Form AOC-E-906 "Petition for Summary Administration of Estate Without a Will" - North Carolina (English/Vietnamese)

What Is Form AOC-E-906?

This is a legal form that was released by the North Carolina Superior Court - a government authority operating within North Carolina. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on April 1, 2016;
  • The latest edition provided by the North Carolina Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Available in Spanish;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;
  • Fill out the form in our online filing application.

Download a printable version of Form AOC-E-906 by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the North Carolina Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form AOC-E-906 "Petition for Summary Administration of Estate Without a Will" - North Carolina (English/Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.5 / 5) 10 votes
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-E-906 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU
AOC-E-906 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số hồ sơ
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
County
Superior Court Division
Quận/hạt
Before The Clerk
NOTE TO PETITIONER:
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
The decision to apply for summary
administration rather than regular administration may have significant legal
Phân Bộ Tòa Án Thượng Thẩm
ramifications. Petitioners are advised to seek legal counsel.
Trước Lục Sự Tòa Án
LƯU Ý DÀNH CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN:
Quyết định yêu cầu thủ tục
xử lý nhanh thay vì thủ tục xử lý thông thường có thể có những ảnh hưởng
pháp lý đáng kể. Những người nộp đơn này được khuyến khích đến
tham khảo ý kiến của luật sư.
IN THE MATTER OF THE ESTATE OF:
VỀ QUỸ DI SẢN CỦA:
PETITION FOR
Name And Address Of Decedent
SUMMARY ADMINISTRATION
Tên và địa chỉ của người đã mất
OF ESTATE WITHOUT A WILL
ĐƠN YÊU CẦU ÁP DỤNG
THỦ TỤC XỬ LÝ NHANH
QUỸ DI SẢN KHI KHÔNG CÓ DI CHÚC
Social Security No. (last four digits)
County Of Domicile At Time Of Death
Số an sinh xã hội (bốn chữ số cuối)
Quận/hạt nơi thường trú vào lúc qua đời
G.S. Ch. 28A, Art. 28
G.S. Chương 28A, Điều 28
Date Of Death (mm/dd/yyyy)
Place Of Death (if different from County Of Domicile)
Nơi qua đời (nếu khác với quận/hạt thường trú)
Ngày qua đời (tháng/ngày/năm)
Date Of Marriage (mm/dd/yyyy)
Place Of Marriage (if different from County Of Domicile)
Nơi kết hôn (nếu khác với quận/hạt thường trú)
Ngày kết hôn (tháng/ngày/năm)
Name And Mailing Address Of Petitioner
Name And Address Of Attorney
Tên và địa chỉ gửi thư của người nộp đơn
Tên và địa chỉ của luật sư
Telephone No.
Telephone No.
Số điện thoại
Số điện thoại
Legal Residence (County, State)
Nơi cư trú chính thức (quận/hạt, tiểu bang)
I, the undersigned, petition the Court for an Order of Summary Administration of the above estate, and being first duly sworn or affirmed,
say that in support of this petition:
Tôi, người ký tên dưới đây, nay yêu cầu Tòa Án ra Lệnh Xử Lý Nhanh quỹ di sản nêu trên, và sau khi tuyên thệ theo đúng thủ tục tôi xin
khai ra những điều sau đây để hỗ trợ cho đơn yêu cầu này:
1. The decedent was domiciled in this county at the time of the decedent’s death.
Người đã mất thường trú ở quận/hạt này vào lúc qua đời.
2. I am the surviving spouse of the decedent, and I am the sole heir of the decedent. There is no other heir under the North Carolina
Intestate Succession Act.
Tôi là vợ/chồng còn sống của người đã mất và là người thừa kế duy nhất. Không có người thừa kế nào khác chiếu theo Luật Trình
Tự Thừa Kế Trong Trường Hợp Không Có Di Chúc của North Carolina.
3. The decedent did not leave a paper writing purporting to be the decedent’s Last Will and Testament.
Người đã mất đã không để lại văn bản được cho là Di Chúc Cuối Cùng của người đó.
4. No application or petition for appointment of a personal representative is pending or has been granted in this State.
Không có bất kỳ đơn xin hay yêu cầu nào về việc bổ nhiệm người đại diện cá nhân đang chờ được xem xét hoặc đã được chấp nhận
ở Tiểu Bang này.
