Form AOC-CV-666 VIETNAMESE "Order for Hearing on Petition for Expedited Enforcement of Foreign Child Custody Order" - North Carolina (English/Vietnamese)

What Is Form AOC-CV-666 VIETNAMESE?

This is a legal form that was released by the North Carolina District Court - a government authority operating within North Carolina. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on February 1, 2014;
  • The latest edition provided by the North Carolina District Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;
  • Fill out the form in our online filing application.

Download a printable version of Form AOC-CV-666 VIETNAMESE by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the North Carolina District Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form AOC-CV-666 VIETNAMESE "Order for Hearing on Petition for Expedited Enforcement of Foreign Child Custody Order" - North Carolina (English/Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 98 votes
Page background image
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE
ENGLISH VERSION OF THE AOC-CV-666 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-
CV-666 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
STATE OF NORTH CAROLINA
File No.
Số Hồ Sơ
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Quận/Hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name And Address Of Plaintiff
Tên và Địa Chỉ Nguyên Đơn
ORDER FOR HEARING ON PETITION FOR
EXPEDITED ENFORCEMENT OF
FOREIGN CHILD CUSTODY ORDER
VERSUS
LỆNH MỞ PHIÊN TÒA THỤ LÝ
KIỆN
ĐƠN XIN XÚC TIẾN VIỆC THI HÀNH LỆNH
Name And Address Of Defendant
Tên và Địa Chỉ Bị Đơn
GIÁM HỘ CON BAN HÀNH NGOÀI TIỂU BANG
G.S. 50A-308(c)
G.S. 50A-308(c)
State Or Country In Which Foreign Child Custody Order Entered
Date Foreign Child Custody Order Entered In Other State Or Country (mm/dd/yyyy)
Tiểu bang hay quốc gia nơi ban hành Lệnh Giám Hộ Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang
Ngày ban hành Lệnh Giám Hộ Con ở tiểu bang hay quốc gia đó (tháng/ngày/năm)
Name And Address Of Person With Physical Custody Of Child, If Different Than Defendant
Tên và địa chỉ của (những) người đang nuôi giữ đứa trẻ, nếu không phải là bị đơn
FINDINGS OF FACT
CÁC SỰ VIỆC ĐƯỢC XÁC NHẬN
This matter coming on before the undersigned judge, the Court finds as follows:
Sau khi xem xét vụ án được đưa ra, thẩm phán ký tên dưới đây xác nhận những điều sau:
1. Plaintiff filed a petition for expedited enforcement of a foreign child custody order pursuant to G.S 50A-308(a).
1. Nguyên đơn đã nộp đơn xin xúc tiến việc thi hành Lệnh Giám Hộ Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang chiếu theo điều G.S 50A-308(a).
,
2. Attached to that Petition is a certified copy of a foreign child custody order entered on
(date (mm/dd/yyyy))
in the state or country of
, in an action captioned
.
2. Đính kèm với đơn xin đó có bản sao chứng thực sao y bản chính của Lệnh Giám Hộ Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang được lập vào
,
tại tiểu bang hay quốc gia
,
trong vụ án có tiêu đề
(ngày (tháng/ngày/năm))
.
3. Plaintiff alleges that the foreign child custody order gives him/her the right to immediate physical custody of the following child(ren):
(list each child by name and date of birth (mm/dd/yyyy))
3. Nguyên đơn cho rằng chiếu theo Lệnh Giám Hộ Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang, nguyên đơn có quyền được nuôi (các) đứa trẻ ghi
tên dưới đây ngay lập tức:
(liệt kê tên họ và ngày sinh của mỗi đứa trẻ (tháng/ngày/năm))
4. In addition, plaintiff requests a Warrant To Take Physical Custody of a child, directing law enforcement to take immediate possession
of the child(ren) upon service of this Order.
4. Thêm vào đó nguyên đơn cũng yêu cầu Tòa Án ban hành Trát Tòa để chỉ thị nhân viên công lực đưa (các) đứa trẻ đi khỏi nơi đang
ở ngay lập tức sau khi tống đạt Lệnh này.
(Over)
(xem mặt sau)
AOC-CV-666 Vietnamese, Page 1 of 4, rev 2/14
AOC-CV-666 Tiếng Việt, Trang 1 trong 4 trang, Được sửa đổi tháng 2 năm 2014
© 2014 Administrative Office of the Courts
© 2014 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE
ENGLISH VERSION OF THE AOC-CV-666 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-
CV-666 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
STATE OF NORTH CAROLINA
File No.
