Form ID-44FC "How to Apply for a New York: Learner Permit, Driver License, Non-driver Id Card" - New York (Creole)

This is a legal form that was released by the New York State Department of Motor Vehicles - a government authority operating within New York.

The document is provided in Creole. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on March 1, 2020;
  • The latest edition provided by the New York State Department of Motor Vehicles;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a fillable version of Form ID-44FC by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the New York State Department of Motor Vehicles.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form ID-44FC "How to Apply for a New York: Learner Permit, Driver License, Non-driver Id Card" - New York (Creole)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.6 / 5) 34 votes
FASON POU APLIKE POU YON NOUVO:
Pèmi Apranti
Lisans Chofè
Kat ID ki pa Lisans Chofè
REAL ID
ENHANCED
STANDARD
NOT FOR
FEDERAL PURPOSES
Yo aksepte l pou ran yon avyon vòl lokal oswa si
Yo aksepte l pou vwayaje nan yon avyon vòl
Yo pa aksepte nan yon vòl lokal oswa si wap
wap antre nan yon bilding federal
lokal oswa si wap antre nan yon bilding federal
antre nan yon bilding federal
Pa gen frè anplis
Yo aksepte l pou travèse fwontyè pa Lanmè/tè Etazini
Yo pa rekonèt fòm idantifikasyon an nan nivo federal
Kalifikasyon yo: prèv sekirite sosyal, prèv
Disponib pou Sitwayen Ameriken sèlman
Pa gen frè anplis
sitwayènte oswa estati legal, 2 prèv rezidans,
Kalifikasyon yo: prèv dat nesans, 1 prèv rezidans, ak
Gen yon frè $30 anplis
ak 6 pwen pou prèv non.
6 pwen pou prèv non. (Pou kondisyon CDL ak ID ki
Kalifikasyon yo: prèv sekirite sosyal, prèv sitwayènte,
pa Lisans Chofè, gade paj 4)
2 prèv rezidans, ak 6 pwen pou prèv non.
Pou w jwenn plis enfòmasyon sou REAL ID oswa Enhanced, ou ka ale sou dmv.ny.gov/realid
REMAKE:
Ou dwe bay dokiman orijinal oswa dokiman ki sètifye nan ajans ki te bay dokiman yo.
Sof si gen endikasyon kontrè, DMV pa aksepte dokiman ki pa valab ankò yo.
SEKSYON A: Ou dwe bay yon (1) bagay konsènan Sekirite Sosyal nan lis ki anba a. Make pwen non Prèv la pou prèv ou chwazi a.
Prèv Non
Make bwat la pou sonje dokiman ou gen plan pou pote nan biwo DMV a.
Valè Pwen
Kat Sekirite Sosyal Etazini
2
0
Lèt Inelijibilite sou kat Sekirite Sosyal (al gade kondisyon yo ki nan paj 3 pou w jwenn plis enfòmasyon)
Deklarasyon sou Sèman ki di ou pa t janm gen yon nimewo sekirite sosyal (NSS-1 oswa NSS-1A) *
0
0
Nimewo Sekirite Sosyal san kat la (Nimewo a dwe enprime sou MV-44) *
* Pa ka itilize pou yon Dokiman Amerlyore oswa REAL ID.
SEKSYON B: Ou dwe bay omwen yon (1) prèv nan youn nan kategori yo ki pi ba a. Tout prèv nan seksyon sa a konte delee kòm prèv Dat Nesans. Make
kantite pwen pou Prèv Non ou chwazi a.
Prèv Non
PRÈV SITWAYÈNTE OU: Make bwat la pou sonje dokiman ou gen plan pou pote nan biwo DMV a.
Valè Pwen
Paspò oswa Kat Paspò Ameriken
4
Sètifika Natiralizasyon oswa Sitwayènte (N-550, N-560, N-561, ak N-570)
3
Batistè Ameriken (ki soti nan yon gouvènman Eta oswa lokal)
0
Orijinal oswa kopi sètifye Batistè Rapò Nesans Konsila Ameriken Aletranje (FS-240, DS-1350, F-545)
0
PRÈV SITIYASYON LEGAL OU: Make bwat la pou sonje dokiman ou gen plan pou pote nan biwo DMV a.
