Form CH-710 V "Notice of Hearing to Renew Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2012;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form CH-710 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form CH-710 V "Notice of Hearing to Renew Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 22 votes
Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ñeå
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
CH-710 V
Gia Haï n Leä n h Caá m
1
Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
a. Teâ n vaø Hoï cuû a Quyù Vò:
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b. Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
veà luaä t sö cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
nhaø mình, haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi
soá ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieà n soá vuï :
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Soá Vuï :
Ñòa Chæ E-mail:
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Bò Caá m
2
:
Teâ n vaø Hoï
Ñòa Chæ
(neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñoá i vôù i Ngöôø i Bò Caá m
Phieâ n Toø a
3
Thaå m phaù n ñaõ aá n ñònh ngaø y xöû . Toø a seõ ñieà n oâ döôù i ñaâ y .
Leä n h caá m hieä n thôø i vaã n coù hieä u löï c cho ñeá n khi phieâ n xöû keá t thuù c .
Teâ n vaø ñòa chæ toø a neá u khaù c treâ n :
Ngaø y :
Giôø :
Ngaø y
Phaâ n Xöû
Ban:
Phoø n g:
Taï i phieâ n xöû , toø a coù theå gia haï n leä n h caá m hieä n thôø i theâ m ba naê m nöõ a . Quyù vò phaû i tieá p tuï c tuaâ n haø n h leä n h caá m hieä n thôø i
cho ñeá n ngaø y xöû . Taï i phieâ n xöû , quyù vò coù theå cho toø a bieá t taï i sao quyù vò khoâ n g muoá n caù c leä n h ñoá i vôù i quyù vò ñöôï c gia haï n .
Neá u leä n h caá m ñöôï c gia haï n , quyù vò phaû i tuaâ n haø n h leä n h naø y duø quyù vò khoâ n g tham döï phieâ n toø a .
Neá u quyù vò muoá n noä p baû n traû lôø i ñôn xin gia haï n leä n h caá m , quyù vò coù theå ñieà n Maã u CH-720, Response to Request to
Renew Restraining Order (Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin Gia Haï n Leä n h Caá m ). Noä p baû n chính cho toø a , vaø nhôø ngöôø i 18 tuoå i trôû
leâ n —khoâ n g phaû i quyù vò—göû i thö moä t baû n sao ñeá n ngöôø i ñöôï c baû o veä taï i ñòa chæ ôû muï c
ít nhaá t laø
ngaø y
tröôù c ngaø y xöû . Ngoaø i ra cuõ n g noä p Maã u CH-250, Proof of Service of Response by Mail (Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t Traû Lôø i
baè n g Thö), cho toø a tröôù c ngaø y xöû .
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ñeå Gia Haï n Leä n h Caá m
CH-710 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
New January 1, 2012, Mandatory Form
)
Trang 1 treâ n 2
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
Code of Civil Procedure, § 527.6(j)
Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ñeå
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
CH-710 V
Gia Haï n Leä n h Caá m
1
Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
a. Teâ n vaø Hoï cuû a Quyù Vò:
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b. Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
veà luaä t sö cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
nhaø mình, haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi
soá ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieà n soá vuï :
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Soá Vuï :
Ñòa Chæ E-mail:
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Bò Caá m
2
:
Teâ n vaø Hoï
Ñòa Chæ
(neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñoá i vôù i Ngöôø i Bò Caá m
Phieâ n Toø a
3
Thaå m phaù n ñaõ aá n ñònh ngaø y xöû . Toø a seõ ñieà n oâ döôù i ñaâ y .
Leä n h caá m hieä n thôø i vaã n coù hieä u löï c cho ñeá n khi phieâ n xöû keá t thuù c .
Teâ n vaø ñòa chæ toø a neá u khaù c treâ n :
Ngaø y :
Giôø :
Ngaø y
Phaâ n Xöû
Ban:
Phoø n g:
Taï i phieâ n xöû , toø a coù theå gia haï n leä n h caá m hieä n thôø i theâ m ba naê m nöõ a . Quyù vò phaû i tieá p tuï c tuaâ n haø n h leä n h caá m hieä n thôø i
cho ñeá n ngaø y xöû . Taï i phieâ n xöû , quyù vò coù theå cho toø a bieá t taï i sao quyù vò khoâ n g muoá n caù c leä n h ñoá i vôù i quyù vò ñöôï c gia haï n .
