Form OCFS-3780 "Instrument to Acknowledge Paternity of an out of Wedlock Child" - New York (Haitian Creole)

This is a legal form that was released by the New York State Office of Children and Family Services - a government authority operating within New York.

The document is provided in Haitian Creole. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on August 1, 2007;
  • The latest edition provided by the New York State Office of Children and Family Services;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form OCFS-3780 by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the New York State Office of Children and Family Services.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form OCFS-3780 "Instrument to Acknowledge Paternity of an out of Wedlock Child" - New York (Haitian Creole)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 63 votes
OCFS-3780 (Rev. 8/2007)
ETA NEW YORK
OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES (BIWO SÈVIS POU TIMOUN AK FANMI)
DOKIMAN JIRIDIK POU REKONÈT PATÈNITE
YON TIMOUN KI FÈT DEYÒ MARYAJ
(dapre Seksyon 4-1.2 Lwa sou Siksesyon, Pwokirasyon ak Fidisi New York)
M
, ki abite
NON PAPA A
ADRÈS
rekonèt mwen se
VIL
ETA
KÒD POSTAL
papa byolojik
ki fèt
nan
NON TIMOUN NAN
DAT LI FÈT
. Manman byolojik timoun nan
VIL
ETA
KÒD POSTAL
se
ki abite nan
NON TIMOUN NAN
NON MANMAN BYOLOJIK LA
nan
ADRÈS
VIL
ETA
KÒD POSTAL
PAPA BYOLOJIK (SIYATI)
ETA NEW YORK
KONTE
Nan
jou
devan mwen te
JOU
MWA
ANE
PAPA BYOLOJIK
moun mwen konnen ki dekri la a epi ki te egzekite dokiman jiridik ki endike anwo a, epi mwen rekonèt li te egzekite
menm dokiman jiridik la.
NOTÈ PIBLIK
ETA NEW YORK
KONTE
Ou dwe depoze dokiman jiridik sa a nan New York State Office of Children and Family Services, Capital View Office Park,
52 Washington Street, Rensselaer, Sal 323 North, New York 12144, anvan swasant jou ki vini apre dat ou ranpli li.
Manman byolojik ki endike nan dokiman jiridik sa a pral resevwa avi rekonesans sa a anvan sèt (7) jou apre depo
dokiman an.
Fòm sa a disponib sou entènèt nan sitwèb http://www.ocfs.state.ny.us/main/Forms. Enprime fòm nan, ranpli li alamen, epi
voye li nan adrès ki endike anwo a.
OCFS-3780 (Rev. 8/2007)
ETA NEW YORK
OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES (BIWO SÈVIS POU TIMOUN AK FANMI)
DOKIMAN JIRIDIK POU REKONÈT PATÈNITE
YON TIMOUN KI FÈT DEYÒ MARYAJ
(dapre Seksyon 4-1.2 Lwa sou Siksesyon, Pwokirasyon ak Fidisi New York)
M
, ki abite
NON PAPA A
ADRÈS
rekonèt mwen se
VIL
ETA
KÒD POSTAL
papa byolojik
ki fèt
nan
NON TIMOUN NAN
DAT LI FÈT
. Manman byolojik timoun nan
VIL
ETA
KÒD POSTAL
se
ki abite nan
NON TIMOUN NAN
NON MANMAN BYOLOJIK LA
nan
ADRÈS
VIL
ETA
KÒD POSTAL
PAPA BYOLOJIK (SIYATI)
ETA NEW YORK
KONTE
Nan
jou
devan mwen te
JOU
MWA
ANE
PAPA BYOLOJIK
moun mwen konnen ki dekri la a epi ki te egzekite dokiman jiridik ki endike anwo a, epi mwen rekonèt li te egzekite
menm dokiman jiridik la.
NOTÈ PIBLIK
ETA NEW YORK
KONTE
Ou dwe depoze dokiman jiridik sa a nan New York State Office of Children and Family Services, Capital View Office Park,
52 Washington Street, Rensselaer, Sal 323 North, New York 12144, anvan swasant jou ki vini apre dat ou ranpli li.
Manman byolojik ki endike nan dokiman jiridik sa a pral resevwa avi rekonesans sa a anvan sèt (7) jou apre depo
dokiman an.
Fòm sa a disponib sou entènèt nan sitwèb http://www.ocfs.state.ny.us/main/Forms. Enprime fòm nan, ranpli li alamen, epi
voye li nan adrès ki endike anwo a.