Prèv Non
(Pa ka itilize pou Enhanced)
Valè Pwen
Paspò Etranje (gade kondisyon Paspò Etranje sou Paj 3 pou kapab jwenn plis enfòmasyon)
4
Kat Rezidan Pèmanan I-551 ki pa Ekspire
3
Kat Otorizasyon Travay (I-688B oswa I-766) ki gen foto ki vini avèk dokiman Depatman Sekirite Enteryè apwouve (pa egz, I-797) ki
3
deklare spesifikman yon estati valab nan Etazini jan 6 C.F.R. 37.3 defini li
Kat Otorizasyon Travay (I-688B oswa I-766) ki gen foto, Sèvis Natiralizasyon ak Imigrasyon/Depatman Sekirite Enteryè bay (li dwe valab)
3
(PA KA ITILIZE POU REAL ID)
Prèv Non
PRÈV DAT NESANS SÈLMAN: Make bwat la pou sonje dokiman ou gen plan pou pote nan biwo DMV a.
Valè Pwen
(Pa ka itilize pou Enhanced, REAL ID, oswa ID ki pa Lisans Chofè)
Batistè Etranje (ki soti nan yon antite gouvènman)
0
2
Ka Rezidan Pèmanan ki Ekspire (ekspire pa plis pase 2 zan)
Kat Otorizasyon Travay ki Ekspire (I-688B oswa I-766) ki gen foto, Sèvis Natiralizasyon ak Imigrasyon/Depatman Sekirite Enteryè bay
2
(ekspire pa plis pase 2 zan)
Kat ID ki gen Foto yo bay nan Tribi Regis Mohawk
2
Batistè Tribi nan yon tribi ki gen rekonesans federal, ki pwouve ou te fèt nan Etazini
0
Dokiman ID konsila
4
Lisans Chofè Etranje ki gen Foto (Lisans sa a dwe ajou oswa li dwe ekspire pa plis pase 2 zan.)
4
Kat pou Travèse Fwontyè
3
Kat idantifikasyon ak Foto Militè Etazini (yo bay pèsonèl aktif, rezèv, ak moun ki pran retrèt sèlman)
3
Lisans Chofè ki gen Foto/Pèmi Apranti/kat ID ki pa Lisans Chofè yo bay nan yon lòt Eta Ameriken, Jiridiksyon oswa teritwa Etazini,
4
oswa nan Pwovens oswa teritwa Kanada. (Lisans sa a dwe ajou oswa li dwe ekspire pa plis pase 2 zan.)
Ajoute pwen prèv non ou make nan Seksyon A & B ansanm
Si w gen omwen 6 pwen, itilize Seksyon C a pou w satisfè egzijans nan zafè rezidans pou dokiman w ap aplike pou li a.
Si total ou mwens pase 6 pwen, ou dwe bay lòt prèv nan Seksyon C pou pote total ou a 6 pwen oswa plis,
ki dwe gen ladan li prèv rezidans ki nesesè pou dokiman w ap aplike pou yo a.
ID-44FC (3/20)
PAJ 1 NAN 4
FASON POU APLIKE POU YON NOUVO:
Pèmi Apranti
Lisans Chofè
Kat ID ki pa Lisans Chofè
REAL ID
ENHANCED
STANDARD
NOT FOR
FEDERAL PURPOSES
Yo aksepte l pou ran yon avyon vòl lokal oswa si
Yo aksepte l pou vwayaje nan yon avyon vòl
Yo pa aksepte nan yon vòl lokal oswa si wap
wap antre nan yon bilding federal
lokal oswa si wap antre nan yon bilding federal
antre nan yon bilding federal
Pa gen frè anplis
Yo aksepte l pou travèse fwontyè pa Lanmè/tè Etazini
Yo pa rekonèt fòm idantifikasyon an nan nivo federal
Kalifikasyon yo: prèv sekirite sosyal, prèv
Disponib pou Sitwayen Ameriken sèlman
Pa gen frè anplis
sitwayènte oswa estati legal, 2 prèv rezidans,
Kalifikasyon yo: prèv dat nesans, 1 prèv rezidans, ak
Gen yon frè $30 anplis
ak 6 pwen pou prèv non.