Neá u leä n h caá m ñöôï c gia haï n , quyù vò phaû i tuaâ n haø n h leä n h naø y duø quyù vò khoâ n g tham döï phieâ n toø a .
Neá u quyù vò muoá n noä p baû n traû lôø i ñôn xin gia haï n leä n h caá m , quyù vò coù theå ñieà n Maã u CH-720, Response to Request to
Renew Restraining Order (Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin Gia Haï n Leä n h Caá m ). Noä p baû n chính cho toø a , vaø nhôø ngöôø i 18 tuoå i trôû
leâ n —khoâ n g phaû i quyù vò—göû i thö moä t baû n sao ñeá n ngöôø i ñöôï c baû o veä taï i ñòa chæ ôû muï c
ít nhaá t laø
ngaø y
tröôù c ngaø y xöû . Ngoaø i ra cuõ n g noä p Maã u CH-250, Proof of Service of Response by Mail (Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t Traû Lôø i
baè n g Thö), cho toø a tröôù c ngaø y xöû .
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ñeå Gia Haï n Leä n h Caá m
CH-710 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
New January 1, 2012, Mandatory Form
)
Trang 1 treâ n 2
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
Code of Civil Procedure, § 527.6(j)
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Ñoá i vôù i Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä :
Toá n g Ñaï t vaø Traû Lôø i
4
Moä t ngöôø i naø o ñoù töø 18 tuoå i trôû leâ n —khoâ n g phaû i quyù vò hoaë c baá t cöù ai khaù c ñöôï c leä n h naø y baû o veä — phaû i ñích thaâ n toá n g
ñaï t (giao) cho ngöôø i seõ bò caá m baû n sao cuû a caù c maã u sau ñaâ y ít nhaá t laø
ngaø y tröôù c ngaø y xöû .
CH-700, Request to Renew Restraining Order (Ñôn Xin Gia Haï n Leä n h Caá m );
CH-710, Notice of Hearing to Renew Restraining Order (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ñeå Gia Haï n Leä n h Caá m ) (maã u naø y );
CH-720, Response to Request to Renew Restraining Order (Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin Gia Haï n Leä n h Caá m ) (baû n ñeå troá n g);
CH-130, Civil Harassment Restraining Order After Hearing (Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï Sau Khi Xöû ) hieä n
haø n h maø quyù vò muoá n gia haï n .
Sau khi ngöôø i bò caá m ñaõ ñöôï c toá n g ñaï t , haõ y noä p Maã u CH-200, Proof of Personal Service (Baè n g Chöù n g Ñích Thaâ n Toá n g
Ñaï t ), cho luï c söï toø a . Muoá n ñöôï c giuù p veà toá n g ñaï t , haõ y ñoï c Maã u CH-200-INFO, What Is “Proof of Personal Service?”
(“Baè n g Chöù n g Ñích Thaâ n Toá n g Ñaï t ” Laø Gì?).
Ngaø y :
Vieâ n Chöù c Tö Phaù p
Xin Trôï Giuù p Phöông Tieä n
Coù caù c heä thoá n g trôï thính, hieä n chöõ thöï c thôø i baè n g maù y ñieä n toaù n , hoaë c caù c dòch vuï thoâ n g dòch vieâ n
daá u ngöõ neá u quyù vò xin trôï giuù p tröôù c phieâ n xöû naê m ngaø y . Haõ y lieâ n laï c vôù i vaê n phoø n g luï c söï hoaë c
ñeá n www.courts.ca.gov/forms ñeå laá y Request for Accommodations by Persons with Disabilities and
Response (Ñôn Xin Trôï Giuù p Phöông Tieä n cho Ngöôø i Khuyeá t Taä t vaø Traû Lôø i ) (Maã u MC-410). (Boä
Luaä t Daâ n Söï , § 54.8.)
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ñeå Gia Haï n Leä n h Caá m
CH-710 V, (Vietnamese)
New January 1, 2012
)
Trang 2 treâ n 2
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
Page of 2