Số Hồ Sơ
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Quận/Hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name And Address Of Plaintiff
Tên và Địa Chỉ Nguyên Đơn
ORDER FOR HEARING ON PETITION FOR
EXPEDITED ENFORCEMENT OF
FOREIGN CHILD CUSTODY ORDER
VERSUS
LỆNH MỞ PHIÊN TÒA THỤ LÝ
KIỆN
ĐƠN XIN XÚC TIẾN VIỆC THI HÀNH LỆNH
Name And Address Of Defendant
Tên và Địa Chỉ Bị Đơn
GIÁM HỘ CON BAN HÀNH NGOÀI TIỂU BANG
G.S. 50A-308(c)
G.S. 50A-308(c)
State Or Country In Which Foreign Child Custody Order Entered
Date Foreign Child Custody Order Entered In Other State Or Country (mm/dd/yyyy)
Tiểu bang hay quốc gia nơi ban hành Lệnh Giám Hộ Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang
Ngày ban hành Lệnh Giám Hộ Con ở tiểu bang hay quốc gia đó (tháng/ngày/năm)
Name And Address Of Person With Physical Custody Of Child, If Different Than Defendant
Tên và địa chỉ của (những) người đang nuôi giữ đứa trẻ, nếu không phải là bị đơn
FINDINGS OF FACT
CÁC SỰ VIỆC ĐƯỢC XÁC NHẬN
This matter coming on before the undersigned judge, the Court finds as follows:
Sau khi xem xét vụ án được đưa ra, thẩm phán ký tên dưới đây xác nhận những điều sau:
1. Plaintiff filed a petition for expedited enforcement of a foreign child custody order pursuant to G.S 50A-308(a).
1. Nguyên đơn đã nộp đơn xin xúc tiến việc thi hành Lệnh Giám Hộ Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang chiếu theo điều G.S 50A-308(a).
,
2. Attached to that Petition is a certified copy of a foreign child custody order entered on
(date (mm/dd/yyyy))
in the state or country of
, in an action captioned
.
2. Đính kèm với đơn xin đó có bản sao chứng thực sao y bản chính của Lệnh Giám Hộ Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang được lập vào
,
tại tiểu bang hay quốc gia
,
trong vụ án có tiêu đề
(ngày (tháng/ngày/năm))
.
3. Plaintiff alleges that the foreign child custody order gives him/her the right to immediate physical custody of the following child(ren):
(list each child by name and date of birth (mm/dd/yyyy))
3. Nguyên đơn cho rằng chiếu theo Lệnh Giám Hộ Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang, nguyên đơn có quyền được nuôi (các) đứa trẻ ghi
tên dưới đây ngay lập tức:
(liệt kê tên họ và ngày sinh của mỗi đứa trẻ (tháng/ngày/năm))
4. In addition, plaintiff requests a Warrant To Take Physical Custody of a child, directing law enforcement to take immediate possession
of the child(ren) upon service of this Order.
4. Thêm vào đó nguyên đơn cũng yêu cầu Tòa Án ban hành Trát Tòa để chỉ thị nhân viên công lực đưa (các) đứa trẻ đi khỏi nơi đang
ở ngay lập tức sau khi tống đạt Lệnh này.
(Over)
(xem mặt sau)
AOC-CV-666 Vietnamese, Page 1 of 4, rev 2/14
AOC-CV-666 Tiếng Việt, Trang 1 trong 4 trang, Được sửa đổi tháng 2 năm 2014
© 2014 Administrative Office of the Courts
© 2014 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
5. Plaintiff is entitled to a Warrant directing law enforcement to take immediate possession of the child. A Warrant Directing Law
Enforcement To Take Immediate Physical Custody Of Child(ren) (AOC-CV-667) is
attached.
5. Nguyên đơn có quyền được Tòa Án ban hành Trát Tòa chỉ thị nhân viên công lực đưa (các) đứa trẻ đi khỏi nơi đang ở ngay lập tức.
Một bản Trát Chỉ Thị Nhân Viên Công Lực Đến Đưa (Các) Đứa Trẻ Đi Khỏi Nơi Đang Ở Ngay Lập Tức (AOC-CV-667) được
đính kèm.