6 pwen pou prèv non. (Pou kondisyon CDL ak ID ki
Kalifikasyon yo: prèv sekirite sosyal, prèv sitwayènte,
pa Lisans Chofè, gade paj 4)
2 prèv rezidans, ak 6 pwen pou prèv non.
Pou w jwenn plis enfòmasyon sou REAL ID oswa Enhanced, ou ka ale sou dmv.ny.gov/realid
REMAKE:
Ou dwe bay dokiman orijinal oswa dokiman ki sètifye nan ajans ki te bay dokiman yo.
Sof si gen endikasyon kontrè, DMV pa aksepte dokiman ki pa valab ankò yo.
SEKSYON A: Ou dwe bay yon (1) bagay konsènan Sekirite Sosyal nan lis ki anba a. Make pwen non Prèv la pou prèv ou chwazi a.
Prèv Non
Make bwat la pou sonje dokiman ou gen plan pou pote nan biwo DMV a.
Valè Pwen
Kat Sekirite Sosyal Etazini
2
0
Lèt Inelijibilite sou kat Sekirite Sosyal (al gade kondisyon yo ki nan paj 3 pou w jwenn plis enfòmasyon)
Deklarasyon sou Sèman ki di ou pa t janm gen yon nimewo sekirite sosyal (NSS-1 oswa NSS-1A) *
0
0
Nimewo Sekirite Sosyal san kat la (Nimewo a dwe enprime sou MV-44) *
* Pa ka itilize pou yon Dokiman Amerlyore oswa REAL ID.
SEKSYON B: Ou dwe bay omwen yon (1) prèv nan youn nan kategori yo ki pi ba a. Tout prèv nan seksyon sa a konte delee kòm prèv Dat Nesans. Make
kantite pwen pou Prèv Non ou chwazi a.
Prèv Non
PRÈV SITWAYÈNTE OU: Make bwat la pou sonje dokiman ou gen plan pou pote nan biwo DMV a.
Valè Pwen
Paspò oswa Kat Paspò Ameriken
4
Sètifika Natiralizasyon oswa Sitwayènte (N-550, N-560, N-561, ak N-570)
3
Batistè Ameriken (ki soti nan yon gouvènman Eta oswa lokal)
0
Orijinal oswa kopi sètifye Batistè Rapò Nesans Konsila Ameriken Aletranje (FS-240, DS-1350, F-545)
0
PRÈV SITIYASYON LEGAL OU: Make bwat la pou sonje dokiman ou gen plan pou pote nan biwo DMV a.
Prèv Non
(Pa ka itilize pou Enhanced)
Valè Pwen
Paspò Etranje (gade kondisyon Paspò Etranje sou Paj 3 pou kapab jwenn plis enfòmasyon)
4
Kat Rezidan Pèmanan I-551 ki pa Ekspire
3
Kat Otorizasyon Travay (I-688B oswa I-766) ki gen foto ki vini avèk dokiman Depatman Sekirite Enteryè apwouve (pa egz, I-797) ki
3
deklare spesifikman yon estati valab nan Etazini jan 6 C.F.R. 37.3 defini li
Kat Otorizasyon Travay (I-688B oswa I-766) ki gen foto, Sèvis Natiralizasyon ak Imigrasyon/Depatman Sekirite Enteryè bay (li dwe valab)
3
(PA KA ITILIZE POU REAL ID)
Prèv Non
PRÈV DAT NESANS SÈLMAN: Make bwat la pou sonje dokiman ou gen plan pou pote nan biwo DMV a.
Valè Pwen
(Pa ka itilize pou Enhanced, REAL ID, oswa ID ki pa Lisans Chofè)
Batistè Etranje (ki soti nan yon antite gouvènman)
0
2
Ka Rezidan Pèmanan ki Ekspire (ekspire pa plis pase 2 zan)
Kat Otorizasyon Travay ki Ekspire (I-688B oswa I-766) ki gen foto, Sèvis Natiralizasyon ak Imigrasyon/Depatman Sekirite Enteryè bay
2
(ekspire pa plis pase 2 zan)
Kat ID ki gen Foto yo bay nan Tribi Regis Mohawk
2
Batistè Tribi nan yon tribi ki gen rekonesans federal, ki pwouve ou te fèt nan Etazini
0
Dokiman ID konsila
4
Lisans Chofè Etranje ki gen Foto (Lisans sa a dwe ajou oswa li dwe ekspire pa plis pase 2 zan.)