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-E-906 Tiếng Việt, 1 trong 4 trang, Được sửa đổi tháng 4 năm 2016
AOC-E-906 Vietnamese, page 1 of 4, Rev. 4/16
© 2016 Administrative Office of the Courts
© 2016 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-E-906 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU
AOC-E-906 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số hồ sơ
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
County
Superior Court Division
Quận/hạt
Before The Clerk
NOTE TO PETITIONER:
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
The decision to apply for summary
administration rather than regular administration may have significant legal
Phân Bộ Tòa Án Thượng Thẩm
ramifications. Petitioners are advised to seek legal counsel.
Trước Lục Sự Tòa Án
LƯU Ý DÀNH CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN:
Quyết định yêu cầu thủ tục
xử lý nhanh thay vì thủ tục xử lý thông thường có thể có những ảnh hưởng
pháp lý đáng kể. Những người nộp đơn này được khuyến khích đến
tham khảo ý kiến của luật sư.
IN THE MATTER OF THE ESTATE OF:
VỀ QUỸ DI SẢN CỦA:
PETITION FOR
Name And Address Of Decedent
SUMMARY ADMINISTRATION
Tên và địa chỉ của người đã mất
OF ESTATE WITHOUT A WILL
ĐƠN YÊU CẦU ÁP DỤNG
THỦ TỤC XỬ LÝ NHANH
QUỸ DI SẢN KHI KHÔNG CÓ DI CHÚC
Social Security No. (last four digits)
County Of Domicile At Time Of Death
Số an sinh xã hội (bốn chữ số cuối)
Quận/hạt nơi thường trú vào lúc qua đời
G.S. Ch. 28A, Art. 28
G.S. Chương 28A, Điều 28
Date Of Death (mm/dd/yyyy)
Place Of Death (if different from County Of Domicile)
Nơi qua đời (nếu khác với quận/hạt thường trú)
Ngày qua đời (tháng/ngày/năm)
Date Of Marriage (mm/dd/yyyy)
Place Of Marriage (if different from County Of Domicile)
Nơi kết hôn (nếu khác với quận/hạt thường trú)
Ngày kết hôn (tháng/ngày/năm)
Name And Mailing Address Of Petitioner
Name And Address Of Attorney
Tên và địa chỉ gửi thư của người nộp đơn
Tên và địa chỉ của luật sư
Telephone No.
Telephone No.
Số điện thoại
Số điện thoại
Legal Residence (County, State)
Nơi cư trú chính thức (quận/hạt, tiểu bang)
I, the undersigned, petition the Court for an Order of Summary Administration of the above estate, and being first duly sworn or affirmed,
say that in support of this petition:
Tôi, người ký tên dưới đây, nay yêu cầu Tòa Án ra Lệnh Xử Lý Nhanh quỹ di sản nêu trên, và sau khi tuyên thệ theo đúng thủ tục tôi xin
khai ra những điều sau đây để hỗ trợ cho đơn yêu cầu này:
1. The decedent was domiciled in this county at the time of the decedent’s death.
Người đã mất thường trú ở quận/hạt này vào lúc qua đời.
2. I am the surviving spouse of the decedent, and I am the sole heir of the decedent. There is no other heir under the North Carolina
Intestate Succession Act.
Tôi là vợ/chồng còn sống của người đã mất và là người thừa kế duy nhất. Không có người thừa kế nào khác chiếu theo Luật Trình
Tự Thừa Kế Trong Trường Hợp Không Có Di Chúc của North Carolina.
3. The decedent did not leave a paper writing purporting to be the decedent’s Last Will and Testament.
Người đã mất đã không để lại văn bản được cho là Di Chúc Cuối Cùng của người đó.
4. No application or petition for appointment of a personal representative is pending or has been granted in this State.
Không có bất kỳ đơn xin hay yêu cầu nào về việc bổ nhiệm người đại diện cá nhân đang chờ được xem xét hoặc đã được chấp nhận
ở Tiểu Bang này.
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-E-906 Tiếng Việt, 1 trong 4 trang, Được sửa đổi tháng 4 năm 2016
AOC-E-906 Vietnamese, page 1 of 4, Rev. 4/16
© 2016 Administrative Office of the Courts
© 2016 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
5. The decedent
did
did not
own an interest in real estate, wholly or partially, at the time of the decedent’s death. A
complete legal description, sufficient to specifically identify each tract of such real property, is attached.
