Form SHC-0609 "Service of Process Intake" - New York City (Haitian Creole)

This is a legal form that was released by the New York City Department of Finance - a government authority operating within New York City.

The document is provided in Haitian Creole. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on November 10, 2016;
  • The latest edition provided by the New York City Department of Finance;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a fillable version of Form SHC-0609 by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the New York City Department of Finance.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form SHC-0609 "Service of Process Intake" - New York City (Haitian Creole)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 56 votes
Page background image
Depatman Finans Vil New York
Biwo Cherif
l
TM
SÈVIS PWOSESIS RESEPSYON
Department of Finance
Voye li nan sèvis lapòs ba: Biwo Cherif Konte kote yo dwe bay sèvis yo. Adrès Cherif Konte a endike nan lòt bò a.
Enstriksyon: Itilize fòm sa a pou mande sèvis yo nan Biwo Cherif la. Sèvis la kapab gen ladan avi, petisyon, sitasyon, lòd,
òdonans, ak lòt papye asosye. Tanpri li paj la nèt anvan ou ranpli fòm nan epitou gade lòt bò a pou jwenn enfòmasyon konsènan
frè pou peye pou sèvis yo ak adrès Biwo Cherif la nan minisipalite a. Tanpri sonje: Ou DWE ranpli fòm sa a an Anglè.
SEKSYON III - ENFÒMASYON SOU AKIZE A
SEKSYON IV – ENFÒMASYON JENERAL
Endike anba la a nenpòt enfòmasyon ki ka itil pou remèt moun nan konvokasyon an rapid ak san pwoblèm: sètadi pi bon lè pou remèt papye
yo, aktivite kriminèl nan zòn nan, menas vyolans, bèt, moun nan twouble sou plan emosyonèl oswa nenpòt lòt konduit oswa sikonstans.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
SEKSYON V - OTANTIFIKASYON
Moun ki siyen anba la a konfime dapre tout sa li konnen manda li mande pou bay la anvigè nèt, epi li mande pou Cherif
la remèt manda a dapre otorite legal.
_______________________________________________________ ______________________________________
Siyati:
Dat la:
Ale sou sitwèb Finans nan nyc.gov/finance
Paj 1 / 3
Sheriff Intake SH-0609 11.10.2016-Haitian Creole
Depatman Finans Vil New York
Biwo Cherif
l
TM
SÈVIS PWOSESIS RESEPSYON
Department of Finance
Voye li nan sèvis lapòs ba: Biwo Cherif Konte kote yo dwe bay sèvis yo. Adrès Cherif Konte a endike nan lòt bò a.
Enstriksyon: Itilize fòm sa a pou mande sèvis yo nan Biwo Cherif la. Sèvis la kapab gen ladan avi, petisyon, sitasyon, lòd,
òdonans, ak lòt papye asosye. Tanpri li paj la nèt anvan ou ranpli fòm nan epitou gade lòt bò a pou jwenn enfòmasyon konsènan
frè pou peye pou sèvis yo ak adrès Biwo Cherif la nan minisipalite a. Tanpri sonje: Ou DWE ranpli fòm sa a an Anglè.
SEKSYON III - ENFÒMASYON SOU AKIZE A
SEKSYON IV – ENFÒMASYON JENERAL
Endike anba la a nenpòt enfòmasyon ki ka itil pou remèt moun nan konvokasyon an rapid ak san pwoblèm: sètadi pi bon lè pou remèt papye
yo, aktivite kriminèl nan zòn nan, menas vyolans, bèt, moun nan twouble sou plan emosyonèl oswa nenpòt lòt konduit oswa sikonstans.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
SEKSYON V - OTANTIFIKASYON
Moun ki siyen anba la a konfime dapre tout sa li konnen manda li mande pou bay la anvigè nèt, epi li mande pou Cherif
la remèt manda a dapre otorite legal.
