NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-CV-312 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-
CV-312 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số Hồ Sơ
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
County
District Court Division
Quận/hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name Of Defendant
IDENTIFYING INFORMATION
Tên bị cáo
ABOUT DEFENDANT
DOMESTIC VIOLENCE ACTION
Street Address Of Defendant (Not P.O. Box)
Địa chỉ của bị cáo (không phải hộp thư)
THÔNG TIN NHẬN DIỆN
BỊ CÁO TRONG VỤ ÁN
City
State
Zip
BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Tiểu bang
Mã bưu chính
Thành phố
G.S. 50B-3(d)
G.S. 50B-3(d)
INSTRUCTIONS:
In order to assist law enforcement agencies in serving and enforcing this Order, if issued by the Court, the
following information is requested. It is not required for the issuance of this Order, but may allow law enforcement agencies to
locate and more quickly identify the persons involved in this case and to enforce the provisions of this Order more effectively.
Answer these questions accurately and honestly.
HƯỚNG DẪN:
Quý vị được yêu cầu cung cấp thông tin dưới đây để hỗ trợ các cơ quan công lực trong việc tống đạt và thi
hành Lệnh này trong trường hợp Tòa Án chấp nhận ban hành Lệnh. Việc cung cấp thông tin không phải là điều kiện bắt buộc
để Tòa Án ban hành Lệnh, nhưng thông tin này có thể giúp các cơ quan công lực truy tìm và nhận diện nhanh hơn những
người liên quan đến vụ này cũng như giúp họ thi hành hiệu quả hơn các điều khoản của Lệnh. Xin trả lời chính xác và trung
thực các câu hỏi dưới đây.
If you do not know the answer to any of the following questions, leave the question blank.
Hãy để trống bất cứ câu hỏi nào mà quý vị không biết câu trả lời.
INFORMATION ABOUT DEFENDANT
THÔNG TIN VỀ BỊ CÁO
Date Of Birth (mm/dd/yyyy)
Race:
White
Black
Indian
Asian/Pacific Islander
Other
Ngày sinh (tháng/ngày/năm)
Chủng tộc:
Người da trắng
Người da đen
Thổ dân Mỹ
Người Á Châu/
Chủng tộc khác
Đảo Thái Bình Dương
Eye Color
Height
Weight
Hair Color
Sex:
Male
Female
Chiều cao
Trọng lượng
Màu tóc
Màu mắt
Giới tính:
Nam
Nữ
Identifying Marks (List any marks, scars, tattoos)
Các đặc điểm nhận diện (liệt kê các dấu hiệu, vết
sẹo, hình xăm)
Does the defendant have a driver’s license or state-issued identification card from any state?
Yes
No
Bị cáo có bằng lái hoặc thẻ căn cước được cấp từ bất kỳ tiểu bang nào không?
Không
If yes, provide the state and number if possible: State:
Number:
Nếu có, cho biết tên tiểu bang và số thẻ hoặc bằng lái, nếu có thể: Tiểu bang:
Số:
Vehicle description and license plate number:
Miêu tả loại xe và biển số xe:
Social Security No. Of Defendant
Telephone No. Of Defendant
Số an sinh xã hội của bị cáo
Số điện thoại của bị cáo
Original-Court File
Copy-Sheriff
(Over)
Bản gốc - Lưu hồ sơ Tòa Án
Bản sao - Cảnh sát trưởng quận/hạt
(Xem mặt sau)
AOC-CV-312 Vietnamese, Page 1 of 2, Rev. 6/2000
AOC-CV-312 Tiếng Việt, Trang 1 trong 2 trang, Được sửa đổi tháng 6 năm 2000
© 2000 Administrative Office of the Courts
© 2000 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-CV-312 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-
CV-312 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số Hồ Sơ
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
County
District Court Division
Quận/hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name Of Defendant
IDENTIFYING INFORMATION
Tên bị cáo
ABOUT DEFENDANT
DOMESTIC VIOLENCE ACTION
Street Address Of Defendant (Not P.O. Box)
Địa chỉ của bị cáo (không phải hộp thư)
THÔNG TIN NHẬN DIỆN
BỊ CÁO TRONG VỤ ÁN
City
State
Zip
BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Tiểu bang
Mã bưu chính
Thành phố
G.S. 50B-3(d)
G.S. 50B-3(d)
INSTRUCTIONS:
In order to assist law enforcement agencies in serving and enforcing this Order, if issued by the Court, the
following information is requested. It is not required for the issuance of this Order, but may allow law enforcement agencies to
locate and more quickly identify the persons involved in this case and to enforce the provisions of this Order more effectively.
Answer these questions accurately and honestly.
HƯỚNG DẪN:
Quý vị được yêu cầu cung cấp thông tin dưới đây để hỗ trợ các cơ quan công lực trong việc tống đạt và thi
hành Lệnh này trong trường hợp Tòa Án chấp nhận ban hành Lệnh. Việc cung cấp thông tin không phải là điều kiện bắt buộc
để Tòa Án ban hành Lệnh, nhưng thông tin này có thể giúp các cơ quan công lực truy tìm và nhận diện nhanh hơn những
người liên quan đến vụ này cũng như giúp họ thi hành hiệu quả hơn các điều khoản của Lệnh. Xin trả lời chính xác và trung
thực các câu hỏi dưới đây.