4
Kat pou Travèse Fwontyè
3
Kat idantifikasyon ak Foto Militè Etazini (yo bay pèsonèl aktif, rezèv, ak moun ki pran retrèt sèlman)
3
Lisans Chofè ki gen Foto/Pèmi Apranti/kat ID ki pa Lisans Chofè yo bay nan yon lòt Eta Ameriken, Jiridiksyon oswa teritwa Etazini,
4
oswa nan Pwovens oswa teritwa Kanada. (Lisans sa a dwe ajou oswa li dwe ekspire pa plis pase 2 zan.)
Ajoute pwen prèv non ou make nan Seksyon A & B ansanm
Si w gen omwen 6 pwen, itilize Seksyon C a pou w satisfè egzijans nan zafè rezidans pou dokiman w ap aplike pou li a.
Si total ou mwens pase 6 pwen, ou dwe bay lòt prèv nan Seksyon C pou pote total ou a 6 pwen oswa plis,
ki dwe gen ladan li prèv rezidans ki nesesè pou dokiman w ap aplike pou yo a.
ID-44FC (3/20)
PAJ 1 NAN 4
SEKSYON C: Prèv Rezidans Eta New York ak lòt Prèv Non
Ou dwe bay swa 2 prèv rezidans pou yon dokiman Enhanced oswa dokiman REAL ID, oswa 1 prèv rezidans pou yon Lisans oswa Pèmi Standard.
Adrès aktyèl la dwe parèt pre-enprime sou dokiman yo pral itilize kòm yon prèv rezidans (P.O. Box pa akseptab).
Eta New York
Prèv Non
Deklarasyon elektwonik ak bòdwo elektwonik yo dwe enprime. Yap aksepte sèlman youn nan chak prèv.
Rezidans
Valè Pwen
Make bwat la pou sonje dokiman ou gen plan pou pote nan biwo DMV a.
Prèv
Kat Lisans / Pèmi / Lisans Chofè Eta New York. Dwe ajou oswa pa te ekspire plis pase de (2) zan.
WI
6
Fòmilè Deklarasyon Idantite DMV ak/oswa Rezidans Paran/Gadyen (MV-45) SI OU GEN MWENS PASE 21 LANE
WI
4
DMV Deklarasyon sou Idantite ak/oswa Rezidans (MV-45A) - Pou Moun ki Aplike ki gen Reprezantasyon Sèvis
4
WI
Gouvènman an oswa Sèvis Gouvènman an Apwouve
Deklarasyon Idantite DMV (MV-45B) - Pou aplikan yo kapab konsidere tankou jèn defavorize ki sanzabri yo *
WI
4
Sètifika Tit Eta New York
WI
2
Lisans Pwofesyonèl Eta New York
WI
2
Pèmi pou Pistolè Eta New York / Vil New York
WI
2
WI
Kat ID Lekòl Segondè Ozetazini ki gen foto avèk kanè oswa Relvednòt Ofisyèl
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
2
WI
Kat ID Kolèj Etazini ki gen foto ak Relvednòt Ofisyèl
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
2
1
Etadkont Labank
WI
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
Chèk ki Anile
WI
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
1
WI
Souch Chèk Pèman Enprime Sou òdinatè Ozetazini
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
1
Kat ID Minisipal Etazini ki Gen Foto
1
WI
Kontra Asirans-Vi Etazini oswa Dènye Etadkont (ki anvigè depi omwen 2 ane)
WI
1
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
Bòdwo Sèvis piblik
WI
1
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
Taks Federal oswa Taks Eta New York sou Revni W-2
WI
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
1
WI
1
Relve Taks IRS oswa Lèt Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Endividyèl *
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
Deklarasyon Sekirite Sosyal Anyèl (SSA-1099)
WI
1
(Dènye ane)
Taks Federal oswa Taks Eta New York sou Revni oswa Deklarasyon Revni (SSA-1099, SSA-1098)
WI
0
(Dènye ane)
0
Sètifika rezidans DMV (MV-44NYR) **
WI
WI
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
0
WI
Etadkont Kat Kredi
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
0
Dènye Prèv Asirans Pwopriyetè Kay/Asirans Lokatè (Kontra Asirans, Prèv Reklamasyon)
WI
0
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
Avi Patisipasyon nan Jiri
WI
0
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
WI
Sètifika Egzaminatè Chèf Medikal ki gen adrès Eta New York ak siyati (pou kondisyon egzamen medikal pou CDL)
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
0
Lòd Militè ki toujou anvigè
WI
0
WI
Kourye tenbre
0
(si yo tenbre li nan delè 1 lane)
Prèv Dènye Peman Ipotèk
WI
0
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
Papye Kay
WI
0
Bòdwo Taks Kay oswa Taks Lekòl oswa Resi pou dènye ane a (li dwe montre dènye adrès nan pòsyon
WI
0
postal la ak nan pòsyon ki endike ki kay yo takse a).
