Form AOC-SP-917 "Release of Court Orders Concerning Mental Health and Capacity for Pistol Purchase Permit" - North Carolina (English/Vietnamese)

What Is Form AOC-SP-917?

This is a legal form that was released by the North Carolina Court System - a government authority operating within North Carolina. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on December 1, 2015;
  • The latest edition provided by the North Carolina Court System;
  • Easy to use and ready to print;
  • Available in Spanish;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;
  • Fill out the form in our online filing application.

Download a printable version of Form AOC-SP-917 by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the North Carolina Court System.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form AOC-SP-917 "Release of Court Orders Concerning Mental Health and Capacity for Pistol Purchase Permit" - North Carolina (English/Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.5 / 5) 20 votes
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-SP-917 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-
SP-917 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
STATE OF NORTH CAROLINA
RELEASE OF COURT ORDERS CONCERNING
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
MENTAL HEALTH AND CAPACITY
FOR PISTOL PURCHASE PERMIT
GIẤY CHO PHÉP TIẾT LỘ LỆNH TÒA ÁN
LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE VÀ
County
NĂNG LỰC TÂM THẦNĐỂ ĐƯỢC
Quận/hạt
CẤP GIẤY PHÉP MUA SÚNG NGẮN
G.S. 14-404(e1)
G.S. 14-404(e1)
Name And Address Of Applicant
Date Of Birth (mm/dd/yyyy)
Tên và địa chỉ của người nộp đơn
Ngày sinh (tháng/ngày/năm)
Social Security No
Số an sinh xã hội
State Drivers License No. (State Identification No. if no drivers license)
State
Số bằng lái do tiểu bang cấp (hoặc số ID do tiểu bang cấp, nếu không
Tiểu bang
có bằng lái)
I hereby authorize and request any and all Clerks of Superior Court of North Carolina to inform the Sheriff of the county named above
whether or not the clerk’s files or records contain any court orders concerning my mental health or capacity. If so, I authorize the clerk
to reveal to the sheriff the court orders within any confidential court files or records that the sheriff may reasonably require in order to
determine whether or not to issue a pistol purchase permit to me.
Bây giờ tôi cho phép và yêu cầu bất kỳ và tất cả các Lục Sự Tòa Thượng Thẩm của North Carolina thông báo cho Cảnh Sát Trưởng
Quận/Hạt ở quận/hạt nêu trên về việc hồ sơ của (các) Lục Sự có chứa bất kỳ lệnh tòa án nào liên quan đến sức khỏe và năng lực tâm
thần của tôi hay không. Nếu có, tôi cho phép Lục Sự tiết lộ cho Cảnh Sát Trưởng Quận/Hạt các lệnh đang lưu ở bất kỳ hồ sơ bảo mật
nào của tòa án được coi la hợp lý và cần thiết để Cảnh Sát Trưởng quyết định xem có nên cấp giấy phép mua súng ngắn cho tôi hay
không.
This Release may be treated as a motion in the cause for disclosure pursuant to G.S. 122C-54(d), which disclosure is necessary to
enable the sheriff to determine my qualification to purchase or possess a handgun. I stipulate that a clerk may reveal to the sheriff any
court orders pursuant to any specific or standing order entered in response to or anticipation of this
motion.
Giấy cho phép tiết lộ này có thể được coi như một kiến nghị yêu cầu tiết lộ thông tin chiếu theo G.S. 122C-54(d), và việc tiết lộ thông tin
này là cần thiết để giúp Cảnh Sát Trưởng Quận/Hạt xác định xem tôi có hội đủ điều kiện để mua hay sở hữu một khẩu súng ngắn hay
không. Tôi đồng ý rằng Lục Sự có thể tiết lộ cho Cảnh Sát Trưởng Quận/Hạt các lệnh tòa án, nếu có, liên quan đến bất kỳ án lệnh cụ
thể hay còn hiệu lực nào do tòa án ban hành để trả lời hoặc chuẩn bị cho kiến nghị này.
I understand that further disclosure or redisclosure by the sheriff of any information disclosed to the sheriff pursuant to this Release is
prohibited without my further written consent unless otherwise provided for by state or federal law. I understand that I may revoke this
authorization at any time except to the extent that action has already been taken in reliance on this Release. Even without my express
revocation, this Release will expire upon the satisfaction of the request or one year from the date below, whichever occurs first.