If you do not know the answer to any of the following questions, leave the question blank.
Hãy để trống bất cứ câu hỏi nào mà quý vị không biết câu trả lời.
INFORMATION ABOUT DEFENDANT
THÔNG TIN VỀ BỊ CÁO
Date Of Birth (mm/dd/yyyy)
Race:
White
Black
Indian
Asian/Pacific Islander
Other
Ngày sinh (tháng/ngày/năm)
Chủng tộc:
Người da trắng
Người da đen
Thổ dân Mỹ
Người Á Châu/
Chủng tộc khác
Đảo Thái Bình Dương
Eye Color
Height
Weight
Hair Color
Sex:
Male
Female
Chiều cao
Trọng lượng
Màu tóc
Màu mắt
Giới tính:
Nam
Nữ
Identifying Marks (List any marks, scars, tattoos)
Các đặc điểm nhận diện (liệt kê các dấu hiệu, vết
sẹo, hình xăm)
Does the defendant have a driver’s license or state-issued identification card from any state?
Yes
No
Bị cáo có bằng lái hoặc thẻ căn cước được cấp từ bất kỳ tiểu bang nào không?
Không
If yes, provide the state and number if possible: State:
Number:
Nếu có, cho biết tên tiểu bang và số thẻ hoặc bằng lái, nếu có thể: Tiểu bang:
Số:
Vehicle description and license plate number:
Miêu tả loại xe và biển số xe:
Social Security No. Of Defendant
Telephone No. Of Defendant
Số an sinh xã hội của bị cáo
Số điện thoại của bị cáo
Original-Court File
Copy-Sheriff
(Over)
Bản gốc - Lưu hồ sơ Tòa Án
Bản sao - Cảnh sát trưởng quận/hạt
(Xem mặt sau)
AOC-CV-312 Vietnamese, Page 1 of 2, Rev. 6/2000
AOC-CV-312 Tiếng Việt, Trang 1 trong 2 trang, Được sửa đổi tháng 6 năm 2000
© 2000 Administrative Office of the Courts
© 2000 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
The defendant’s current work information:
Thông tin về chỗ làm hiện tại của bị cáo:
Employer’s Business Name
Tên doanh nghiệp của chủ thuê lao động
Business Address
Địa chỉ doanh nghiệp
Business Telephone No.
Defendant’s Work Hours (List Work Start Time And Work Stop Time)
Số điện thoại doanh nghiệp
Giờ làm việc của bị cáo (cho biết giờ bắt đầu và giờ nghỉ làm hàng ngày)
Does the defendant have a permit to purchase a handgun or crossbow?
Yes
No
Bị cáo có giấy phép mua súng ngắn hay nỏ không?
Không
If yes, state which law enforcement agency issued the permit, if known:
Nếu có, cho biết tên cơ quan công lực cấp giấy phép đó, nếu biết được:
Does the defendant have a permit to carry a concealed handgun?
Yes
No
Bị cáo có giấy phép mang súng ngắn giấu trong người không?
Không
If yes, state which law enforcement agency issued the permit, if known:
Nếu có, cho biết tên cơ quan công lực cấp giấy phép đó, nếu biết được:
Is there any reason that a law enforcement officer should consider the defendant a potential threat
(i.e., carries concealed
Yes
No
weapons while drinking alcohol, has threatened an officer, etc.)?
Có bất kỳ lý do nào mà các nhân viên công lực nên coi bị cáo là người nguy hiểm không
(thí dụ, thường có vũ khí giấu trong
Không
người khi uống rượu, đã từng đe dọa một nhân viên công lực, v.v.)?
If yes, specify the circumstances:
Nếu có, cho biết cụ thể về các trường hợp đó:
PLAINTIFF
NGUYÊN ĐƠN
Date Of Birth (mm/dd/yyyy)
Race:
Sex:
White
Black
Indian
Asian/Pacific Islander
Other
Male
Female
Ngày sinh (tháng/ngày/năm)
Giới tính:
Nam
Nữ
Chủng tộc:
Người da trắng
Người da đen
Thổ dân Mỹ
Người Á Châu/
Chủng
Đảo Thái Bình
tộc khác
Dương
Date (mm/dd/yyyy)
Name Of Plaintiff (Type Or Print)
Signature Of Plaintiff
Ngày (tháng/ngày/năm)
Tên của nguyên đơn (đánh máy hay viết chữ in)
Chữ ký của nguyên đơn
NOTE TO CLERK OR MAGISTRATE:
If an order is issued, a copy of this form should be attached to the appropriate order and forwarded to the
sheriff of the issuing court county.
LƯU Ý DÀNH CHO LỤC SỰ HAY QUAN TÒA:
Nếu Tòa Án ban hành Lệnh, hãy đính kèm bản sao của mẫu này với Lệnh thích hợp và chuyển
đến cảnh sát trưởng quận/hạt nơi Tòa Án ra lệnh.
Original-Court File
Copy-Sheriff
Bản gốc - Lưu hồ sơ Tòa Án
Bản sao - Cảnh sát trưởng quận/hạt
AOC-CV-312 Vietnamese, Page 2 of 2, Rev. 6/2000
AOC-CV-312 Tiếng Việt, Trang 2 trong 2 trang, Được sửa đổi tháng 6 năm 2000
© 2000 Administrative Office of the Courts
© 2000 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án