WI
Kontra Lwaye Rezidansyèl
0
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
Etadkont Retrèt
WI
0
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
Kat Sèvis ki pa Obligatwa
WI
0
Deklarasyon Atribisyon Revni Sekirite Siplemantè
WI
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
0
WI
Deklarasyon Avantaj pou Chomaj
0
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
Kat Avi pou Enskripsyon Elektè
WI
0
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
Deklarasyon Avantaj Asistans Sosyal
WI
0
(si yo te bay li nan espas 1 lane)
WI
ID Paran/Mari oswa Madanm (nan menm siyati oswa avèk prèv relasyon)
0
Kat idantifikasyon ak Foto Militè Etazini (yo bay pèsonèl aktif, rezèv, ak moun ki pran retrèt sèlman)
NO
3
Pèmi pou Re-antre (I-327)
NO
3
Dokiman Vwayaj Refijye (I-571)
NO
3
Kat Avantaj/Medicaid Eta New York ki gen Foto
NO
3
Lisans Pwovizwa Eta New York/Pèmi/ID ki Pa Lisans Chofè san foto
NO
2
Dokiman Anrejistreman nan Eta New York (Veyikil oswa Bato sèlman)
NO
2
Lisans Chofè ki gen Foto/Pèmi Apranti/kat ID ki pa Lisans Chofè yo bay nan yon lòt Eta Ameriken, Jiridiksyon oswa
NO
4
teritwa Etazini, oswa nan Pwovens oswa teritwa Kanada. Dwe ajou oswa pa te ekspire plis pase de (2) zan.
ID-44FC (3/20)
PAJ 2 NAN 4
SEKSYON C: Prèv Rezidans Eta New York ak lòt Prèv Non (kontinye)
Ou dwe bay swa 2 prèv rezidans pou yon dokiman Enhanced oswa dokiman REAL ID, oswa 1 prèv rezidans pou yon Lisans oswa Pèmi Standard.
Adrès aktyèl la dwe parèt pre-enprime sou dokiman yo pral itilize kòm yon prèv rezidans (P.O. Box pa akseptab).
Eta New York
Prèv Non
Deklarasyon elektwonik ak bòdwo elektwonik yo dwe enprime. Yap aksepte sèlman youn nan chak prèv.
Rezidans
Valè Pwen
Prèv
Make bwat la pou sonje dokiman ou gen plan pou pote nan biwo DMV a.
Ak Maryaj oswa Papye Divòs Ozetazini yon gouvènman Eta oswa lokal OSWA Dekrè Chanjman Non Tribinal la bay
NO
2
Ak Maryaj oswa Papye Divòs (antite gouvènman an bay) OSWA Dekrè Chanjman Non Tribinal Bay *
2
NO
ID Moun ki Depandan Fòs Lame Etazini
2
NO
Kat Avantaj/Medicaid Eta New York KI PA GEN foto
2
NO
Kat Debi (ATM) (li fèt pou gen siyati ak non ki pre-enprime sou li)
NO
1
NO
1
Kat ID Anplwaye Etazini
NO
1
Diplòm Lekòl Segondè Ameriken OSWA GED
NO
1
Kat Sèvis Ankèsman Chèk nan Sipè-Makèt Etazini (li fèt pou gen siyati ak non ki pre-enprime sou li)
NO
1
Kat Sendika Etazini
1
NO
Kat ID ki Gen Foto pou Aksè Inivèsèl Veteran
NO
1
Kat Asirans Sante/Preskripsyon Eki montre prèv aktyèl kouvèti asirans sante
NO
1
Dokiman Tribinal Etazini ki gen aplikan ki nonmen antanke yon pati *
NO
1
Kanè lekòl etranje/dosye ki gen foto *
2
NO
Kanè lekòl etranje/dosye ki pa gen foto *
1
NO
* Pa ka itilize pou yon dokiman Enhanced oswa dokiman REAL ID
** Pa ka itilize pou yon Dokiman Standard
Ajoute pwen prèv non ou te make nan Seksyon A, B & C ansanm (li fè omwen 6 pwen antou)
TOUT APLIKAN YO DWE:
