấm Dứt Lệnh). Quý vị có thể dùng mẫu
MC-025, Attachment
(Phụ
Đính).

b.
Bản sao lệnh hiện hành đính kèm.
Đây không phải là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-600 V,
Trang 1 trên 2
Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng
New January 1, 2016, Mandatory Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18185
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-600 V
Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng
1
Bị Đơn
Chỉ Ðể Thông Tin
Chỉ Để Thông Tin
Tên và Họ :
a.
Ðừng Nộp
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Điền tên và địa chỉ tòa:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail .)
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Số Vụ:
Địa Chỉ E-Mail:
Chỉ Ðể Thông Tin
2
Nguyên Đơn
Tên và Họ
a.
:
b.
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
3

Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng
a. Tôi xin tòa chấm dứt

Firearms Restraining Order After Hearing (Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử) (Mẫu GV-130)
Order on Request to Renew Firearms Restraining Order (Lệnh về Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm Súng)
(Mẫu GV-730) vì (ghi các lý do dưới đây):
Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ cho quý vị trả lời. Kèm thêm giấy và viết tựa là “Attachment 3—
Reasons to Terminate Order”
(Phụ Đính
3—Các Lý Do Chấm Dứt Lệnh). Quý vị có thể dùng mẫu
MC-025, Attachment
(Phụ
Đính).

b.
Bản sao lệnh hiện hành đính kèm.
Đây không phải là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-600 V,
Trang 1 trên 2
Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng
New January 1, 2016, Mandatory Form
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Penal Code, § 18185
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin

c.
Trước đây tôi chưa xin tòa chấm dứt Lệnh này.
Lệnh này đã được tái cấp. Trước đây tôi chưa xin tòa chấm dứt Lệnh này kể từ khi tái cấp.
(Quý vị chỉ được xin chấm dứt một lệnh cấm súng một lần trong thời gian đầu khi lệnh này có hiệu lực và
một lần trong bất cứ thời hạn tái cấp nàp. Nếu tòa bác đơn của quý vị, quý vị không được xin chấm dứt lại
trừ phi lệnh đó được tái cấp thêm một năm nữa.)
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai man.
Ngày:
Chỉ Để Thông Tin
Đánh máy hoặc viết chữ in tên quý vị
Ký tên quý vị
Đây không phải là Lệnh Tòa.
GV-600 V,
New January 1, 2016
Trang 2 trên 2
Đơn Xin Chấm Dứt Lệnh Cấm Súng
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Page of 2