_______________________________________________________ ______________________________________
Siyati:
Dat la:
Ale sou sitwèb Finans nan nyc.gov/finance
Paj 1 / 3
Sheriff Intake SH-0609 11.10.2016-Haitian Creole
Depatman Finans Vil New York
Biwo Cherif Lapolis
TM
l
Gid pou Remèt Papye Tribinal
Department of Finance
Chè Mesye/Madam,
Ou te jwenn yon sitasyon Tribinal ki Okipe Afè Fanmi oswa lòt dokiman
tribinal ki mande lòt moun ki konsène a pou swa reponn oswa prezante nan
tribinal nan yon sèten dat epi kounye a ou nan pwosesis pou mande Cherif
la pou remèt papye a.
Pou Cherif la kapab eseye remèt papye a, ou dwe bay yon adrès kote nou
kapab jwenn Akize a/Moun ki Reponn nan pandan lè biwo louvri epi demann
ou dwe bay ase tan pou nou remèt papye a.
Nou dwe remèt pifò papye Tribinal ki Okipe Afè Fanmi omwen uit (8) jou
anvan dat ki fikse pou prezantasyon nan tribinal la. Ou dwe depoze tout
papye ki gen yon dat konparisyon omwen twa semèn anvan dat la, paske
Cherif la ka pa kapab pran kontak avèk Akize/Moun ki Reponn nan lè li fè
premye tantativ la.
Sonje Cherif la pa janm kapab garanti sèvis la, menmsi tout enfòmasyon
yo egzat ak depo papye a fèt alè. FRÈ DEPO A PA RANBOUSAB.
Mwen rekonèt Cherif la pa garanti sèvis la epi frè depo a pa ranbousab. Yo
fè mwen konnen peryòd tan ki sijere pou pwosesis ki date a epi se mwen ki
responsab pou bay Cherif la enfòmasyon sou kote Akize a/Moun ki Reponn
nan ye pandan lè biwo louvri.
Siyati Moun ki Depoze Plent lan
Dat la
Ale sou sitwèb Finans nan nyc.gov/finance
Paj 2 / 3
Sheriff Intake SH-0609 11.10.2016-Haitian Creole
ENFÒMASYON SOU SÈVIS LA AK FRÈ POU PEYE
Biwo Cherif la remèt avi, petisyon, konvokasyon, lòd, òdonans, ak lòt papye
asosye.
FRÈ POU SÈVIS LA SE $52.00 OU DWE PEYE BA NYC SHERIFF
Pa gen frè pou sèvis pwosesis vyolans nan kay ak papye
akonpayman yo; oswa, pou pwosesis writ of habeas corpus.
Cherif la aksepte remèt lòd pou pwoteksyon yo san yon frè. Answit, si
yon moun depoze yon lòd pou pwoteksyon ak nenpòt lòt pwosesis
tankou yon konvokasyon pou divòs, konvokasyon pou sipò oswa yon
sitasyon pou patènite pou menm moun ki konsène a, tout pwosesis
akonpayman yo gratis nan moman an.
ADRÈS BIWO CHERIF LA NAN KONTE A
NEW YORK
KINGS
Office of the Sheriff
Office of the Sheriff
66 John Street, 13th Floor
Brooklyn Municipal Building
New York, NY 10038
210 Joralemon Street, 9th Floor
(212) 487-9734
Brooklyn, NY 11201
(718) 488-3545
BRONX
QUEENS
Office of the Sheriff
Office of the Sheriff
Bronx Customer Service Center
30-10 Starr Avenue
3030 Third Avenue, 2nd Floor
Long Island City, NY 11101
Bronx, NY 10455
(718) 707-2170
(718) 993-3880
RICHMOND
Office of the Sheriff
Staten Island Business Center
350 St. Marks Place, Room 409
Staten Island, NY 10301
(718) 815-8407
Ale sou sitwèb Finans nan nyc.gov/finance
Paj 3 / 3
Sheriff Intake SH-0609 11.10.2016-Haitian Creole
Page of 3