Form AOC-A-208 VIETNAMESE "Custody Mediation Intake Form" - North Carolina (English/Vietnamese)

What Is Form AOC-A-208 VIETNAMESE?

This is a legal form that was released by the North Carolina Court System - a government authority operating within North Carolina. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on December 1, 2016;
  • The latest edition provided by the North Carolina Court System;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;
  • Fill out the form in our online filing application.

Download a printable version of Form AOC-A-208 VIETNAMESE by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the North Carolina Court System.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form AOC-A-208 VIETNAMESE "Custody Mediation Intake Form" - North Carolina (English/Vietnamese)

1166 times
Rate (4.7 / 5) 82 votes
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-A-208 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU
AOC-A-208 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
STATE OF NORTH CAROLINA
CUSTODY MEDIATION INTAKE FORM
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
MẪU TIẾP NHẬN THÔNG TIN CHO CUỘC
NORTH CAROLINA ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS
HÒA GIẢI TRANH CHẤP VỀ QUYỀN GIÁM HỘ CON
VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH CỦA HỆ THỐNG TÒA ÁN
NORTH CAROLINA
Please complete both sides.
Vui lòng điền đầy đủ cả hai mặt.
County Where Case Is Filed
Case File Number
Quận/hạt nơi nộp hồ sơ vụ tranh chấp
Số hồ sơ vụ tranh chấp
CVD
Will you or the other party need an interpreter?
Yes
No
If yes, what language?
Quý vị hoặc đương sự bên kia có cần thông dịch viên không?
Không
Nếu có thì thông dịch ngôn ngữ nào?
Today’s Date (mm/dd/yyyy)
Full Name
Date Of Birth (mm/dd/yyyy)
Hôm nay là ngày (tháng/ngày/năm)
Họ tên đầy đủ
Ngày sinh (tháng/ngày/năm)
Mailing Address
City
State
Zip
Ðịa chỉ gửi thư
Thành phố
Tiểu bang
Mã bưu chính
Home Telephone No. (including area code)
Cell No. (including area code)
Số điện thoại nhà (gồm cả mã vùng)
Số điện thoại di động (gồm cả mã vùng)
Email Address
Highest Level Of Education Completed
Địa chỉ email
Trình độ học vấn cao nhất đã học xong
Employer
Work Telephone No. (including area code)
Are you currently employed?
Yes
No
Chủ thuê lao động
Số điện thoại chỗ làm (gồm cả mã vùng)
Quý vị hiện có việc làm không?
Không
Job Title
Work Schedule
Chức danh
Lịch làm việc
Which is the best number for the mediator to reach you?
Home
Cell
Work
Other:
Số điện thoại nào thuận tiện nhất khi hòa giải viên cần liên lạc với quý vị?
Nhà
Di động
Chỗ làm
Số khác:
On which number(s) can the mediator leave a message?
Home
Cell
Work
Other:
Quý vị cho phép hòa giải viên để lại tin nhắn ở những số điện thoại nào?
Nhà
Di động
Chỗ làm
Số khác:
Full Name Of The Other Party In This Dispute
Telephone No.
Email Address
Họ tên đầy đủ của đương sự bên kia trong tranh chấp này
Số điện thoại
Địa chỉ email
The Other Party’s Mailing Address
City
State
Zip
Địa chỉ gửi thư của đương sự kia
Thành phố
Tiểu bang
Mã bưu chính
List the child(ren) in this custody dispute:
Liệt kê thông tin về (các) đứa trẻ trong trường hợp tranh chấp quyền giám hộ này:
Child’s Full Name
Date Of Birth
Age
Grade
Gender
Child Lives With
Họ tên đầy đủ của trẻ
Ngày sinh
Tuổi
Lớp
Giới tính
Trẻ đang sống với
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-A-208 Vietnamese, Page 1 of 3, Rev. 12/16
AOC-A-208 Tiếng Việt, 1 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 12 năm 2016
© 2016 Administrative Office of the Courts
© 2016 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-A-208 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU
AOC-A-208 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
STATE OF NORTH CAROLINA
CUSTODY MEDIATION INTAKE FORM
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
MẪU TIẾP NHẬN THÔNG TIN CHO CUỘC
NORTH CAROLINA ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS
HÒA GIẢI TRANH CHẤP VỀ QUYỀN GIÁM HỘ CON
VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH CỦA HỆ THỐNG TÒA ÁN
NORTH CAROLINA
Please complete both sides.
Vui lòng điền đầy đủ cả hai mặt.
County Where Case Is Filed
Case File Number
Quận/hạt nơi nộp hồ sơ vụ tranh chấp
Số hồ sơ vụ tranh chấp
CVD
Will you or the other party need an interpreter?
Yes
No
If yes, what language?
Quý vị hoặc đương sự bên kia có cần thông dịch viên không?