6. Plaintiff is not entitled to a Warrant directing law enforcement to take immediate possession of the child(ren) because:
6. Nguyên đơn không có quyền được Tòa Án ban hành Trát Tòa chỉ thị nhân viên công lực đưa (các) đứa trẻ đi khỏi nơi đang ở ngay lập
tức, bởi vì:
7. In addition, the Court finds:
7. Ngoài ra, Tòa Án này xác nhận rằng:
ORDER
ÁN LỆNH
Now, therefore, the Court orders:
Do đó, bây giờ Tòa Án ra lệnh rằng:
1.
the defendant
(name of other person having physical custody of the child(ren))
,
to appear in person
with
without
the child(ren) listed in paragraph 3 above, at the time and place listed below for a
hearing on plaintiff’s Petition For Expedited Enforcement Of Foreign Child Custody Order.
1.
bị đơn
(tên của người khác đang nuôi giữ (các) đứa trẻ)
,
phải đích thân ra hầu tòa
cùng
không cùng
(các) đứa trẻ được liệt kê ở mục 3 trên tại thời điểm và địa điểm ghi dưới đây
để tham gia phiên tòa về Đơn Xin Xúc Tiến Việc Thi Hành Lệnh Giám Hộ Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang của nguyên đơn.
Date Of Hearing (mm/dd/yyyy)
Time Of Hearing
Place Of Hearing
Ngày phiên tòa (tháng/ngày/năm)
Giờ phiên tòa
Địa điểm phiên tòa
AM
PM
Sáng
Chiều
2. In addition, the Court orders as follows:
2. Ngoài ra, Tòa Án ra lệnh như sau:
3. The following NOTICE is hereby given defendant,
and
(other person with physical custody of the
child(ren))
3. THÔNG BÁO dưới đây là dành cho bị đơn,
(tên của người khác đang nuôi giữ (các) đứa trẻ)
NOTICE:
At the conclusion of this hearing, the Court will order that Plaintiff take immediate physical custody of the child(ren) listed above and
that all fees, costs and expenses authorized by G.S. 50A-312 be paid, and may also schedule an additional hearing to determine if
additional relief is appropriate, unless you appear at the hearing and establish one of the following:
THÔNG BÁO:
Vào lúc kết thúc phiên tòa, Tòa Án sẽ ra lệnh cho nguyên đơn ngay lập tức được quyền nuôi (các) đứa trẻ có tên trên đây và yêu cầu
thanh toán tất cả các lệ phí, chi phí và phí tổn được quy định trong G.S. 50A-312, cũng như có thể lên lịch mở phiên tòa khác để xác
định xem có nên ra lệnh thêm nữa hay không, trừ phi quý vị đã có mặt tại phiên tòa và chứng minh một trong các điều sau:
1. The foreign child custody order to be enforced has not been confirmed and the court that issued the order did not have
appropriate jurisdiction to do so; or
1. Lệnh Giám Hộ Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang mà bên nguyên yêu cầu thi hành chưa được xác nhận, và tòa án ban hành lệnh đó
đã không có thẩm quyền hợp pháp để làm việc đó; hoặc
AOC-CV-666 Vietnamese, Page 2 of 4, rev 2/14
AOC-CV-666 Tiếng Việt, Trang 2 trong 4 trang, Được sửa đổi tháng 2 năm 2014
© 2014 Administrative Office of the Courts
© 2014 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Name Of Plaintiff
Name Of Defendant
File No.
Tên Nguyên Đơn
Tên Bị Đơn
Số Hồ Sơ
2. The foreign child custody order to be enforced has not been confirmed and the order has been stayed, vacated, or modified by an
appropriate court; or
2. Lệnh Giám Hộ Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang mà bên nguyên yêu cầu thi hành chưa được xác nhận và đã bị một tòa án có thẩm
quyền hợp pháp đình chỉ, bác bỏ hay sửa đổi; hoặc
3. The foreign child custody order to be enforced has not been confirmed and you were entitled to receive notice before the custody
order was entered but you did not receive appropriate notice before the foreign child custody order was entered; or
3. Lệnh Giám Hộ Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang mà bên nguyên yêu cầu thi hành chưa được xác nhận và quý vị có quyền được
thông báo nhưng đã không được thông báo đúng cách trước khi Lệnh Giám Hộ Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang được ban hành; hoặc
4. The foreign child custody order has been confirmed, but the order has been stayed, vacated or modified by a state with
appropriate jurisdiction since the time the order was confirmed.
4. Lệnh Giám Hộ Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang đã được xác nhận nhưng sau đó bị một tiểu bang có thẩm quyền hợp pháp đình
chỉ, bác bỏ hay sửa đổi.