1. Aplikasyon Konplè pou Pèmi, Pèmi Kondwi oswa KAT Idantite ki pa Lisans (fòm MV-44).
2. Prezante prèv idantifikasyon ki obligatwa. Ou ka al gade gid dokiman sou entènèt DMV Eta New York la nan dmv.ny.gov/DocumentGuide
OSWA gade tablo ki nan paj 1 - 3 pou prèv ki akseptab.
3. Aplikan pou pèmi kondi ak Pèmi moun kap aprann kondwi dwe pase yon tès vizyon.
4. Peye frè. Ou ka peye ak kat kredi, lajan kach, oswa chèk oswa chèk postal nan non: “Commissioner of Motor Vehicles”.
KONDISYON JENERAL YO:
s
s
Pa Kalifye pou Sekirite Sosyal (REAL ID sèlman):
Dokiman ki Chire:
DMV pa pral aksepte nenpòt dokiman ki domaje oswa chire, oswa
Si ou pa kalifye pou gen yon nimewo Sekirite Sosyal, ou dwe soumèt
dokiman ak nenpòt chanjman oswa rati. DMV ap sezi nenpòt ki
yon lèt ki soti nan Administrasyon Sekirite Sosyal (SSA) ki date nan
dokiman ki parèt fo. Si ou soumèt yon fo dokiman, yo ka pousuiv ou
espas 30 jou apati dat ou te ale nan biwo a ki deklare ou pa elijib
nan lajistis.
pou yon Nimewo Sekirite Sosyal. Ou dwe montre tou dokiman
Depatman Sekirite Nasyonal ki te montre SSA a pou detèmine si ou
s
Yon Prèv Pou chak Sous oswa Tip:
pa kalifye.
s
Si ou gen estati legal tanporè, pare ou pou montre dokiman aktyèl
Pou w jwenn enfòmasyon sou fason pou w jwenn yon kopi kat oswa
la. Pou egzanp, DMV ap aksepte sèlman etadkont yon gwo konpayi
pou w jwenn adrès biwo SSA lokal ou an, ale sou www.ssa.gov
kat kredi oswa yon sèl bòdwo sèvis piblik, oswa DMV pa pral
s
aksepte yon etadkont labank ak yon etadkont kat kredi ki soti nan
Dokiman nan Lang Etranje:
menm enstitisyon finansye a.
Dokiman ki nan lang etranje yo dwe vini avèk yon tradiksyon anglè ki
sètifye pou yo aksepte li.
KONDISYON POU ID ENHANCED AK REAL ID:
s
s
Non Legal konplè:
Adrès Eta New York kounye a:
s
Dokiman ou ki soti nan Seksyon B, nan paj 1, dwe montre tout prenon
Chak dokiman dwe montre adrès ou ye kounye a nan Eta New York.
ou, tout dezyèm prenon ou (si w gen youn), ak tout siyati ou ak yon
.
s
Yon adrès ki gen yon bwat postal pa akseptab.
sifiks (si genyen). Non konplè sa a ap parèt sou kat ou an
Adrès aktyèl ou pral parèt sou dokiman REAL ID oswa dokiman
Si ou te chanje non ou epi li pa menm non ki sou dokiman sa a,
Enhanced ou a.
ou dwe pote kopi orijinal oswa sètifye ki pwouve chanjman an
(sètifika maryaj, dekrè divòs, dokiman yon jij nan tribinal te ba
s
Estati Legal Tanporè
ou). Si non ou te chanje plizyè fwa, ou dwe pote plizyè dokiman
Si ou gen estati legal tanporè, prepare w pou montre dokiman
ki konekte tout non.
ki ajou.