Không
Nếu có thì thông dịch ngôn ngữ nào?
Today’s Date (mm/dd/yyyy)
Full Name
Date Of Birth (mm/dd/yyyy)
Hôm nay là ngày (tháng/ngày/năm)
Họ tên đầy đủ
Ngày sinh (tháng/ngày/năm)
Mailing Address
City
State
Zip
Ðịa chỉ gửi thư
Thành phố
Tiểu bang
Mã bưu chính
Home Telephone No. (including area code)
Cell No. (including area code)
Số điện thoại nhà (gồm cả mã vùng)
Số điện thoại di động (gồm cả mã vùng)
Email Address
Highest Level Of Education Completed
Địa chỉ email
Trình độ học vấn cao nhất đã học xong
Employer
Work Telephone No. (including area code)
Are you currently employed?
Yes
No
Chủ thuê lao động
Số điện thoại chỗ làm (gồm cả mã vùng)
Quý vị hiện có việc làm không?
Không
Job Title
Work Schedule
Chức danh
Lịch làm việc
Which is the best number for the mediator to reach you?
Home
Cell
Work
Other:
Số điện thoại nào thuận tiện nhất khi hòa giải viên cần liên lạc với quý vị?
Nhà
Di động
Chỗ làm
Số khác:
On which number(s) can the mediator leave a message?
Home
Cell
Work
Other:
Quý vị cho phép hòa giải viên để lại tin nhắn ở những số điện thoại nào?
Nhà
Di động
Chỗ làm
Số khác:
Full Name Of The Other Party In This Dispute
Telephone No.
Email Address
Họ tên đầy đủ của đương sự bên kia trong tranh chấp này
Số điện thoại
Địa chỉ email
The Other Party’s Mailing Address
City
State
Zip
Địa chỉ gửi thư của đương sự kia
Thành phố
Tiểu bang
Mã bưu chính
List the child(ren) in this custody dispute:
Liệt kê thông tin về (các) đứa trẻ trong trường hợp tranh chấp quyền giám hộ này:
Child’s Full Name
Date Of Birth
Age
Grade
Gender
Child Lives With
Họ tên đầy đủ của trẻ
Ngày sinh
Tuổi
Lớp
Giới tính
Trẻ đang sống với
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-A-208 Vietnamese, Page 1 of 3, Rev. 12/16
AOC-A-208 Tiếng Việt, 1 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 12 năm 2016
© 2016 Administrative Office of the Courts
© 2016 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
What is your relationship with the child(ren) in this dispute?
(check one)
Quan hệ của quý vị đối với (các) đứa trẻ này là gì?
(đánh dấu một ô)
Biological Mother
Biological Father
Grandmother
Grandfather
Mẹ ruột
Cha ruột
Bà nội/ngoại
Ông nội/ngoại
Adoptive Mother
Adoptive Father
Other
Mẹ nuôi
Cha nuôi
Quan hệ khác
Are children from other relationships living with you?
Yes
No
Sometimes
Quý vị có con nào với người khác mà hiện đang sống chung với quý vị không?
Không
Thỉnh thoảng
Are you and the other party currently living together?
Yes
No
Sometimes
Quý vị và đương sự kia có sống chung vào lúc hiện tại không?
Không
Thỉnh thoảng
Relationship status:
(check all that apply)
Tình trạng quan hệ:
(đánh dấu tất cả các ô thích hợp)
We never lived together.
We previously lived together.
Chúng tôi chưa bao giờ sống chung với nhau.
Chúng tôi trước đây đã sống chung với nhau.
We are married and separated.
We are divorced.
We were never married.
Chúng tôi có giấy hôn thú nhưng đang ly thân.
Chúng tôi đã ly dị.
Chúng tôi chưa bao giờ có giấy hôn thú với nhau.
I am living with a new partner.
Other:
(please specify)
Tôi đang sống chung với người yêu/vợ/chồng khác.
Quan hệ khác:
(vui lòng cho biết cụ thể)
When did you stop living together?
(approximate date
)
(mm/dd/yyyy)
Hai người đã thôi sống chung vào hồi nào?
(phỏng chừng ngày
)
(tháng/ngày/năm)
What are you hoping to achieve in mediation?
Quý vị mong muốn đạt được kết quả gì từ cuộc hòa giải này?
Is there an existing order in place pertaining to custody (including one from another state, county, or juvenile court) that you are hoping to
revise or amend?
Yes
No
Có án lệnh hiện hành nào liên quan đến quyền giám hộ (gồm cả các lệnh từ tiểu bang, quận/hạt hay tòa án trẻ vị thành niên khác) mà
quý vị muốn thay đổi hay bổ sung không?