Tôi hiểu rằng Cảnh Sát Trưởng Quận/Hạt bị cấm tiết lộ tiếp hoặc tái tiết lộ bất kỳ thông tin nào nhận được chiếu theo Giấy Cho Phép
này trừ phi tôi ký giấy cho phép riêng hoặc việc tiết lộ đó phù hợp với các quy định khác của luật pháp tiểu bang hay liên bang. Tôi hiểu
rằng tôi có thể thu hồi lại Giấy Cho Phép này vào bất kỳ lúc nào, tuy nhiên không thể thu hồi lại các hành động đã được thực hiện trước
đó căn cứ vào lời cho phép của tôi. Nếu tôi không yêu cầu thu hồi Giấy Cho Phép này thì nó sẽ vẫn hết hạn khi việc tiết lộ thông tin
được thực hiện xong hoặc sau một năm kể từ ngày ghi dưới đây, tùy theo thời điểm nào đến trước.
I authorize the sheriff to photocopy this Release after I sign it, and I authorize any clerk to whom a photocopy of this Release is
presented to rely on the photocopy as being as effective as the original.
Tôi cho phép Cảnh Sát Trưởng Quận/Hạt sao lại Giấy Cho Phép này sau khi tôi ký tên, và tôi cho phép (các) Lục Sự mà nhận được một
bản sao Giấy Cho Phép coi bản sao đó có hiệu lực y như bản chính.
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-SP-917 Vietnamese, page 1 of 2, New 12/15
AOC-SP-917 Tiếng Việt, Trang 1 trong 2 trang, Mẫu mới, Tháng 12 năm 2015
© 2015 Administrative Office of the Courts
© 2015 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-SP-917 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-
SP-917 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
STATE OF NORTH CAROLINA
RELEASE OF COURT ORDERS CONCERNING
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
MENTAL HEALTH AND CAPACITY
FOR PISTOL PURCHASE PERMIT
GIẤY CHO PHÉP TIẾT LỘ LỆNH TÒA ÁN
LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE VÀ
County
NĂNG LỰC TÂM THẦNĐỂ ĐƯỢC
Quận/hạt
CẤP GIẤY PHÉP MUA SÚNG NGẮN
G.S. 14-404(e1)
G.S. 14-404(e1)
Name And Address Of Applicant
Date Of Birth (mm/dd/yyyy)
Tên và địa chỉ của người nộp đơn
Ngày sinh (tháng/ngày/năm)
Social Security No
Số an sinh xã hội
State Drivers License No. (State Identification No. if no drivers license)
State
Số bằng lái do tiểu bang cấp (hoặc số ID do tiểu bang cấp, nếu không
Tiểu bang
có bằng lái)
I hereby authorize and request any and all Clerks of Superior Court of North Carolina to inform the Sheriff of the county named above
whether or not the clerk’s files or records contain any court orders concerning my mental health or capacity. If so, I authorize the clerk
to reveal to the sheriff the court orders within any confidential court files or records that the sheriff may reasonably require in order to
determine whether or not to issue a pistol purchase permit to me.
Bây giờ tôi cho phép và yêu cầu bất kỳ và tất cả các Lục Sự Tòa Thượng Thẩm của North Carolina thông báo cho Cảnh Sát Trưởng
Quận/Hạt ở quận/hạt nêu trên về việc hồ sơ của (các) Lục Sự có chứa bất kỳ lệnh tòa án nào liên quan đến sức khỏe và năng lực tâm
thần của tôi hay không. Nếu có, tôi cho phép Lục Sự tiết lộ cho Cảnh Sát Trưởng Quận/Hạt các lệnh đang lưu ở bất kỳ hồ sơ bảo mật
nào của tòa án được coi la hợp lý và cần thiết để Cảnh Sát Trưởng quyết định xem có nên cấp giấy phép mua súng ngắn cho tôi hay
không.
This Release may be treated as a motion in the cause for disclosure pursuant to G.S. 122C-54(d), which disclosure is necessary to
enable the sheriff to determine my qualification to purchase or possess a handgun. I stipulate that a clerk may reveal to the sheriff any
court orders pursuant to any specific or standing order entered in response to or anticipation of this
motion.
Giấy cho phép tiết lộ này có thể được coi như một kiến nghị yêu cầu tiết lộ thông tin chiếu theo G.S. 122C-54(d), và việc tiết lộ thông tin
này là cần thiết để giúp Cảnh Sát Trưởng Quận/Hạt xác định xem tôi có hội đủ điều kiện để mua hay sở hữu một khẩu súng ngắn hay
không. Tôi đồng ý rằng Lục Sự có thể tiết lộ cho Cảnh Sát Trưởng Quận/Hạt các lệnh tòa án, nếu có, liên quan đến bất kỳ án lệnh cụ
thể hay còn hiệu lực nào do tòa án ban hành để trả lời hoặc chuẩn bị cho kiến nghị này.