s
Paspò Etranje:
s
Lòt Opsyon pou Kat Sekirite Sosyal:
Si w ap soumèt yon paspò etranje kòm prèv estati legal, ou dwe
gen swa:
Si w gen yon Dokiman valab ki gen foto Eta New York, ou ka soumèt
youn nan dokiman ki vini annaprè yo nan plas Kat Sekirite Sosyal ou
yon Visa valab ak yon I-94 ki soti nan Sèvis Imigrasyon ak
a. Dokiman an dwe montre tout Nimewo Sekirite Sosyal ou. Dokiman
Natiralizasyon Sèvis/Depatman Sekirite Enteryè oswa Tenb Patwòl
Dwàn ak Fontyè te bay
ki pi ba a akseptab pou rezon sa a, kèlkeswa dat yo te bay li a.
yon tenb I-551 ki valab - Kalite Estati Legal verifikasyon
Taks Federal oswa Taks Eta New York sou Revni W-2
Depatman Sekirite Enteryè detèmine
Deklarasyon Sekirite Sosyal Anyèl (SSA-1099)
yon deklarasyon sou viza I-551 ki valab - Kalite Estati Legal
Taks Federal oswa Taks Eta New York sou Revni oswa
s
verifikasyon Depatman Sekirite Enteryè detèmine
Deklarasyon Revni (SSA-1099)
Yo kapab itilize yon paspò etranje san li pa gen dokiman ki
akonpaye li kòm Prèv dat nesans ou. Yo PA pral aksepte li kòm prèv
sitiyasyon legal epi yo pa ka itilize li pou yon dokiman Enhanced
oswa REAL ID oswa nenpòt ki ID ki pa Lisans Chofè.
ID-44FC (3/20)
PAJ 3 NAN 4
POU APLIKE POU YON:
POU METE A NIVO YON:
Pèmi pou moun kap aprann kondwi - Klas D (Operatè) oswa
Lisans DJ oswa MJ pou yon lisans D oswa M:
M (Motosiklèt):
• Si ou gen laj 17 lane, pote Sètifika Patisipasyon ou nan Edikasyon
• Ou dwe pase yon tès alekri ak yon tès vizyon. Manyèl pou chofè
Chofè (fòm MV-285). Si w gen 18 lane, ou pa bezwen ale nan yon
ak egzamen pratik yo disponib sou sitwèb nou an nan dmv.ny.gov
biwo, yap voye otomatikman ba ou yon dokiman pa lapòs.
• Ou dwe gen omwen laj 16 ane pou aplike pou yon pèmi pou moun
Lisans klas siperyè oswa ajoute yon klas lisans:
kap aprann kondwi oswa lisanschofè. Konsantman paran ou
• Pou w mete ajou yon lisans Klas E ou dwe peye yon frè
obligatwa si ou gen laj 16 oswa 17, sof si ou gen laj 17 epi ou gen
lisans anplis.
yon Sètifika Achèvman Edikasyon Chofè (fòm MV-285).
• Pou w jwenn yon lisans Klas A, B, oswa C ou dwe pase tès alekri
• Nouvo chofè yo ap resevwa yon pèmi ki kapab valab pou plis pase
CDL Konesans Jeneral epi yo ka mande w pase yon tès
yon ane. Si ou gen estati tanporè legal epi w ap aplike pou yon
Apwobasyon CDL alekri. Lisans klas A ak lisans klas B egzije tou
REAL ID, ou pral resevwa yon dokiman ki ekspire pa pita
yon pèmi apranti ak yon tès konpetans. Ou pral oblije pwouve ou
pasedat ekspirasyon an sou dokiman tanporè legal la.
gen estati legal ak prèv adrès nan Eta New York.
Kat ID ki pa Lisans Chofè:
• Ou ka soumèt yon Kat Otorizasyon Travay (I-688B oswa I-766) kòm
• Ou dwe bay prèv sitwayènte oswa estati legal.
prèv estati legal lè wap aplike pou yon Lisans Chofè Komèsyal
Standard.
• Pou yon dokiman Standard, prèv rezidans pa obligatwa.
• Si ou aplike pou yon anotasyon Bitasyon Agrikòl (F oswa G) oswa
• Pa gen limit nan laj pou w jwenn yon kat ID ki pa lisans chofè, men
pou yon anotasyon Kamyon Remòkaj (W) n ap ba ou yon lisans
si ou gen mwens pase laj 16 ane, konsantman paran obligatwa.