Không
If yes, please provide details about the order (case number, county, state, etc.):
Nếu có, vui lòng cho biết thông tin chi tiết về lệnh đó (số vụ, tên quận/hạt, tiểu bang, v.v.):
Everyone disagrees and argues with family and friends now and then. What happens when you and the other party involved in mediation
disagree or argue?
Tất cả mọi người đều có lúc gặp chuyện bất đồng ý kiến và tranh cãi với người thân hay bạn bè. Điều gì xảy ra khi quý vị và đương sự
kia trong cuộc hòa giải này không đồng ý hay tranh cãi với nhau?
Is there a current or expired Domestic Violence Protective Order or other type of no-contact order between you and the other party?
Yes
No
Hiện tại hay trước đây có Lệnh Bảo Vệ Vì Bạo Lực Gia Đình hoặc bất kỳ loại lệnh cấm tiếp xúc nào khác giữa quý vị và đương sự kia
không?
Không
If yes, what type of no-contact order and when does it expire?
Nếu có, đó là loại lệnh cấm tiếp xúc gì và sẽ hết hạn vào ngày nào?
Have there been any criminal cases involving you and the other party?
Yes
No
Có bất kỳ vụ án hình sự nào liên quan đến quý vị và đương sự kia không?
Không
If yes, what type?
(e.g., trespassing, assault, etc.)
Nếu có, đó là loại vụ án gì?
(ví dụ, tội xâm phạm, hành hung, v.v.)
What was the outcome?
(e.g., dismissal, acquittal, guilty)
Kết quả vụ án là gì?
(ví dụ, tòa án bác bỏ cáo trạng, xử trắng án, xử có tội)
Has Child Protective Services ever investigated the safety of your children?
Yes
No
Cơ Quan Bảo Vệ Trẻ Em có bao giờ tiến hành điều tra về sự an toàn của con quý vị không?
Không
If yes, what date(s) did the investigation begin and end
?
(mm/dd/yyyy)
Nếu có, cuộc điều tra đó đã bắt đầu và kết thúc vào những ngày nào
?
(tháng/ngày/năm)
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-A-208 Vietnamese, Page 2 of 3, Rev. 12/16
AOC-A-208 Tiếng Việt, 2 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 12 năm 2016
© 2016 Administrative Office of the Courts
© 2016 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
I fear for my safety around the other party.
Yes
No
Khi ở gần đương sự kia, tôi lo sợ cho sự an toàn của bản thân tôi.
Không
I fear for my children’s safety with the other party.
Yes
No
Khi con của tôi ở gần đương sự kia, tôi lo sợ cho sự an toàn của chúng.
Không
I have concerns about the other party’s drug/alcohol abuse.
Yes
No
Tôi lo lắng vì đương sự kia lạm dụng ma túy/rượu bia.
Không
If yes to any of the above, please describe:
Nếu quý vị trả lời ‘Có’ đối với bất kỳ câu nào trong các câu trên, vui lòng giải thích:
Has the other party threatened you with a weapon?
Đương sự kia có bao giờ dùng vũ khí để đe dọa quý vị không?
Yes
No
Không
If yes, what happened as a result?
Nếu có, kết cục của chuyện đó là gì?
Has the other party threatened to hurt:
you
himself/herself
the children
a family pet?
No threats were made.
Đương sự kia có bao giờ đe dọa gây hại cho:
quý vị
bản thân anh/chị ta
con cái
một thú nuôi trong gia đình?
Không có đe dọa.
If threatened, what happened as a result?
Nếu có đe dọa, kết cục của chuyện đó là gì?
Has the other party been violent towards you?
Đương sự kia có bao giờ sử dụng bạo lực với quý vị không?
Yes
No
Không
If yes, what happened as a result?
Nếu có, kết cục của chuyện đó là gì?
Fill in this section completely.
Điền đầy đủ thông tin yêu cầu dưới đây.
For the six (6) months before this action was filed:
Trong sáu (6) tháng trước khi nộp đơn kiện này:
The plaintiff lived in (name of state)
Nguyên đơn sống ở (tên tiểu bang)
The defendant lived in (name of state)
Bị đơn sống ở (tên tiểu bang)
The child(ren) lived in (name of state)
(Các) con sống ở (tên tiểu bang)
Name Of Attorney Of Record
Tên của luật sư phụ trách vụ kiện
Mailing Address
City
State
Zip
Ðịa chỉ gửi thư
Thành phố
Tiểu bang
Mã bưu chính
Attorney’s Telephone No. (including area code)
Attorney’s Fax No. (including area code)
Số điện thoại của luật sư phụ trách (gồm cả mã vùng)
Số fax của luật sư phụ trách (gồm cả mã vùng)
AOC-A-208 Vietnamese, Page 3 of 3, Rev. 12/16
AOC-A-208 Tiếng Việt, 3 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 12 năm 2016
© 2016 Administrative Office of the Courts
© 2016 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Page of 3