I understand that further disclosure or redisclosure by the sheriff of any information disclosed to the sheriff pursuant to this Release is
prohibited without my further written consent unless otherwise provided for by state or federal law. I understand that I may revoke this
authorization at any time except to the extent that action has already been taken in reliance on this Release. Even without my express
revocation, this Release will expire upon the satisfaction of the request or one year from the date below, whichever occurs first.
Tôi hiểu rằng Cảnh Sát Trưởng Quận/Hạt bị cấm tiết lộ tiếp hoặc tái tiết lộ bất kỳ thông tin nào nhận được chiếu theo Giấy Cho Phép
này trừ phi tôi ký giấy cho phép riêng hoặc việc tiết lộ đó phù hợp với các quy định khác của luật pháp tiểu bang hay liên bang. Tôi hiểu
rằng tôi có thể thu hồi lại Giấy Cho Phép này vào bất kỳ lúc nào, tuy nhiên không thể thu hồi lại các hành động đã được thực hiện trước
đó căn cứ vào lời cho phép của tôi. Nếu tôi không yêu cầu thu hồi Giấy Cho Phép này thì nó sẽ vẫn hết hạn khi việc tiết lộ thông tin
được thực hiện xong hoặc sau một năm kể từ ngày ghi dưới đây, tùy theo thời điểm nào đến trước.
I authorize the sheriff to photocopy this Release after I sign it, and I authorize any clerk to whom a photocopy of this Release is
presented to rely on the photocopy as being as effective as the original.
Tôi cho phép Cảnh Sát Trưởng Quận/Hạt sao lại Giấy Cho Phép này sau khi tôi ký tên, và tôi cho phép (các) Lục Sự mà nhận được một
bản sao Giấy Cho Phép coi bản sao đó có hiệu lực y như bản chính.
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-SP-917 Vietnamese, page 1 of 2, New 12/15
AOC-SP-917 Tiếng Việt, Trang 1 trong 2 trang, Mẫu mới, Tháng 12 năm 2015
© 2015 Administrative Office of the Courts
© 2015 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Date (mm/dd/yyyy)
SWORN/AFFIRMED AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME
Ngày (tháng/ngày/năm)
TUYÊN THỆ/XÁC NHẬN VÀ KÝ TÊN TRƯỚC MẶT TÔI
Date (mm/dd/yyyy)
Signature Of Person Authorized To Administer Oaths
Signature Of Applicant
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của người được ủy quyền chứng kiến đọc lời
Chữ ký của người nộp đơn
tuyên thệ
Title
Chức danh
SEAL
ĐÓNG DẤU
Date Commission Expires (mm/dd/yyyy)
Thời hạn nhiệm vụ của tôi sẽ hết vào ngày (tháng/
ngày/năm)
NOTE TO CLERK:
This Release authorizes the disclosure of only court orders concerning the mental health or capacity of the applicant for a pistol
purchase permit pursuant to G.S. 14-404. Unless requested via a separate motion under G.S. 122C-54(d) and specifically ordered by the court, the
clerk may not release any records or information from an involuntary commitment proceeding other than an actual court order in response to this
Release.
LƯU Ý DÀNH CHO LỤC SỰ:
Giấy Cho Phép này chỉ cho phép tiết lộ các lệnh tòa án có liên quan đến sức khỏe hay năng lực tâm thần của
người nộp đơn xin giấy phép mua súng ngắn chiếu theo G.S. 14-404. Khi trả lời Giấy Cho Phép này, Lục Sự không được phép tiết lộ bất kỳ hồ sơ hay
thông tin nào không phải là lệnh tòa án mà liên quan đến thủ tục xin lệnh điều trị không tự nguyện, trừ phi điều đó được yêu cầu trong một kiến nghị
riêng theo G.S. 122C-54(d) và tòa án đã ban hành lệnh cụ thể cho phép tiết lộ thông tin đó.
AOC-SP-917 Vietnamese, page 2 of 2, New 12/15
AOC-SP-917 Tiếng Việt, Trang 2 trong 2 trang, Mẫu mới, Tháng 12 năm 2015
© 2015 Administrative Office of the Courts
© 2015 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Page of 2