Người đã mất
không có
quyền sở hữu toàn bộ hay một phần đối với bất động sản vào lúc qua đời. Một bản mô tả
đầy đủ, hợp pháp với đủ thông tin cụ thể để nhận dạng từng lô bất động sản được đính kèm.
6. The decedent
did
did not
own an interest in personal property at the time of the decedent’s death. A complete
description of the nature of decedent’s personal property, the location and probable value of said property, to the extent that these
facts are known or can with reasonable diligence be ascertained, is on the reverse.
(NOTE: See the instructions in AOC-E-202 Instructions.)
Người đã mất
không có
quyền sở hữu đối với tài sản cá nhân vào lúc qua đời. Thông tin mô tả đầy đủ về các loại tài
sản cá nhân của người đã mất cũng như vị trí và giá trị ước lượng của tài sản đó (trong phạm vi hợp lý biết được hay xác định được
thông tin đó) được ghi ở mặt sau.
(LƯU Ý: Xem các hưỡng dẫn ở mẫu AOC-E-202, Bản Hướng Dẫn.)
7. To the extent of the property received by me under intestate succession, I assume all liabilities of the decedent that were
not discharged by reason of death, and I assume liability for all taxes and valid claims against the decedent or the estate, as
provided in G.S. 28A-28-6.
Đối với các tài sản mà tôi nhận được căn cứ vào trình tự thừa kế trong trường hợp không có di chúc, tôi chấp nhận tất cả
các trách nhiệm pháp lý của người đã mất mà chưa được giải quyết vì người đó qua đời, và tôi nhận trách nhiệm pháp lý
đối với tất cả các khoản thuế và yêu cầu chi trả hợp lệ khác áp dụng cho người đã mất hay quỹ di sản như được quy định ở
G.S. 28A-28-6.
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-E-906 Tiếng Việt, 2 trong 4 trang, Được sửa đổi tháng 4 năm 2016
AOC-E-906 Vietnamese, page 2 of 4, Rev. 4/16
© 2016 Administrative Office of the Courts
© 2016 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
INVENTORY
BẢN KIỂM KÊ
(Give values and descriptions as of date of decedent’s death. Continue on separate attachment if necessary.)
(Miêu tả và cho biết giá trị của từng khoản tài sản tính vào ngày người đã mất qua đời. Tiếp tục ở trang riêng đính kèm, nếu cần.)
PART I. PROPERTY OF THE ESTATE
PHẦN I. TÀI SẢN THUỘC QUỸ DI SẢN
Market Value
1. Accounts solely in the name of decedent
(List bank, etc., each account no., and balance.)
Giá trị thị trường
Các tài khoản đứng tên riêng của người đã mất
(Cho biết tên ngân hàng, v.v., cũng như số tài khoản và số
$
dư của từng tài khoản.)
2. Joint accounts without right of survivorship
(List bank, etc., each account no., balance, and joint owners.)
Các tài khoản chung không có quyền kiêm hưởng
(Cho biết tên ngân hàng, v.v., cũng như số tài khoản,
số dư và các đồng chủ của từng tài khoản.)
% Owned By Decedent
% sở hữu của người đã mất
% Owned By Decedent
% sở hữu của người đã mất
% Owned By Decedent
% sở hữu của người đã mất
% Owned By Decedent
% sở hữu của người đã mất
3. Stocks/bonds/securities solely in the name of decedent or jointly owned
without right of survivorship
Cổ phiếu/trái phiếu/chứng khoán do người đã mất sở hữu riêng hoặc sở
% Owned By Decedent
hữu chung không có quyền kiêm hưởng
% sở hữu của người đã mất
4. Cash and undeposited checks on hand
Tiền mặt và các chi phiếu chưa đổi thành tiền có sẵn
5. Household furnishings
Đồ đạc trong nhà
6. Farm products, livestock, equipment, and tools
Nông sản, gia súc, thiết bị và công cụ sử dụng cho trang trại
7. Vehicles
Xe cộ
8. Interests in partnership or sole proprietor businesses
Phần sở hữu trong các doanh nghiệp hợp danh hoặc cá thể
9. Insurance, Retirement Plans, IRAs, annuities, etc., payable to Estate
Hợp đồng bảo hiểm, chương trình hưu trí, tài khoản tiết kiệm hưu trí cá nhân (IRA), niên kim, v.v.