Date (mm/dd/yyyy)
Name Of District Court Judge (Type Or Print)
Signature Of District Court Judge
Ngày (tháng/ngày/năm)
Tên của Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực (đánh máy hay viết chữ in)
Chữ Ký của Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực
RETURN OF SERVICE
HỒI BÁO SAU KHI TỐNG ĐẠT
I certify that I served the person(s) listed below with a copy of the Order For Hearing On Petition For Expedited Enforcement Of
Child Custody Order, along with a copy of the plaintiff’s Petition For Expedited Enforcement Of Foreign Child Custody Order as
follows:
Tôi xác nhận rằng tôi đã tống đạt cho (những) người liệt kê dưới đây một bản sao của Lệnh Mở Phiên Tòa Thụ Lý Đơn Xin Xúc Tiến
Việc Thi Hành Lệnh Giám Hộ Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang cùng với bản sao Đơn Xin Xúc Tiến Việc Thi Hành Lệnh Giám Hộ
Con Ban Hành Ngoài Tiểu Bang của nguyên đơn bằng cách sau đây:
DEFENDANT
BỊ ĐƠN
Date Served (mm/dd/yyyy)
Time Served
Name Of Defendant
Ngày tống đạt (tháng/ngày/năm)
Giờ tống đạt
Tên bị đơn
AM
PM
Sáng
Chiều
By personally delivering the same to the defendant named above.
Một bản sao được giao trực tiếp cho bị đơn nêu tên trên đây.
By leaving the same at the dwelling house or usual place of abode of the defendant named above with a person of suitable age and
discretion then residing therein.
(name of person with whom papers were left)
Một bản sao được gửi nhờ cho bị đơn qua một người có đủ tuổi và ý thức thận trọng sống tại nhà ở hay nơi thường trú của bị đơn
nêu tên trên đây.
(tên của người nhận bản sao)
The defendant was NOT served for the following reason.
Bị đơn KHÔNG được tống đạt bản sao vì lý do sau.
OTHER PERSON 1
NGƯỜI KHÁC 1
Date Served (mm/dd/yyyy)
Time Served
Name Of Other Person
AM
PM
Ngày tống đạt (tháng/ngày/năm)
Giờ tống đạt
Tên của người khác
Sáng
Chiều
By personally delivering the same to the person named above.
Một bản sao được giao trực tiếp cho người nêu tên trên đây.
By leaving the same at the dwelling house or usual place of abode of the person named above with a person of suitable age and
discretion then residing therein.
(name of person with whom papers were left)
Một bản sao được gửi nhờ cho người nêu tên trên đây qua một người có đủ tuổi và ý thức thận trọng sống tại nhà ở hay nơi thường
trú của người đó.
(tên của người nhận bản sao)
The person was NOT served for the following reason.
Người này KHÔNG được tống đạt bản sao vì lý do sau.
(Over)
(xem mặt sau)
AOC-CV-666 Vietnamese, Page 3 of 4, rev 2/14
AOC-CV-666 Tiếng Việt, Trang 3 trong 4 trang, Được sửa đổi tháng 2 năm 2014
© 2014 Administrative Office of the Courts
© 2014 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
OTHER PERSON 2
NGƯỜI KHÁC 2
Date Served (mm/dd/yyyy)
Time Served
Name Of Other Person
AM
PM
Ngày tống đạt (tháng/ngày/năm)
Giờ tống đạt
Tên của người khác
Sáng
Chiều
By personally delivering the same to the person named above.
Một bản sao được giao trực tiếp cho người nêu tên trên đây.
By leaving the same at the dwelling house or usual place of abode of the person named above with a person of suitable age and
discretion then residing therein.
(name of person with whom papers were left)
Một bản sao được gửi nhờ cho người nêu tên trên đây qua một người có đủ tuổi và ý thức thận trọng sống tại nhà ở hay nơi thường
trú của người đó.
(tên của người nhận bản sao)
The person was NOT served for the following reason.
Người này KHÔNG được tống đạt bản sao vì lý do sau.
Date Received (mm/dd/yyyy)
Name Of Deputy Sheriff Making Return (Type Or Print)
Ngày nhận (tháng/ngày/năm)
Tên của Cảnh Sát Quận/Hạt hồi báo (đánh máy hay viết chữ in)
Date Of Return (mm/dd/yyyy)
Signature Of Deputy Sheriff Making Return
Ngày hồi báo (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của Cảnh Sát Quận/Hạt hồi báo
County Of Deputy Sheriff Making Return
Quận/hạt của Cảnh Sát hồi báo
AOC-CV-666 Vietnamese, Page 4 of 4, rev 2/14
AOC-CV-666 Tiếng Việt, Trang 4 trong 4 trang, Được sửa đổi tháng 2 năm 2014
© 2014 Administrative Office of the Courts
© 2014 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Page of 4