Klas C.
• Si ou se yon benefisyè Sekirite Revni Sipleman (SSI), tanpri pote
• Ou ka soumèt yon Envitasyon pou Renouvèlman Dokiman ki gen
dokiman avèk ou nan biwo a.
Foto Eta New York (MV-2) kòm prèv rezidans lè wap aplike pou yon
Lisans Eta New York lè ou transfere yon lisans yon lòt Eta:
Lisans Chofè Komèsyal Standard.
• Yo ka renonse tès alekri a ak tès pratik la si w gen yon Lisans
Chofè yon lòt Eta Ameriken, jiridiksyon Etazini, Pwovens Kanada,
POU MODIFYE YON:
oswa Teritwa Kanadyen ki te anvigè pou 6 mwa e li pa ekspire pou
Non sou dokiman foto aktyèl Eta New York nou ou a:
plis pase dezan.
• Ou dwe montre yon ak maryaj oswa ak divòs ameriken orijinal
• Si dat emisyon ki sou lisans ou an nan espas 6 dènye mwa yo, ou
oswa yon kopi sètifye dekrè chanjman non tribinal la ba ou ki sou
dwe jwenn yon kopi sètifye dosye konduit ou an pou w montre w te
nouvo non ou.
gen lisans pandan plis pase 6 mwa.
Lòt bagay ki sou dokiman foto aktyèl Eta New York nou ou a:
• Eta New York pral kenbe lisans ou an ki soti nan lòt eta.
• Pou plis opsyon modifikasyon, ou ka ale sou
• Konsantman paran obligatwa si ou poko gen laj 18 ane.
https://dmv.ny.gov/amend
POU RENOUVLE YON:
POU RANPLASE YON:
Pèmi pou moun kap aprann kondwi - Klas D (Operatè) oswa
Dokiman foto Eta New York ki pèdi, chire oswa yo vòlè:
M (Motosiklèt):
• DMV rekòmande pou w siyale dokiman ki pèdi yo bòkote lapolis
• Ou dwe pase yon tès alekri nan dènye 2 dezan ki sot pase yo.
lokal anvan w aplike pou yon dokiman ranplasman. Si w siyale
Lisans Chofè:
dokiman yo vòlè yo bay lapolis anvan w ale nan biwo a, asire w
• Ou dwe pase yon tès vizyon. Si w te pase yon tès vizyon nan yon
pote yon kopi rapò polis la.
klinik je ki otorize, w ap kapab renouvle lisans ou an sou Entènèt
nan dmv.ny.gov.
Kat ID ki pa Lisans Chofè:
• Ou kapab renouvle ID ki pa Lisans Chofè w la sou Entènèt nan
dmv.ny.gov
KALITE TRANZAKSYON
Total pa pral
plis pase
Tout frè yo apwoksimatif. Yon frè egzat pa ka detèmine avan ke yo pwodui dokiman ou an.
Pèmi Apranti (Klas DJ/D oswa MJ/M)
$ 136.00
Lisans (Klas D oswa M)
$ 98.50
Lisans (CDL oswa Klas E)
$ 180.50
Kat ID ki pa Lisans Chofè
$ 13.00
Kat ID ki pa Lisans Chofè [Benefisyè Revni Sekirite Siplemantè (SSI)]
$ 6.50
*
Pase a yon tip lisans ki pi wo (CDL oswa Klas E)
$ 153.00
Ranplasman Lisans/Pèmi
$ 17.50
Ranplasman Kat ID ki pa Lisans Chofè
$ 8.00
Ranplasman Kat ID ki pa Lisans Chofè [Benefisyè Revni Sekirite Siplemantè (SSI)]
$ 6.50
Modifye Lisans/Pèmi
$ 17.50
Motidye Kat ID ki pa Lisans Chofè
$ 5.00
*
REMAKE: Ajoute $30 pou tranzaksyon Dokiman
Lòt frè adisyonèl pou Tès alekri ak Tès Kondwi Machin
Enhanced yo eksepte dokiman Ranplasman.
gendwa aplikab.
ID-44FC (3/20)
PAJ 4 NAN 4