phải trả cho Quỹ di sản
10. Notes, judgments, and other debts due decedent
Giấy nợ, lệnh trả nợ và các khoản nợ khác phải trả cho người đã mất
11. Miscellaneous personal property
Các tài sản cá nhân khác
12. Estimated annual income of Estate
Ước lượng tổng thu nhập của Quỹ di sản
TOTAL PART I.
$
TỔNG TÀI SẢN TRONG PHẦN I.
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-E-906 Tiếng Việt, 3 trong 4 trang, Được sửa đổi tháng 4 năm 2016
AOC-E-906 Vietnamese, page 3 of 4, Rev. 4/16
© 2016 Administrative Office of the Courts
© 2016 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
PART II. PROPERTY WHICH CAN BE ADDED TO ESTATE IF NEEDED TO PAY CLAIMS
PHẦN II. TÀI SẢN CÓ THỂ ĐƯỢC THÊM VÀO QUỸ DI SẢN NẾU CẦN ĐỂ THANH TOÁN NỢ
1. Joint accounts with right of survivorship
(List bank, etc., each account no., balance, and joint owners.)
Các tài khoản chung có quyền kiêm hưởng
(Cho biết tên ngân hàng, v.v., cũng như số tài khoản, số dư và
$
các chủ của từng tài khoản.)
2. Stocks/bonds/securities registered in beneficiary form and immediately transferred on death or
jointly owned with right of survivorship
Cổ phiếu/trái phiếu/chứng khoán đã đăng ký người thụ hưởng và được chuyển đến người đó ngay
khi chủ sở hữu qua đời, hoặc cổ phiếu/trái phiếu/chứng khoán được sở hữu chung với quyền kiêm
hưởng
3. Other personal property recoverable (G.S. 28A-15-10)
Các tài sản cá nhân khác có thể thu lại được (G.S. 28A-15-10)
4. Real estate owned by decedent and not listed elsewhere
Bất động sản thuộc quyền sở hữu của người đã mất mà chưa được liệt kê ở chỗ nào khác trong
bảng này
TOTAL PART II.
$
TỔNG TÀI SẢN TRONG PHẦN II.
PART III. OTHER PROPERTY
PHẦN III. TÀI SẢN KHÁC
1. There
is
is not
entireties real estate owned by decedent and spouse.
Người đã mất và vợ/chồng
không
sở hữu bất động sản theo hình thức song chủ quyền.
2. There
are
are not
Insurance, Retirement Plans, IRAs, annuities, etc., payable to named
beneficiaries.
Không có
các hợp đồng bảo hiểm, chương trình hưu trí, tài khoản tiết kiệm hưu trí cá
nhân (IRA), niên kim, v.v. phải trả cho những người thụ hưởng được chỉ định.
SWORN/AFFIRMED AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME
Date (mm/dd/yyyy)
Ngày (tháng/ngày/năm)
TUYÊN THỆ/XÁC NHẬN VÀ KÝ TÊN TRƯỚC MẶT TÔI
Signature
Date (mm/dd/yyyy)
Signature Of Applicant
Chữ ký
Chữ ký của người nộp đơn
Ngày (tháng/ngày/năm)
Name Of Applicant (type or print)
Deputy CSC
Assistant CSC
Clerk Of Superior Court
Tên của người nộp đơn (đánh máy hay viết chữ in)
Phó LSTTT
Phụ tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
Date Commission Expires (mm/dd/yyyy)
Notary
Thời hạn nhiệm vụ của tôi sẽ hết vào ngày (tháng/ngày/năm)
Công Chứng Viên
County Where Notarized
SEAL
Quận/hạt nơi đóng dấu công chứng
ĐÓNG DẤU
AOC-E-906 Tiếng Việt, 4 trong 4 trang, Được sửa đổi tháng 4 năm 2016
AOC-E-906 Vietnamese, page 4 of 4, Rev. 4/16
© 2016 Administrative Office of the Courts
© 2016 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Page of 4